Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente

Informació pública de l’alienació dels aprofitaments

forestals de fusta i biomassa en les forests CS-009, Palan-car de Abajo, i CS-010, PalanPalan-car de Arriba, de la provín-cia de Castelló. [2015/5716]

Información pública de la enajenación de los aprovecha-mientos forestales de madera y biomasa en los montes CS-009, Palancar de Abajo, y CS-010, Palancar de Arri-ba, de la provincia de Castellón. [2015/5716]

1. Objecte

1.1. Concurs per a l’alienació dels aprofitaments forestals ordinaris en les forests propietat de la Generalitat CS-009 Palancar de Abajo i CS-010 Palancar de Arriba, tot això d’acord amb el que preveu la Reso-lució de la Direcció General de Medi Natural de 25 de març de 2015 per la qual s’aprova el projecte d’ordenació de les forests d’UP CS-009 i CS-010. Els aprofitaments forestals objecte de licitació són la fusta i biomassa.

2. Tramitació, procediment i tipus de licitació

2.1. L’entitat adjudicatària és la Conselleria d’Infraestructures, Ter-ritori i Medi Ambient. Direcció TerTer-ritorial de Castelló. Germans Bou, número 47. 12003 Castelló de la Plana.

2.2. La tramitació i el procediment es realitzaran d’acord amb els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i de con-currència competitiva, arreplegats en l’article 15.5 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, així com amb el que disposa l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació forestal que se li aplique.

2.3. El tipus de licitació serà oberta de tramitació ordinària i es rea-litzarà per mitjà de concurs, amb la possibilitat de pagar en espècie part del preu del bé. Els criteris de valoració que determinen l’adjudicació de l’alienació vénen detallats en el plec de condicions economicoadmi-nistratives.

3. Cànon

El cànon anual es farà efectiu per mitjà de:

a) Ingrés de l’import anual de la licitació en la Direcció Territorial competent de la Tresoreria de la Generalitat, síties en els Servicis Terri-torials de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública a Castelló.

b) Execució, per part de l’adjudicatari, de les millores proposades en la documentació tècnica de la licitació, que es desglossaran en la memòria o pla anual que haurà de presentar l’adjudicatari en la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

L’import anual de l’adjudicació a ingressar en la Direcció Territorial competent de la Tresoreria de la Generalitat (apartat del cànon anual) s’actualitzarà anualment segons l’Índex General de Preus al Consum (IPC) publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

4. Plec de condicions economicoadministratives

El plec de condicions economicoadministratives serà l’aprovat en l’annex III de l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraes-tructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofita-ments forestals a la Comunitat Valenciana.

5. Condicions tecnicofacultatives

5.1. Les condicions tecnicofacultatives d’aplicació a esta licitació seran les establides en:

a) El plec general de condicions tecnicofacultatives establit en l’an-nex II de l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestruc-tures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.

b) El plec de condicions particulars tecnicofacultatives per a l’ali-enació dels aprofitaments forestals de fusta i biomassa en les forests CS-009, Palancar de Abajo, i CS-010, Palancar de Arriba, de la provín-cia de Castelló.

c) Les condicions particulars de l’aprofitament que figuren en l’ins-trument tècnic de gestió forestal aprovat per Resolució de la Direcció General de Medi Natural de data 25 de març de 2015.

1. Objeto

1.1. Concurso para la enajenación de los aprovechamientos foresta-les ordinarios en los montes propiedad de la Generalitat CS-009 Palan-car de Abajo y CS-010 PalanPalan-car de Arriba, todo ello conforme a lo previsto en la Resolución de la Dirección General de Medio Natural de fecha 25 de marzo de 2015 por la que se aprueba el proyecto de orde-nación de los montes de UP CS-009 y CS-010. Los aprovechamientos forestales objeto de licitación son la madera y biomasa.

2. Tramitación, procedimiento y tipo de licitación

2.1. La entidad adjudicataria es la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dirección Territorial de Castellón. Her-manos Bou, número 47. 12003 Castellón de la Plana.

2.2. La tramitación y el procedimiento se realizarán de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y de concurrencia competitiva, recogidos en el artículo 15.5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como con lo dispuesto en la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamien-tos forestales en la Comunitat Valenciana, y el resto de legislación fores-tal que le sea de aplicación.

2.3. El tipo de licitación será abierta, de tramitación ordinaria y se realizará mediante concurso, con la posibilidad de abonar en especie parte del precio del bien. Los criterios de valoración que determinan la adjudicación la enajenación vienen detallados en el pliego de condicio-nes económico-administrativas.

3. Canon

El canon anual se hará efectivo mediante:

a) Ingreso del importe anual de la licitación en la dirección territo-rial competente de la Tesorería de la Generalitat, sitas en los servicios territoriales de la Consellería de Hacienda y Administración Pública en Castellón.

b) Ejecución, por parte del adjudicatario, de las mejoras propues-tas en la documentación técnica de la licitación, que se desglosarán en la memoria o plan anual que deberá presentar el adjudicatario en la Dirección Territorial de Castellón de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

El importe anual de la adjudicación a ingresar en la dirección terri-torial competente de la Tesorería de la Generalitat (apartado a del canon anual), se actualizará anualmente según el Índice General de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

4. Pliego de condiciones económico-administrativas

El pliego de condiciones económico-administrativas será el apro-bado en el anexo III de la Orden 10/2015, de 8 de abril de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.

5. Condiciones técnico-facultativas

5.1. Las condiciones técnico-facultativas de aplicación a esta licita-ción serán las establecidas en:

a) El pliego general de condiciones técnico-facultativas establecido en el anexo II de la Orden 10/2015, de 8 de abril de 2015, de la Con-sellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.

b) El pliego de condiciones particulares técnico-facultativas para la enajenación de los aprovechamientos forestales de madera y biomasa en los montes CS-009 Palancar de Abajoy CS-010 Palancar de Arriba, de la provincia de Castellón.

c) Las condiciones particulares del aprovechamiento que figuran en el instrumento técnico de gestión forestal aprobado por Resolución de la Dirección General de Medio Natural de fecha 25 de marzo de 2015.

(2)

Estos documentos se encuentran a disposición de los interesados en la Dirección Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Castellón, sita en la avenida del Mar, número 47, edificio PROP, de Castellón de la Plana.

5.2. Serán de aplicación las recomendaciones técnicas que descri-ben y orientan actuaciones para la mejora de la gestión y provisión de servicios, que indica el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

5.3. Asimismo, deberán cumplirse cuantas medidas preventivas contra incendios forestales se señalen en el marco de lo dispuesto en la legislación vigente y en especial, en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

6. Plazo de ejecución del aprovechamiento

El plazo para el aprovechamiento de los montes será de 10 años, tal y como figura indicado en el anexo I de este anuncio.

7. Lugar y plazo de presentación de las ofertas

7.1. El plazo para la presentación de las ofertas será de 30 días natu-rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

7.2. Los solicitantes presentarán la oferta y la documentación correspondiente en sobre cerrado dirigido al director territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Caste-llón, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.3. Igualmente, las ofertas podrán ser enviadas por correo certifica-do debiencertifica-do el licitacertifica-dor justificar la fecha de imposición del envió en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

7.4. Sin la concurrencia de estos requisitos, la oferta no será admi-tida si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la oferta esta no será admitida en ningún caso.

7.5. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impida conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

8. Lugar y fecha de celebración del concurso

8.1. La apertura de plicas del concurso se celebrará el séptimo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 11.00 horas, en la Dirección Territorial de Castellón Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, situada en el edificio PROP, avenida Hermanos Bou, número 47, de Castellón de la Plana.

8.2. En caso de resultar desierta el primer concurso, se celebrará el segundo, bajo el mismo tipo de tasación y condiciones, diez días des-pués, sin previo aviso. En caso de resultar desiertos los dos concursos, corresponde a la Dirección Territorial de Castellón de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, licitarla nuevamente.

9. Capacidad del licitador

Sólo están capacitadas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar conforme al artículo 60 y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y se encuentren debidamente clasificados.

No estarán capacitadas las personas que estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 60 y concor-dantes del TRLCSP.

A dichos efectos, deberán aportar justificante de haber constituido el depósito o garantía provisional equivalente al dos por ciento (2 %) de la tasación respectiva.

Estos documents es troben a disposició dels interessats en la Direc-ció Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de Castelló, sítia en l’avinguda del Mar, número 47, edifici PROP, de Castelló de la Plana.

5.2. Seran aplicables les recomanacions tècniques que descriuen i orienten actuacions per a la millora de la gestió i provisió de servicis, que indica el Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’apro-va el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

5.3. Així mateix, hauran de complir-se totes les mesures preventives contra incendis forestals que s’assenyalen en el marc del que disposa la legislació vigent i, en especial, en el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus vol-tants.

6. Termini d’execució de l’aprofitament

El termini per a l’aprofitament de les forests serà de 10 anys, tal com figura indicat en l’annex I d’este anunci.

7. Lloc i termini de presentació de les ofertes

7.1. El termini per a la presentació de les ofertes serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

7.2. Els sol·licitants presentaran l’oferta i la documentació corres-ponent en sobre tancat dirigit al director territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de Castelló, en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-tratiu Comú.

7.3. Igualment, les ofertes podran ser enviades per correu certificat i el licitador ha de justificar la data d’imposició del que va enviar en les oficines de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per mitjà de tèlex, telegrama o telefax en el mateix dia.

7.4. Sense la concurrència d’estos requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació després de la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci. Transcorreguts, no obstant això, els deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut l’ofer-ta, esta no serà admesa en cap cas.

7.5. No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguen omissions, errors o ratllades que impedisca conéixer clarament tot allò que l’Ad-ministració estime fonamental per a l’oferta.

8. Lloc i data de celebració del concurs

8.1. L’obertura de pliques del concurs se celebrarà el sèptim dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes, a les 11.00 hores, en la Direcció Territorial de Castelló Conselleria d’Infraes-tructures, Territori i Medi Ambient, situada en l’edifici PROP, avinguda de Germans Bou, número 47, de Castelló de la Plana.

8.2. En cas de resultar deserta el primer concurs, se celebrarà el segon, sota el mateix tipus de taxació i condicions, deu dies després, sense previ avís. En cas de resultar deserts els dos concursos, correspon a la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, licitar-la novament.

9. Capacitat del licitador

Només estan capacitades les persones naturals o jurídiques, espa-nyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar, no estiguen incurses en una prohibició de contractar conforme a l’article 60 i con-cordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara en avant TRLCSP), i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional i es troben degudament classificades.

No estaran capacitades les persones que estiguen incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en l’article 60 i concordants del TRLCSP.

A estos efectes, hauran d’aportar justificant d’haver constituït el depòsit o garantia provisional equivalent al dos per cent (2 %) de la taxació respectiva.

(3)

Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto se regirán por lo previsto en el artículo 59 y concordantes del TRLCSP.

Para acreditar la solvencia económica, financiera, profesional y técnica, en atención a las obligaciones que asume el licitador, y, confor-me al TRLCSP y al pliego de condiciones económico-administrativas aprobado en el anexo III de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Con-sellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana, los licitadores deberán acreditar:

1. Experiencia no inferior a cinco (5) en años en actividades de aprovechamiento forestal.

2. Experiencia no inferior a tres (3) en años en actividades de trata-miento de la biomasa forestal.

3. Estar en disposición de maquinaria especifica, personal capaci-tado e instalaciones suficientes para realizar las actividades objeto de licitación según las condiciones establecidas en los pliegos.

4. Disponer de las certificaciones ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000.

10. Documentación requerida y modelo de proposición

La documentación requerida para la presentación de las ofertas viene desglosada en el pliego de condiciones económico-administrati-vas aprobado en el anexo III de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.

En el sobre B, además de la proposición económica, deberá pre-sentar una memoria de las mejoras propuestas y de los medios técnicos ofrecidos para la ejecución de los aprovechamientos, tal y como estable-ce el artículo 7 del pliego de condiciones particulares técnico-facultati-vas para la enajenación de los aprovechamientos forestales de madera y biomasa en los montes CS-009 Palancar de Abajo y CS-010 Palancar de Arriba de la provincia de Castellón.

El modelo de proposición económica que debe presentar el licitador, junto el modelo de declaración responsable, se encuentran en el capítulo V del anexo III de Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.

11. Garantía provisional

11.1. Para participar en la licitación será requisito indispensable la consignación previa de una garantía provisional por importe del 2 por ciento del valor de tasación.

11.2. El importe de la garantía provisional será devuelto a la finali-zación del procedimiento de adjudicación a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios.

11.3. Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse la enajenación, se producirá la pérdida de la garantía provisional. En este sentido, la falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición.

12. Garantía definitiva

12.1. El adjudicatario deberá consignar obligatoriamente una garan-tía definitiva por valor del 10 por ciento del importe de adjudicación en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que le sea comunicada la adjudicación.

12.2. La garantía definitiva responderá de las penalizaciones impuestas al contratista por razón de la actividad que realice, del resar-cimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasionara a la Generalitat o al titular del monte con motivo de la adjudicación, de los gastos originados a los mismos por demora del adjudicatario en el cum-plimiento de sus obligaciones y de la incautación que pueda decretarse en los casos de cancelación, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en la Legislación de Contratos del Sector Público.

12.3. La devolución de la garantía definitiva se producirá cuando finalice el plazo vigente de la adjudicación, una vez haya certificado la Dirección Territorial competente su correcta ejecución o disfrute. Les unions d’empresaris que es constituïsquen temporalment a este

efecte es regiran pel que preveu l’article 59 i concordants del TRLCSP. Per a acreditar la solvència econòmica, financera, professional i tècnica, en atenció a les obligacions que assumix el licitador i, con-forme al TRLCSP i al plec de condicions economicoadministratives aprovat en l’annex III de l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana, els licitadors hauran d’acreditar:

1. Experiència no inferior a cinc (5) en anys en activitats d’aprofi-tament forestal.

2. Experiència no inferior a tres (3) en anys en activitats de tracta-ment de la biomassa forestal.

3. Estar en disposició de maquinària especifica, personal capacitat i instal·lacions suficients per a realitzar les activitats objecte de licitació segons les condicions establides en els plecs.

4. Disposar de les certificacions ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18000.

10. Documentació requerida i model de proposició

La documentació requerida per a la presentació de les ofertes ve desglossada en el plec de condicions economicoadministratives apro-vat en l’annex III de l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.

En el sobre B, a més de la proposició econòmica, haurà de presentar una memòria de les millores proposades i dels mitjans tècnics oferits per a l’execució dels aprofitaments, tal com establix l’article 7 del plec de condicions particulars tecnicofacultatives per a l’alienació dels aprofi-taments forestals de fusta i biomassa en les forests CS-009, Palancar de Abajo, i CS-010, Palancar de Arriba, de la província de Castelló.

El model de proposició econòmica que ha de presentar el licita-dor, junt el model de declaració responsable, es troben en el capítol V de l’annex III d’Orde 10/2015, de 8 d’abril de 2015, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.

11. Garantia provisional

11.1. Per a participar en la licitació serà requisit indispensable la consignació prèvia d’una garantia provisional per import del 2 per cent del valor de taxació.

11.2. L’import de la garantia provisional serà tornat a la finalitza-ció del procediment d’adjudicafinalitza-ció als licitadors que no hagen resultat adjudicataris.

11.3. Si algun licitador retira la seua proposició injustificadament abans de l’adjudicació o si l’adjudicatari no constituïx la garantia defini-tiva o, per causes imputables al mateix, no poguera formalitzar-se l’alie-nació, es produirà la pèrdua de la garantia provisional. En este sentit, la falta de contestació a la sol·licitud d’informació o el reconeixement per part del licitador que la seua proposició patix d’error o inconsistència que la facen inviable, tindrà la consideració de retirada injustificada de la proposició.

12. Garantia definitiva

12.1. L’adjudicatari haurà de consignar obligatòriament una garan-tia definitiva per valor del 10 per cent de l’import d’adjudicació en el termini de 10 dies a partir de la data en què li siga comunicada l’adju-dicació.

12.2. La garantia definitiva respondrà de les penalitzacions imposa-des al contractista per raó de l’activitat que realitze, del rescabalament dels danys i perjuís que l’adjudicatari ocasionara a la Generalitat o al titular de la forest amb motiu de l’adjudicació, dels gastos originats a estos per demora de l’adjudicatari en el compliment de les seues obli-gacions i de la confiscació que puga decretar-se en els casos de cancel-lació, d’acord amb el que establix el mateix o amb caràcter general en la Legislació de Contractes del Sector Públic.

12.3. La devolució de la garantia definitiva es produirà quan fina-litze el termini vigent de l’adjudicació, una vegada hi haja certificat la direcció territorial competent la seua correcta execució o gaudi.

(4)

12.4. Si hecha la liquidación de la adjudicación y las fianzas supe-rasen el importe de las mismas, el exceso será devuelto seguidamente al adjudicatario, una vez realizado el informe preceptivo del técnico facultativo designado por la Dirección Territorial correspondiente.

13. Jurisdicción competente

Todos los litigios que pudieran surgir del desarrollo de los contratos vinculados el presente anuncio se entenderán siempre sometidos a los tribunales competentes con jurisdicción en la provincia de Castellón.

14. Supletorio

En lo no previsto en el presente anuncio y pliegos que lo acom-pañan, se estará a lo dispuesto en el TRLCSP y en la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.

Castellón de la Plana, 15 de mayo de 2015.– El director territorial de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente: Jorge Traver de Juan. 12.4. Si feta la liquidació de l’adjudicació i les fiances superaren el

seu import, l’excés serà tornat a continuació a l’adjudicatari, una vegada realitzat l’informe preceptiu del tècnic facultatiu designat per la direcció territorial corresponent.

13. Jurisdicció competent

Tots els litigis que pogueren sorgir del desenrotllament dels contrac-tes vinculats el present anunci s’entendran sempre sotmesos als tribu-nals competents amb jurisdicció a la província de Castelló.

14. Supletori

En allò no previst en el present anunci i plecs que l’acompanyen, caldrà ajustar-se al que disposa el TRLCSP i en l’Orde 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valen-ciana.

Castelló de la Plana, 15 de maig de 2015.– El director territorial d’Infraestructures, Territori i Medi ambient: Jorge Traver de Juan.

ANNEX I

Pla d’aprofitaments forestals de fusta i biomassa en les forests d’UP CS-009 i CS-010

FOREST D’U.P. Los Palancares

NÚM. d’UP CS-009 i CS-010

TTMM Barracas i El Toro

Tipus d’aprofitaments Fusta i biomassa (inclou també tractaments de millora silvícola) Espècies forestals Pinedes, masses de quercínies i mixtes d’ambdós espècies Quantitat total en 10 anys (Tn) 19727,06

Taxació anual sense IVA (€) 11391,88 Superfície execució aprofitaments (ha) 465,00 Superfície execució tractaments silvícoles (ha) 455,63

Lloc de l’obertura de pliques Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient Data de l’obertura de pliques Sèptim dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes

Hora de l’obertura de pliques 11.00.00

DESGLOSSAMENT DE LA TAXACIÓ

FOREST D’UTILITAT

PÚBLICA TM Aprofitaments Superfície(ha) Espècies forestals Quantitat total (10 anys) Tn (**)

Preu €/Tn

Sense IVA Taxació anual€ (Sense IVA)

Número Denominació

CS-009 Palancar de Abajo Barracas Fusta i biomassa 173,25 Pn/Ps/Pp/Ph i Quercinies (*) 3018 6′00 1810′93 CS-010 Palancar de Arriba El Toro Fusta i biomassa 291,75 Pn/Ps/Pp/Ph i Quercínies (*) 15228 6′00 9136′58 10947′52

FOREST D’UTILITAT

PÚBLICA TM Tractaments silvícoles

de millora

Superfície

(ha) Espècies forestals

Quantitat total (10 anys)

Tn (**)

Preu €/Tn

Sense IVA Taxació anual€ (Sense IVA)

Número Denominació

CS-009 Palancar de Abajo Barracas Biomassa 143,74 Pn/Ps/Pp/Ph i Quercínies (*) 573 3′00 171′92 CS-010 Palancar de Arriba El Toro Biomassa 311,89 Pn/Ps/Pp/Ph i Quercínies (*) 908 3′00 272′44 444′36 (*) Pn (Pinus nigra), Ps (Pinus sylvestris), Pp (Pinus pinaster), Ph (Pinus halepensis), i masses de quercínies (Quercus ilex i Quercus faginea)

(**) La quantitat total es referix a tones (Tn) de fusta (fustes) i biomassa (restes, branques…) a extraure de la muntanya durant 10 anys

Per a la conversió dels m³ de fusta a extraure s’ha utilitzat un factor de conversió de 1,3.

Per a la conversió dels m³ procedents de tractaments silvícoles s’ha utilitzat un factor de conversió de 2.

(5)

ANEXO I

Plan de aprovechamientos forestales de madera y biomasa en los montes de UP CS-009 y CS-010

MONTE DE UP Los Palancares

Núm. de UP CS-009 y CS-010

TTMM Barracas y El Toro

Tipo de aprovechamientos Madera y Biomasa (incluye también tratamientos de mejora selvícola) Especies forestales Pinares, masas de quercíneas y mixtas de ambas especies

Cantidad total en 10 años (Tn) 19727,06 Tasación anual sin IVA (€) 11391,88 Superficie ejecución aprovechamientos (ha) 465,00 Superficie ejecución tratamientos selvícolas (ha) 455,63

Lugar de la apertura de plicas Dirección Territorial de Castellón de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente Fecha de la apertura de plicas Séptimo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas

Hora de la apertura de plicas 11.00.00

DESGLOSE DE LA TASACIÓN

MONTE DE UTILIDAD

PÚBLICA TM Aprovechamientos Superficie(ha) Especies forestales Cantidad total (10 años) Tn (**)

Precio €/Tn

Sin IVA Tasación anual€ (Sin IVA) Número Denominación

CS-009 Palancar de Abajo Barracas Madera y biomasa 173,25 Pn/Ps/Pp/Ph y Quercineas (*) 3018 6′00 1810′93 CS-010 Palancar de Arriba El Toro Madera y biomasa 291,75 Pn/Ps/Pp/Ph y Quercineas (*) 15228 6′00 9136′58 10947′52

MONTE DE UTILIDAD

PÚBLICA TM Tratamientos selvícolas

de mejora

Superficie

(ha) Especies forestales

Cantidad total (10 años)

Tn (**)

Precio €/Tn

Sin IVA Tasación anual€ (Sin IVA) Número Denominación

CS-009 Palancar de Abajo Barracas Biomasa 143,74 Pn/Ps/Pp/Ph y Quercineas (*) 573 3′00 171′92 CS-010 Palancar de Arriba El Toro Biomasa 311,89 Pn/Ps/Pp/Ph y Quercineas (*) 908 3′00 272′44 444′36

(*) Pn (Pinus nigra), Ps (Pinus sylvestris), Pp (Pinus pinaster), Ph (Pinus halepensis), y masas de quercineas (Quercus ilex y Quercus faginea) (**) La cantidad total se refiere a toneladas (Tn) de madera (fustes) y biomasa (restos, ramas, …) a extraer del monte durante 10 años

Para la conversión de los m³ de madera a extraer se ha utilizado un factor de conversión de 1,3.

Figure

Updating...

References

Related subjects :