AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L ESPANYOL Ribera d Ebre

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ANY 2020

Mandat Municipal 2019/2023 de l’ Ajuntament de la Torre de l'Espanyol

Comarca de la Ribera d’Ebre

Nº DE SESSIÓ 03

Caràcter

Ordinària

Data de celebració

20/02/2020 Dijous

Hora de començament

14:15 h

Hora d’acabament

14:30 h

Lloc de celebració

Saló de sessions de l’Ajuntament Plaça de la Pau

núm. 4

ASSISTENTS

Alcalde

Joan Juncà Cubells

1er Tinent Alcalde

Sergi Borràs Jornet

2òn Tinent Alcalde

Oscar Mas Montagut

Secretaria /Interventora accidental

Núria Rosa Estivill Solé

(…)

FACTURES

1. Conformitat de factures

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Conformitat de factures.

Antecedents

A) De conformitat amb les bases d’execució del pressupost de 2020, la competència per la

conformitat de les factures i la competència per la seva aprovació.

Els òrgans

1

competents pel reconeixement de despesa en el pressupost actual són els següents:

1. La conformitat de la despesa, ( AD ) competència de la Junta de Govern .

2. La aprovació de la despesa ( FASE ADO) li correspon a l’Alcalde. Per les obligacions

que NO superin el 10% dels recursos ordinaris, i la pròpia JG Local per aquelles

obligacions que superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

B) Competència de la Junta de Govern Local per adjudicació de contractes obres, serveis i

subministrament

Per resolució alcaldia de data Expedient: 4315200000-2019-0000280 de data 20/06/2019 i

publicat en el BOP de data 22/07/2019, es delega en la Junta de Govern la competencia de

l’Alcaldia per adjudicar contractes obres, serveis i subministrament inferiors al 10% dels recursos

ordinaris del pressupost.

(2)

De conformitat amb les bases d’execució del pressupost i la delegació de competència de

l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern en matèria de contractació, la Junta de Govern per

unanimitat acorda el següent:

1. Adjudicar els contractes menors d’obres, serveis i subministrament que es descriuen en la

relació.

2. Que totes les obligacions que inclouen la relació de despeses incloses en la present

relació, es consideren necessàries haver-les executat o prestat o adquirit els béns, dintre

d’aquest exercici i amb dotació pressupostària del pressupost de 2020

3.

En els objectes del contracte de la relació de factures, No s’ha alterat en cap cas el

objecte del contracte per aconseguir un fraccionament prohibit en la Llei de Contractes.

Les factures corresponents a un sols proveïdor, corresponen a objectes de contracte

diferenciats en cada cas tal i com figura en la relació.

4. Els proveïdors inclosos en la relació no han subscrit, fins a la data, contractes menors

que de forma individual o conjuntament per el mateix objecte del contracte, superin els

límits de 40.000,00 euros en els contractes d’obres, i 15.000,00 en els de serveis i

subministrament.

5. CONFORMAR la relació de factures que corresponen a les adjudicacions dels diversos

contractes menors de la relació.

6.

Els contractes de serveis adjudicats es justifiquen perquè l’Ajuntament no pot prestar

aquests serveis de forma directa.

7. Publicar en el perfil del contractant de forma trimestral la relació de contractes adjudicats,

tenint en compte en la publicació el compliment de la Llei de Protecció de Dades.

Relació de conformitat núm 5:

N.Reg

. Descripció Raó social interessat Exer. C.Fun. C.

Eco. Sp. Import 116 MATERIAL LLAR INFANTS MORAHAUSE Productes alimentaris saiar 312 22105 01 134,55 117 PAVIMENTACIÓ i SERVEIS FASE BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Pavimentació de carrers Portal i Pl. Pau 1532 61907 01 1.308,62 129 PILES, TOBALLONS, ALLS , M.A.E. Manteniment de la resta d'infraestructures 450 21000 01 32,79 130 LOTS NADAL I TALLER LITERARI E.A.C. Altres despeses diverses de festes 338 22699 02 145,00 atencions protocolaries 920 22601 01 230,00 131 REPARACIÓ PORTES 1r PIS ALUMINIOS MORAGLAS SL Manteniment de maquinària de la Societat 333 21300 01 83,49 132 INFORMES URBANÍSTICS

GENER

L.G.P. Treballs realitzats per professionals. Serveis urbanístics 150 22711 01 906,37

irpf -112

133 DINAR MEMBRES DE LA RESTAURANT LO MOLI SL Dietes dels membres organs govern 912 23000 01 78,20 134 ARREGLAR CAMINS J.C.G. Arranjament camins 454 21000 01 145,20 135 PL CONDE J.C.G. Arranjament carrer i accessos població 1531 21000 01 108,90 136 ROLL CORDELL, PAPERERA, B.A. 450 21000 01 29,80

(3)

137 VARIES REPARACIONS J.N.D. Manteniment de la resta d'infraestructures 450 21000 01 512,18 138 REUNIÓ ASCÓ DATA 06/02/2020 S.B.J. Dietes dels membres organs govern 912 23000 01 58,80 139 AIGUA I SUCS TORNEIG ESCACS CANALS DE DISTRIBUCIÓ Oliva Altres despeses diverses de festes 338 22699 02 62,23 140 BOMBA TALLER MANOMETRO- PLANA BIKE SL Maquinaria SAIAR 312 21300 01 16,99 141 SABATES SAIAR CLES J.R. Maquinaria SAIAR 312 21300 01 44,00 142 SOPAR REUNIÓ PAM J.J.C. Dietes dels membres organs govern 912 23000 01 14,95 143 PARKIN TORTOSA J.J.C. Locomoció membres dels òrgans govern 912 23100 01 5,15 144 TABLERO I TUBS COLORS A.F.M. Material d'oficina ordinari no inventariable 920 22000 01 131,84 145 REGISTRE DOMINI NOMINALIA INTERNET SL Equips per a processos d’informació. programes 920 21600 01 199,11 146 REPARACIONS PORTES SOCIETAT A.P.B. Manteniment de maquinària de la Societat 333 21300 01 131,58 118 Sub, Aigua Pl PAU, 4 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 119 SUB. AIGUA ERA, 78 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 120 SUB. AIGUA PL. PRINCIPAL, 1 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 121 SUB. AIGUA PL. PAU, 5 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 122 SUB. AIGUA C/ HORTA, 17 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 123 SUB. AIGUA D/ MONTSANT, 21 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 124 SUB. AIGUA C/ ERA, 9 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71 125 SUB. AIGUA C/ BALMES, 14 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 31,57 126 SUB. AIGUA C/ BLAMES, 7 2-1 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 10,36 127 SUB. AIGUA C/ BLAMES, 13 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 49,71 128 SUB. AIGUA C/ BIX, 15 BASE GESTIÓ D'INGRESSOS- Infraestructures i béns naturals: Aigua 161 21000 01 16,71

TOTAL RELACIÓ:

4.605,07

irpf

-112,36

Relació de conformitat núm 6:

N.Reg

. Descripció NIF. Raó social interessat Exer. C.Org. C.Fun. C. Eco. Sp. Import 147 Total sevicio A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU Serveis telecomunicacions:

General 1 920

2220

(4)

148 activitats esportives B43860717 ROGLES AVENTURA, S.L Activitats extraescolars 1 341 22723 01 526,74 149 Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES

CIUDADES) G-0 A83052407

SOCIETAT ESTATAL

CORREUS Serveis postals 1 920

2220

1 01 28,27 152

MENÚS CENTRE DE DIA TORRE DEL ESPANYOL GENER 2020

B55684070 CATERING PLAT A TAULA Càtering SAIAR 1 312 22799 01 885,50

153 SERVICIO DE GESTION ENERGETICA DE LAS

INSTALACIONES A97152094

FULTON

SERVICIOS Enllumenat Públic 1 165 22100 01 2.864,84

155 ERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS PE Q2866001

G Cruz Roja Española Aportació conveni de teleassistència 1 231 48014 01 88,00

156 TERMINAL FEMELLA ENDOLLABLE TIP

FASTOM J43854595 FERRETERIA CLUA SCP Suministraments recanvis maquinaria utillatge i 1 920 2211 1 01 83,27 157 Descripció Disseny gràfic, maquetació i

impressió p B43995448 DISENY I PUBLICITAT ÒPTIM Publicitat i propaganda 1 920 22602 01 874,83 158 VALVULA ESCUADRA TMM C-850 A43025618 HIDRO TARRACO, S.A. Suministraments recanvis maquinaria

utillatge i 1 920 2211 1 01 218,51 159 ERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PRESTATS PE Q2866001

G Cruz Roja Española Aportació conveni de teleassistència 1 231 48014 01 24,50

160 COLUMNA TRONCOCONICA 4MTS.D=60 3m/m.

A43241207 EBRE QUALITAT Suministraments recanvis maquinaria utillatge i 1 920 22111 01 541,62 6.605,15 6.605,15 Relació_conformitat_07_2020

N.Reg. Descripció Raó social interessat Exer. C.Fun. C. Eco. Sp. Import 162 LLOGUER GRUP ELECTROGEN FESTA

MAJOR SANT ANTONI

MUNTATGES HIDRAULICS -3 Arrendaments de maquinària, grup electrògens, 338 20300 01 1.114,62 163 REPARAR PINXASO C/ NOU DE A.O.C. Arranjament carrer i accessos població 1531 21000 01 699,38 164 CARBURAN MES DE GENER M.G.F. Combustibles i carburants. Vehicles 920 22103 02 270,72 166 LAMPARA LLUM TAULA EXPO-LLUM SERVEIS SCP Material d'oficina ordinari no

inventariable 920 22000 01 51,00 167 AQUABONA 350 C24 CANALS DE DISTRIBUCIÓ Altres despeses diverses de festes 338 22699 02 62,23

(5)

168 (Calefacció CENTRE DE DIA) CARBURANTS PERPINYA SL Combustibles i carburants. SAIAR 312 22103 01 319,50 169 TP-LINK 24-Port Gigabit Switch N/S:

2196992001000 BEEP INFORMATICA

Material informàtic

no inventariable. 920 22002 01 89,50 170 Gasoil Repsol Energy e+(Calefacció

AJUNTAMENT) CARBURANTS PERPINYA SL Combustibles i carburants.Gasoil edif. Ajuntament i 920 22103 01 297,49 172 (gasoil AUTOMOCIÓ) CARBURANTS PERPINYA SL Combustibles i carburants tractor

recollida brossa 1621 22103 01 1.135,68 173 (Calefacció ESCOLES) CARBURANTS PERPINYA SL Combustibles i carburants Escoles 320 22103 01 574,39 174 ALQ Equipo Medida SOM ENERGIA SCCL. Llum Consultori muniicipal 312 22100 02 290,27 175 ALQ Equipo Medida SOM ENERGIA SCCL. Llum SAIAR 312 22100 01 486,58 176 ALQ Equipo Medida SOM ENERGIA SCCL. 2020 327 22100 01 1.677,46

TOTAL RELACIÓ: 7.068,82

Relació de conformitat núm. 8

N.Reg. Descripció

Raó

social

interessat Exer.

C.Fun.

C.

Eco. Sp. Import

Import

líquid

189 PÓLISSA ASSEG 2061250767 MITSUBISHI L-200 2. ZURICH INSURANCE PLC, Primes d’assegurances. 920 22400 01 639,52 639,52

190 PÓLISSA ASSEG 0000006125143 KUBOTA M 5030 ZURICH INSURANCE PLC, Primes d’assegurances. 920 22400 01 90,52 90,52

191 PÓLISSA ASSEG 61251146 SANTANA LAND ROVER ZURICH INSURANCE PLC,

Primes

d’assegurances. 920 22400 01 500,31 500,31

1230,35

1230,35

I no havent més assumptes per a tractar, el President aixeca la sessió a l’hora que figura a la

capçalera.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :