FONS AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

16  Download (0)

Full text

(1)

FONS AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1 ADMINISTRACIÓ GENERAL

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL

1.1. Terme municipal i símbols locals 1.2. Universitat de Granollers

468 Règim jurídic i polític de la Universitat 469 Règim econòmic de la Universitat 470 Relacions exteriors de la Universitat 471 Plets i processos judicials de la Universitat

1.3. Òrgans bàsics de govern

105 Llibres d'actes de la Comissió Municipal Permanent 114 Expedients de sessions de la Comissió de Govern 118 Llibres d'actes de la Comissió de Govern

119 Llibres d'actes del Ple Municipal

174 Expedients personals de càrrecs polítics

193 Expedients de sessions de la Junta de Govern Local 289 Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament 291 Registre de béns i interessos

359 Retribucions i règim de dedicació dels membres de la corporació

1.4. Competència normativa

1.4.1. Decrets d'Alcaldia i llibres de resolucions 55 Llibres de resolucions

1.4.2. Ordenances i reglaments 85 Ordenances fiscals

257 Ordenances i reglaments administratius 1.4.3. Bans i edictes

371 Bans i edictes històrics

1.5. Òrgans complementaris de govern

1.5.1. Comissions informatives 202 Comissions Informatives 1.5.2. Comissions especials i sectorials

131 Comissió Especial de Comptes 227 Llibres d'actes de comissions i juntes 283 Comissió de nomenclàtor

1.5.3. Organismes assessors de participació 350 Consell del Poble de Palou

358 Consell Escolar Municipal 368 Consell Municipal de Joventut 421 Consell de Cultura de Granollers 454 Consell dels Infants de Granollers

(2)

1.6. Control de l'acció de govern

265 Mocions

542 Mocions de censura 543 Consultes populars

1.7. Patronats, societats i empreses

305 Documents constitutius de consells de participació o d'organismes autònoms 308 Patronat municipal d'Esports

374 Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball 375 Patronat Municipal d'Escoles Bressol Municipals

376 Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera 377 Patronat de l'Escola d'Educació Infantil i Primària Salvador Llobet 439 Patronat del Museu de Granollers

539 Patronat de Serveis Comunitaris Municipals

1.8. Òrgans de govern d'entitats privades

348 Fundació Pere Maspons i Camarasa 504 Fundació privada Unió de la Conca

1.9. Organismes supramunicipals

1.9.1. Consorcis i Mancomunitats

405 Mancomunitat intermunicipal per a l'abastament d'aigua procedent del riu Ter 407 Consorci d'aigües Ter Llobregat, ATLL

414 Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya, MAC

435 Consorci per a la gestió de la TDT de la demarcació de Granollers 475 Consorci per la defensa de la conca del Besòs

476 Consorci de gestió de residus del Vallès Oriental 556 Consorci Localret

1.9.2. Organitzacions associatives

378 Federació de Municipis de Catalunya, FMC

379 Associació Catalana de Municipis i Comarques, ACMC 380 Adhesions a entitats, xarxes i associacions

488 Agrupació per la defensa forestal, ADF Montseny-Congost 2. ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ MUNICIPAL

2.1. Organització administrativa

226 Comissions tècniques interdepartamentals 280 Delegacions de funcions a tècnics

329 Instruccions i circulars de la Secretaria

2.2. Imatge corporativa

516 Marques i patents

2.3. Comunicació i publicacions

307 Calendari anual de festes locals 311 Butlletins i revistes municipals

(3)

465 Publicacions municipals 466 Tauler d'anuncis municipal

2.4. Relacions amb els mitjans de comunicació

228 Notes de premsa

2.7. Gestió dels documents

2.7.1. Registres administratius 535 Registre general d'entrades 536 Registre general de sortides 2.7.2. Arxiu

262 Eliminacions de documents 270 Ingressos de documents

434 Cessions de drets d'explotació d'imatges

2.8. Informació municipal

2.8.1. Plans i projectes

242 Projectes i programes d'actuació 2.8.2. Memòries

198 Memòries anuals de l'Ajuntament de Granollers

203 Memòries anuals dels Patronats i Organismes Autònoms 204 Memòries anuals de les Àrees, Serveis i Unitats

205 Memòries dels Centres i Equipaments 2.8.3. Indicadors, estadístiques i qüestionaris

103 Respostes a qüestionaris i estadístiques 287 Indicadors i estadístiques de la ciutat 459 Enquestes i qüestionaris

2.8.4. Estudis i dossiers 258 Estudis

551 Dossiers temàtics

2.9. Plans estratègics

298 Pla Estratègic de Granollers

345 Pla per la Societat del Coneixement

480 Agenda 21, Pla estratègic de sostenibilitat local del municipi

3. ACTES PROTOCOL·LARIS I RELACIONS EXTERNES

3.1. Correspondència

190 Correspondència

3.2. Relacions amb altres ens públics

290 Oficina de Defensa del Ciutadà

3.3. Relacions amb entitats i associacions

(4)

320 Dossiers d'Entitats Municipals

3.4. Actes protocol·laris

357 Actes institucionals

3.5. Premis i distincions

296 Concessions d'honors i distincions 323 Concursos i certàmens

416 Premi Josep Escobar de còmic 427 Memorial Josep Homs

3.6. Agermanaments i adhesions

381 Agermanaments amb altres municipis 382 Adhesions a plataformes i manifestos

3.7. Projectes de cooperació

288 Col·laboració municipal en projectes de cooperació internacional 4 AFERS JURÍDICS

4. AFERS JURÍDICS

4.1. Procediments judicials

232 Contenciosos administratius

268 Contenciosos administratius contra sancions de trànsit 538 Procediments judicials laborals

545 Procediments judicials civils 546 Procediments judicials penals

4.2. Procediments administratius

269 Al·legacions i recursos administratius contra sancions de trànsit

4.4. Convenis

331 Convenis de pràctiques i de cooperació educativa 346 Convenis de col·laboració

347 Convenis de patrocini empresarial

4.5. Actes fedataris

360 Sol·licituds de validació de certificats idCAT

361 Sol·licituds de revocació o d'habilitació de certificats idCAT 458 Certificats i diligències 5. PATRIMONI MUNICIPAL 5.1. Adquisició i alienació de béns 79 Permutes de béns immobles 302 Alienacions de béns immobles 306 Adquisicions de béns immobles 5.2. Administració dels béns

(5)

5.2.1. Utilització dels béns

223 Llicències d'ús d'equipaments municipals 303 Cessions gratuïtes de béns

332 Concessions o llicències d'ús privatiu d'un domini públic 5.2.2. Gestió i control dels béns municipals

295 Inventari general de béns 463 Descripcions generals de béns

5.3. Protecció de béns

144 Reclamacions per danys al patrimoni 293 Pòlisses i notificacions d'assegurances

294 Sol·licituds d'indemnitzacions a causa de l'estat de la via pública 304 Comunicats de sinistres a les asseguradores

6. POBLACIÓ I ELECCIONS

6.1. Padró general d'habitants

51 Padrons municipals d'habitants 52 Fulls d'empadronament

53 Fitxes alfabètiques de veïns

54 Altes, baixes i modificacions del padró d'habitants

6.2. Padró Continu

57 Altes i modificacions en el padró continu 179 Justificants d'altes del PMH

180 Justificants d'altes per naixement del PMH 181 Justificants de modificacions del PMH

349 Comunicacions oficials de modificacions del PMH

364 Autoritzacions d'empadronament i representacions a tercers 365 Documentació aportada pel ciutadà per modificar el PMH 366 Baixes del PMH

397 Expedients d'aprovació de la revisió anual del PMH

6.3. Dades estadístiques de població

449 Censos i estadístiques de població i habitatge

6.4. Eleccions

334 Plebiscits i referèndums

537 Revisions i reclamacions al cens electoral 543 Consultes populars

563 Eleccions municipals

564 Eleccions al Parlament de Catalunya 565 Eleccions generals

566 Eleccions al Parlament Europeu 567 Eleccions de diputats provincials 568 Censos electorals

(6)

6.6. Unions civils

137 Matrimonis civils

328 Inscripcions i certificats del registre de parelles de fet 7. RECURSOS HUMANS

7.1. Organització del personal

23 Plantilles de personal

24 Relacions de llocs de treball i plantilles pressupostàries

7.2. Selecció i promoció del personal

12 Sol·licituds de treball, borsa de treball 13 Convocatòries de selecció de personal 14 Expedients de selecció directa de personal 15 Expedients de provisió de llocs de treball

415 Nomenaments i cessaments de funcionaris eventuals 501 Llibres d'actes dels processos de selecció

7.3. Condicions laborals i règim disciplinari

4 Sol·licituds de bestreta

5 Autoritzacions per serveis extraordinaris 9 Controls horaris del personal

11 Comunicats de vacances del personal

16 Expedients reservats o de sancions de faltes lleus

17 Expedients disciplinaris per comissió de faltes greus o molt greus 22 Convenis col·lectius

297 Qüestionaris d'avaluació del desenvolupament en el lloc de treball, QAD 326 Primes d'assistència i puntualitat

7.4. Expedients personals

3 Expedients de personal al servei de l'Administració pública

7.5. Sistema retributiu i previsió social

1 Fulls de salaris 2 Llistats de nòmina

18 Baixes i altes per incapacitat temporal 19 Liquidacions TC1, TC2

327 Justificants de dietes i desplaçaments 330 Concessions d'ajuts socials als treballadors

499 Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local, MUNPAL

7.6. Formació

115 Plans de formació

116 Expedients de formació del personal 369 Formació específica

(7)

8.1. Elaboració del pressupost

8.1.1. Programació i polítiques pressupostàries 8.1.2. Projecte general del pressupost

129 Avantprojecte del pressupost

130 Aprovació i publicació del projecte general del pressupost

8.2. Liquidació del pressupost

8.2.1. Liquidació del pressupost 121 Liquidació del pressupost

221 Llibres de resultats del pressupost 8.2.2. Comptes generals

122 Compte general del pressupost

8.3. Endeutament

8.3.1. Operacions de crèdit

123 Sol·licituds i amortitzacions de crèdits

124 Sol·licituds i amortitzacions de pòlisses de crèdit

8.4. Gestió del pressupost

8.4.1. Transferències i subvencions 111 Modificacions de crèdit 8.4.2. Comptabilitat administrativa

50 Ordres de pagament 60 Ordres d'ingrés

135 Operacions comptables d'ingressos i pagaments 136 Transferències mecanitzades

145 Ordres de pagament del patronat Museu de Granollers 146 Ordres de pagament del patronat Escola Salvador Llobet 147 Ordres de pagament de l'Institut Municipal de Comunicació 148 Ordres de pagament del patronat Escoles Bressol

149 Ordres de pagament del patronat Escola de Música 150 Ordres de pagament del patronat EMT

151 Ordres d'ingrés del patronat Museu de Granollers 152 Ordres d'ingrés del patronat Escola Salvador Llobet 154 Ordres d'ingrés del patronat Escoles Bressol

155 Ordres d'ingrés del patronat Escola de Música 156 Ordres d'ingrés del patronat EMT

158 Operacions comptables d'ingressos i pagaments del patronat Museu de Granollers

159 Operacions comptables d'ingressos i pagaments del patronat Escola Salvador Llobet

160 Operacions comptables d'ingressos i pagaments de l'Institut Municipal de Comunicació

161 Operacions comptables d'ingressos i pagaments del patronat Escoles Bressol 162 Operacions comptables d'ingressos i pagaments del patronat EMT

(8)

163 Operacions comptables d'ingressos i pagaments del patronat Escola de Música 164 Transferències mecanitzades del patronat Museu de Granollers

165 Transferències mecanitzades de l'Institut Municipal de Comunicació 166 Transferències mecanitzades del patronat Escola Salvador Llobet 167 Transferències mecanitzades del patronat Escoles Bressol

168 Transferències mecanitzades del patronat Escola de Música 169 Transferències mecanitzades del patronat EMT

182 Ordres de pagament del patronat Serveis Municipals de Salut Pública 184 Ordres de pagament del patronat Municipal d'Esports

185 Ordres d'ingrés del patronat Municipal d'Esports

186 Ordres de pagament del patronat de Serveis Comunitaris 187 Ordres d'ingrés del patronat Serveis Comunitaris

188 Ordres de pagament del patronat Municipal de Cultura 189 Ordres d'ingrés del patronat Municipal de Cultura 199 Pagaments a justificar, ADOPJ

219 Bestretes de caixa fixa 234 Extractes bancaris

353 Relacions d'aprovacions de factures

8.5. Gestió dels ingressos

8.5.1. Subvencions i convenis amb altres administracions 256 Subvencions i convenis amb la Diputació de Barcelona 267 Subvencions i convenis amb la Generalitat de Catalunya 299 Subvencions i convenis amb l'Estat espanyol

301 Programes internacionals i de la Unió Europea 8.5.2. Tributs

92 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Padrons

93 Modificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 94 Exempcions i bonificacions d'impostos i taxes

95 Recursos ordinaris a impostos i taxes

96 Impost sobre activitats econòmiques. Padrons 100 Impost sobre béns immobles. Padrons

104 Taxa pel servei de recollida d'escombraries. Padrons 106 Modificacions dels padrons d'impostos i taxes

107 Expedients de gestió del cadastre

108 Impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 133 Expedients sancionadors per infraccions tributàries

191 Impost municipal sobre publicitat. Padrons 210 Expedients d'inspecció tributària

214 Entrades de vehicles. Padrons

216 Contribució territorial urbana. Padrons

215 Contribució territorial rústica i pecuària. Padrons 217 Taxa pel servei de conservació de cementiris. Padrons

231 Recursos contra l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

241 Contribucions especials

506 Recursos ordinaris a l'impost sobre activitats econòmiques, IAE 507 Recursos ordinaris a l’impost sobre béns immobles, IBI

(9)

508 Recursos ordinaris a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 510 Recursos ordinaris a la taxa d'escombraries

511 Recursos ordinaris a les taxes o als preus públics 555. Taxa de clavegueram. Padrons

558. Taxa d'ocupació de la via pública. Padrons 8.5.3. Multes

142 Multes de circulació

310 Llibres de registre d'expedients sancionadors 8.5.4. Recaptació

172 Recursos d'alçada i reposició 173 Devolucions d'ingressos

176 Fraccionaments o ajornaments del deute 177 Derivacions de deute

178 Liquidacions tributàries per ingrés directe, aprovacions i anul·lacions 195 Embargaments de comptes i sous

207 Càrrecs i dates

209 Cobraments diaris a la caixa de la corporació 211 Rendicions mensuals de comptes

212 Plecs de càrrec per a la recaptació executiva 213 Embargaments de patrimoni

224 Devolucions d'avals, dipòsits i fiances

237 Notificacions de liquidacions per ingrés directe 239 Notificacions de liquidacions de constrenyiment

240 Notificacions retornades de liquidacions de constrenyiment 255 Ordres de domiciliació bancària

541 Embargaments de crèdit i devolució d'hisenda 8.5.5. Padrons i registres històrics de tributs

109 Impost sobre cèdules personals. Padrons 225 Contribució industrial. Padrons

312 Impost sobre la circulació d'automòbils 314 Llibres d'amillaraments

373 Registres de carros, bicicletes, velomotors i animals domèstics 426 Impost municipal de radicació. Padrons

557 Tributs amb finalitats no fiscals. Padró

8.6. Gestió de les despeses

8.6.1. Concessió de subvencions i convenis 196 Subvencions a entitats i associacions 197 Convenis amb entitats i associacions

544 Subvencions a particulars, institucions i empreses 8.6.2. Contractes administratius

43 Contractes de subministraments. Material inventariable 44 Contractes de subministraments. Material no inventariable 45 Contractes de gestió de serveis públics

46 Contractes d'obres

47 Contractes de consultoria i assistència 48 Contractes de serveis

(10)

49 Contractes de concessió d'obra pública 286 Liquidacions dels contractes de concessió 372 Contractes de lloguer de béns immobles 526 Encàrrecs de gestió

8.6.3. Declaracions i liquidacions d'impostos a l'Estat

235 Ingressos al Tresor de les retencions a compte de l'IRPF

8.7. Llibres de comptabilitat

8.7.5. Llibres de caixa i arqueig 220 Arqueig diari de caixa 233 Actes d'arqueig de comptes 8.7.6. Llibres de recaptació

222 Comptes generals de recaptació

8.8. Fiscalització

128 Auditories 9. URBANISME I OBRES

9.1. Planejament urbanístic

9.1.2. Planejament general municipal

61 Plans generals municipals d'ordenació PGM 63 Normes de planejament urbanístic

9.1.3. Planejament derivat

66 Plans parcials urbanístics 67 Plans especials urbanístics 69 Estudis de detall

71 Polígons o unitats d'actuació 9.1.4. Informació urbanística

113 Certificats i consultes urbanístiques

134 Informes i propostes d'urbanització i obres

9.2. Gestió urbanística

9.2.1. Projectes d'urbanització 64 Projectes d'urbanització 9.2.2. Sistemes d'actuació i execució

72 Projectes de reparcel·lació 73 Expropiacions

9.2.3. Entitats urbanístiques 74 Juntes de Compensació

75 Associacions administratives de cooperació

9.2.4. Administració i disposició del patrimoni públic del sòl 80 Convenis urbanístics

(11)

82 Registre municipal de solars

84 Registres i padrons municipals de solars

9.3. Obres particulars

9.3.1. Obres majors

29 Llicències d'urbanisme

86 Llicències de primera ocupació 9.3.2. Obres menors

27 Llicències d'obres menors

35 Llicències de rètols, tendals i marquesines 367 Comunicats d'obres exemptes

9.3.3. Disciplina urbanística 87 Ordres de legalització 88 Ordres de paralització 89 Ordres d'execució 90 Denúncies urbanístiques

91 Requeriments de primera ocupació 102 Declaracions de ruïna

125 Expedients de disciplina urbanística 126 Expedients infractors sancionadors

9.4. Obres i projectes municipals

97 Immobles municipals: construcció i manteniment 98 Espais urbans: construcció i manteniment

170 Inspeccions periòdiques de les instal·lacions d'enllumenat exterior 175 Legalitzacions de les instal·lacions d'enllumenat exterior

540 Pla d'actuació integral del Barri del Congost

9.5. Obres públiques d'altres administracions

99 Edificis d'altres administracions 101 Infraestructures supramunicipals

9.6. Ordenació de la ciutat

9.6.1. Cartografia

355 Plànols de la ciutat

356 Cartografia parcel·lària i cadastral 9.6.2. Nomenclàtor de carrers

285 Expedients de modificació del carrer 10 MEDI AMBIENT

10. MEDI AMBIENT

10.1. Activitats ambientals 10.1.1. Antecedents

56 Permisos per activitats industrials i comercials 10.1.2. Llicències d'activitats

(12)

30 Llicències d'activitats industrials 34 Llicències d'obertura d'establiments

58 Llicències d'activitats industrials i comercials 59 Llicències ambientals

120 Canvis de titularitat industrial

138 Actes de la Ponència Tècnica Municipal 139 Informació ambiental prèvia

10.1.3. Disciplina ambiental

83 Denúncies d'activitats molestes

84 Requeriments d'adaptació a la normativa 10.2. Gestió del medi natural

10.2.1. Patrimoni Natural

473 Plans de gestió del patrimoni natural 10.2.2. Espais Verds

491 Gestió de l'arbrat i els espais verds 10.2.3. Horts familiars

483 Expedients d'horts familiars 496 Gestió dels horts familiars

10.3. Gestió ambiental

10.3.1. Dependències i espais públics municipals 477 Sistema de gestió ambiental

484 Gestió dels recursos hídrics

514 Gestió energètica de les dependències municipals 10.3.2. Terme municipal

479 Gestió ambiental de les empreses locals

481 Actuacions per la millora de la qualitat atmosfèrica i l'entorn municipal 482 Mesures i instruments per prevenir i corregir la contaminació acústica

10.4. Campanyes de sensibilització i educació

490 Programes de dinamització als espais verds 497 Campanyes i programacions d'educació ambiental 11. ACTIVITAT ECONÒMICA I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

11.1. Proveïments

11.1.1. Escorxador

11.2. Promoció de la ciutat

11.2.1. Comerç i mercat

263 Llicències de venda ambulant als mercats setmanals 11.2.2. Activitat firal

(13)

11.3. Foment de l'empresa i l'ocupació

11.3.1. Ocupabilitat

525 Projectes de promoció de l'ocupació 529 Casa d'Oficis i Escola Taller

11.4. Consum

11.4.1. Oficina municipal d'informació al consumidor

25 Consultes, queixes o reclamacions sobre consum resoltes a l'OMIC 26 Queixes, reclamacions o denúncies sobre consum derivades a altres organismes

12. TRANSPORT, CIRCULACIÓ I MOBILITAT URBANA 12 TRANSPORT, CIRCULACIÓ I MOBILITAT URBANA

12.1. Ordenació i gestió del transport

12.1.1. Servei de taxi 36 Llicències de taxi

12.3. Mobilitat urbana

264 Pla de Mobilitat Urbana

459 Permisos per a serveis de mobilitat

12.4. Ocupació de la via pública

37 Ocupacions temporals de la via pública 370 Actes d'inspecció de via pública 489 Sancions per ocupació de via pública

498 Llicències d'ús comú especial del domini públic 517 Baixes de guals

583 Actes d'inspeccions de guals

12.5. Governació / Via pública

39 Serveis municipals de Governació 13. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

13.1. Junta Local de Defensa Passiva 13.2. Dipòsit Municipal de detinguts 13.3. Seguretat ciutadana

194 Informes sol·licitats a la Policia Local 282 Llibre de comunicats de la Policia Local

292 Informes de conducta i avals emesos durant la repressió franquista 464 Objectes perduts

(14)

40 Governació. Correspondència 41 Governació. Ordre públic

13.5. Protecció civil

266 Plans d'emergència municipal 277 Expedients de prevenció d'incendis 14. ASSISTÈNCIA SOCIAL

14.1. Atenció social primària

141 Expedients usuaris serveis socials

14.2. Mediació 14.3. Estrangeria

313 Idoneïtat d'habitatge pel reagrupament familiar

315 Arrelament social per l'obtenció del permís de residència

14.4. Ajuts socials

143 Concessió de bonificació al transport públic 157 Sol·licituds individuals de beques escolars 352 Concessions de beques escolars

362 Expedients d'adquisició d'habitatge de promoció pública 408 Tramitació dels títols de famílies nombroses

409 Sol·licituds d'ajuts per a menjadors escolars 548 Sol·licituds de beques i ajuts

14.5. Atenció a refugiats i víctimes de guerra

14.5.1. Atenció als refugiats 14.5.2. Ajuts als orfes de guerra 14.5.3. Subsidi al combatent

14.6. Atenció a la infància i a la joventut

450 Centre Obert Ponent 451 Centre Obert Nord 452 Centre Obert Sud

14.7. Igualtat de genere 14.8. Atenció a la gent gran

15. SANITAT I SALUT PÚBLIQUES

15.1. Cementiri

42 Traspassos de titularitat de drets sobre sepultura 243 Fulls d'inhumació

244 Trasllats de restes i obertura de nínxols 245 Concessions de títols funeraris

(15)

247 Llibres de registre de sepultures i parcel·les

248 Llibres de registre d'inhumacions, reinhumacions, exhumacions i incineracions 249 Instal·lacions d'elements ornamentals i obres a les sepultures

250 Llibres de comptabilitat del cementiri 251 Títols funeraris 252 Llicències d'enterrament 253 Rescats de nínxols 15.2. Hospital Asil 15.3. Inspecció veterinària 15.4. Salut Pública

229 Control sanitari i consum

572 Receptes d'assistència medico- sanitària

15.5. Farmàcies

16 EDUCACIÓ 16. EDUCACIÓ

16.1. Personal docent 16.2. Centres Educatius

393 Expedients d'admissió i matriculació d'alumnes als centres d'ensenyament 396 Escola Bressol Municipal Cangur

398 Escola Bressol Municipal Tortuga 399 Escola Bressol Municipal Mosaic 400 Escola Bressol Municipal el Teler 401 Escola Municipal Salvador Llobet 402 Escola Municipal del Treball

403 Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera 17 CULTURA I JOVENTUT

17. CULTURA I JOVENTUT

17.1. Dinamització Sociocultural

17.1.1. Tradicions i festes 394 Festa Major

411 Festes de Nadal i Reis 17.1.2. Activitats infantils

388 Programes d'Estiu Infantil

389 Inscripcions a les activitats infantils 17.1.3. Activitats juvenils

383 Programes trimestrals 17.1.4. Activitats dels Centres Cívics

(16)

17.1.9. Activitats i iniciatives per a la ciutadania 333 Programacions d'activitats

342 Retribucions d'activitats

17.2. Equipaments Socioculturals

17.2.1. Equipaments culturals

462 Roca Umbert Fàbrica de les Arts 17.2.2. Equipaments juvenils

391 GRA, equipament juvenil 18 ESPORTS

18. ESPORTS

18.3. Centre de Medicina de l'Esport

Figure

Updating...

References

Related subjects :