PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETE DECRETO

16  Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Conselleria de Educación, Formación y Empleo

DECRET 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es

fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadè-mics universitaris per al curs 2012/2013. [2012/6859]

DECRETO 110/2012, de 6 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servi-cios académicos universitarios para el curso 2012/2013. [2012/6859]

PREÀMBUL

L’article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, en la redacció feta pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de Mesu-res Urgents de Racionalització del Gasto Públic en l’Àmbit Educatiu, establix:

«b) Els ingressos pels preus públics per servicis acadèmics i la resta de drets que legalment s’establisquen. En el cas d’estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacio-nal, els preus públics i drets els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servici, en els termes següents:

1r. Ensenyances de grau: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per cent dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula.

2n. Ensenyances de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula, entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula, entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula.

3r. Ensenyances de màster no compreses en el número anterior: els preus públics cobriran entre el 40 per 100 i el 50 per 100 dels costos en primera matrícula; i entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos a partir de la segona matrícula …».

El capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, regula les taxes per servicis acadèmics universitaris. L’article 150, apartat dos, establix que, sense perjuí del que disposen els articles 2, apartat tres, i 5 d’esta llei, i a l’efecte de l’aplicació del quadro de tarifes de l’apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els seus imports, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la pre-sent taxa. Així mateix, el Consell podrà modificar anualment els incre-ments aplicables en el cas de segona, tercera i posteriors matrícules.

En este context normatiu, este decret fixa els imports que ha de satisfer l’alumnat per la prestació del servici públic de l’ensenyança universitària, dins dels límits establits per acord de 13 de juny de 2012, de la Conferència General de Política Universitària, de conformitat amb allò previst a l’article 81.3 de la Llei Orgànica 6/2001, d’11 de desem-bre, d’Universitats.

El Consell, oïdes les universitats, establix per als i les estudiants estrangers el mateix import per servicis acadèmics universitaris que per als i les estudiants nacionals, de conformitat amb l’annex d’este decret.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització atorgada per l’article 150, apartat dos, del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, vist l’acord adoptat per la Conferència General de Política Universitària, en sessió de 13 de juny de 2012, i comunicat al Ple del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior del 18 de juny de 2012, a propos-ta de la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, i amb la delibera-ció prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juliol de 2012,

DECRETE Article 1. De les tarifes

1. Les tarifes aplicables per a la determinació de la taxa per servicis acadèmics universitaris que es presten en el curs 2012/2013 seran les establides en el quadro de tarifes que figura en l’annex d’este decret.

PREÁMBULO

El artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, establece:

«b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Confe-rencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos:

1º. Enseñanzas de grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por cien de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

2º. Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de activida-des profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

3º. Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula …».

El capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, regula las tasas por servicios académicos uni-versitarios. El artículo 150, apartado dos, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, apartado tres, y 5 de esta ley, y a los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes del mismo, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa. Asimismo, el Consell podrá modificar anualmente los incrementos apli-cables en el caso de segunda, tercera y posteriores matrículas.

En este contexto normativo, este decreto fija los importes que ha de satisfacer el alumnado por la prestación del servicio público de la ense-ñanza universitaria, dentro de los límites establecidos por acuerdo de 13 de junio de 2012 de la Conferencia General de Política Universitaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 11 de diciembre, de Universidades.

El Consell, oídas las universidades, establece para los y las estu-diantes extranjeros el mismo importe por servicios académicos univer-sitarios que para los y las estudiantes nacionales, de conformidad con el anexo de este decreto.

En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artí-culo 150, apartado dos, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, visto el acuerdo adoptado por la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión de 13 de junio de 2012, y puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior de 18 de junio de 2012, a propuesta de la consellera de Educación, Formación y Empleo, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 6 de julio de 2012,

DECRETO Artículo 1. De las tarifas

1. Las tarifas aplicables para la determinación de la tasa por servi-cios académicos universitarios que se presten en el curso 2012/2013 serán las establecidas en el cuadro de tarifas que figura en el anexo de este decreto.

(2)

2. L’increment aplicat a l’import del crèdit matriculat es troba dins de l’interval que a este efecte determina l’article 81.3.b de la Llei Orgà-nica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificat per Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de Mesures Urgents de Racionalit-zació del Gasto Públic en l’Àmbit Educatiu.

3. L’import de les tarifes per la realització d’estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada uni-versitat, igual que l’import dels preus per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l’ús o cessió d’instal·lacions universitàries.

Article 2. Règim aplicable

El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris serà l’establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

Article 3. Exempcions i bonificacions

L’alumnat que reba beques i altres ajudes a l’estudi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat o a càrrec dels pressupostos de la Gene-ralitat, que obtinga matrícula d’honor o premi extraordinari de Batxi-llerat, que siga membre de família nombrosa i que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar seu, gaudirà d’exempcions i bonificacions, en els termes i condicions establits en l’article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Centres adscrits a la universitat pública

L’import de les taxes a què es referix l’article 143, apartat u, del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, abonades per l’alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingres-sat pels centres en la corresponent universitat en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula.

Segona. Alumnat amb discapacitat

L’alumnat que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no-Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, tinga reconeguda una dis-capacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l’exempció total de taxes en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari, tal com determina la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Tercera. Estudiants estrangers

El Consell, oïdes les universitats, establix per als i les estudiants estrangers el mateix import per servicis acadèmics universitaris que l’establit per als i les estudiants nacionals, de conformitat amb l’annex d’este decret.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació per al desplegament i execució

Es faculta les persones titulars de les conselleries d’Educació, For-mació i Ocupació, i d’Economia, Indústria i Comerç per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que dis-posa este decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de juliol de 2012

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART La consellera d’Educació, Formació i Ocupació,

Mª. JOSÉ CATALÀ VERDET

2. El incremento aplicado al importe del crédito matriculado se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto determina el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-dades, modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo.

3. El importe de las tarifas por la realización de estudios condu-centes a títulos propios de las universidades será fijado por el consejo social de cada universidad, al igual que el importe de los precios por la prestación de servicios no académicos por parte de la universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias.

Artículo 2. Régimen aplicable

El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios aca-démicos universitarios será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

Artículo 3. Exenciones y bonificaciones

El alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado o con cargo a los presupuestos de la Generalitat, el que obtenga matrícula de honor o premio extraor-dinario de Bachillerato, el que sea miembro de familia numerosa, y el que haya sido víctima de bandas armadas o elementos terroristas o sea familiar de la misma, gozará de exenciones y bonificaciones, en los tér-minos y condiciones establecidos en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Centros adscritos a la universidad pública

El importe de las tasas a que se refiere el artículo 143, apartado uno, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, abonadas por el alumnado que se matricule en centros adscritos a la universidad pública, será ingresado por los centros en la correspondiente Univer-sidad en un plazo no superior a un mes desde la finalización de cada período de matrícula.

Segunda. Alumnado con discapacidad

El alumnado que, en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, tendrá derecho a la exención total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como determina la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-bre, de Universidades.

Tercera. Estudiantes extranjeros

El Consell, oídas las universidades, establece para los y las estu-diantes extranjeros el mismo importe por servicios académicos uni-versitarios que el establecido para los y las estudiantes nacionales, de conformidad con lo previsto en el anexo de este decreto.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución

Se faculta a las personas titulares de las consellerias de Educación, Formación y Empleo, y de Economía, Industria y Comercio para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispues-to en este decredispues-to.

Segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 6 de julio de 2012

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART La consellera de Educación, Formación y Empleo,

(3)

ANNEX

QUADRO DE TARIFES DESCRIPCIÓ

I. ACTIVITAT DOCENT

1 ENSENYANCES ESTRUCTURADES EN CRÈDITS – PRIMER I SEGON CICLE – €/crèdit

1.1 NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 1: estudis conduents a l’obtenció dels títols de la Llicenciatura en Ciències del Treball, Dret, Filosofia, Història, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Sociologia i Diplomat en Relacions

Laborals, i Treball Social. 12,91 €

1.2

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 2: estudis conduents a l’obtenció dels títols de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Antropologia Social i Cultural, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Economia, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l’Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Documentació, Pedagogia, Periodis-me, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, i de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Cièn-cies Empresarials, Gestió i Administració Pública, Educació Social i Mestre/a en les seues diferents especialitats.

13,95 €

1.3 NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 3: estudis conduents a l’obtenció dels títols de la Llicenciatura en Belles Arts, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Ciències i Tècniques Estadístiques, Física, Matemàtiques i Psicologia i

de la Diplomatura en Estadística i Turisme. 15,29 €

1.4

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 4: estudis conduents a l’obtenció dels títols d’Arquitectura i Arquitectura Tèc-nica, Enginyeria i Enginyeria TècTèc-nica, Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Química, Veterinària, i de la Diplomatura en Òptica i Optometria.

18,88 €

1.5 NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 5: estudis conduents a l’obtenció dels títols de la Llicenciatura en Farmàcia, Medicina, Odontologia i de la Diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica,

Podologia i Teràpia Ocupacional. 19,72 €

2 ENSENYANCES DE GRAU €/crèdit

2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2.1.1 Administració i Direcció d’Empreses 17,43 €

2.1.2 Biologia 23,61 €

2.1.3 Bioquímica i Ciències Biomèdiques 23,61 €

2.1.4 Biotecnologia 23,61 €

2.1.5 Ciència i Tecnologia dels Aliments 23,61 €

2.1.6 Ciències Ambientals 23,61 €

2.1.7 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 19,11 €

2.1.8 Ciències Polítiques i de l’Administració Pública 17,43 €

2.1.9 Comunicació Audiovisual 17,43 €

2.1.10 Criminologia 17,43 €

2.1.11 Dret 16,15 €

2.1.12 Economia 17,43 €

2.1.13 Educació Social 17,43 €

2.1.14 Enginyeria Electrònica Industrial 23,61 €

2.1.15 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 23,61 €

2.1.16 Enginyeria Informàtica 23,61 €

2.1.17 Enginyeria Multimèdia 23,61 €

2.1.18 Enginyeria Química 23,61 €

2.1.19 Enginyeria Telemàtica 23,61 €

2.1.20 Estudis Anglesos 17,43 €

2.1.21 Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 17,43 €

2.1.22 Farmàcia 24,64 €

(4)

2.1.24 Filologia Clàssica 17,43 €

2.1.25 Filosofia 16,15 €

2.1.26 Finances i Comptabilitat 17,43 €

2.1.27 Física 19,11 €

2.1.28 Fisioteràpia 24,64 €

2.1.29 Geografia i Medi Ambient 17,43 €

2.1.30 Història 16,15 €

2.1.31 Història de l’Art 17,43 €

2.1.32 Infermeria 24,64 €

2.1.33 Informació i Documentació 17,43 €

2.1.34 Llengües Modernes i les seues Literatures 17,43 €

2.1.35 Logopèdia 24,64 €

2.1.36 Matemàtiques 19,11 €

2.1.37 Medicina 24,64 €

2.1.38 Mestre Educació Infantil 17,43 €

2.1.39 Mestre Educació Primària 17,43 €

2.1.40 Negocis Internacionals / International Business 17,43 €

2.1.41 Nutrició Humana i Dietètica 24,64 €

2.1.42 Odontologia 24,64 € 2.1.43 Òptica i Optometria 23,61 € 2.1.44 Pedagogia 17,43 € 2.1.45 Periodisme 17,43 € 2.1.46 Podologia 24,64 € 2.1.47 Psicologia 19,11 € 2.1.48 Química 23,61 €

2.1.49 Relacions Laborals i Recursos Humans 16,15 €

2.1.50 Sociologia 16,15 €

2.1.51 Traducció i Mediació Interlingüística 17,43 €

2.1.52 Treball Social 16,15 €

2.1.53 Turisme 19,11 €

2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

2.2.1 Administració i Direcció d’Empreses 17,43 €

2.2.2 Arquitectura 23,61 €

2.2.3 Belles Arts 19,11 €

2.2.4 Biotecnologia 23,61 €

2.2.5 Ciència i Tecnologia d’Aliments 23,61 €

2.2.6 Ciències Ambientals 23,61 €

2.2.7 Comunicació Audiovisual 17,43 €

2.2.8 Conservació i Restauració de Béns Culturals 19,11 €

2.2.9 Enginyeria Aeroespacial 23,61 €

2.2.10 Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 23,61 €

2.2.11 Enginyeria Biomèdica 23,61 €

2.2.12 Enginyeria Civil 23,61 €

2.2.13 Enginyeria de l’Energia 23,61 €

2.2.14 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge 23,61 €

2.2.15 Enginyeria d’Edificació 23,61 €

2.2.16 Enginyeria d’Obres Públiques 23,61 €

2.2.17 Enginyeria d’Organització Industrial 23,61 €

2.2.18 Enginyeria Elèctrica 23,61 €

2.2.19 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 23,61 €

2.2.20 Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes 23,61 €

2.2.21 Enginyeria en Geomàtica i Topografia 23,61 €

2.2.22 Enginyeria en Tecnologies Industrials 23,61 €

2.2.23 Enginyeria Forestal i del Medi Natural 23,61 €

2.2.24 Enginyeria Informàtica 23,61 €

2.2.25 Enginyeria Mecànica 23,61 €

2.2.26 Enginyeria Química 23,61 €

2.2.27 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació 23,61 €

2.2.28 Gestió i Administració Pública 17,43 €

(5)

2.3 UNIVERSITAT D’ALACANT

2.3.1 Administració i Direcció d’Empreses 17,43 €

2.3.2 Arquitectura 23,61 €

2.3.3 Biologia 23,61 €

2.3.4 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 19,11 €

2.3.5 Ciències del Mar 23,61 €

2.3.6 Criminologia 17,43 € 2.3.7 Dret 16,15 € 2.3.8 Economia 17,43 € 2.3.9 Enginyeria Civil 23,61 € 2.3.10 Enginyeria de l’Edificació 23,61 € 2.3.11 Enginyeria en Informàtica 23,61 €

2.3.12 Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació 23,61 €

2.3.13 Enginyeria Multimèdia 23,61 €

2.3.14 Enginyeria Química 23,61 €

2.3.15 Espanyol: Llengua i Literatures 17,43 €

2.3.16 Estudis Anglesos 17,43 €

2.3.17 Estudis Àrabs i Islàmics 17,43 €

2.3.18 Estudis Francesos 17,43 €

2.3.19 Filologia Catalana 17,43 €

2.3.20 Geografia i Ordenació del Territori 17,43 €

2.3.21 Geologia 23,61 €

2.3.22 Gestió i Administració Pública 17,43 €

2.3.23 Història 16,15 €

2.3.24 Humanitats 16,15 €

2.3.25 Infermeria 24,64 €

2.3.26 Matemàtiques 19,11 €

2.3.27 Mestre en Educació Infantil 17,43 €

2.3.28 Mestre en Educació Primària 17,43 €

2.3.29 Nutrició Humana i Dietètica 24,64 €

2.3.30 Òptica i Optometria 23,61 €

2.3.31 Publicitat i Relacions Públiques 17,43 €

2.3.32 Química 23,61 €

2.3.33 Relacions Laborals i Recursos Humans 16,15 €

2.3.34 Sociologia 16,15 € 2.3.35 Traducció i Interpretació 17,43 € 2.3.36 Treball Social 16,15 € 2.3.37 Turisme 19,11 € 2.4 UNIVERSITAT JAUME I 2.4.1 Administració d’Empreses 17,43 € 2.4.2 Comunicació Audiovisual 17,43 € 2.4.3 Criminologia i Seguretat 17,43 €

2.4.4 Disseny i Desenrotllament de Videojocs 23,61 €

2.4.5 Dret 16,15 €

2.4.6 Economia 17,43 €

2.4.7 Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 23,61 €

2.4.8 Enginyeria de Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes 23,61 €

2.4.9 Enginyeria Elèctrica 23,61 €

2.4.10 Enginyeria en Edificació 23,61 €

2.4.11 Enginyeria en Tecnologies Industrials 23,61 €

2.4.12 Enginyeria Informàtica 23,61 €

2.4.13 Enginyeria Mecànica 23,61 €

2.4.14 Enginyeria Química 23,61 €

2.4.15 Estudis Anglesos 17,43 €

2.4.16 Finances i Comptabilitat 17,43 €

2.4.17 Gestió i Administració Pública (GAP) 16,15 €

2.4.18 Història i Patrimoni 16,15 €

2.4.19 Humanitats i Estudis Interculturals 16,15 €

2.4.20 Infermeria 24,64 €

(6)

2.4.22 Medicina 24,64 €

2.4.23 Mestre Educació Infantil 17,43 €

2.4.24 Mestre Educació Primària 17,43 €

2.4.25 Periodisme 17,43 €

2.4.26 Psicologia 19,11 €

2.4.27 Publicitat i Relacions Públiques 17,43 €

2.4.28 Química 23,61 €

2.4.29 Relacions Laborals i Recursos Humans 16,15 €

2.4.30 Traducció i Interpretació 17,43 €

2.4.31 Turisme 19,11 €

2.5 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX

2.5.1 Administració i Direcció d’Empreses 17,43 €

2.5.2 Belles Arts 19,11 €

2.5.3 Biotecnologia 23,61 €

2.5.4 Ciència i Tecnologia dels Aliments 23,61 €

2.5.5 Ciències Ambientals 23,61 €

2.5.6 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 19,11 €

2.5.7 Ciències Polítiques i Gestió Pública 17,43 €

2.5.8 Dret 16,15 €

2.5.9 Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental 23,61 €

2.5.10 Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació 23,61 €

2.5.11 Enginyeria Elèctrica 23,61 €

2.5.12 Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial 23,61 €

2.5.13 Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació 23,61 €

2.5.14 Enginyeria Mecànica 23,61 € 2.5.15 Estadística Empresarial 17,43 € 2.5.16 Farmàcia 24,64 € 2.5.17 Fisioteràpia 24,64 € 2.5.18 Medicina 24,64 € 2.5.19 Periodisme 17,43 € 2.5.20 Podologia 24,64 € 2.5.21 Psicologia 19,11 €

2.5.22 Relacions Laborals i Recursos Humans 16,15 €

2.5.23 Teràpia Ocupacional 24,64 €

3 MÀSTERS OFICIALS

3.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya

3.1.1 Nivell d’experimentalitat 1 16,15 €

3.1.2 Nivell d’experimentalitat 2 17,43 €

3.1.3 Nivell d’experimentalitat 3 19,11 €

3.1.4 Nivell d’experimentalitat 4 23,61 €

3.1.5 Nivell d’experimentalitat 5 24,64 €

3.2 Ensenyances de màster no compreses en el número anterior 42,00 €

4 ESTUDIS CONDUENTS AL TÍTOL DE DOCTOR

4.1 Crèdits branca de coneixement: Art i Humanitats 48,95 €

4.2 Crèdits branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 58,60 €

4.3 Crèdits branca de coneixement: Ciències 62,05 €

4.4 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 68,59 €

4.5 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 68,91 €

5 ESTUDIS I ESPECIALITATS

5.1 Estudis d’especialitats mèdiques que no requerixen la formació hospitalària a què es referix l’apartat tercer de l’annex del Reial Decret 127/1984, d’11 de gener, en unitats docents acreditades 51,88 € 5.2 Anàlisis clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial Decret 2708/1982, de 15 d’octubre 51,88 € 5.3 D’Infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial Decret 992/1987, de 3 de juliol 13,25 €

(7)

6 SEGONES I POSTERIORS MATRÍCULES

6.1 Ensenyances estructurades en crèdits –primer i segon cicle-6.1.1 Segona matrícula Nivell d’experimentalitat 1 22,59 € Nivell d’experimentalitat 2 24,41 € Nivell d’experimentalitat 3 26,76 € Nivell d’experimentalitat 4 33,04 € Nivell d’experimentalitat 5 34,51 € 6.1.2 Tercera matrícula Nivell d’experimentalitat 1 48,40 € Nivell d’experimentalitat 2 52,30 € Nivell d’experimentalitat 3 57,35 € Nivell d’experimentalitat 4 70,80 € Nivell d’experimentalitat 5 73,95 €

6.1.3 Quarta i posteriors matrícules

Nivell d’experimentalitat 1 64,53 €

Nivell d’experimentalitat 2 69,73 €

Nivell d’experimentalitat 3 76,47 €

Nivell d’experimentalitat 4 94,40 €

Nivell d’experimentalitat 5 98,60 €

6.2 Ensenyances de grau i ensenyances de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 6.2.1 Segona matrícula Nivell d’experimentalitat 1 28,26 € Nivell d’experimentalitat 2 30,50 € Nivell d’experimentalitat 3 33,44 € Nivell d’experimentalitat 4 41,32 € Nivell d’experimentalitat 5 43,12 € 6.2.2 Tercera matrícula Nivell d’experimentalitat 1 60,55 € Nivell d’experimentalitat 2 65,35 € Nivell d’experimentalitat 3 71,65 € Nivell d’experimentalitat 4 88,55 € Nivell d’experimentalitat 5 92,40 €

6.2.3 Quarta i posteriors matrícules

Nivell d’experimentalitat 1 80,73 €

Nivell d’experimentalitat 2 87,13 €

Nivell d’experimentalitat 3 95,53 €

Nivell d’experimentalitat 4 118,07 €

Nivell d’experimentalitat 5 123,20 €

6.3 Ensenyances de màster no compreses en el número anterior

6.3.1 Segona matrícula i posteriors 68,25 €

6.4 Estudis conduents al títol de doctor 6.4.1 Segona matrícula

Crèdits branca de coneixement: Art i Humanitats 85,67 €

Crèdits branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 102,55 €

Crèdits branca de coneixement: Ciències 108,58 €

Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 120,03 €

Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 120,60 €

6.4.2 Tercera i posteriors matrícules

(8)

Crèdits branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 128,93 €

Crèdits branca de coneixement: Ciències 136,50 €

Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 150,90 €

Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 151,61 €

7 ENSENYANCES AMB PREU O GRAU D’EXPERIMENTALITAT EXCEPCIONAL

7.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya

7.1.1 Màster universitari en Educació Secundària 17,43 €

Segona matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Quarta i successives matrícules 87,13 €

7.1.2 Màster universitari en Advocacia 17,43 €

Segona matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Quarta i successives matrícules 87,13 €

7.1.3 Màster universitari en Procura 17,43 €

Segona matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Quarta i successives matrícules 87,13 €

7.2 Ensenyances de màster que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya

7.2.1 Màster universitari en Geospatial Technologies 50,75 €

Segona i successives matrícules 82,47 €

7.2.2 Màster universitari en Gestió de Negocis Internacionals

(1) Estudiants que cursen l’especialització en una altra universitat participant d’IBSA 57,28 €

Segona i successives matrícules 93,08 €

(2) Estudiants que cursen l’especialització en la Universitat de València 74,38 €

Segona i successives matrícules 120,87 €

7.2.3 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans

(1) Estudiants de tipus B (Unió Europea) 43,34 €

Segona i successives matrícules 70,43 €

(2) Estudiants de tipus A (països tercers) 133,34 €

Segona i successives matrícules 216,68 €

7.2.4 Màster universitari Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida 59,82 €

Segona i successives matrícules 97,20 €

7.2.5 Màster universitari en Viticultura, Enologia i Gestió de l’Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) 84,93 €

Segona i successives matrícules 138,01 €

7.3 Altres màsters

7.3.1 Màster en Enginyeria Informàtica 23,61 €

Segona matrícula 41,32 €

Tercera matrícula 88,55 €

Quarta i successives matrícules 118,07 €

7.3.2 Màster en Enginyeria Química 23,61 €

Segona matrícula 41,32 €

Tercera matrícula 88,55 €

Quarta i successives matrícules 118,07 €

II. AVALUACIÓ I PROVES

1 Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 78,20 €

(9)

3 Requisits per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior:

3.1 Proves d’aptitud 143,73 €

3.2 Projecte o treball 143,73 €

3.3 Cursos tutelats 16,43 €

3.4 Període de pràctiques 143,73 €

3.5 Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estran-gers 143,73 € 3.6 Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat 155,22 €

4 Curs d’iniciació i orientació per a majors de 25 anys 116,59 €

5 Matrícula de doctorat per a realització tesi doctoral 38,60 €

6 Examen de tesi doctoral 143,73 €

7 Prova d’avaluació per a l’obtenció del diploma acreditatiu d’estudis avançats 143,73 €

8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica 143,55 € avaluació acadèmica 239,39 € treballs exigits 9 Proves d’aptitud per a l’accés a Educació Física, a Belles Arts, i a Traducció i Interpretació 78,20 €

10 Proves d’aptitud per a l’accés al màster universitari que capacite per a l’exercici de professor d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 78,20 €

11 Prova de nivell lingüístic 78,20 €

III. TÍTOLS I SECRETARIA 1 Expedició de títols acadèmics

1.1 Títol de doctor 225,20 €

1.2 Títol oficial de màster 212,07 €

1.3 Títol oficial de grau 186,24 €

1.4 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer més suplement europeu al títol 186,24 €

1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o mestre/a més suplement europeu al títol 108,86 €

1.6 Diploma acreditatiu d’estudis avançats 73,73 €

1.7 Duplicat dels títols anteriors, per pèrdua o modificació 27,34 €

1.8 Expedició del suplement europeu al títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol dels quals no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits 35,14 € 1.9 Sol·licitud d’homologació de l’actual títol de doctor, als nous títols de doctor i màster, i al grau acadèmic de màster 166,89 €

2 Secretaria

2.1 Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadè-mics 27,34 €

2.2 Compulsa de documents 10,69 €

2.3 Expedició, manteniment o actualització de targetes d’identitat 5,87 €

2.4 Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 10,69 €

(10)

ANEXO CUADRO DE TARIFAS

DESCRIPCIÓN

I. ACTIVIDAD DOCENTE

1 ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS EN CRÉDITOS – PRIMER Y SEGUNDO CICLO – €/crédito

1.1 NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 1: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Sociología y

Diplomado en Relaciones Laborales, y Trabajo Social. 12,91 €

1.2

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, Cien-cias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Criminología, Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia del Arte, Investigación y Técnicas de Mercado, Traducción e Interpretación, Documentación, Pedagogía, Periodismo, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y de la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública, Educación Social y Maestro/a en sus diferentes especialidades.

13,95 €

1.3 NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 3: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, Matemáticas y

Psico-logía y de la diplomatura en Estadística y Turismo. 15,29 €

1.4

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitectura y Arqui-tectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Química, Veterinaria, y de la diplomatura en Óptica y Optometría.

18,88 €

1.5 NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: Estudios conducentes a la obtención de los títulos de la licenciatura en Farmacia, Medicina, Odontología y de la diplomatura en Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y

Dietética, Podología y Terapia Ocupacional. 19,72 €

2 ENSEÑANZAS DE GRADO €/crédito

2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

2.1.1 Administración y Dirección de Empresas 17,43 €

2.1.2 Biología 23,61 €

2.1.3 Bioquímica y CC. Biomédicas 23,61 €

2.1.4 Biotecnología 23,61 €

2.1.5 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 23,61 €

2.1.6 Ciencias Ambientales 23,61 €

2.1.7 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 19,11 €

2.1.8 Ciencias Políticas y de la Administración Pública 17,43 €

2.1.9 Comunicación Audiovisual 17,43 € 2.1.10 Criminología 17,43 € 2.1.11 Derecho 16,15 € 2.1.12 Economía 17,43 € 2.1.13 Educación Social 17,43 € 2.1.14 Enfermería 24,64 €

2.1.15 Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 17,43 €

2.1.16 Estudios Ingleses 17,43 € 2.1.17 Farmacia 24,64 € 2.1.18 Filología Catalana 17,43 € 2.1.19 Filología Clásica 17,43 € 2.1.20 Filosofía 16,15 € 2.1.21 Finanzas y Contabilidad 17,43 € 2.1.22 Física 19,11 €

(11)

2.1.23 Fisioterapia 24,64 €

2.1.24 Geografía y Medio Ambiente 17,43 €

2.1.25 Historia 16,15 €

2.1.26 Historia del Arte 17,43 €

2.1.27 Información y Documentación 17,43 €

2.1.28 Ingeniería Electrónica Industrial 23,61 €

2.1.29 Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 23,61 €

2.1.30 Ingeniería Informática 23,61 €

2.1.31 Ingeniería Multimedia 23,61 €

2.1.32 Ingeniería Química 23,61 €

2.1.33 Ingeniería Telemática 23,61 €

2.1.34 Lenguas Modernas y sus Literaturas 17,43 €

2.1.35 Logopedia 24,64 €

2.1.36 Maestro Educación Infantil 17,43 €

2.1.37 Maestro Educación Primaria 17,43 €

2.1.38 Matemáticas 19,11 €

2.1.39 Medicina 24,64 €

2.1.40 Negocios Internacionales / International Business 17,43 €

2.1.41 Nutrición Humana y Dietética 24,64 €

2.1.42 Odontología 24,64 € 2.1.43 Óptica y Optometría 23,61 € 2.1.44 Pedagogía 17,43 € 2.1.45 Periodismo 17,43 € 2.1.46 Podología 24,64 € 2.1.47 Psicología 19,11 € 2.1.48 Química 23,61 €

2.1.49 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16,15 €

2.1.50 Sociología 16,15 €

2.1.51 Trabajo Social 16,15 €

2.1.52 Traducción y Mediación Interlingüística 17,43 €

2.1.53 Turismo 19,11 €

2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

2.2.1 Administración y Dirección de Empresas 17,43 €

2.2.2 Arquitectura 23,61 €

2.2.3 Bellas Artes 19,11 €

2.2.4 Biotecnología 23,61 €

2.2.5 Ciencia y Tecnología de Alimentos 23,61 €

2.2.6 Ciencias Ambientales 23,61 €

2.2.7 Comunicación Audiovisual 17,43 €

2.2.8 Conservación y Restauración de Bienes Culturales 19,11 €

2.2.9 Gestión Turística 19,11 €

2.2.10 Gestión y Administración Pública 17,43 €

2.2.11 Ingeniería Aeroespacial 23,61 €

2.2.12 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 23,61 €

2.2.13 Ingeniería Biomédica 23,61 €

2.2.14 Ingeniería Civil 23,61 €

2.2.15 Ingeniería de Edificación 23,61 €

2.2.16 Ingeniería de la Energía 23,61 €

2.2.17 Ingeniería de Obras Públicas 23,61 €

2.2.18 Ingeniería de Organización Industrial 23,61 €

2.2.19 Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 23,61 €

2.2.20 Ingeniería Eléctrica 23,61 €

2.2.21 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 23,61 €

2.2.22 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 23,61 €

2.2.23 Ingeniería en Geomática y Topografía 23,61 €

2.2.24 Ingeniería en Tecnologías Industriales 23,61 €

2.2.25 Ingeniería Forestal y del Medio Natural 23,61 €

2.2.26 Ingeniería Informática 23,61 €

2.2.27 Ingeniería Mecánica 23,61 €

2.2.28 Ingeniería Química 23,61 €

(12)

2.3 UNIVERSIDAD DE ALICANTE

2.3.1 Administración y Dirección de Empresas 17,43 €

2.3.2 Arquitectura 23,61 €

2.3.3 Biología 23,61 €

2.3.4 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 19,11 €

2.3.5 Ciencias del Mar 23,61 €

2.3.6 Criminología 17,43 €

2.3.7 Derecho 16,15 €

2.3.8 Economía 17,43 €

2.3.9 Enfermería 24,64 €

2.3.10 Español: Lengua y Literaturas 17,43 €

2.3.11 Estudios Árabes e Islámicos 17,43 €

2.3.12 Estudios Franceses 17,43 €

2.3.13 Estudios Ingleses 17,43 €

2.3.14 Filología Catalana 17,43 €

2.3.15 Geografía y Ordenación del Territorio 17,43 €

2.3.16 Geología 23,61 €

2.3.17 Gestión y Administración Pública 17,43 €

2.3.18 Historia 16,15 €

2.3.19 Humanidades 16,15 €

2.3.20 Ingeniería Civil 23,61 €

2.3.21 Ingeniería de la Edificación 23,61 €

2.3.22 Ingeniería en Informática 23,61 €

2.3.23 Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 23,61 €

2.3.24 Ingeniería Multimedia 23,61 €

2.3.25 Ingeniería Química 23,61 €

2.3.26 Maestro en Educación Infantil 17,43 €

2.3.27 Maestro en Educación Primaria 17,43 €

2.3.28 Matemáticas 19,11 €

2.3.29 Nutrición Humana y Dietética 24,64 €

2.3.30 Óptica y Optometría 23,61 €

2.3.31 Publicidad y Relaciones Públicas 17,43 €

2.3.32 Química 23,61 €

2.3.33 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16,15 €

2.3.34 Sociología 16,15 € 2.3.35 Trabajo Social 16,15 € 2.3.36 Traducción e Interpretación 17,43 € 2.3.37 Turismo 19,11 € 2.4 UNIVERSITAT JAUME I 2.4.1 Administración de Empresas 17,43 € 2.4.2 Comunicación Audiovisual 17,43 € 2.4.3 Criminología y Seguridad 17,43 € 2.4.4 Derecho 16,15 €

2.4.5 Diseño y Desarrollo de Videojuegos 23,61 €

2.4.6 Economía 17,43 €

2.4.7 Enfermería 24,64 €

2.4.8 Estudios Ingleses 17,43 €

2.4.9 Finanzas y Contabilidad 17,43 €

2.4.10 Gestión y Administración Pública (GAP) 16,15 €

2.4.11 Historia y Patrimonio 16,15 €

2.4.12 Humanidades y Estudios Interculturales 16,15 €

2.4.13 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 23,61 €

2.4.14 Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 23,61 €

2.4.15 Ingeniería Eléctrica 23,61 €

2.4.16 Ingeniería en Edificación 23,61 €

2.4.17 Ingeniería en Tecnologías Industriales 23,61 €

2.4.18 Ingeniería Informática 23,61 €

2.4.19 Ingeniería Mecánica 23,61 €

(13)

2.4.21 Maestro Educación Infantil 17,43 €

2.4.22 Maestro Educación Primaria 17,43 €

2.4.23 Matemática Computacional 23,61 €

2.4.24 Medicina 24,64 €

2.4.25 Periodismo 17,43 €

2.4.26 Psicología 19,11 €

2.4.27 Publicidad y Relaciones Públicas 17,43 €

2.4.28 Química 23,61 €

2.4.29 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16,15 €

2.4.30 Traducción e Interpretación 17,43 €

2.4.31 Turismo 19,11 €

2.5 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX

2.5.1 Administración y Dirección de Empresas 17,43

2.5.2 Bellas Artes 19,11

2.5.3 Biotecnología 23,61

2.5.4 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 23,61

2.5.5 Ciencias Ambientales 23,61

2.5.6 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 19,11

2.5.7 Ciencias Políticas y Gestión Pública 17,43

2.5.8 Derecho 16,15

2.5.9 Estadística Empresarial 17,43

2.5.10 Farmacia 24,64

2.5.11 Fisioterapia 24,64

2.5.12 Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 23,61

2.5.13 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 23,61

2.5.14 Ingeniería Eléctrica 23,61

2.5.15 Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 23,61

2.5.16 Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información 23,61

2.5.17 Ingeniería Mecánica 23,61

2.5.18 Medicina 24,64

2.5.19 Periodismo 17,43

2.5.20 Podología 24,64

2.5.21 Psicología 19,11

2.5.22 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16,15

2.5.23 Terapia Ocupacional 24,64

3 MÁSTERES OFICIALES

3.1 Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España

3.1.1 Nivel de Experimentalidad 1 16,15 €

3.1.2 Nivel de Experimentalidad 2 17,43 €

3.1.3 Nivel de Experimentalidad 3 19,11 €

3.1.4 Nivel de Experimentalidad 4 23,61 €

3.1.5 Nivel de Experimentalidad 5 24,64 €

3.2 Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior 42,00 €

4 ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE DOCTOR

4.1 Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades 48,95 €

4.2 Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 58,60 €

4.3 Créditos rama de conocimiento: Ciencias 62,05 €

4.4 Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 68,59 €

4.5 Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 68,91 €

5 ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES

5.1 Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria a la que se refiere el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas 51,88 € 5.2 Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real Decreto 2.708/1982, de 15 de octubre 51,88 € 5.3 De Enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio 13,25 €

(14)

6 SEGUNDAS Y POSTERIORES MATRÍCULAS

6.1 Enseñanzas estructuradas en créditos –primer y segundo ciclo-6.1.1 Segunda matrícula Nivel de Experimentalidad 1 22,59 € Nivel de Experimentalidad 2 24,41 € Nivel de Experimentalidad 3 26,76 € Nivel de Experimentalidad 4 33,04 € Nivel de Experimentalidad 5 34,51 € 6.1.2 Tercera matrícula Nivel de Experimentalidad 1 48,40 € Nivel de Experimentalidad 2 52,30 € Nivel de Experimentalidad 3 57,35 € Nivel de Experimentalidad 4 70,80 € Nivel de Experimentalidad 5 73,95 €

6.1.3 Cuarta y posteriores matrículas

Nivel de Experimentalidad 1 64,53 €

Nivel de Experimentalidad 2 69,73 €

Nivel de Experimentalidad 3 76,47 €

Nivel de Experimentalidad 4 94,40 €

Nivel de Experimentalidad 5 98,60 €

6.2 Enseñanzas de Grado y Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 6.2.1 Segunda matrícula Nivel de Experimentalidad 1 28,26 € Nivel de Experimentalidad 2 30,50 € Nivel de Experimentalidad 3 33,44 € Nivel de Experimentalidad 4 41,32 € Nivel de Experimentalidad 5 43,12 € 6.2.2 Tercera matrícula Nivel de Experimentalidad 1 60,55 € Nivel de Experimentalidad 2 65,35 € Nivel de Experimentalidad 3 71,65 € Nivel de Experimentalidad 4 88,55 € Nivel de Experimentalidad 5 92,40 €

6.2.3 Cuarta y posteriores matrículas

Nivel de Experimentalidad 1 80,73 €

Nivel de Experimentalidad 2 87,13 €

Nivel de Experimentalidad 3 95,53 €

Nivel de Experimentalidad 4 118,07 €

Nivel de Experimentalidad 5 123,20 €

6.3 Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior

6.3.1 Segunda matrícula y posteriores 68,25 €

6.4 Estudios conducentes al título de doctor 6.4.1 Segunda matrícula

Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades 85,67 €

Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 102,55 €

Créditos rama de conocimiento: Ciencias 108,58 €

Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 120,03 €

(15)

6.4.2 Tercera y posteriores matrículas

Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades 107,70 €

Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 128,93 €

Créditos rama de conocimiento: Ciencias 136,50 €

Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 150,90 €

Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 151,61 €

7 ENSEÑANZAS CON PRECIO O GRADO DE EXPERIMENTALIDAD EXCEPCIONAL

7.1 Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España

7.1.1 Máster Universitario en Educación Secundaria 17,43 €

Segunda matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Cuarta y sucesivas matrículas 87,13 €

7.1.2 Máster Universitario en Abogacía 17,43 €

Segunda matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Cuarta y sucesivas matrículas 87,13 €

7.1.3 Máster Universitario en Procura 17,43 €

Segunda matrícula 30,50 €

Tercera matrícula 65,35 €

Cuarta y sucesivas matrículas 87,13 €

7.2 Enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España

7.2.1 Máster Universitario en Geospatial Technologies 50,75 €

Segunda y posteriores matrículas 82,47 €

7.2.2 Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales

(1) Estudiantes que cursan la especialización en otra universidad participante de IBSA 57,28 €

Segunda y posteriores matrículas 93,08 €

(2) Estudiantes que cursan la especialización en la Universitat de València 74,38 €

Segunda y posteriores matrículas 120,87 €

7.2.3 Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos

(1) Estudiantes de tipo B (Unión Europea) 43,34 €

Segunda y posteriores matrículas 70,43 €

(2) Estudiantes de tipo A (Países Terceros) 133,34 €

Segunda y posteriores matrículas 216,68 €

7.2.4 Máster Universitario Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida 59,82 €

Segunda y posteriores matrículas 97,20 €

7.2.5 Máster Universitario en Viticultura, Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) 84,93 €

Segunda y posteriores matrículas 138,01 €

7.3 Otros Másteres

7.3.1 Máster en Ingeniería Informática 23,61 €

Segunda matrícula 41,32 €

Tercera matrícula 88,55 €

Cuarta y sucesivas matrículas 118,07 €

7.3.2 Máster en Ingeniería Química 23,61 €

Segunda matrícula 41,32 €

Tercera matrícula 88,55 €

(16)

II. EVALUACIÓN Y PRUEBAS

1 Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad 78,20 €

2 Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos 143,73 €

3 Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior:

3.1 Pruebas de aptitud 143,73 €

3.2 Proyecto o trabajo 143,73 €

3.3 Cursos tutelados 16,43 €

3.4 Período de prácticas 143,73 €

3.5 Estudio de solicitudes de convalidación de asignaturas o de reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros 143,73 € 3.6 Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para el acceso a los estudios de máster o doctorado para titulados extranjeros sin título homologado 155,22 €

4 Curso de iniciación y orientación para mayores de 25 años 116,59 €

5 Matrícula de doctorado para realización tesis doctoral 38,60 €

6 Examen de tesis doctoral 143,73 €

7 Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados 143,73 €

8 Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica 143,55 € evaluación académica 239,39 € trabajos exigidos 9 Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes, y a Traducción e Interpretación 78,20 €

10 Pruebas de aptitud para el acceso al Máster Universitario que capacite para el ejercicio de Profesor de ESO, Bachi-llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 78,20 €

11 Prueba de nivel lingüístico 78,20 €

III. TÍTULOS Y SECRETARÍA 1 Expedición de títulos académicos

1.1 Título de doctor 225,20 €

1.2 Título oficial de máster 212,07 €

1.3 Título oficial de grado 186,24 €

1.4 Título de licenciado, arquitecto o ingeniero + suplemento europeo al título 186,24 €

1.5 Título de la diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro/a + suplemento europeo al título 108,86 €

1.6 Diploma acreditativo de estudios avanzados 73,73 €

1.7 Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación 27,34 €

1.8 Expedición del Suplemento Europeo al Título (sólo para aquellos titulados distintos a los de grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya expedidos 35,14 € 1.9 Solicitud de homologación del actual título de Doctor, a los nuevos títulos de Doctor y Máster, y al grado académico de Máster 166,89 € 2 Secretaría

2.1 Apertura de Expediente Académico por inicio de estudios en un centro y traslado, así como expedición de Certifi-cados Académicos 27,34 €

2.2 Compulsa de documentos 10,69 €

2.3 Expedición, mantenimiento o actualización de Tarjetas de Identidad 5,87 €

Figure

Updating...

References

Related subjects :