ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

25  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 20 d’abril de 2016

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 8,30 a 9,25 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sr. Josep M. Pujals Vallvè Sr. Pere Segura Xatruch

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta Sr. Miguel Angel Almansa Saez

Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari general Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 13 D’ABRIL DE 2016.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 13 d’abril de 2016, que és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D‘OFICI.

No n’hi ha.

(2)

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS PER LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vista la declaració presentada per l’empresa ZELTRIA ENERGIA SL ( R. E. Núm. 2500, de 11-04-2016), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al primer trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 707926, corresponent a la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local corresponent al primer trimestre de 2016, per import de 241,13€ a ZELTRIA ENERGIA SL, com a empresa subministradora de serveis públics.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA SL, junt amb la liquidació corresponent.

B) Vistes les declaracions presentades per UNIELECTRICA ENERGIA S.A., on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a l’exercici 2015 i al primer trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’energia elèctrica en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar les liquidacions núm. 707910-707911, corresponent a la taxa per aprofitament del domini públic local de l’exercici 2015 i primer trimestre de 2016, per import de 807,34€ i 167,34€, respectivament, a nom de UNIELECTRICA ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.

(3)

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a UNIELECTRICA ENERGIA S.A., junt amb les liquidacions corresponents.

C) Atès l’acord de Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2014 en el qual s’aprova, la modificació de la llicència d’ocupació temporal concedida a Vodafone España SAU en data 4 de juny de 2014, en el sentit que la superfície autoritzada és de 153m2 enlloc dels 40 m2 indicats inicialment.

Atès que en l’esmentat acord s’aprova la liquidació anual de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, a partir de l’exercici 2015, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 20, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, per l’import de 48.960 € i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 704279, corresponent a la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de l’exercici de 2016, per import de 48.960€ a VODAFONE ESPAÑA S.A.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a VODAFONE ESPAÑA S.A., junt amb la liquidació corresponent.

3.2 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA LIQUIDACIO DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

Vist el recurs de reposició presentat per E. P. M. ( Registre d’entrada núm. 6627, de data 14-10-2015), en la qual presenta un recurs de reposició contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana núm. 670689 (expedient 15/0116), al·legant que el càlcul de la liquidació no és el correcte i demanant la devolució de l’ingrés indegut per la diferència ingressada de més.

Consultat l’expedient per la hisenda municipal, s’ha comprovat que, la liquidació núm. 670689 es practica com a conseqüència de la transmissió de la finca amb referència cadastral 7596508CF4479F0067IZ, i adreça tributària al c. Pep Ventura núm. 27 Esc. G 2n 87, de Vila-seca , transmesa el dia 26-03-2015 segons l’escriptura protocol 377, atorgada davant el Notari F. J. P. S. el dia 26/03/2015.

(4)

D’acord amb l’article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, que estableix la determinació de la base imposable, i d’acord amb la consulta de la Direcció General de Tributs de 17 de maig de 2013, 6 de febrer de 2014, que reitera la forma de càlcul de la base imposable.

D’acord amb el principi de legalitat, pel qual les hisendes locals s’han de sotmetre a l’esmentat text refós, tal i com estableixen diverses sentències dictades per varis tribunals contenciosos-administratius de Barcelona (Sentència Jutjat C-A núm. 2, de 22-05-2015, Sentència del Jutjat núm. 7, de 12-09-2014, Sentència Jutjat núm. 15, de 10-06-2014....entre d’altres) i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra la liquidació núm. 670689 (expedient 15/0116) i la devolució d’ingressos indeguts, a l’haver-se practicat d’acord a la legislació vigent.

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal de fons.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LIQUIDACIÓ PER L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Vista la declaració presentada per l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A. on comunica, la relació de les llicències d’obres demanades al terme municipal durant l’exercici 2014, amb l’import total del pressupost de les mateixes.

D’acord amb el Conveni fiscal signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i Gas Natural SDG SA el 6 de setembre de 2004, en el pacte tercer, que estableix que GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. ha de comunicar a l’Ajuntament el total d’obres realitzades en el terme municipal per tal que es practiqui la liquidació oportuna.

Un cop comprovat per la Unitat d’hisenda la declaració presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.de les obres realitzades durant l’exercici 2014 al municipi amb les llicències concedides pels Serveis Administratius d’Urbanisme, i d’acord amb les Ordenances Fiscals núm. 3 i 11, que regulen l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicències urbanístiques i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 704270, corresponent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicències urbanístiques corresponents a l’exercici de 2014, per import de 497,15€ a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.

(5)

SEGON.- Requerir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. per a que presenti la declaració de les obres executades en el terme municipal durant l’exercici 2015, per a emetre l’oportuna liquidació.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., junt amb la liquidació corresponent.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència CONJ_ADO-2016000263), per import de 47.052,76 €, així com el seu pagament.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la prestació.

(6)

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència CONJ_ADO-2016000254), per import de 82.086,50 €, així com el seu pagament.

SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a al relació ADO-201600000255 i ordenar la seva reposició, per import de 120,00 euros.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva comptabilització als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS, SISTEMES CONTRA INCENDIS I SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 20 de gener de 2016 es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment d’ascensors, sistemes contra incendis i sistemes de seguretat contra intrusió d’edificis i dependències. Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de

(7)

contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen aquesta contractació.

Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 8 d’abril de 2016 indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei de referència és la presentada per l’empresa CHUBB PARSI. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa CHUBB PARSI, pel preu anual de 29.591,80 € (sense IVA) i una durada de 3 anys + 1 any prorrogable.

N Ú M . O R D R E N Ú M . P L IC A L IC IT A D O R O F E R T A E C O N Ò M IC A (s e n s e I V A ) B A IX A E F E C T U A D A (p o rc e n ta tg e ) P U N T U A C IÓ O F E R T A E C O N Ò M IC A P U N T U A C IÓ T È C N IC A P U N T U A C IÓ T O T A L 1 1 CHUBB PARSI 29.591,99 € 17,0000 53,17 34,00 87,17 2 2

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. 28.605,00 € 19,7683 55,00 27,00 82,00

3 3

ENINTER ASCENSORES 28.744,00 € 19,3785 54,73 26,00 80,73

CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS, SISTEMES CONTRAINCENDIS I SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EN EL

MUNICIPI DE VILA-SECA

SEGON.- Requerir a l’empresa CHUBB PARSI, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació

(8)

acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 4.438,80 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.

TERCER.- Advertir a l’empresa CHUBB PARSI que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.

QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. D. F. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TANCAMENT DE LA TERRASSA AL P. PAU CASALS, NÚM. 113 BX DE LA PINEDA.

Vista la sol·licitud del Sr. D. F. G. de llicència municipal pel tancament de la terrassa al P. Pau Casals, núm. 113 bx de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir al Sr. D.F. G., la llicència municipal d’obres 64/16 de tancament de la terrassa al P. Pau Casals, núm. 113 bx. de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.

Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.

2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut presentat.

3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.

(9)

4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra. Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.

5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.

6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per l'Ajuntament.

7a.- El tancament haurà de complir amb l’Ordenança Municipal, sobre regulació de tendals i tancaments de terrasses privades en zona de reculada a La Pineda.

8a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà d’avisar a la Policia Local.

9a.- Es cas de necessitat d’ocupació de la via pública, s’haurà de sol·licitar el permís municipal corresponent, adjuntant plànol de situació acotat de l’espai a ocupar.

10a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers d’aquest escrit.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 703500 de data 1 de febrer de 2016 i que es la següent:

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

Tributs Municipals Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres 171,56 € Taxa

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a compte de la liquidació anterior.

85,78 € 257,34 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

(10)

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. GAIA, NÚM. 3 DE LA PLANA. Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Gaià, núm. 3 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 251/16 amb num. de ref. 160188 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Gaià, núm. 3 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització en cas de dificultar possibles plans municipals.

(11)

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT FRANCESC, NÚM. 4 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Sant Francesc, núm. 4 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 250/16 amb núm. de ref. 160202 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Sant Francesc, núm. 4 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(12)

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT FRANCESC, NÚM. 6 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Sant Francesc, núm. 6 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 254/16 amb núm. de ref. 160180 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Sant Francesc, núm. 6 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(13)

E) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT FRANCESC, NÚM. 8 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Sant Francesc, núm. 8 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 253/16 amb núm. de ref. 160122 TRR SH per a realitzar una escomesa al c. Sant Francesc, núm. 8 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(14)

F) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. CAMÍ DELS MORTS, NÚM. 5 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Camí dels Morts, núm. 5 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 249/16 amb núm. de ref. 160203 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Camí dels Morts, núm. 5 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(15)

G) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT FRANCESC, NÚM. 5 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 252/16 amb núm. de ref. 160165 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(16)

H) SOL·LICITUD DE MARINO LOPEZ XXI SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGREGACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL C. JOAN FUSTER, 7 LOCAL 6 DE VILA-SECA. Vista la sol·licitud de Marino López XXI SL de llicència municipal de segregació del local amb referència cadastral 4125213 CF 4542E0007FT situat al c. Joan Fuster, núm. 7 local 6 de Vila-seca, i vist així mateix l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, segons el projecte presentat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Marino López XXl SL la llicència municipal de segregació de la finca amb núm. de ref. cadastral 4125213 CF 4542E0007FT de 187,56 m2 segons registre de la propietat i 191,00 m2 segons cadastre, situat al c. Joan Fuster, núm. 7 local 6 de Vila-seca, amb la descripció següent:

- Local 6-A de 76,47 m2 construïts segons el registre de la propietat i 77,87 m2 segons la fitxa cadastral.

- Local 6-B de 111,09 m2 construïts segons el registre de la propietat i 113,12 m2 segons la fitxa cadastral.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 704290 de data 18 d’abril de 2016 i que es la següent:

I) SOL·LICITUD DE ELEKTRO 3 SCCL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AGRUPACIÓ DE LES PARCEL·LES N2-3 I N2-1 AMB LA N2-2 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Electro 3 SCCL de llicència municipal d’agrupació de les parcel·les N2-3 i N2-1 ( finca registral 2/16124 i 2/15197 )amb la N2-2 amb núm. ref. cadastral 4335715CF4543E0001 LH del Polígon Industrial L’Alba, i vist així mateix l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, segons el projecte presentat, i vista Tributs Municipals

Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres 50,61 € Tributs satisfets amb caràcter

provisional i a compte de la liquidació anterior.

50,61 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR: 0 €

(17)

la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a l’empresa Electro 3 SCCL la llicència municipal d’agrupació de les finques N2-3 i N2-1 amb la N2-1 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, amb la descripció següent: Referència cadastral/finca PARCEL.LES S. registral (m2) S. cadastral (m2) DADES INICIALS Finca registral 2/16124 i

2/15197 (A1,A3,A4,A5) N2-3 I N2-1 12.724,67 13.323,00 4335715CF4543E0001LH (A2) N2-2 2.751,00 2.718,00

DADES FINALS (FINCA RESULTANT) 15.475,67 16.041,00

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 704082 de data 21 de març de 2016 i que es la següent:

Tributs municipals Liquidació provisional

Taxa 505,71 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i

a compte de la liquidació anterior 505,71 € DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0 €

4.3 ASSUMPTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIET 159/116.

Vist l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat al Sr. M. M. S. per realitzar obres al c. Miramar, núm. 6, de Vila-seca, sense llicència municipal.

Vist que en data 6 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local ha concedit llicència municipal d’obres per les obres objecte de la paralització.

I vist que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb les prescripcions legals que li són d’aplicació i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(18)

PRIMER: Ordenar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. M. M. S. per haver obtingut la preceptiva llicència municipal d’obres.

SEGON: Notificar aquest acord a l’interessat.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ARMILLES DE SEGURETAT D’ÚS INDIVIDUAL PER A LA POLICIA LOCAL.

Vist l’informe del Cap de la Policia Local de data 4-4-2016, emès de conformitat amb el que estableix l’article 22 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, relatiu a la necessitat i idoneïtat de contractar el subministrament de 30 armilles de seguretat interiors per als agents de la Policia Local de Vila-seca.

Atès que aquesta contractació és necessària per al compliment i la realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de Vila-seca, en ser la seguretat pública una competència municipal pròpia.

Atès que la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en l’adquisició d’armilles interiors de seguretat d’us individual per a la protecció segura dels agents policials davant de possibles ganivetades, punxades o dels impactes balístics produïts per la munició d’armes de foc concretes.

Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 del reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.

Atès que de les tres empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta econòmicament més avantatjosa és la formulada per l’empresa Usis Guirao, SL (CIF B-61515474), la qual ofereix el subministrament de 30 armilles antibala tipus GPRO-P3H (amb funda a cost zero) pel preu total de 17.850,16 €, l’IVA inclòs, i s’ajusta als objectius i criteris requerits per la Policia Local. El preu del contracte s’ha formulat en termes de preus unitaris referits al preu d’una armilla interior antibales.

Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació

(19)

de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:

PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament de 30 d’armilles de seguretat model GPRO-P3H (Nivell IIIA+SIG (15J) Home –cobertura 360º, pel procediment de contracte menor (Exp. Gov. 255/16).

SEGON. Aprovar la quantia de 14.752,20 € de pressupost net i de 3.097,96 € d’IVA (21&), que fan un total de 17.850,16 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquest subministrament; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Essent l’aplicació pressupostària del finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb càrrec a la partida 2016.15.13200.22104 (PGCP 628) (AD 8685) del vigent municipal .

El contracte no comporta despeses que s’hagin d’atendre en exercicis posteriors.

TERCER. Adjudicar, mitjançant la modalitat del contracte menor, a l’empresa Usis Guirao, SL (CIF B-61515474), el contracte per al subministrament de 30 d’armilles de seguretat en els termes exposats al punt primer d’aquest acord, pel preu de 17.850,16 euros, l’Iva inclòs.

QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el sotsinspector en Cap de la Policia Local de Vila-seca, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipal, i a la prefectura de la Policia Local.

SISÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin necessaris per la formalització del present acord.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per X.H.W.en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat MESON DEL CESAR del qual és titular, situat a Av. Ramón d'Olzina, 1 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.

(20)

I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a X. H. W.llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via pública de MESON DEL CESAR, situat Av. Ramón d'Olzina, 1 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 612,00€, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 704281), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per J. C. O. R. en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FLECA & CAFE del qual és titular, situat a al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte. I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a J. C. O. R. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via pública de FLECA & CAFE, situat al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 704191), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per M. H.R. en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR EXPRESSATE del qual és titular, situat a a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte. I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a M. H. R. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la via pública de BAR EXPRESSATE, situat a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca.

(21)

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 792,00 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 704192), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

D) Vista la sol·licitud efectuada per LOS GALLEGOS, SCP en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LOS GALLEGOS del qual és titular, situat a c. de l’Estrella, 18 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.

I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a LOS GALLEGOS, SCP amb NIF J55588438 llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via pública de BAR LOS GALLEGOS, situat c. de l’Estrella, 18 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 64,80 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 704249), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

E) Vista la sol·licitud efectuada per TAVERNA DE INGENIO, SL en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat PLAYOFF del qual és titular, situat a Av. de Francesc Macià, 7-9 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.

I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a TAVERNA DE INGENIO, SL amb NIF B55675899 llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de PLAYOFF, situat Av. de Francesc Macià, 7-9 de Vila-seca.

(22)

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20€, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 704168), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

5.3 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL I D’ACTIVITATS.

Vista la sol·licitud efectuada per MKT OIL, SL en què demana llicència per a l'obertura d'una unitat de subministrament de combustible a l'adreça cr Josep Carner, s/n de Vila-seca. Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat.

Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a MKT OIL, SL, B66330713, llicència per a l'obertura d'una unitat de subministrament de combustible a l'adreça cr Josep Carner, s/n de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 2.541,85€ €, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 702292), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR UNA PARADA AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.

Vista la sol·licitud efectuada per M. G., en què demana llicència municipal per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2015 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(23)

PRIMER.- Concedir a M.G., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda no sedentària) per a l’any 2015, per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda amb núm. 110B, amb una ocupació de 5 metres lineals, destinada a la venda de: bijuteria.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 501€ que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ en dates 28-04-2015 i 30-07-2015, respectivament (Liquidació núm. 669.205), d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals. TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada al següent:

1. L’horari de muntatge serà de 7:00 hores a 8:00 hores. 2. L’horari de venda serà de 8:00 hores a 14:00 hores.

3. L’horari de desmuntatge serà de 14:00 hores a 15:00 hores.

4. Excepte els furgons tipus botiga, el vehicle no podrà romandre a l’interior del mercat.

5. Resta especialment prohibit l’estacionament dels vehicles sobre les voreres i zones de vianants.

6. És responsabilitat del titular de la parada mantenir la perfecta neteja del lloc de la concessió i els seus voltants.

7. L’incompliment d’algun dels punts anteriors serà conseqüència de la resolució de la present llicència.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2016.

Vist que a Vila-seca la celebració de Sant Jordi és una tradició arrelada, amb l’organització de diverses activitats i actuacions, així com els espais per les parades de llibres i roses, des de la regidoria de Cultura s’ha elaborat un programa d’activitats pensat en la promoció i coneixement de les tradicions de Sant Jordi.

Vist el detall d’activitats a realitzar i el seu pressupost, vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Aprovar la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Vila-seca els dies, 15 al 25 d’abril de 2016.

SEGON.- Autoritzar una despesa per import de 13.854,52.-€ (IVA inclòs) per a la contractació dels diferents serveis segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 A-8714 del pressupost per a l’exercici de 2016. TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

(24)

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, passar a l’estudi del següent assumpte:

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE L’ONZENA EDICIÓ DE LA CANTATA DE SANT JORDI, AIXÍ COM LA SEVA DESPESA.

Vist que el proper 22 d’abril de 2016 es realitzarà l’onzena edició de la Cantata de Sant Jordi a l’estadi municipal de Vila-seca amb la participació de tots els alumnes de primària de les escoles del municipi, l’orquestra del Conservatori de Música i és una activitat oberta als pares que hi vulguin assistir.

Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat comporta la realització d’una sèrie de despeses que cal preveure per atendre el seu pagament.

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i la proposta de la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la realització de l’onzena edició de la Cantata de Sant Jordi a l’estadi municipal el 22 d’abril de 2016 amb la participació dels alumnes de primària de les escoles del municipi i l’orquestra del Conservatori de Música.

SEGON. Autoritzar una despesa de 7.500 € per atendre el pagament de les factures que comporta la celebració de la Cantata de Sant Jordi de 2016, a càrrec de la partida 14 32000 22606 del vigent pressupost municipal RC 8715

TERCER. Notificar aquest acord al director del Conservatori Professional de Música de Vila-seca, a les direccions de les escoles i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :