mitjana d informació d aquesta Universitat. [2008/4087]

Texto completo

(1)

Universitat de València

Universitat de València

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2008, del Rectorat de la

Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informació d’aquesta Universitat. [2008/4087]

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, del Rectorado de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo B (subgrupo A2), por promo-ción interna, sector de administrapromo-ción especial, escala téc-nica media de información, de esta Universidad. [2008/4087] Aquest Rectorat, fent ús de les competències que li atribueix

l’ar-ticle 20, en relació amb el 2.2, de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i d’acord amb el que estableix l’article 190 dels Estatuts de la Universitat de València, acorda convocar proves selectives d’accés al grup B, per promoció interna, sector d’adminis-tració especial, escala tècnica mitjana d’Informació de la Universitat de València, de conformitat amb les següents

Bases de la convocatòria 1. Normes generals

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir 1 plaça vacant del grup B per promoció interna, sector d’ad-ministració especial, escala tècnica mitjana d’Informació, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

1.2. D’acord amb el que estableix l’article 73 de la Llei Orgàni-ca 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la realització d’aquestes proves selectives s’ha d’ajustar al que disposa la legislació vigent per a la funció pública de la Generalitat Valenciana, i la normativa especí-fica universitària recollida en la Llei Orgànica d’Universitats i en els Estatuts de la Universitat, així com en les normes que estableix aques-ta convocatòria.

1.3. El procés selectiu constituït pel concurs-oposició l’integraran les proves, les valoracions, les puntuacions i les matèries que figuren en l’annex I. El temari que ha de regir aquestes proves figura en l’an-nex II. Els qui no reunesquen el requisit de coneixement de valencià que figura en aquesta convocatòria hauran de realitzar una prova prè-via al procés selectiu, segons consta en l’annex I d’aquesta convoca-tòria.

2. Condicions generals dels aspirants

2.1. Per a ser admesos en les proves selectives, els i les aspirants hauran de reunir, a més dels requisits ja acreditats en nomenaments anteriors, els següents:

2.1.1. Posseir el títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o equivalent (si els haguera) o estar en condicions d’obtenir-lo abans de l’acabament del termini de presentació de sol-licituds.

2.1.2. Els o les aspirants que es presenten a aquestes proves selec-tives hauran de ser funcionaris de carrera integrats en la Universitat de València del grup C, d’administració especial, escala tècnica bàsica d’informació, en actiu o en situació d’excedència, i tenir una antiguitat de al menys dos anys en aquesta escala.

També podran participar en aquestes proves selectives, el personal laboral fix que ocupe llocs de treball de l’escala tècnica bàsica d’in-formació, a qui els siga d’aplicació la disposició transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que es troben en actiu, i tinguen una antiguitat de al menys dos anys en l’ocupació d’aquesta escala.

2.1.3. Posseir el certificat de coneixements de valencià de nivell mitjà expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valen-cià, pel Servei de Política Lingüística d’aquesta Universitat o certificat d’homologació emés per aquest Servei.

2.2. Els requisits a què es refereix l’apartat anterior s’hauran de posseir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i se n’ha de gaudir durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

3. Sol·licituds

3.1. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives ho haurà de fer constar en la sol·licitud que es troba en aquesta

convoca-Este Rectorado, haciendo uso de las competencias que le confie-re el art. 20, en confie-relación con el 2.2 de la Ley de Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, y según lo establecido en el art. 190 de los Estatutos de la Universitat de València, acuerda convocar pruebas selectivas de acceso al grupo B, por promoción interna sector de administración especial, escala técnica media de información de la Universidad de Valencia, con arreglo a las siguientes

Bases de la convocatoria 1. Normas generales

1.1. Esta convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 1 plaza vacante del grupo B por promoción interna sec-tor de administración especial, escala técnica media de información mediante el sistema de concurso-oposición.

1.2. Según lo previsto en el art. 73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, la realización de estas pruebas selectivas, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente para la función pública de la Generalitat Valenciana y la normativa especifi-ca universitaria recogida en la ley Orgániespecifi-ca de Universidades y en los Estatutos de la Universitat y a las normas establecidas en esta convo-catoria.

1.3. El proceso selectivo constituido por el concurso-oposición lo integran las pruebas, las valoraciones, las puntuaciones i las materias que figuran en el anexo I. El temario que ha de regir estas pruebas figura en el anexo II. Los que no reúnan el requisito de conocimiento de valenciano que figura en esta convocatoria habrán de realizar una prueba previa al proceso selectivo, según consta en el anexo I de esta convocatoria.

2. Condiciones generales de los aspirantes

2.1. Para ser admitidos en las pruebas selectivas los y las aspiran-tes deberán reunir, además de los requisitos ya acreditados en nombra-mientos anteriores, los siguientes:

2.1.1. Estar en posesión del Titulo de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico, o equivalente (si lo hubiera), o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de pre-sentación de solicitudes.

2.1.2. Los o las aspirantes que concurran a estas pruebas selecti-vas, deberán ser funcionarios de carrera integrados en la Universitat de València del grupo C, administración especial, escala técnica básica de información en activo o en situación de excedencia, y poseer una antigüedad de al menos dos años en esta escala.

También podrán participar en estas pruebas selectivas, el personal laboral fijo que ocupe puestos de trabajo de la escala técnica básica de información, a quien les sea de aplicación la disposición transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, que se encuentre en activo, y tenga una antigüedad de al menos dos años en la ocupa-ción de esta escala.

2.1.3. Poseer el certificado de conocimientos de valenciano nivel medio expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valen-ciano o por el Servei de Política Lingüística de esta Universidad, o bien certificado de homologación emitido por este Servicio.

2.2. Los requisitos a que se refiere el apartado anterior, deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión.

3. Solicitudes

3.1. Quien desee tomar parte en estas pruebas selectivas lo debe-rá hacer constar en la solicitud que se encuentra en esta convocatoria

(2)

tòria com annex III i que facilitarà gratuïtament el Servei de Recursos Humans (PAS) d’aquesta Universitat, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, número 13, nivell 1, DP 46010 València. També podran accedir a una còpia de la sol·licitud esmentada a través de la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l’adreça de la qual és: http://www.uv.es/ ~pas.

3.2. Les sol·licituds es dirigiran per triplicat (una per a l’entitat bancària, una per a la Universitat i una per al interessat o la interessa-da) al Rector de la Universitat de València.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

3.4. Presentació de sol·licituds:

3.4.1. Les sol·licituds es podran presentar en: a) Al registre d’entrada de la Universitat de València.

b) Al registre de qualsevol altra administració pública, o les ofi-cines de correus, en la forma que estableix l’article 34.8 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

c) En l’oficina del Banco Santander Central Hispano «oficina uni-versitària» (situada a la av. Blasco Ibáñez, 21 (Facultat de Psicologia-Aulari I) de València. Qui efectue el pagament dels drets d’examen en aquesta oficina, a l’abonar les taxes, se li segellaran els 3 exemplars de la sol·licitud per l’entitat bancària i amb aquest acte, es considerarà presentada la sol·licitud.

3.4.2. Qui estiguen exempts d’abonar els drets d’examen, haurien de presentar la sol·licitud obligatòriament pels procediments establerts en els apartats a) i b) de la base 3.4.1.

3.4.3. Qui presenten la sol·licitud en les oficines de correus hauran de complir el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels serveis de correus: la sol·licitud es presentarà en sobre obert per-què l’empleat segelle la sol·licitud i haurà de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. De no fer-se de aquesta manera, es consi-derarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta Universitat.

3.4.4. Qui abonen els drets d’examen mitjançant transferència ban-cària, o en una oficina del Banc Santander Central Hispano distinta a l’especificada en la base 3.4.1 c), hauran de presentar la sol·licitud obligatòriament pels procediments establerts en els apartats a) i b) de la base 3.4.1.

3.5. Caldrà presentar juntament a la sol·licitud la documentació següent:

3.5.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Els o les aspirants que no posseesquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en aquestes proves hauran de presentar fotocòpia del docu-ment que acredite la seua nacionalitat.

3.5.2. Resguard original de l’ingrés dels drets d’examen.

3.6. Els drets d’examen seran de 14 euros, que s’ingressaran en el compte corrent Drets d’Examen. Universitat de València, núm. 0049.6721.65.2010001382 del Banc Santander Central Hispano «ofi-cina universitària» situada a la avinguda Blasco Ibáñez, 21 (Facultat de Psicologia-Aulari I) 46010 València o a través de transferència al compte esmentat.

La manca d’acreditació del pagament dels drets d’examen deter-minarà l’exclusió de l’aspirant.

3.7. D’acord amb el que estableixen les normes d’execució pres-supostària per a l’any 2008 d’aquesta Universitat, són exemptes del pagament dels drets d’examen:

3.7.1. Els i les aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33%. Aquests aspirants hauran de presentar els certificats correspo-nents que acrediten la seua condició de discapacitats (mitjançant certi-ficat de la conselleria de Benestar Social o òrgan competent).

3.8. Els i les aspirants amb minusvalideses que desitgen sol·licitar mesures d’adaptació hauran d’indicar-ho expressament en l’imprès de sol·licitud. En l’annex IV figura la llista de mesures d’adaptació possi-bles. Hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del grau de discapacitació efectuada per l’òrgan competent.

3.9. Si la convocatòria preveu la realització de proves d’idiomes, els o les aspirants hauran de fer constar la seua opció en l’imprès de

como anexo III y que facilitará gratuitamente el Servei de Recursos Humans (PAS) de esta Universidad, en la avenida de Blasco Ibáñez, número 13, nivel 1, DP 46010 Valencia. También podrán acceder a una copia de la solicitud mencionada a través de la página web del Servei de Recursos Humans (PAS), la dirección de la que es: http:// www.uv.es/~pas.

3.2. Las solicitudes se dirigirán por triplicado (una para la entidad bancaria, una para la Universidad y una para el interesado o la intere-sada) al Rector de la Universitat de València.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocato-ria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

3.4. Presentación de solicitudes:

3.4.1. Las solicitudes se podrán presentar en: a) El registro de entrada de la Universitat de València.

b) El registro de cualquiera otra administración pública, o las ofi-cinas de correos, en la forma que establece el artículo 34.8 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) En la oficina del Banco Santander Central Hispano «oficina uni-versitaria» (situada a la av. Blasco Ibáñez, 21 (Facultad de Psicologia-Aulari I) Valencia. Quien efectué el pago de los derechos de examen en esta oficina, al abonar las tasas, se le sellarán los 3 ejemplares de la solicitud por la entidad bancaria y con este acto, se considerará pre-sentada la solicitud.

3.4.2. Quien estén exentos de abonar los derechos de examen, deberían presentar la solicitud obligatoriamente por los procedimien-tos establecidos en los apartados a) y b) de la base 3.4.1.

3.4.3. Quien presente la solicitud en las oficinas de correos debe-rán cumplir el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de los servicios de correos: la solicitud se presentará sobre abierto para que el empleado selle la solicitud y deberá figurar con cla-ridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerse de esta manera, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta Universidad.

3.4.4. Quien abone los derechos de examen mediante transferencia bancaria, o en una oficina del Banco Santander Central Hispano dis-tinta a la especificada en la base 3.4.1 c), deberán presentar la solicitud obligatoriamente por los procedimientos establecidos en los apartados a) y b) de la base 3.4.1.

3.5. Habrá que presentar juntamente a la solicitud la siguiente documentación:

3.5.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Los o las aspirantes que no tengan la nacionalidad española y tengan derecho a participar en estas pruebas deberán presentar fotocopia del documen-to que acredite su nacionalidad.

3.5.2. Resguardo original del ingreso de los derechos de examen. 3.6. Los derechos de examen serán de 14 euros, que se ingresarán en la cuenta corriente Derechos de Examen. Universidad de Valencia, núm. 0049.6721.65.2010001382 del Banco Santander Central Hispano «oficina universitaria» situada en la avenida Blasco Ibáñez, 21 (Facul-tad de Psicologia-Aulari I) 46010 Valencia o a través de transferencia a la cuenta mencionada.

La falta de acreditación del pago de los derechos de examen deter-minará la exclusión del aspirante.

3.7. De acuerdo con el que establecen las normas de ejecución pre-supuestaria para el año 2008 de esta Universidad, son exentas del pago de los derechos de examen:

3.7.1. Los y las aspirantes con una discapacitadad igual o superior al 33%. Estos aspirantes deberán presentar las certificaciones correspon-dientes que acreditan su condición de discapacitados (mediante certifi-cación de la Consejería de Bienestar Social u órgano competente).

3.8. Los y las aspirantes con minusvalías que desean solicitar medidas de adaptación deberán indicarlo expresamente en el impreso de solicitud. En la anexo IV figura la lista de medidas de adaptación posibles. Deberán presentar junto a la solicitud la certificación del grado de discapacidad efectuada por el órgano competente.

3.9. Si la convocatoria prevé la realización de pruebas de idiomas, los o las aspirantes deberán hacer constar su opción en el impreso de

(3)

sol·licitud. Si no ho fa així, s’entendrà que renuncia a efectuar aques-tes proves, sempre que siguen voluntàries i de mèrits.

3.10. Els errors que s’hi puguen advertir es corregiran en qualsevol moment, d’ofici o a instància del interessat o la interessada.

4. Admissió d’aspirants

4.1. Una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds, prèvia verificació del compliment de tots els requisits de participació assenyalats en aquesta convocatòria així com del pagament dels drets d’examen, el rector dictarà una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i que contindrà la llista provisional d’admesos i exclosos de les proves.

4.2. A partir del dia següent a la publicació de la llista provisio-nal d’admesos i exclosos, s’iniciarà un termini de deu dies hàbils, per-què es puguen formular al·legacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió o presentar les al·legacions que consideren oportunes, tot això d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En qualsevol cas, per tal d’evitar errors i possibilitar-ne l’esmena dins el termini i en la forma escaient, els i les aspirants comprovaran fefaentment no només que no figuren en la relació d’exclosos sinó que a més els seus noms consten correctament en la relació d’admesos.

Els i les aspirants que dins del termini assenyalat no esmenen els defectes detectats o no al·leguen les omissions, seran definitivament exclosos de la participació en aquestes proves.

Les quantitats efectives per concepte de drets d’examen es reinte-graran d’ofici als aspirants que siguen exclosos definitivament de par-ticipar en les proves selectives.

4.3. Una vegada transcorregut el termini de deu dies, esmenats els defectes i vistes les al·legacions que corresponguen, es dictarà una resolució, que contindrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, la data, el lloc i l’hora de realització i començament del primer exerci-ci. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Igualment es publicarà en aquesta resolució la data, el lloc i l’hora de realització de la prova prèvia de coneixement del valencià.

4.4. Seran causes d’exclusió, a més de les que s’indiquen en altres apartats d’aquestes bases:

– l’omissió de la signatura en la sol·licitud. – no presentar el DNI.

4.5. Serà causa d’exclusió de l’exercici de mèrits no assenyalar l’apartat corresponent de la sol·licitud; i pel que fa a l’exercici d’idio-ma, no especificar-hi l’idioma elegit.

5. Desenvolupament de les proves selectives

5.1. Els exercicis tindran lloc a les dependències de la Universitat de València. El primer exercici es realitzarà al lloc, la data i l’hora que indique la resolució del Rectorat d’aquesta Universitat en què s’aprove la llista definitiva d’admesos i exclosos de les proves objecte d’aques-ta convocatòria.

5.2. En cas de realitzar-se algun dels exercicis en diverses sessi-ons, l’ordre d’actuació dels opositors s’establirà per sorteig efectuat per la Universitat de València.

5.3. En cada exercici els o les aspirants hauran d’acreditar la seua identitat exclusivament mitjançant la presentació del DNI, del passa-port o del permís de conduir, juntament amb l’exemplar per a la perso-na interessada de l’imprès de sol·licitud d’admissió a les proves.

No complir aquest requisit per algun aspirant determinarà la seua exclusió de les proves.

Les còpies o fotocòpies compulsades d’aquests documents no seran vàlides en cap cas.

5.4. Els o les aspirants es convocaran per a cada exercici en crida única, i en seran exclosos els qui no hi compareguem. Perdran el seu dret quan es personen en els llocs de realització de les proves una vegada iniciades o no hi assistesquen, encara que siga per causa jus-tificada.

Els membres del tribunal i el personal col·laborador d’aquest no permetran l’accés a les sales on es realitzen els exercicis a aquelles

solicitud. Si no lo hace así, se entenderá que renuncia a efectuar estas pruebas, siempre que sean voluntarias y de méritos.

3.10. Los errores que se puedan advertir se corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado o la interesada.

4. Admisión de aspirantes

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de participación señalados en esta convocatoria, así como el pago de los derechos de examen, el rector dictará una resolución que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y que contendrá la lista provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas.

4.2. A partir del día siguiente de la publicación de la lista provi-sional de admitidos y excluidos se iniciará un plazo de diez días hábi-les para que se puedan formular alegaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o presentar las alegaciones que con-sideren oportunas, todo ello de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier caso y para evitar errores y posibilitar su subsanación en plazo y forma, los y las aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino también que el nombre figure correctamente en la relación de admitidos.

Los y las aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos detectados o no aleguen las omisiones, serán definitivamente excluidos de la participación en estas pruebas.

Las cantidades efectivas por concepto de derechos de examen serán reintegradas de oficio a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización en pruebas selectivas.

4.3. Transcurrido el plazo de diez días, subsanados los defectos y vistas las alegaciones que correspondan, se dictará una resolución, que contendrá la lista definitiva de admitidos y excluidos, la fecha, el lugar y la hora de realización y comienzo del primer ejercicio. Esta resolución se publicará al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Igualmente se publicará en esta resolución la fecha, el lugar y la hora de realización de la prueba previa de conocimiento de valencia-no.

4.4. Serán causas de exclusión, además de las señaladas en otros apartados de estas bases:

– la omisión de la firma en la solicitud. – no presentar el DNI.

4.5. Será causa de exclusión del ejercicio de méritos no señalar el apartado correspondiente en la solicitud, y respecto al ejercicio de idioma, no especificar el idioma elegido.

5. Desarrollo de las pruebas selectivas

5.1. Los ejercicios tendrán lugar en las dependencias de la Univer-sitat de València. El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que indique la resolución del Rectorado de esta Universidad en que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos a la realiza-ción de las pruebas objeto de esta convocatoria.

5.2. En caso de realizarse algún ejercicio en varias sesiones, el orden de actuación de los opositores se establecerá por sorteo efectua-do por la Universitat de València.

5.3. En cada ejercicio, los y las aspirantes deberán acreditar su identidad exclusivamente mediante la presentación del DNI, del pasa-porte o del permiso de conducir, junto con el ejemplar para el interesa-do del impreso de solicitud de admisión a las pruebas.

El incumplimiento de este requisito por algún aspirante determina-rá su exclusión de las pruebas.

En ningún caso serán válidas las copias o fotocopias compulsadas de dichos documentos.

5.4. Los y las aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de estas pruebas quienes no com-parezcan. Quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de realización de las pruebas una vez iniciadas o no asistan, aunque sea por causa justificada.

Los miembros del tribunal y el personal colaborador del mismo, no permitirán el acceso a las salas donde se realicen los ejercicios, de

(4)

persones que no complesquen els requisits indicats ni a aquelles que hi compareguem després que haja acabat la crida dels aspirants con-vocats.

Quan es tracte de proves orals o de caràcter individual i successiu, el tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre l’aspirant, sempre que aquestes no hagen finalitzat i aquesta admissió no menys-cabe el principi d’igualtat amb la resta de personal.

5.5. Quan finalitze cadascuna de les proves, l’anunci de la realitza-ció de la següent el farà públic el tribunal al local en què s’haja cele-brat aquesta prova, així com al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans (PAS) d’aquesta Universitat amb una antelació mínima de 48 hores. A efectes informatius, també es publicarà a la pàgina web d’aquest Servei, l’adreça del qual és http://www.uv.es/~pas.

5.6. Si el tribunal tinguera coneixement en qualsevol moment del procés selectiu que algun dels o de les aspirants no complira tots els requisits exigits en aquesta convocatòria, després d’una audiència a l’interessat/da, l’exclourà i li comunicarà la inexactitud o les falsedats formulades en la sol·licitud d’admissió a les proves selectives.

6. Informació i publicitat dels actes del tribunal

6.1. Tota la informació que siga necessària comunicar als o les aspirants, les llistes d’aprovats de cadascun dels exercicis, la valoració dels mèrits i qualsevol altre anunci que el tribunal estime pertinent, es publicarà al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans (PAS) i en la pàgina web d’aquest servei, l’adreça de la qual és: http://www. uv.es/~pas. Les llistes d’aprovats de cada exercici també es publicaran als locals on s’hagen realitzat aquestes proves.

6.2. Una vegada finalitzades totes les proves i la valoració de mèrits que integren el concurs-oposició el tribunal farà pública la llista d’aprovats per ordre de puntuació. Aquesta llista d’aspirants aprovats serà definitiva i contindrà només el mateix nombre d’aspirants que de vacants convocades.

6.3. Una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicarà en el DOCV per resolució del rector la llista definitiva d’aprovats per ordre de puntuació.

7. Presentació de documents

7.1. En el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació en el DOCV de la llista d’aprovats, aquests hauran de presentar al Servei de Recursos Humans (PAS) una fotocòpia compul-sada del títol acadèmic exigit en la convocatòria i el certificat acredita-tiu de coneixement del valencià.

7.2. L’aspirant aprovat, pel fet de tenir la condició de funcionari o funcionària de carrera d’aquesta Universitat, quedarà exempt d’acre-ditar documentalment la resta de condicions generals exigibles per a l’ingrés a la funció pública, per tenir-los acreditats en nomenaments anteriors.

7.3. No presentar la documentació dins el termini fixat (excepte en els casos de força major) o presentar documents falsos invalidarà els actes de l’aspirant i anul·larà els actes del tribunal relacionats amb l’aspirant, sense perjudici de les responsabilitats en què l’aspirant haja pogut incórrer.

8. Nomenament de funcionari o funcionària

Una vegada transcorregut el termini de presentació de la documen-tació i la verificació d’aquesta, mitjançant resolució del rectorat que es publicarà en el DOCV, es nomenaran funcionaris o funcionàries de carrera les persones que han aprovat les proves selectives.

9. Tribunal

9.1. La composició del tribunal qualificador d’aquestes proves s’ajustarà al que estableix l’article 60 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El nom de les persones que l’inte-gren es farà públic en la mateixa resolució en què es publique la llista definitiva d’admesos i exclosos.

9.2. El tribunal podrà nomenar col·laboradors, especialistes i aju-dants, que estaran sempre sota la seua direcció i control directes.

aquellas personas que no cumplan los anteriores requisitos, ni de aque-llas que comparezcan una vez concluido el llamamiento de los aspi-rantes convocados.

Si se tratara de pruebas orales o de carácter individual y sucesivo, el tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre que éstas no hayan finalizado y esta admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de personal.

5.5. Al finalizar cada una de las pruebas, el anuncio de la celebra-ción de la siguiente se hará público por el tribunal en el local en que se haya celebrado dicha prueba, así como en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans (PAS) de esta Universidad con una ante-lación mínima de 48 horas. A efectos informativos, también se publi-cará en la página web de este Servicio, cuya dirección es: http://www. uv.es/~pas.

5.6. Si el tribunal tuviese conocimiento en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no posee la totali-dad de los requisitos exigidos en esta convocatoria, previa audiencia al interesado/a, se le excluirá i procederá a comunicarle la inexactitud o falsedades realizadas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

6. Información y publicidad de los actos del tribunal

6.1. Toda la información que sea necesaria comunicar a los y las aspirantes, las listas de aprobados de cada ejercicio, la valoración de los méritos y cualquier otro anuncio que el tribunal estime oportuno, se publicarán en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans (PAS) y en la página web de este servicio, cuya dirección es: http:// www.uv.es/~pas. Las listas de aprobados de cada ejercicio también se publicarán en los locales donde se hayan realizado estas pruebas.

6.2. Una vez finalizadas todas las pruebas y la valoración de méri-tos que integran el concurso-oposición, el tribunal hará pública la lista de aprobados por orden de puntuación. Esta lista de aspirantes aproba-dos será definitiva y contendrá el mismo número de aspirantes que de vacantes convocadas.

6.3. Finalizado el proceso de selección se publicará en el DOCV por resolución del rector la lista definitiva de aprobados por orden de puntuación.

7. Presentación de documentos

7.1. En el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en el DOCV de la lista de aprobados, estos deberán presentar en el Servei de Recursos Humans (PAS) fotocopia compul-sada del título académico exigido en la convocatoria y el certificado acreditativo de conocimiento de valenciano.

7.2. El aspirante aprobado al tener la condición de funcionario o funcionaria de carrera de esta Universidad, quedara exento de justifi-car documentalmente el resto de condiciones generales exigibles para su ingreso en la función pública, por tenerlos acreditados en nombra-mientos anteriores.

7.3. La falta de presentación de la documentación, dentro del plazo indicado (salvo casos de fuerza mayor) o la falsedad de documentos, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante y anulará los actos del tribunal relacionados con el aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades en que el aspirante hubiera podido incurrir.

8. Nombramiento de funcionario o funcionaria

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación y tras la verificación de ésta, mediante resolución del rectorado que se publi-cará en el DOCV, se nombrarán funcionarios o funcionarias de carrera las personas que hayan superado las pruebas selectivas.

9. Tribunal

9.1. La composición del tribunal calificador de estas pruebas se ajustara a lo que establece el articulo 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Publico. El nombre de las perso-nas que lo integran se hará público en la misma resolución en la que se publique la lista definitiva de admitidos y excluidos.

9.2. El tribunal podrá, siempre bajo su dirección y control directo, nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes.

(5)

9.3. Els membres del tribunal, així com els col·laboradors, especi-alistes i ajudants s’abstindran de participar en les activitats del tribunal quan estiguen en alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o en el cas que hagueren preparat opositors de proves selectives per al mateix cos i escala durant els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.

La presidència podrà sol·licitar als membres del tribunal una decla-ració expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

9.4. El tribunal es constituirà mitjançant la convocatòria de la pre-sidència, amb l’assistència almenys de la majoria reglamentària dels seus membres, titulars o suplents. En aquesta sessió el tribunal prendrà totes les decisions necessàries per a la correcta realització de les pro-ves selectipro-ves.

En el procés selectiu el tribunal resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir sobre l’aplicació d’aquestes normes i decidirà què fer en els casos que no es troben previstos.

El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

9.5. El tribunal adoptarà les mesures necessàries perquè els i les aspirants amb minusvalideses tinguen les mateixes condiciones per a la realització dels exercicis que la resta de participants. Per a qui les sol·licite en la forma que indica la base 3.8, es faran les adaptacions possibles per temps i mitjans.

9.6. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, el tribunal tindrà la seu al Rectorat de la Universitat de València.

9.7. Els membres del tribunal d’aquestes proves tindran la catego-ria que per a aquests casos determine la legislació vigent.

9.8. El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han aprovat les proves selectives un nombre d’aspirants superior al nombre de places convocades. Qualsevol proposta d’aprovats que contravinga el que s’ha establert serà nul·la de ple dret.

9.9. La presidència del tribunal adoptarà les mesures oportunes per garantir que els exercicis de la fase d’oposició siguen corregits sense coneixement de la identitat de les persones aspirants, en aquells exer-cicis que siga procedent.

10. Informació respecte de les dades recollides

10.1. Les dades subministrades per l’interessat podran quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la Base de dades de personal o la Base de dades de borsa de treball, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

10.2. El fitxer quedarà sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, número 13, 46010 València.

10.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

10.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, en el qual es regulen les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

10.5. Els i les interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant el Servei de Recursos Humans PAS de la Universitat de València, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, número 13, 46010 València.

11. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seua publicació davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat

9.3. Los miembros del tribunal, así como los colaboradores, espe-cialistas y ayudantes deberán abstenerse de intervenir en las activida-des del tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-to Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de prepara-ción de opositores a pruebas selectivas al mismo cuerpo y escala en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

La presidencia podrá solicitar de los miembros del tribunal decla-ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos mencionados.

9.4. Previa convocatoria de la presidencia, se constituirá el tribu-nal con asistencia, al menos de la mayoría reglamentaria de sus miem-bros, titulares o suplentes. En dicha sesión el tribunal acordará todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Durante el proceso selectivo, el tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-to Administrativo Común.

9.5. El tribunal adoptará las medidas precisas para que los aspiran-tes con minusvalía gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este senti-do se establecerá, para las personas que lo soliciten en la forma previs-ta en la base 3.8, las adapprevis-taciones posibles en tiempo y medios.

9.6. A los efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribu-nal tendrá su sede en el Rectorado de la Universitat de València.

9.7. Los miembros del tribunal de estas pruebas tendrán la catego-ría que para estos casos determine la legislación vigente.

9.8. El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al número de pla-zas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

9.9. La presidencia del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corre-gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, en aquellos ejercicios que sea procedente.

10. Información sobre los datos recogidos

10.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituye la Base de Datos de Personal, o la Base de Datos de Bolsa de Trabajo, de confor-midad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

10.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG en la avenida Blasco Ibáñez número 13, 46010 Valencia.

10.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de personal.

10.4. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que establece el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, en el que se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatiza-dos que contienen datos de carácter personal, adoptánautomatiza-dose las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la inte-gridad de la información.

10.5. Los y las interesadas podrán ejercer sus derechos de acce-so, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València, en la avenida de Blasco Ibáñez número 13, 46010 Valencia.

11. Recursos

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso administrativo ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la

(6)

Comu-Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació en el DOCV.

Contra els actes del tribunal es podrà interposar el recurs d’alçada previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Els recursos contenciosos administratius que s’interposen contra aquesta convocatòria, seran anunciats, mitjançant edicte, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), als efectes d’emplaça-ment als possibles interessats.

València, 3 d’abril de 2008.– El rector, p. d. (DOCV 16.05.2006), la vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS: Mª Enriqueta Vercher González.

ANNEX I Sistema selectiu Prova prèvia coneixement de valencià

Amb anterioritat a l’inici del procés selectiu, qui no estiguen en possessió de la certificació del coneixement de valencià a nivell mitjà, hauran de realitzar una prova de coneixements de la llengua oral i escrita equivalent a aquest nivell establert en la base 2.1.3. El resultat de la mateixa serà apte o no apte. Superada la prova les i els aspirants podran començar el procés selectiu i se’ls considerarà en possessió de l’acreditació suficient del nivell mitjà de valencià exigit.

El sistema selectiu serà el de concurs-oposició.

Fase d’oposició. Constarà de tres exercicis, els dos primers obliga-toris i eliminaobliga-toris.

Primer exercici. Consistirà a desenvolupar per escrit un tema elegit entre tres dels que propose el tribunal, que seran estrets a l’atzar entre els que configuren l’annex II del programa de la convocatòria.

El temps de duració de l’exercici, el fixarà el tribunal i no podrà ser superior a dues hores. Una vegada finalitzada la prova, l’exercici s’introduirà en un sobre que es tancarà i quedarà sota la custòdia del tribunal, que en crida única convocarà els opositors perquè el llegei-xen. El lloc, la data i l’hora de la lectura seran anunciats pel tribunal en el moment de realitzar l’exercici.

La valoració d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. Per aprovar-lo caldrà obtenir-hi almenys 5 punts.

Segon exercici. Consistirà a resoldre per escrit dos supòsits pràc-tics a elegir entre tres supòsits proposats pel tribunal, relacionats amb les matèries que figuren en els epígrafs específics de l’annex II de la convocatòria.

La duració d’aquest exercici serà anunciada pel tribunal amb prou antelació i dependrà del seu contingut.

La valoració total d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. Cada supòsit serà valorat de 0 a 5 punts, i per aprovar-lo cal obtenir-hi almenys 5 punts en total i no haver estat valorat amb 0 punts en cap dels dos supòsits.

Tercer exercici. Voluntari i de mèrits. Tindrà dues parts: una volun-tària i una altra obligatòria. Els qui opten per realitzar el tercer exercici hauran de desenvolupar necessàriament la part obligatòria.

Primera part (voluntària). Tindrà com a objecte valorar el conei-xement d’una llengua comunitària, segons les opcions manifestades per l’opositor en l’imprès de sol·licitud de participació en les proves selectives.

Segona part (obligatòria). Tindrà com a objecte mantenir una entrevista basada en una memòria sobre el funcionament d’un servei relacionat amb l’àrea professional a què es refereixen les places con-vocades. Aquesta memòria, la redactarà l’opositor i no podrà superar els 15 fulls.

La valoració total d’aquest exercici serà de 5 punts. La primera part es valorarà de 0 a 3,5 punts i la segona, de 0 a 1,5 punts.

Finalitzats els exercicis obligatoris de l’oposició, el tribunal obrirà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació acreditativa per a la fase de concurs.

nidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el DOCV.

Contra los actos del Tribunal, se podrá interponer un recurso de alzada según lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-to Administrativo Común.

Los recursos contencioso-administrativos que se interpongan serán anunciados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), a los efectos de emplazamientos a los posibles interesados.

Valencia, 3 de abril de 2008.— El rector, p. d. (DOCV 16.05.2006), la vicerrectora de Organización de los Servicios y PAS: Mª Enriqueta Vercher González.

ANEXO I Sistema selectivo Prueba previa conocimiento de valenciano

Con anterioridad al inicio del proceso selectivo, quienes no posean el certificado de conocimiento de valenciano nivel medio, deberán rea-lizar una prueba de conocimientos de la lengua oral y escrita equiva-lente a este nivel establecido en la base 2.1.3. El resultado de la misma será apto o no apto. Superada la prueba los y las aspirantes podrán empezar el proceso selectivo y se les considerará en posesión de la acreditación suficiente de nivel medio de valenciano exigido.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

Fase de oposición: Constará de tres ejercicios, los dos primeros obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido entre tres de los propuestos por el tribunal, que serán extraídos al azar entre los que configuran el anexo II de la convocatoria.

La duración mínima del ejercicio, la fijará el tribunal y no podrá ser superior a dos horas. Una vez finalizada la prueba, el ejercicio se introducirá en un sobre cerrado y quedará bajo la custodia del tribunal, que en llamamiento único convocará a los opositores para la lectura. El lugar, fecha y hora de la lectura serán anunciadas por el tribunal en el momento de realizar el ejercicio.

La valoración del ejercicio será de 0 a 10 puntos, y para aprobarlo hará falta obtener al menos 5 puntos.

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos a elegir entre tres supuestos propuestos por el tribunal, rela-cionados con las materias que figuran en los epígrafes específicos del anexo II de la convocatoria.

La duración de este ejercicio se anunciará por el tribunal con sufi-ciente antelación y estará en función de su contenido.

La valoración total de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. Cada supuesto será valorado de 0 a 5 puntos, y para aprobarlo hará falta obtener al menos 5 puntos en total y no haber estado calificado con 0 puntos en ninguno de los dos supuestos.

Tercer ejercicio. Voluntario y de méritos. Constará de dos partes. Una voluntaria y otra obligatoria. Los que opten a la realización del tercer ejercicio deberán desarrollar necesariamente la parte obligatoria.

Primera parte (voluntaria). Tendrá como objeto valorar el conoci-miento de una lengua comunitaria, según las opciones manifestadas por el opositor en el impreso de solicitud de participación en las prue-bas selectivas.

Segunda parte (obligatoria). Tendrá como objeto mantener una entrevista basada en una memoria sobre el funcionamiento de un ser-vicio relacionado con el área profesional a que se refieren las plazas convocadas. Esta memoria, la redactará el opositor i no podrá superar las 15 hojas.

La valoración total de este ejercicio será de 5 puntos. La primera parte se valorará de 0 a 3,5 puntos y la segunda, de 0 a 1,5 puntos.

Finalizados los ejercicios obligatorios de la oposición, el tribunal abrirá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de la documen-tación acreditativa para la fase de concurso.

(7)

Fase de concurs. Es valoraran els mèrits del currículum dels i les aspirants d’acord amb el barem que figura en l’annex V. La puntua-ció obtinguda en la fase de concurs se sumarà a l’obtinguda en la fase d’oposició per a elaborar l’ordre definitiu dels concursants aprovats.

A continuació, s’elaborarà per ordre de puntuació una llista d’apro-vats, que contindrà el mateix nombre d’aspirants que de vacants con-vocades.

En cas d’empat entre aspirants, l’ordre s’establirà, en primer lloc, segons la puntuació del primer exercici; en segon lloc, si es mantin-guera l’empat, segons la puntuació del segon exercici; si persistira l’empat, s’aplicarà l’apartat a) antiguitat de la fase de concurs; si enca-ra persistienca-ra, es desfarà ja mitjançant un sorteig.

ANNEX II Temari

1. La institució universitària. Evolució històrica i situació actual. 2. La població universitària. Evolució recent, el perfil i l’origen social, la integració de la dona, l’estudiant adult i altres minories. Demanda d’estudis.

3. Ordenació dels estudis en l’Espai Europeu d’Educació superior 1. Crèdits ECTS Suplement Europeu al Títol.

4. Ordenació dels Estudis en l’Espai Europeu d’Educació superior 2. Estructura dels estudis i els títols. El grau i el postgrau.

5. Ordenació dels Estudis en l’Espai Europeu d’Educació superi-or3. Metodologia docent i procés d’aprenentatge en l’EEES.

6. Oferta acadèmica de la Universitat de València. Titulacions homologades, títols propis, centres adscrits. Oferta actual. Oferta de títols en el marc de l’EEES.

7. Accés a la Universitat. Regulació, procediment i òrgans respon-sables. Gestió i tramitació. Admissió per trasllat.

8. Gestió acadèmica. Expedients universitaris. Matrícula, simulta-neïtat, convalidacions, exàmens i qualificacions. Drets i deures acadè-mics dels estudiants.

9. Els serveis universitaris en la Universitat de València1. Serveis de suport a les gestió acadèmica i administrativa.

10. Els serveis universitaris en la Universitat de València 2. Ser-veis vinculats a l’acció docent i investigadora. SerSer-veis a la comunitat universitària.

11. Ajudes a l’estudi. Convocatòries estatals i autonòmiques. Con-vocatòries pròpies de la Universitat de València.

12. La participació de la societat en la Universitat de València. El Consell Social. Les fundacions universitàries. Les càtedres. El Parc Científic i la transferència de tecnologia.

13. Programes d’acollida. Accions prèvies a l’accés, accions vin-culades a la integració de nous estudiants. Recursos per a la millora del rendiment acadèmic.

14. Programes de mobilitat i intercanvi. Mobilitat estatal, mobilitat europea. Pràctiques formatives a la UE.

15. Programes Internacionals de la Universitat de València. Dobles titulacions a l’estranger.

16. Programes d’inserció laboral. Objectius i serveis prestats des de la Universitat de València. La incorporació al mercat laboral i la promoció d’autoocupació.

17. La societat de la informació i el coneixement. Trets caracterís-tics. El paper de la universitat en la societat del coneixement.

18. El dret i l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació del sector públic en Espanya. Polítiques d’informació: marc normatiu.

19. L’administració electrònica. La Llei 11/07 del 22 de juny, d’ac-cés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Justificació, àmbit d’aplicació i principis generals.

Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los currículos de los y las aspirantes de acuerdo con el baremo que figura en el anexo V. La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la fase de oposición para elaborar el orden definitivo de los concursan-tes aprobados.

A continuación, se elaborará por orden de puntuación una lista de aprobados, que contendrá el mismo número de aspirantes que de vacantes convocadas.

En caso de empate entre aspirantes, el orden se establecerá, en pri-mer lugar, según la puntuación del pripri-mer ejercicio; en segundo lugar, si se mantuviera el empate, según la puntuación del segundo ejercicio; si persistiera el empate, se aplicará el apartado a) antigüedad de la fase de concurso; si todavía persistiera, se deshará mediante sorteo.

ANEXO II Temario

1. La institución universitaria. Evolución histórica y situación actual.

2. La población universitaria. Evolución reciente, el perfil y el origen social, la integración de la mujer, el estudiante adulto y otras minorías. Demanda de estudios.

3. Ordenación de los estudios en el Espacio Europeo de Educación superior 1. Créditos ECTS. Suplemento Europeo al Título.

4. Ordenación de los Estudios en el Espacio Europeo de Educa-ción superior 2. Estructura de los estudios y los títulos. El grado y el postgrado.

5. Ordenación de los Estudios en el Espacio Europeo de Educación superior 3. Metodología docente y proceso de aprendizaje en el EEES.

6. Oferta académica de la Universitat de València. Titulaciones homologadas, títulos propios, centros adscritos. Oferta actual. Oferta de títulos en el marco del EEES.

7. Acceso a la Universidad. Regulación, procedimiento y órganos responsables. Gestión y tramitación. Admisión por traslado.

8. Gestión académica. Expedientes universitarios. Matrícula, simultaneidad, convalidaciones, exámenes y calificaciones. Derechos y deberes académicos de los estudiantes.

9. Los servicios universitarios en la Universitat de València 1. Ser-vicios de apoyo a la gestión académica y administrativa.

10. Los servicios universitarios en la Universitat de València 2. Servicios vinculados a la acción docente e investigadora. Servicios a la comunidad universitaria.

11. Ayudas al estudio. Convocatorias estatales y autonómicas. Convocatorias propias de la Universitat de València.

12. La participación de la sociedad en la Universitat de València. El Consejo Social. Las fundaciones universitarias. Las cátedras. El Parque Científico y la transferencia de tecnología.

13. Programas de acogida. Acciones previas al acceso, acciones vinculadas a la integración de nuevos estudiantes. Recursos para la mejora del rendimiento académico.

14. Programas de movilidad e intercambio. Movilidad estatal, movilidad europea. Prácticas formativas a la UE.

15. Programas Internacionales de la Universitat de València. Dobles titulaciones en el extranjero.

16. Programas de inserción laboral. Objetivos y servicios prestados desde la Universitat de València. La incorporación al mercado laboral y la promoción de autoempleo.

17. La sociedad de la información y el conocimiento. Hechos característicos. El papel de la universidad en la sociedad del conoci-miento.

18. El derecho y el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información del sector público en España. Políticas de información: marco normativo.

19. La administración electrónica. La Ley 11/07 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Justifi-cación, ámbito de aplicación y principios generales.

(8)

20. Origen i panorama actual dels serveis dirigits a la població juvenil. Estratègies i polítiques d’informació. Els centres d’informació juvenil. Les xarxes d’informació.

21. La informació i la comunicació en l’àmbit universitari. Finali-tat i estratègies. Continguts, destinataris, canals. Marketing de serveis.

22. Programes de promoció i captació dels alumnes. Públics poten-cials.

23. Programes de promoció i captació dels alumnes. Accions espe-cífiques.

24. La difusió d’informació en l’àmbit universitari. Entorns de recepció. Públics i perfils.

25. Els serveis d’informació universitària 1. Models d’informació en les organitzacions. Origen, situació actual i tipologia. Serveis d’ori-entació i assessorament.

26. Els serveis d’informació universitària 2. Atenció personalitza-da. Interacció en espais de coopresència. Atenció telefònica.

27. Fonts i origen de la informació rellevant en l’àmbit universita-ri. Tipologia, procedència i accés. Rigor i fiabilitat en les fonts electrò-niques. Selecció i tractament de la informació.

28. L’impacte de les noves tecnologies en la institució università-ria. La teleformació, el campus virtual i la hiperuniversitat.

29. Serveis electrònics dirigits als usuaris. Web, correu electrò-nic, llistes de distribució. L’ús de les noves tecnologies i els nous usos informatius per a la informació universitària.

30. Informació electrònica. Organització i estructura de continguts. Eines d’edició.

20. Origen y panorama actual de los servicios dirigidos a la pobla-ción juvenil. Estrategias y políticas de informapobla-ción. Los centros de información juvenil. Las redes de información.

21. La información y la comunicación en el ámbito universitario. Finalidad y estrategias. Contenidos, destinatarios, canales. Marketing de servicios.

22. Programas de promoción y captación de alumnos. Públicos potenciales.

23. Programas de promoción y captación de los alumnos. Acciones específicas.

24. La difusión de información en el ámbito universitario. Entor-nos de recepción. Públicos y perfiles.

25. Los servicios de información universitaria 1. Modelos de información en las organizaciones. Origen, situación actual y tipolo-gía. Servicios de orientación y asesoramiento.

26. Los servicios de información universitaria 2. Atención perso-nalizada. Interacción en espacios de coopresencia. Atención telefónica. 27. Fuentes y origen de la información relevante en el ámbito uni-versitario. Tipología, procedencia y acceso. Rigor y fiabilidad en las fuentes electrónicas. Selección y tratamiento de la información.

28. El impacto de las nuevas tecnologías en la institución universi-taria. La teleformación, el campo virtual y la hiperuniversidad.

29. Servicios electrónicos dirigidos a los usuarios. Web, correo electrónico, listas de distribución. El uso de las nuevas tecnologías y los nuevos usos informativos para la información universitaria.

30. Información electrónica. Organización y estructura de conteni-dos. Herramientas de edición.

(9)

13

ANNEX lll -

Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'accés al grup B d'administració

especial, escala Tècnica mitjana d’Informació.

PROMOCIÓ INTERNA

I. DADES PERSONALS

Nom i cognoms... DNI: ... Data de Naixement ... Adreça... Codi Postal ... Localitat ... Provincia ... Telèfon: ... II. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Data del DOCV ... Escala: tècnica mitjana d’informació Grup: B Sector: Adm. Especial Accés: Promoció interna Torn general � Exempció de taxes � Quota discapacitats �

Sol·licitud d'adaptació per a persones discapacitades ... Mesures d'adaptació: ...

III. TÍTOL ACADÈMIC DE L’ASPIRANT________________________________________________ IV .. REALITZA LA PROVA PRÈVIA DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ? ... SI � NO � V. EXERCICI DE MÈRITS: SI � NO �

(Si opta per la realització d’aquest exercici, haurà de fer necessàriament la part obligatòria de l’entrevista) IDIOMA COMUNITARI: ANGLÈS � FRANCÉS � ALEMANY � ITALIÀ � ALTRE � : ___________ (indiqueu idioma) VI. DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN:

� DNI � CERTIFICACIÓ DE DISCAPACITAT � ALTRES...

S O L · L I C I T E ser admès/a a les proves selectives a què es refereix aquesta sol·licitud, i D E C L A R E que són certes les dades que hi consten i que reunisc les condicions exigides i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria. Així mateix em compromet a provar documentalment totes les dades de la sol·licitud.

(Signatura) València a de de 2008 _________________________________________________________________________________ JUSTIFICACIÓ DE L'INGRÉS DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROVA SELECTIVA

La persona interessada ha fet el pagament en el c/c num 0049/6721/65/2010001382 del Banc Santander Central Hispano

Drets d'examen: ... 14 euros

Despeses de Transferència: ... Data de l'ingrés: ... Total:...

Aquest imprès no és vàlid sense el segell de l'entitat bancària

_________________________________________________________________________________

(10)

13

ANEXO III

Solicitud de admisión a pruebas selectivas de acceso al grupo B de administración especial, escala técnica media de información.

- PROMOCIÓN INTERNA - I. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos... DNI: ... Fecha de nacimiento ... Dirección... Codigo Postal ... Localidad ... Provincia... Teléfono: ... II. DATOS DE LA CONVOCATORIA

Fecha del DOCV…… Escala: técnica media de información Grupo: B Sector: Adm. Especial Acces Promoción interna Torn general � Exención de tasas � Cupo discapacitados �

Solicitud de adaptación para personas discapacitadas:...Medidas de adaptación:... III.TÍTULO ACADÉMICO DEL ASPIRANTE___________________________

IV. REALIZA LA PRUEBA PREVIA DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO? SI � NO � V. EJERCICIO DE MÉRITOS: SI � NO �

(Si opta por la realización de este ejercicio tendrá que hacer necesariamente la parte obligatoria de l entrevista)

IDIOMA COMUNITARIO: INGLÉS � FRANCÉS � ALEMÁN � ITALIANO � OTROS �: _______ (indicar idioma)

VI. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

� DNI � CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD � OTROS...

S O L I C I T O ser admitido/a a les pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud y D E C L A R O que son ciertos los datos que constan y que reúno las condiciones exigidas y las especialmente señaladas en esta convocatoria. Así mismo me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la solicitud.

(Firma) Valencia a de de 2008

_________________________________________________________________________ JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA SELECTIVA

La persona interesada ha efectuado el pago en la c/c num 0049/6721/65/2010001382 del Banco Santander Central Hispano

Derechos de examen: ... 14 euros

Gastos de Transferencia:... Fecha del ingreso: ... Total: ... ...

Este impreso no es válido sin el sello de la identidad bancaria.

(11)

ANNEX IV Mesures d’adaptació

Les mesures d’adaptació que poden sol·licitar les persones disca-pacitades són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a cadira de rodes.

2. Ampliació del temps de durada de l’exercici.

3. Augment de l’amplitud dels caràcters de l’examen, per dificultat de visió.

4. Necessitat d’intèrpret per causa de sordera. 5. Sistema braille d’escriptura.

6. Altres. En cas que l’adaptació requerida no figure entre les pre-vistes, indique-ho en un full complementari.

ANNEX V Barem Es valoraran els mèrits següent:

a) Antiguitat. Es valorarà tot el temps de serveis reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, segons la fórmula següent: 4 log(1+nre. anys)/log(31). El temps màxim que es valorarà serà el període de 30 anys i no es tindran en consideració faccions inferiors a l’any.

b) Treball desenvolupat: Es valorarà el grau consolidat que els aspirants tinguen en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds: fins a un màxim d’1 punt, el nivell del grup que promo-ciona i 0,5 punts el nivell inferior.

Als funcionaris que es troben en situació d’excedència per cura de fill se’ls valorarà el grau personal que tinguen consolidat. S’aplicarà aquesta mateixa norma a tots els funcionaris que estiguen en situació de reserva del lloc de treball. Als excedents voluntaris se’ls valorarà el grau personal que tingueren consolidat en el moment de sol·licitar l’excedència.

c) Titulació acadèmica: Es valoraran les titulacions acadèmiques acreditades pels aspirants que siguen superiors a les que s’exigeixen per a accedir al grup a què pertanyen les places ofertades. La valoració màxima per aquest concepte serà 1 punt.

d) Cursos de formació: En aquest apartat es valoraran els cursos de formació organitzats per la Universitat o organismes oficials reco-neguts en matèria de formació de funcionaris o que hagen estat conva-lidats pel Servei de Formació Permanent de la Universitat de València. En cap cas no puntuaran en aquest apartat els cursos de coneixement de valencià i d’idiomes, i es limitarà als que estiguen previstos en els epígrafs de formació en el barem general d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball, aprovat per la Junta de Govern de 22 d’octubre de 1991. La valoració màxima per aquest con-cepte serà 1 punt. Es puntuarà d’acord amb l’escala següent:

Cursos entre 15 i 30 hores: 0,10 punts. Cursos entre 31 i 50 hores: 0,20 punts. Cursos de 51 o més hores: 0,30 punts

e) Coneixement de valencià: En aquest apartat es valoraran els cursos de valencià organitzats per la Universitat o organismes oficials reconeguts en la matèria pel Servei de Política Lingüística de la Uni-versitat de València. La valoració màxima per aquest concepte serà 1 punt. Es puntuarà d’acord amb l’escala següent:

Grau superior: 1 punt.

ANEXO IV Medidas de adaptación

Las medidas de adaptación que pueden solicitar las personas dis-capacitadas son las siguientes:

1. Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a silla de ruedas.

2. Ampliación del tiempo de duración del ejercicio.

3. Aumento de la amplitud de los caracteres del examen, por difi-cultad de visión.

4. Necesidad de intérprete por causa de sordera. 5. Sistema braille de escritura.

6. Otras. En caso de que la adaptación requerida no figure entre las previstas, indíquelo en una hoja complementaria.

ANEXO V Baremo Se valorarán los méritos siguientes:

a) Antigüedad: Se valorará todo el tiempo de servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, según la fórmula siguiente: 4 log(1+nre. años)/log(31). El tiempo máximo que se valorará será el periodo de 30 años y no se tendrán en consideración facciones inferiores al año.

b) Trabajo desarrollado: Se valorará el grado consolidado que los aspirantes tengan en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes: hasta un máximo de 1 punto, el nivel del grupo que promociona y 0,5 puntos el nivel inferior.

A los funcionarios que se encuentran en situación de excedencia por atención de hijos se les valorará el grado personal que tengan con-solidado. Se aplicará esta misma norma a todos los funcionarios que estén en situación de reserva del puesto de trabajo.

A los excedentes voluntarios se les valorará el grado personal que tuvieran consolidado en el momento de la excedencia.

c) Titulación académica: Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los aspirantes que sean superiores a las que se exigen para acceder al grupo a qué pertenecen las plazas ofertadas. La valora-ción máxima por este concepto será 1 punto.

d) Cursos de formación: En este apartado se valorarán los cursos de formación organizados por la Universidad u organismos oficiales reconocidos en materia de formación de funcionarios o que hayan sido convalidados por el Servei de Formació Permanent de la Universitat de València. En ningún caso puntuarán en este apartado los cursos de conocimiento de valenciano y de idiomas, y se limitará a los que estén previstos en los epígrafes de formación en el baremo general de apli-cación a los concursos de méritos para la provisión de puestos de tra-bajo, aprobados por la Junta de Gobierno de 22 de octubre de 1991. La valoración máxima por este concepto será 1 punto. Se puntuará de acuerdo a la escala siguiente:

Cursos entre 15 y 30 horas: 0,10 puntos. Cursos entre 31 y 50 horas: 0,20 puntos. Cursos de 51 o más horas: 0,30 puntos

e) Conocimiento de valenciano: En este apartado se valorarán los cursos de valenciano organizados por la Universidad u organismos ofi-ciales reconocidos en la materia por el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. La valoración máxima por este concepto será 1 punto. Se puntuará de acuerdo con la escala siguiente:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :