Dilluns Grup 113:00-14:00 (Magistral) Nivell A1 Lucio Panepinto Grup 213:00-14:00 (Magistral) Nivell A1 Lola Butez

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• FRANCÈS I

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Francès I Curs acadèmic: 2015-2016 Curs: 1er

Trimestre: 1er, 2n y 3er

Titulació / Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacional Codi de l’assignatura: 41021

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Francès

Professorat: Lucio Panepinto i Lola Butez Horari:

Dilluns Grup 1 13:00-14:00 (Magistral) Nivell A1 Lucio Panepinto Grup 2 13:00-14:00 (Magistral) Nivell A1 Lola Butez Dijous Grup 1 11:00-12:00 (Magistral) Nivell A1 Lucio Panepinto

12:05-13.00 (Seminari)

Grup 2 11:00-12:00 (Magistral) Nivell A1 Lola Butez 12:05-13.00 (Seminari)

2. Presentació de l’assignatura Context:

Avui dia en una economia cada vegada més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera al món dels negocis és un requisit indispensable per aconseguir l'èxit

professional. Aquests cursos permeten a l'estudiant comunicar-se de forma eficaç en francès. Objectius generals:

L'objectiu d'aquest nivell és introduir als estudiants en una gran varietat d'habilitats lingüístiques, tant actives com a passives, que els permetran expressar-se en situacions generals i professioIUPFnals de cada nivell..

Iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A1 (inicial) del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius específics: Comprensió oral

-Comprendre la informació global i específica de missatges orals en francès relatius a situacions de comunicació familiars per a l'alumne.

-Extreure informació específica i comprendre missatges orals senzills (explicacions, instruccions, anuncis, sol·licitud d'informació…) en les situacions de la vida quotidiana.

(2)

Expressió oral

-Expressar-se oralment aplicant estructures i vocabulari concret relatiu a situacions de la vida quotidiana.

-Poder participar en una conversa senzilla en francès.

-Expressar-se i practicar el vocabulari i estructures orals en el context dels negocis i de l'empresa. Comprensió escrita

-Comprendre la informació global i específica de textos escrits, relatius a situacions de comunicació quotidianes.

-Saber predir el contingut d'un text basant-se en un títol, una fotografia, el context, sons… -Comprendre textos senzills, autèntics o simplificats (cartes, relats, anuncis de premsa, articles, instruccions…).

-Poder entendre missatges escrits breus en el context dels negocis i de l'empresa. Expressió escrita

-Redactar textos escrits senzills, d'extensió limitada, en forma de cartes, diaris, relats senzills, descripcions de persona o llocs.

-Poder escriure textos breus, correus electrònics, targetes de visita, notes en el context dels negocis i de l'empresa.

3. Competències a assumir a l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l'àmbit dels negocis internacionals.

Les competències relacionades anteriorment s'interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007:

a. competència per a la comprensió de coneixements partint de la base de l'educació secundària general;

b. competència per a l'aplicació de coneixements al treball diari en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.

c. competència per reunir i interpretar dades rellevants que permetin emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. competència per desenvolupar activitats d'aprenentatge de forma relativament autònoma. Així, les competències desenvolupades en l'assignatura s'estructuren entre aquelles que considerin un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i aquelles que defineixin el perfil

professional del graduat, tant al que competències generals es refereix com a específiques, i les competències pròpies de l'assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques.

D'una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l'alumne l'àmbit dels negocis i el màrqueting internacional: - capacitar a l'alumne per a la seva adaptació a equips i entorns dinàmics

(3)

projecte de màrqueting internacional.

- capacitar a l'alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació. Competències generals. G.I.9

Competències específiques. E.P.18 Competències propies de l’assignatura

Habilitat bàsica per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en francès. Ús del lèxic bàsic en situacions formals i informals.

4. Continguts

Continguts funcionals

‐ Saludar, acomiadar-se, demanar una cosa i donar les gràcies ‐ Disculpar-se

‐ Fer objeccions

‐ Demanar ajuda quan no es comprèn, resoldre problemes de comunicació (oral i escrita) ‐ Les converses telefòniques i les seves dificultats

‐ Presentar-se i presentar a altres persones

‐ Les professions, rebre a un client, presentar l'empresa i els diferents serveis. ‐ Descriure l'empresa, parlar d'un producte

‐ Demanar i donar informació sobre una persona o un objecte

‐ Demanar i donar informació en tendes i en restaurants. Reservar en un restaurant, aconsellar i demanar el compte

‐ Demanar una cita, analitzar els resultats… ‐ Parlar d'una factura, de les despeses, calcular…

‐ Situar-se a l'espai: donar i rebre una adreça, descriure un allotjament… ‐ Buscar un hotel, una exposició...

‐ Moure's dins de l'empresa i dins dels diferents departaments

‐ Organitzar una sala d'exposicions, preparar un stand, participar en una reunió ‐ Organitzar un viatge, fer reserves i resoldre incidents

‐ Entendre i donar consells, ordres i prohibicions ‐ Apreciar i expressar gustos i preferències ‐ Proposar, acceptar i rebutjar una invitació

‐ Situar-se en el temps: dir l'hora i relatar fets en el passat ‐ Parlar d'un dia laboral

‐ Les converses telefòniques i les seves dificultats

‐ Expressar la necessitat/obligació (avoir besoin de.../devoir + infinitif, il faut + infinitif) ‐ Expressar opinió

‐ Expressar causa

‐ Demanar i donar informació en una estació, un aeroport o en el metre ‐ Moure's dins d'un aeroport o una estació

‐ Buscar allotjament. Reservar una habitació ‐ Descriure un hotel, preguntar sobre una reserva ‐ Descriure o preguntar sobre un producte

‐ Comprar, fer una comanda ‐ Relatar fets en el

passat ‐ Parlar de projectes o accions futures ‐ Descriure un lloc de treball

‐ Parlar breument de l'experiència professional i de competències personals Continguts lèxics

‐ Fórmules de cortesia (enchanté, je vous en prie…) ‐ Fórmules per presentar-se / presentar a algú

(4)

‐ Alfabet (per lletrejar noms propis, sigles, paraules)

‐ Demanar i donar informació personal sobre identitat (estat civil, adreça, correu...) ‐ Les professions

‐ Les nacionalitats ‐ Els gustos

‐ Expressar un desig (j´aimerais…, je voudrais…) ‐ La família

‐ Els nombres

‐ El temps atmosfèric ‐ Activitats quotidianes

‐ Parlar de la freqüència de les accionis ‐ Oci i esports

‐ Els dies, els mesos i les estacions ‐ L'hora

‐ La casa, els mobles ‐ Les compres i les tendes ‐ El menjar, les begudes ‐ Pesos i mesures

‐ La roba, els colors, les talles

‐ L'entorn laboral i l'àmbit professional Continguts gramaticals

‐ Present: verbs regulars de la 1ª conjugació (-er) + verbs en -cer, -ger, -yer ‐ Present: verbs irregulars al present: être, avoir, faire, aller, venir

‐ C´est, il est

‐ Articles definits/ indefinits ‐ Adjectius de nacionalitat ‐ Femení dels adjectius

‐ Adjectius interrogatius: quel, quelle ‐ Adjectius possessius

‐ Forma interrogativa ‐ Forma negativa

‐ Pronoms tònics (moi, toi, lui…) ‐ Preposicions: en, à, (au, aux…) ‐ Il i a.../Il n´i a pas de...

‐ Present: verbs regulars de la 2ª (-anar) i 3ª conjugacions (-anar, -re, -oir) ‐ Present, verbs irregulars en present (parteix 2)

‐ La interrogació, morfologia ‐ Plural dels noms i adjectius

‐ Preposicions de lloc: de, d´, donis, chez...

‐ Articles contrets (au, à l´, à la, aux, du, de l´, de la, donis) ‐ Pronoms directes (li/la/l´/els)

‐ Pronoms indirectes (et/vous)

‐ El condicional de cortesia (je voudrais..., j´aimerais...) ‐ El futur proper (je aneu partir...)

‐ Li passé composé amb els auxiliars être i avoir ‐ Els participis passats

‐ Adverbis de quantitat (très, assez, trop...) ‐ Els articles partitius (du, de l’, de la...) ‐ Els pronoms “en” i “i”

‐ Pronoms directes (li/la/l´/els) ‐ Pronoms indirectes (et/lui/vous) ‐ El present continu (introducció) ‐ Els demostratius (ce, cet, ces...) ‐ El futur simple

(5)

‐ El sistema vocàlic del francès (les discriminacions masculí/femení; singular/plural; present/passat; les vocals nasals; /i/ en contraposició a /o,i/; els semivocals; etc.)

‐ El sistema consonàntic (les oposicions /b/ y /v/; /s/ i /z/, etc.) ‐ La correspondència fonema/grafia

‐ La liaison

‐ Els principals esquemes entonatius ‐ Les vocals nasals

‐ Discriminació present / passé composé

5. Avaluació

Cada trimestre s’aplicarà el següent sistema d’avaluació:

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluació Tipus Agent d’avaluació Tipus d’activitat Agrupació (%) Pes

Obl Opt Docente Autoev. Coeval. Indiv Grup

Exàmens parcials (2) Aprox. cada mes   Proves escrites de gramàtica / vocabulari...  20 % Treballs autònoms fora de l'aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg de cada trimestre   Expressió escrita Lectura Activitats en Moodle  10 % Participació, compliment amb els deures Al llarg de cada trimestre   Jocs de rol, simulacions i presentacions. Assistència i participació.   10 % EXAMEN TRIMESTRAL Després de la finalització de cada trimestre excepte en el tercer trimestre (última classe)   Examen escrit trimestral de: -gramàtica i vocabulari -comprensió escrita -comprensió oral -redacció  60 %

L’avaluació del trimestre consta de: Avaluació contínua: 40 % Examen trimestral: 60 %

(6)

Criteris d’avaluació global

Per poder superar l'assignatura Francès 1, han de satisfer-se les següents condicions:

1. Superar l'avaluació continuada segons els criteris especificats a l'apartat anterior. 2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 sobre 30 (la no obtenció d'una puntuació de 12/30 implica no poder realitzar l'examen final de l'assignatura i, en conseqüència, la qualificació obtinguda és de suspens.

3. La nota de l'examen final ha de ser, com a mínim, de 4 sobre 10.

4. La nota final s'obté a partir de la nota de l'examen final (40%) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60%). És a dir, el 60% de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes en cada trimestre a partir de l'avaluació continuada i de la nota de l'examen final (40%).

5. Solament es pot recuperar l'activitat associada a l'examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40% sobre la nota final de l'assignatura.

6. Als alumnes exempts de l'assistència per motius oficials i reconeguts per Esci-UPF no se'ls tindrà en compte el component “assistència” en el càlcul de la nota de l'avaluació contínua. A més, mancant la nota (10%) de les dues proves parcials (presencials) , el pes de l'examen trimestral passaria del 60% al 70%.

6. Bibliografia i recursos didàctics

• Bibliografia bàsica: Objectif Express 1, Ed. Hachette + Dossier de material preparat per l'equip pedagògic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF.

• Bibliografia complementària: Grammaire progressive du Français, Vocabulaire progressif du Français, A tour de rôle, Ed. Clé International

• Bibliografia complementària: Exercicis on line de la plataforma Moodle - ESCI 7. Metodologia

La metodologia es basa en l'ús actiu del francès en un entorn dinàmic. Es recorrerà al ús d'interaccions

simulades, activitats amb dinàmica de Grups, casos, material multimèdia i un altre material autèntic i especialitzat. Molts elements de treball autònom es duran a terme per mitjà de la plataforma Moodle. Presencial (a l’aula):

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i videos) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en Grup, projectes i presentacions. Dirigit (fora de l’aula):

- Cerca d'informació en Internet o en documents varis seguint les pautes establertes pel professor. - Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle).

- Exercicis de reforç (Moodle).

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs de recerca per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades en classe.

Autónom (fora de l’aula):

- Exercicis en línia autocorrectivos (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

(7)

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç se li demanarà a l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització dels deures.

Per a això, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i consolidació. 8. Programació d’activitats

1) Distribució d'hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d'estudis.): • 2h de magistralitat i 1h de seminari (a partir de la 2ª setmana de classe)

2) Programació d'activitats en el pla d'estudis

• Dins de l'aula: Classes magistrals, Seminaris, Tutories presencials, presentacions grupales, etc. • Fos de l'aula: Treball en Grup, treball individual (projectes, exercicis, lectura, preparació de presentacions...), Estudi personal.

 Trimestre 1

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • • Presentació del curs (programa i material)

• Presentar-se i presentar a algú • Demanar/Donar informació personal • Llenguatge de l'aula

• Alfabet (lletrejar)

• Professions i nacionalitats • Els nombres de 0 a 20

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 2 • “C´est, il/doble ela est…” • Forma interrogativa / negativa • Dates / dies / mesos

• Països / ciutats • Preposicions locativas

• Principals empreses franceses organització presentacions Setmana 10

• Elaboració de la

presentació sobre empreses • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 3 • • Unitat 1:

• Comprensió oral de presentacions • Verbs regulars

• Primers adjectius possessius (I)

• Redacció 1:

Presentar-se per escrit • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 4 • Entendre / emplenar formularis

• Uso de el “el teu / vous” • Exercicis de pronunciació

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 5 • • Aspectes culturals en relació a les

presentacions • Repasso de la unitat

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 6 • • Avaluació parcial

Unitat 2:

• Escoltar diàlegs: demanar / donar

• Activitats orals en Grup • Estudi personal • Exercicis del dossier de

(8)

informació personal • Fórmules de cortesia classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal

Setmana 7 • • Demanar / donar informació sobre

la família

• Vocabulari de la família • Els nombres fins al 59

• Redacció 2:

Parlar de la seva família • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 8 • • Activitats quotidianes

• Adverbis de freqüència • Verbs d'apreciació

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • • Parlar del temps atmosfèric

• Escriure correus electrònics senzills • • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en Grup sobre principals

empreses franceses • Repàs del trimestre

• • Estudi personal • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exámens finals  Trimestre 2

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Unitat 3

• Enfrontar-se a diferents situacions telefòniques

• Llenguatge al telèfon • Expressar causa

• Verbs a –anar (com FINIR) • Verbs irregulars (present, continuació)

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura (llibre)

Setmana 2 • Demanar que facin alguna cosa

• Expressar l'obligació • Verbs a –anar (com FINIR) • Verbs irregulars (present, final) • Escriure correus electrònics senzills

• • Elaboració de la

presentació sobre empreses • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 3 • • Unitat 4: • Dir l'hora • Interrogar a algú

• Verbs a –anar (com DORMIR) • Verbs en –re (com VENDRE)

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 4 • Donar i demanar informació en un

aeroport, una estació • Donar instruccions • Futur proper

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5 • • Aspectes culturals en relació als

viatges

• Repasso de la unitat

• • Redacció 3:

Parlar d'una jornada laboral • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 6 • • Avaluació parcial

Unitat 5: •

• Activitats orals en Grup • Estudi personal

(9)

• Descriure un hotel

• Fer la reserva d'una habitació • Pronoms directes (li/la/l´/els)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 7 • Descriure un allotjament

• Buscar allotjament • La casa (espais) • Els mobles

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectivas i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 • • Expressar l'opinió personal

• Passé composé (parteix 1) • Participis passats (parteix 1)

• • Redacció 4:

Relatar un fet en el passat (estada en un hotel o un lloc fora de la seva ciutat) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 9 • Passé composé (part 2)

• Participis passats (part 2) •

• Treball sobre la Lectura • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • • Presentació d'una activitat oral en

parella (avaluació contínua) • Repàs del trimestre

• • Estudi personal • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals  Trimestre 3

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Unitat 6:

• Comprar, fer una comanda

• Preguntar sobre/descriure un producte • Articles partitius, adverbis de quantitat • Adjectius demostratius

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 2 • • Fer preguntes

• Moderi i begudes • Pesos i mesures • Anar de compres

• Demanar consells/un favor • Pronoms “en” i “y”

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 3 • Anar de compres (2)

• La roba

• Els colors, les talles • Present continu

• Exercicis del dossier de classe

(IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Lectura de textos de comprenssió

Setmana 4 • Aspectes culturals en relació als

hàbits alimentosos dels francesos Repàs de la unitat

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Lectura de textos de comprensió

Setmana 5 • Avaluació parcial

Unitat 7:

• Descriure un lloc de treball • Parlar de les condicions laborals

• • Activitats orals en Grup • Estudi personal • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

(10)

Setmana 6 • • Parlar de l'experiència professional • Parlar de les competències professionals

• Ús del passat

• Expressions temporals en el passat

• • Redacció 5:

Escriure un currículum vitae • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

Setmana 7 • • Expressar-se adequadament en una

entrevista de treball

• Passé composé (ampliació i reforç) • Participis passats (ampliació i reforç)

• • Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

Setmana 8 Unitat 9:

• Descriure la jornada de treball d'un professional

• Explicar un programa (futur) • Escriure missatges de correu electrònic curts en l'àmbit professional

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • • Futur simple

• Pronoms complemento indirecte (lui, vous, leur...)

• Presentació d'una activitat oral en parella (avaluació contínua) • Repàs del trimestre

• • Redacció 6:

Escriure una proposta de planning per un Grup de clients francesos de visita a Catalunya. • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 • Examen trimestral

Setmana exàmens finals

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :