MÒDUL PROFESIONAL: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Texto completo

(1)

MÒDUL PROFESIONAL: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL CONTINGUTS:

BLOC 1. Orientació i inserció sociolaboral. UT. 1 Recerca de feina

1.1 Mercat Laboral

1.2 Autoorietació professional 1.3 Com se cerca feina? 1.4 La carta de presentació 1.5 El vitae

1.6 L’entrevista de treball 1.7 Els tests

UT. 2 El treball per compte propi 2.1 El treballador per compte propi 2.2 El Projecte d’empresa

BLOC 2. Salut laboral. UT. 3 Treball i salut 3.1 Condicions de treball 3.2 Factors de risc

3.3 Avaluació de les condicions de risc UT. 4 Factors de risc

4.1 Factors de risc derivats de les concicions de seguretat 4.2 Factors de risc derivats de les condicions mediambientals 4.3 Factors de risc derivats de la càrrega i organització del treball UT. 5 Prevenció i protecció

5.1 Què és la prevenció?

5.2 Com s’organitza la prevenció? 5.3 Actuacions de prevenció i protecció UT. 6 Actuació en cas d’accident

6.1 Seqüència d’accions en cas d’emergència o accident 6.2 Primers auxilis

(2)

BLOC 3. Legislació i relacions laborals.

UT. 7 Quines lleis regeixen les relacions laborals? 7.1 La història social del treball.

7.2 Què entenem actualment per treball? 7.3 El Dret

7.4 El Dret Laboral

UT. 8 El contracte de treball 8.1 Què és un contracte de treball? 8.2 Són iguals tots els contractes? 8.3 Obligacions amb la Seguretat Social UT. 9 El temps de treball i la seva retribució 9.1 Duració de la jornada laboral

9.2 Hores extraordinàries 9.3 Horari de treball

9.4 Dret a descansos laborals 9.5 Què és el salari?

9.6 Què és una nòmina?

UT. 10 Modificació, suspensió i extinció del contracte 10.1 Modificació del contracte de treball

10.2 Suspensió del contracte de treball 10.3 Extinció del contracte de treball

UT. 11 Particiapció dels treballadors en l’empresa 11.1 Representació de treballadors i empresaris 11.2 Negociació col·lectiva

11.3 Conflictes col·l3ctius UT. 12 La Seguretat Social

12.1 Sistema de Seguretat Social

12.2 Obligacions amb la Seguretat Social 12.3 Acció protectora de la Seguretat Social

(3)

OBJECTIUS:

UT. 1 Recerca de feina

1. Interpretar el paràmetres del mercat de treball i identificar les polítiques d’ocupació i ofertes formatives més adequades als nostres interessos. 2. Dissenyar un itinerari formatiu d’acord amb les capacitats, interessos i el

perfil professional de cadascú.

3. Identificar un procés de cerca de feina segur i eficaç segons cada perfil professional.

4. Redactar correctament un curriculum vitae i la carta de presentació que ha d’acompanyar-lo per en un procés de recerca de feina.

UT. 2 El treball per compte propi

1. Reconèixer els avantatges i els inconvenients del treball autònom i del treball associat en el moment de plantejar-te l’autoocupació com a sortida laboral.

2. Identificar les carácterístiques de les empreses de treball associat segons la seva forma jurídica i segons les necessitats i interesos d’emprenedor.

3. Definir i classificar els factors que incideixen en la viabilitat d’una petita empresa i detallar els tràmits necessaris per a la seva constitució.

UT. 3 Treball i salut

1. Valorar la importància de treballar en condicions de seguretat i en un ambient saludable per evitar problemes que afectin el nostre benestar físic, psíquic o social.

2. Conèixer la normativa legal que regeix la salut laboral i aplicar-la per aconseguir la màxima seguretat en l’àmbit de treball.

3. Reconèixer, analitzar críticament i classificar els factors de risc derivats del treball i les causes que els generen per tal d’evitar-ne les possibles conseqüències.

UT. 4 Factors de risc

1. Identificar els factors de risc que són presents en un lloc de treball i així poder-los evitar.

2. Classificar els factors de risc i descriure’ls, determinant les mesures que s’han de prendre amb la finalitat de reduir-los.

3. Relacionar els riscs laborals amb els efectes que tenen sobre la salut i així prendre consciència de la necessitat d’evitar-los.

UT. 5 Prevenció i protecció

1. Conèixer què és l’acció preventiva, i també un pla de prevenció, per saber quins factors hem de considerar i quin procés cal seguir per a evitar o reduir els riscs laborals.

(4)

conèixer els continguts principals.

3. Identificar, aplicar i respectar les mesures de protecció i prevenció segons la naturalesa i la situació del risc i així evitar accidents i malalties.

UT. 6 Actuació en cas d’accident

1. Identificar quines són les prioritats en la intervenció en cas d’accident, segons la gravetat de les lesions, amb la finalitat de minimitzar-ne les conseqüències sobre les persones.

2. Conèixer i executar les tècniques bàsiques de primers auxilis i transport d’accidentats i així saber què cal fer en cas de lesions reals.

3. Descriure la documentació que cal emplear en cas d’accident, amb l’objectiu d’efectuar el seguiment de la siniestralitat laboral i adoptar les mesures més adequades per reduir-la.

UT. 7 Quines lleis regeixen les relacions laborals?

1. Diferenciar i manejar les fonts del Dret que regulen la relació laboral. 2. Analitzar les relacions de treball a partir del drets i deures tant dels

treballadors com del empresaris.

3. Distinguir els principis d’aplicació del Dret laboral.

4. Conèixer les funcions de l’Administració i jurisdicció laborals. UT. 8 El contracte de treball

1. Identificar els elements que caracteritzen un contracte de treball.

2. Distinguir les principals modalitats de contractació laboral i apreciar les diferències existents per utilitzar el més adequat segons la seva finalitat. 3. Conèixer les principals obligacions del traballador i de l’empresari pel

que fa a la Seguretat Social i el dret a la acció protectora de la Seguretat Social.

UT. 9 El temps de treball i la seva retribució

1. Conèixer la normativa legal que regula la joprnada laboral, els descansos laborals i els elements que integren la retribució econòmica del traball.

2. Interpretar el concepte i la quantia del salari segons la normativa o conveni.

3. Elaborar de forma correcta una nòmina senzilla i la liquidació d’havers al finalitzar una relació laboral.

UT. 10 Modificació, suspensió i extinció del contracte

1. Delimitar les condicions de modificació d’un contracte de treball amb la finalitat de defensar els drets dins la legalitat vigent.

(5)

2. Reconèixer les causes i els efectes de la suspensió del contracte de treball amb la finalitat de defensar els drets dins la legalitat vigent.

3. Reconèixer les cause i els efectes de l’extinció del contracte de treball i la tramitació de reclamació per acomiadament.

UT. 11 Particiapció dels treballadors en l’empresa

1. Identificar la forma d’elecció i les garanties dels representants dels treballadors a l’empresa.

2. Conèixer les funcions dels sindicats i les associacions d’empresaris. 3. Descriure les parts d’un conveni col·lectiu de manera que resulti fàcil la

interpretació.

4. Delimitar els mitjans de pressió dels treballadors i empresaris en un conflicte col·lectiu dins la legalitat vigent.

UT. 12 La Seguretat Social

1. Diferenciar els diversos règims de la Seguretat Social.

2. Identificar les diferents prestacions i situacions protegides de la Seguretat Social.

3. Valorar la importància i la solidaritat del nostre sistema de Seguretat Social.

OBJECTIUS LINGÜISTICS:

El desenvolupament de les classes es fará en les dues llengües oficials de la CCAA, tenint present que la llengua vehicular del centre es el cátala.

CRITERIS D’AVALUACIÓ: METODOLOGIA I AVALUACIÓ DEL APRENENTATGE

Per a portar a terme el procés d'assimilació de continguts ( conceptuals, de procediment i actitudinales), per part de l'alumnat, la metodologia a seguir serà la següent:

Fonamentalment expositiva, aportant explicacions, dades i documents sobre el tema. Especialment pràctica; una vegada feta l'exposició del tema s'aplicarà sobre supòsits pràctics: identificació de riscos professionals, redacció de documents: contractes, nòmines, curriculums, comentaris de premsa... Bàsicament animadora, s'intentarà involucrar a l'alumne en la matèria i conscienciar-li de la importància de la seva formació professional i de l'autoocupació.

La metodologia constructiva i activa, i la participació dels alumnes en classe serà l'eix central del programa.

S'exposaran els objectius que es pretenen conseguir mitjançant cada unitat didàctica, fomentant el debat sobre els mateixos per a valorar el grau d'assimilació per part de l'alumnat. L'alumne disposarà de llibre de text per a la seva consulta, que unit a les exposicions orals i esquemes conceptuals a

(6)

prevista.

Quant a l'avaluació de l'aprenentatge, en principi serà convenient realitzar una avaluació inicial per a conèixer la formació bàsica dels alumnes, així com, l'homogeneïtat o no del grup.

Es valorarà la capacitat de raonament, i la capacitat de recollir i assimilar informació per part dels alumnes.

Es valorarà l'actitud professional i personal en el seguiment del Mòdul professional, la participació en classe, l'assistència continuada a classe, que són requisits mínims per a adquirir la competència professional necessària i la superació del mòdul.

L'avaluació contínua dels coneixements es portarà a terme a través dels següents mitjans d'avaluació: Proves objectives individuals. Problemes pràctics sobre els continguts teòrics. Treballs individuals i/o en grup amb recerca d'informació. Participació activa en classe exposant punts de vista i/o experiències. Comentaris d'articles de premsa en referència a la matèria que s'imparteix.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :