PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA ALEMANY EN ELS NEGOCIS II. 1. Dades descriptives de l assignatura

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• ALEMANY

EN

ELS

NEGOCIS II

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Alemany en els negocis II Àrea: Negocis internacionals

Perfil: Negocis internacionals a Europa Curs acadèmic: 2016-2017

Trimestre: 2n

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 40222

Nombre de crèdits: 4

Nombre total d’hores de dedicació: 100 Llengua de docència: alemany

Professorat: Josef Kick

Horari: Dimecres, 13:00-14:30 Divendres, 13:00-14:30

2. Presentació de l’assignatura Context

Avui en dia, en una economia cada cop més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera en el món dels negocis és un requisit indispensable per assolir l’èxit professional. Aquests cursos permeten a l’estudiant comunicar-se de manera eficaç en alemany.

Objectius generals

Consolidar, aprofundir i ampliar la competència comunicativa dels estudiants en llengua alemanya posant atenció a la pràctica de les diferents destreses, tant en un context acadèmic com professional.

Assolir la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell B1 (intermedi) del Marc Comú Europeu de Referència.

(2)

Objectius específics Comprensió oral

l Identificar les opinions, els sentiments i les intencions dels participants durant una conversa formal o informal, en una discussió o en un debat.

l Distingir els diferents registres de llengua i entonacions.

l Entendre la informació global i específica de missatges orals utilitzant elements del context.

l Els textos de comprensió poden ser converses formals o informals, entrevistes, reportatges, explicacions, sol·licituds d’informació, instruccions, etc.

Expressió oral

l Participar en discussions, reaccionar, expressar l’opinió personal, sentiments, reaccionar, etc.

l Saber portar una conversa simple en qualsevol situació de registre informal. l Presentar una exposició oral senzilla.

l Gestionar interaccions orals per tal d’evitar problemes de comunicació i de poder solucionar-los si sorgeixen.

Comprensió escrita

l Comprendre la informació global i específica de textos escrits senzills sense diccionari.

l Identificar els sentiments, les opinions i les intencions expressades en un text escrit.

l Els textos de comprensió escrita poden ser reals o simplificats i el seu contingut estarà emmarcat en l’àmbit dels negocis i de l’empresa. Poden ser anuncis; cartes formals i informals; articles de premsa; explicacions; narrativa senzilla en versió original; pàgines web d’on treure informació d’interès.

Expressió escrita

l Explicar un fet o una història per escrit. l Demanar informació; proposar; protestar. l Escriure una carta formal.

l Descriure persones, objectes, llocs, processos, activitats. l Expressar opinió i sentiments.

l Els textos d’expressió escrita poden ser narracions, articles periodístics, descripcions, cartes formals o informals, explicacions, textos d’argumentació… 3. Competències a treballar en l’assignatura

Competències generals Instrumentals

G.P.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007:

(3)

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o una concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacionals:

- Capacitar l’estudiant per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics.

- Capacitar l’estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional.

- Capacitar l’alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

Competències generals G.P.9 Competències específiques E.P.18 Resultats d’aprenentatge

Demostrar capacitats per comprendre i transmetre de manera escrita i oral, en alemany, informació significativa en un registre d’acord amb les exigències de les relacions empresarials.

4. Continguts

Continguts funcionals:

§ Argumentar oralment i per escrit: expressar la causa, la conseqüència, l’objectiu, la condició, la hipòtesi, l’oposició i la concessió.

§ Participar en un debat o en una discussió.

§ Utilitzar estratègies per resoldre problemes de comunicació per escrit i oralment.

§ Identificar els serveis d’una empresa i les tasques burocràtiques.

§ Escriure un informe, un correu electrònic¡, un petit anunci, una sol·licitud de feina, un currículum.

§ Seleccionar un currículum, fer una entrevista de feina/entrevistar un candidat. § Comparar les condiciones laborals entre empreses i països.

(4)

Continguts lèxics: - Sobre l’empresa:

conèixer diferents empreses i els seus productes els diferents sectors

informació sobre l’empresa (volum de vendes, plantilla) l’estructura d’una empresa

presentació d’una empresa - A la feina:

l’organització d’una empresa

les tasques dels diferents departaments jornada laboral i salaris

orientació dins de l’empresa

diferents llocs de treball en una empresa - Sol·licitud de feina II:

l’entrevista de feina - Fires i exposicions:

fer una reserva d’hotel

planificar viatges en tren i avió orientar-se en un aeroport llogar un cotxe

conèixer fires – parlar sobre objectius Continguts gramaticals:

- Relativsätze

- Fragewörter (welcher, welche, welches, was für...?) - Adjektive

- Zahlen und Mengenangaben - Komparativ

- Infinitivsätze mit “zu”

- Verben und Adjektive mit Präposition - Superlativ

- Präpositionen und Ortsangaben mit Akkusativ, Dativ, Wechselpräpositionen - Präpositionaladverbien

- Reflexivpronomen - Adjektive

- Temporaladverbien, Nebensätze - Orts- und Richtungsangaben - Finalsätze

(5)

5. Avaluació

Elements

d’avaluació Període temporal Tipus d’avaluació Agent d’avaluació Tipus d’activitat Agrupament Pes (%)

Obl. Opt. Do-cent Autoav. Coav. Indiv. Grup Examen parcial A meitat del trimestre ü ü Examen escrit de gramàtica/vocabulari ü 10 % Treball autònom fora de l’aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg del trimestre ü ü Expressió escrita Lectura Activitats al Moodle ü 20 % Participació i expressió oral Al llarg del trimestre ü ü Jocs de rol i simulacions, presentacions… ü ü 10 %

Examen final Al final del trimestre ü ü

Examen escrit de - gramàtica i vocabulari - comprensió escrita - comprensió oral - redacció ü 60 %

L’avaluació del trimestre consta de: Avaluació contínua: 40 %

Examen final: 60 %

Nota final de l’assignatura i condicions per a l’activitat de recuperació Per aprovar l’assignatura caldrà que la nota de l’examen final sigui, com a mínim, de 4 sobre 10.

En cas que la nota final sigui d’insuficient, es pot recuperar només l’examen final de l’assignatura en la data indicada. La nota final de la recuperació serà la suma d’aquest examen (60 %) i la nota de l’avaluació contínua ja obtinguda (40 %). La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret de recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge

GP1 GS2 GS7 EP13 EP16 EP18 Resultats d’aprenentatge

Avaluació contínua x x x x x x x

(6)

6. Bibliografia i recursos didàctics

• Bibliografia bàsica: Deutsch für das Berufsleben B1 (Kursbuch und Übungsbuch),

Ernst Klett Sprachen, Stuttgart.

• Recursos didàctics: plataforma Moodle, CD, material complementari per

aprofundir l’aprenentatge.

7. Metodologia

La metodologia es basa en l’ús actiu de l’alemany en un entorn dinàmic. Es recorrerà a l’ús d’interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altres materials autèntics i especialitzats. Molts elements de treball autònom es faran per mitjà de la plataforma Moodle.

Treball presencial (a l’aula):

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (CD i vídeos) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en grup, projectes i presentacions. Treball dirigit (fora de l’aula):

- Cerca d’informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes establertes pel professor.

- Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle). - Exercicis de reforç (Moodle).

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d’investigació per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades a classe.

Treball autònom (fora de l’aula):

- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç, es demanarà a l’alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització del treball fora de l’aula.

Per fer-ho, es proposarà a través de Moodle la realització de diversos tests de repàs i consolidació.

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis)

2 h de magistralitat i 1 h de seminari (a partir de la 3a setmana de classe).

(7)

2) Programació d’activitats al pla d’estudis.

Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, pràctiques “reglamentades” (laboratori…), etc.

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (memòries, exercicis…), estudi personal.

Setmana

Activitat a l’aula

Agrupament / tipus

d’activitat

Activitat fora de l’aula

Agrupament / tipus

d’activitat

Setmana 1 ▪ Sobre l’empresa

- Conèixer empreses alemanyes i els seus productes

Gramàtica: frases relatives

La 1a setmana no hi ha seminari

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i proposades Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 2 18.1.13 - Seminari

- Els diferents sectors i les activitats de les empreses - Informació sobre l’empresa (volum de vendes, plantilla)

Gramàtica: pronoms

interrogatius (welcher, welche, welches, was für...?), números cardinals i ordinals, comparatiu Presentar empreses i els seus productes

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 3 - L’estructura d’una empresa - Presentació d’una empresa

Gramàtica: frases infinitives

amb n “zu”

Presentar empreses i els seus productes

Treball escrit 1:

• Descriure les condicions de treball des d’un nou lloc a l’estranger

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i proposades Moodle • Estudi personal • Lectura Setmana 4 ▪ A la feina - L’organització de la empresa - Les tasques dels diferents departaments

Gramàtica: verbs amb

preposicions fixes

Comentar els temes tractats a les classes magistrals

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

• Estudi personal • Lectura

(8)

Setmana 5 Avaluació parcial

- Jornada laboral i salaris - Orientació dins de l’empresa

Gramàtica: adjectius,

superlatiu, preposicions amb acusatiu, datiu i “Wechselpräpositionen”

Practicar diàlegs sobre els temes tractats a les classes magistrals

Treball escrit 2:

• Redactar una carta per sol·licitar una feina. Parlar d’exigències i necessitats (condiciones desitjades) • Exercicis del dossier de

classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle • Estudi personal • Lectura

Setmana 6 - Diferents llocs de treball

Gramàtica: adverbis

preposicionals, pronoms reflexius

Practicar diàlegs sobre els temes tractats a les classes magistrals

• Activitats orals en grup • Exercicis del dossier de

classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

• Estudi personal • Lectura

Setmana 7 ▪ Bewerbung II – Sol·licitud de feina II

- L’entrevista de feina Practicar entrevistes de feina

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

• Estudi personal • Lectura

Setmana 8 ▪ Fires i exposicions

- Fer una reserva en un hotel - Planejar un viatge en tren

Gramàtica: adjectius, adverbis

temporals, frases subordinades Practicar diàlegs sobre els temes tractats a les classes magistrals

Treball escrit 3

• Presentar un problema parlant de la seva causa i de les possibles conseqüències. Expressar l’opinió respecte del problema i proposar una solució.

Setmana 9 - Orientar-se en un aeroport - Llogar un cotxe

- Conèixer fires

Gramàtica: frases finals, la

passiva

Practicar diàlegs sobre els temes tractats a les classes magistrals

• Trabajo sobre la Lectura 2

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 ▪ Repàs

Els estudiants presentaran en grups els temes, les expressions i el vocabulari apresos durant el trimestre

▪ Presentacions

Temes relacionats amb l’economia alemanya

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i proposades Moodle

(9)

Practicar diferents tipus de diàlegs treballats durant el trimestre

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :