CONSELL COMARCAL DE L ALTA RIBAGORÇA. Projecte de l Oficina d Atenció a les persones nouvingudes per l any 2016

Texto completo

(1)

1

CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA

Projecte de l’Oficina d’Atenció a les

persones nouvingudes per l’any 2016

(2)

Indice

1. Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya ... 3

1.1. Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i llengua castellana- Mòdul A ... 5

1.2. Coneixement laborals i d’estrangeria- Mòdul B... 5

1.3. Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic- Mòdul C ... 6

2. Accions de foment del coneixement i de la relació mútua... 6

2.1. Accions de promoció de la interrelació entre infants i joves. ... 6

2.2. Foment de la participació de les persones estrangeres a altres activitats diverses... 7

2.2.1. Participació en esdeveniments culturals ... 7

2.2.2. Foment de la participació de les persones estrangeres a altres activitats diverses... 8

(3)

3

Des de mitjans del s.XX l’Alta Ribagorça ha estat una de les comarques catalanes més marcades per la immigració; ja sigui durant les dècades dels 50 i 60 amb l’arribada de població procedent de les diferents comunitats d’Espanya, com els darrers anys, de països iberoamericans, centreeuropeus i del Marroc, majoritàriament.

Aquest fenomen ha anat acompanyat de l’arribada de les famílies reagrupades pels mateixos treballadors i treballadores, que van triar el nostre país per trobar un futur millor.

És en aquest context que l’any 2006 es va crear des del Consell Comarcal l’Oficina d’Atenció a Persones Nouvingudes. Es va elaborar per primer cop un Pla de Ciutadania i Immigració (PCI) que definia les línies estratègiques de protocol a seguir en relació a l’atenció a les persones estrangeres a la comarca. Per al seu desplegament es compta amb el suport de la Secretaria General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Pel desenvolupament del Pla i l’atenció als usuaris a l’Oficina, es va contractar una tècnica d’immigració a temps parcial, i des del mes de juny de 2008 es va reforçar el servei amb la contractació d’una agent d’acollida també a temps parcial.

L’Oficina d’Atenció a Persones Nouvingudes té com a objectius generals:

 informar i orientar als usuaris dels serveis de la comarca i derivar-los si o escau,

 assessorar i donar suport dels aspectes jurídics de la situació legal dels nouvinguts

 coordinar el conjunt de les actuacions i projectes que es desenvolupen en l’àmbit de la immigració a nivell comarcal.

Per donar contingut als objectius generals es treballa en dos grans eixos:

 el Servei de Primera Acollida (SPA)

 els Projectes d’interrelació i de promoció de la cohesió social.

1. Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya

El 24 d’abril del 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya per la qual es crea un servei universal de primera acollida arreu del territori i es desenvolupen les noves competències de la Generalitat en l’àmbit de la integració i les migracions. Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat de l’Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l’acollida. Aquesta llei pionera al sud d’Europa materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració, estableix un servei universal de primera acollida, destinat a promoure l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats i reconeix el català com a llengua comuna.

A l’Alta Ribagorça, l’Oficina d’Atenció a les Persones Nouvingudes presta el servei d’atenció i d’acollida per delegació dels tres ajuntaments .

(4)

Aquest servei ofereix a les persones majors de 16 anys accions formatives i informatives, amb itineraris adaptats a les seves necessitats i també amb derivacions a altres serveis públics o privats. Posteriorment els ens locals acreditaran els coneixements adquirits mitjançant un certificat que tindrà eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i en els ens locals.

Objectius Generals:

- Oferir un servei de rebuda i suport a les persones nouvingudes

- Gestionar la primera acollida per facilitar la tasca dels professionals dels serveis i de les entitats

- Donar eines i informació per promoure l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats per a les persones immigrants

- Fomentar l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana com a element de cohesió social

- Promoure la ciutadania, la participació i el compromís amb la societat

Servei de primera acollida: entrevista de primera acollida

i derivacions

Procés de regularització

Certificació Servei d’Acollida (informe d’integració)

MÒDUL C

Coneixement de la societat catalana i del seu marc

jurídic (15h) MÒDUL A Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i castellana (cursos de 45h mínim) MÒDUL B Coneixements Laborals per garantir l’efectivitat

dels drets i deures laborals.(15h) Procés de renovació del permís de residència i treball Accés mercat laboral Gestions administratives diverses

(5)

5

1.1. Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i llengua

castellana- Mòdul A

Es tracta de l’organització de classes en llengua catalana i castellana per tal de garantir el seu ús com a llengües vehiculars, fomentar-ne l’ús i aconseguir així la integració i cohesió social de l’usuari.

L’any dins del curs escolar 2015-2016 estan previstos els següents itineraris:

• El mòdul A, de competència lingüística en llengua catalana consisteix en un mínim de 90 hores de formació, entre el nivell A1 i A2 del Marc Europeu Comú de referència que tenen una durada anual de 105h.

Nivell B1 de 140h de formació.

• El mòdul A de competència lingüística en llengua castellana consisteix en un mínim de 90 hores de formació, entre el nivell A1 i A2 del Marc Europeu Comú de referència també dins del curs escolar 2015-2016 amb una durada total de 105h i 140h.

L’aprenentatge i els continguts de les classes es reforcen també amb activitats vinculades al municipi com per exemple: activitats vinculades a la diada de Sant Jordi, la gimcana “Cavil·la per la vila”; la Visita a la Biblioteca municipal del Pont de Suert per conèixer-la i saber els recursos que ens proporciona , la visita guiada al poble del Pont de Suert, la visita a conjunt cultural i natural de la Vall de Boí, etc.

1.2. Coneixement laborals i d’estrangeria- Mòdul B

Es tracta de l’organització d’un curs de 15 hores presencials que es centra en la transmissió de coneixements que permeten a l’usuari fer front a un món laboral diferent al del seu país d’origen. L’usuari haurà d’adquirir les competències laborals i de formació necessàries que l’ajudin a decidir la seva pròpia trajectòria professional, per què el seu treball sigui un element d’integració en la societat on viu.

En coordinació amb el departament competent en matèria d'ocupació, s’han estructurat els continguts del Mòdul B al voltant d’aquests quatre eixos:

- Conceptes bàsics de la normativa socio-laboral. - Drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació.

- Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva, i - Mercat de treball i recerca d’ocupació.

Els objectius específics són:

1. Assolir coneixements per fer possible la plena efectivitat dels drets i deures laborals.

2. Obtenir l’accés al treball en condicions d’igualtat. 3. Afavorir el desenvolupament en el lloc de treball .

4. Proporcionar elements que porten a l’accés de la formació continuada. 5. Conèixer els serveis ocupacionals de la comarca, municipals i concertats.

(6)

Tal com ho vam realitzar durant el segon semestre del 2015, aquesta formació s’organitza de manera transversal utilitzant els recursos dels diferents departaments del CCAR. Hi participen: l’ Oficina d’Atenció a les Persones Nouvingudes del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’Àrea de Promoció Econòmico-Laboral del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’Àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i la Representació Sindical del CCAR. Una sessió especifica de dues hores es duu a terme amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) aprofitant la seva assistència setmanal al Pont de Suert.

Durant l’any 2016, aquesta formació s’organitzarà durant el segon trimestre, els dimarts matí i tarda de 9.30h a 12.30h i de 16.00h a 18.30h, i els divendres de 10h a 12h a llarg de dues setmanes.

Aquesta formació esta dirigida a totes les persones nouvingudes, majors de 18 anys interessades a millorar els seus coneixements del món laboral.

1.3. Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic- Mòdul C

Es tracta també de l’organització d’un curs de 15 hores presencials per donar a conèixer els trets fonamentals, geogràfics, històrics, culturals, socials, sociolingüístics i de lleure de Catalunya, el sistema polític i administratiu, l’associacionisme i participació ciutadana, els Drets i Deures fonamentals, així com els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local.

Els objectius específics són:

1. Adquisició d’una informació bàsica sobre aspectes geogràfics, històrics, culturals de la realitat sociolingüística, i de lleure a Catalunya, fent referència als elements que es trobin al municipi i comarca de l’Alta Ribagorça.

2. Coneixement dels pilars de les societats democràtiques: reconeixement i exercici dels drets socials, culturals i polítics.

3. Coneixement dels funcionament dels serveis públics i l’ús de l’espai públic

Aquesta formació s’organitzarà amb els professionals de l’Oficina d’Atenció a les Persones Nouvingudes, amb la col·laboració dels serveis públics locals. Es durà a terme durant el quart trimestre de 2016, amb la mateixa temporització que el mòdul B.

2. Accions de foment del coneixement i de la relació mútua

2.1. Accions de promoció de la interrelació entre infants i joves.

Es tracta de desenvolupar projectes per tal d’afavorir el coneixement i l’apropament de les cultures minoritaris als alumnes de les escoles de la comarca aprofitant els nostres esdeveniments culturals (Nadal, Sant Jordi...). Es vol d’oferir una visió allunyada dels estereotips respecte als nouvinguts, apropant-nos al infants i als joves a través d’una persona nascuda a un altre país, i així donar a conèixer les similituds i diferències de les diverses tradicions i cultures que conviuen amb nosaltres.

Els objectius són:

1. Sensibilitzar sobre els diferents tipus de cultures existents a la comarca. 2. Conèixer geogràfica i culturalment aquestos països.

(7)

7

nouvingudes

En les aules assignades per les escoles, es realitza una exposició de cadascun dels països. Cada col·laborador, amb l’ajuda de la tècnica d’immigració i l’agent d’acollida prepara amb suport visual (power-point, pel·lícula, fotos...) les dades del seu país que vol donar a conèixer. Sempre partint de la situació geogràfica global del país dins del context mundial i europeu, poc a poc els col·laboradors atansen els nens i nenes a les particularitats més destacables del país. A les escoles de primària, totes les xerrades es veuen complimentades amb un petit taller de manualitats, de cuina o balls tradicionals relacionats amb els temes tractats.

Aquest any 2016 es preveu organitzar les següents actuacions :

- Divendres 22 d’abril: Diada de Sant Jordi, matí i tarda a l’Escola Ribagorçana – Xerrades i tallers amb els alumnes de 1r a 6è de primària.

- Nadal: ZER la Vall de Boí- Xerrades i tallers amb els alumnes de 1r a 6è de primària.

- Quart trimestre 2016- INS El Pont de Suert – alumnes de primer de batxillerat.

2.2. Foment de la participació de les persones estrangeres a altres

activitats diverses

2.2.1. Participació en esdeveniments culturals

Aquest any 2016, per cinquè any consecutiu, participarem a l’activitat: “Recital i exposició de poesia, prosa poètica i cançons”. Per tal de col·laborar amb el departament de cultura de l’ajuntament de El Pont de Suert en aquest l’acte, dins de les activitats previstes per celebrar la jornada cultural de Sant Jordi, es farà la lectura en diverses llengües de la poesia escollida pel Dia mundial de la Poesia, de l’autora catalana Olga Xirinacs,”Preneu les roses”.

Amb la participació en aquesta activitat, es vol oferir una visió d’integració de les diverses cultures arrelades a la nostra comarca dins d’un acte cultural propi i molt vinculat a la cultura catalana com és la diada de St. Jordi.

Aquest any 2016 les activitats es duran a terme el dijous 21 d’abril.

Els objectius són:

1 Sensibilitzar sobre els diferents tipus de cultures existents a la comarca. 2 Participar en actes culturals propis de la comarca d’una forma natural.

3 Reflexionar sobre les similituds dels valors i les tradicions de les persones nouvingudes

(8)

2.2.2. Foment de la participació de les persones estrangeres a altres activitats diverses

Des de l’any 2009 s’organitza una trobada de tot el teixit associatiu de la comarca durant la qual les associacions es donen a conèixer a través d’estands i d’activitats lúdiques.

Els objectius són:

1. Donar a conèixer el potencial de les xarxes socials de la comarca.

2. Promoure la interrelació i el coneixement mutu entre les persones de diferents cultures que conviuen a la comarca.

3. Afavorir, a través del coneixement de les diferents xarxes socials i esportives

la integració social i la participació de les persones nouvingudes.

Aquesta jornada té la finalitat de fer visible i posar en valor les activitats i el treball que els grups o entitats consolidats desenvolupen durant tot l’any. Realment es tracta d’una jornada amb molta participació per part de la població del territori, que a banda de donar-se a conèixer mitjançant unes portes obertes, dona la possibilitat a les associacions de créixer, cercar aliances entre elles i augmentar el nombre dels seus socis. És una actuació que es valora com a potenciadora de la pròpia força i participació de les persones dins del mateix territori.

Aquest any 2016, la jornada de les associacions es realitzar el dissabtes 07 de maig.

3. Atenció a l’usuari

L’Oficina d’Atenció a les Persones Nouvingudes disposa d’un servei d’Atenció a l’usuari que funciona des del 19 abril de 2006. És el primer punt de referència per a l’acollida de persones nouvingudes. Se’ls informa i orienta respecte a qualsevol servei de la comarca i se’ls deriva als serveis corresponents quan és necessari. És igualment un punt de referència en el que respecte a tots els tràmits relacionats amb els serveis d’Estrangeria (regularització de les persones nouvingudes, la renovació, reagrupació, arrelament...), Justícia (nacionalitat) o de la Policia.

L’horari d’atenció a l’usuari s’organitza al mati: dilluns, dimarts, dimecres i divendres. (en funció de l’horari de les classes lectives del Centre de Formació d’Adults, impartit per les mateixes professionals).

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :