Ajuntament d Alpicat ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Texto completo

(1)

Ajuntament d’Alpicat

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu i de transparència. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació

administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.

De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran consultar-ne el text íntegre a secretaria.

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió

Núm.: 05/172/2015 Caràcter: ordinària

Data: 20 de febrer de 2015 Horari: de 8 a 9 h

Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament Assisteixen:

Pau Cabré Roure, alcalde

Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde Alba Roure Gilart, 2a tinenta d’alcalde Jacint Vilà Guamis, 3r tinent d’alcalde Cristina Badia Roig, 4a tinenta d’alcalde

Assisteixen com a convidats de presidència el regidor David Morell Burgués, la regidora Roser Llinàs Ibáñez. Es fa constar específicament l’assistència per mitjans telemàtics, aprovada per la Junta de Govern Local de 3 d’octubre de 2014, de la quarta tinenta d’alcalde Cristina Badia Roig, i a aquests efectes tindrà consideració igualment de convidada, tenint veu però sense votar, ja que no queda garantit, amb els mitjans disponibles, el seu dret a participar en les sessions, la defensa i contrastació de la seva posició i per no pertorbar la formació de la voluntat col·legiada, i a l’espera de poder assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la plena participació de la interessada, per aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i per interpretació i aplicació analògica de l’article 18 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, tot i la seva disposició addicional segona.

Assisteix igualment F. Xavier Rodríguez Velimelis com a secretari i Carles Roma Cots com a interventor accidental.

(2)

Ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1 La Junta de Govern Local per assentiment aprova l’acta de la sessió anterior

04/120/2015 de 6 de febrer de 2015.

2. GESTIÓ LOCAL 2.1. MEDI AMBIENT

2.1.1. 2015-LLA-001 Llicència d’activitats Sol·licitant: Alpitel Facility Services, SL

Objecte: Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre)

Emplaçament: C. Raimat, 21

Vist l'informe dels serveis tècnics referent a la sol·licitud de llicència d'activitat de comerç menor d’aparells d’ús domèstic epígraf 6532 1 que es transcriu a continuació:

“INFORME TÉCNIC

Vista la sol·licitud presentada per Alpitel Facility Services, SL, per Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre), C. Raimat, 21, d'Alpicat amb una superfície útil de 150 m2.

Per tot l’exposat i vist l’expedient de referència no es veu cap impediment a l’assabentat de l’activitat sol·licitada consistent en COMERCIO MENOR DE APARATOS DE USO DOMESTICO epígraf 6532 1.

S’eleva el present informe a la l'Òrgan de Govern Competent per tal que adopti l’acord que estimi procedent.”

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres es dóna per assabentada de l'obertura d'activitat de comerç menor d’aparells d’ús domèstic a l'establiment ubicat al C. Raimat, 21 per Alpitel Facility Services, SL, exp. 2015-LLA-001.

2.1.2. 2015-LLA-003 Llicència d’activitats Sol·licitant: Miguel Llovera Sobrino

Objecte: Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre). Comerç al menor de vehicles terrestres.

Emplaçament: C. Mossèn Cinto, 1

Vist l'informe dels serveis tècnics referent a la sol·licitud de llicència d'activitat de Comerç al menor de vehicles terrestres que es transcriu a continuació:

“INFORME TÉCNIC

Vista la sol·licitud presentada per Miguel Llovera Sobrino, per Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre), consistent en COMERÇ MENOR DE VEHICLES TERRESTRES (codi 6541.1) al C. Mossèn Cinto, 1, d'Alpicat amb una superfície útil de 90 m2.

Per tot l’exposat i vist l’expedient de referència no es veu cap impediment a l’assabentat de l’activitat sol·licitada.

S’eleva el present informe a la l'Òrgan de Govern Competent per tal que adopti l’acord que estimi procedent.”

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres es dóna per assabentada de l'obertura d'activitat de Comerç al menor de vehicles terrestres a l'establiment ubicat al C. Mossèn Cinto, 1 per Miguel Llovera Sobrino, exp.

(3)

Ajuntament d’Alpicat

2.1.3. 2015-LLA-004 Llicència d’activitats Sol·licitant: Anna Roig i Xavier Gastó CB

Objecte: Comunicació d'Obertura d'Activitat Innòcua Emplaçament: C. Lleida, 51 baixos, esquerre

Vist l'informe dels serveis tècnics referent a la sol·licitud de llicència d’activitat i que es transcriu a continuació:

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Vista la sol·licitud presentada per Anna Roig i Xavier Gastó CB, per la Comunicació d'Obertura d'Activitat Innòcua, de venda automàtica i autoserveis de begudes i refrescs i snaks, al C. Lleida, 51 baixos, esquerre d'Alpicat i una superfície de 24,16 m2.

Per tot l'exposat i de conformitat amb allò que disposa l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals) el Tècnic Municipal que subscriu,

INFORMA

PRIMER. L’ús o destí al qual es pretén dedicar el local o establiment referenciat consisteix en: venda automàtica i autoserveis de begudes i refrescs i snaks.

SEGON. L’ús o destí de l’esmentat establiment compleix amb la Normativa urbanística d'Alpicat (POUM).

TERCER. L’activitat que es pretén desenvolupar en l’establiment no consta en

l’enumeració d’activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i adaptació dels seus Annexos. Per tot el que s’exposa, es conclou que l’activitat que es pretén desenvolupar en l’establiment referenciat no està subjecta a la Normativa continguda en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i el Decret

136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i adaptació dels seus Annexos, i s’informa favorablement respecte a l'assabentat de la comunicació d’obertura d’activitat innòcua de l’establiment Picapica24H Alpicat.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres es dóna per

assabentada de la comunicació d’obertura d’activitat innòcua de venda automàtica i autoserveis de begudes i refrescs i snaks de l’establiment Picapica24H Alpicat, al C. Lleida, 51 baixos per Anna Roig i Xavier Gastó CB, exp. 2015-LLA-004.

3. TERRITORI I SERVEIS PERSONALS 3.1. URBANISME I OBRES

3.1.1. Urbanisme

3.1.1.1. 2015-SOL-006 Informació urbanística

Sol·licitant: ... en nom i representació de la Dependència Regional de Recaptació de Catalunya

Emplaçament: Ramon Berenguer IV, Ur Ter 2

En data 12 de febrer de 2015, El Sr. ... en nom i representació de la Dependència Regional de Recaptació de Catalunya, presenta sol·licitud de certificació urbanística amb el contingut mínim de “Identificación y certificación catastral descriptiva y gráfica correspondiente a la finca cuya Nota Simple se acompaña. Así como cualquier

(4)

documentación de tipo gráfico que ayude a su Identificación, en particular, copia del plano urbanístico señalando la. tinca en cuestión”. La nota simple que s’aporta amb la petició fa esment a una finca amb referència cadastral 25023A002000440000WL. Vist l'informe emès pels serveis tècnics en data 17 de febrer de 2015 es conclou el que segueix:

La informació disponible a la web del cadastre relaciona aquesta referència cadastral amb una parcel.la ubicada al carrer Ramon Berenguer IV, Ur Ter 2.

Els terrenys objecte d'aquest informe, es troben regulats pel Pla d'ordenació urbanística municipal d'Alpicat, aprovat definitivament per la comissió territorial d'urbanisme de Lleida de 10 de març de 2011, i publicat a efectes d'executivitat immediata en data 27 de desembre de 2011.

S’adjunta certificació cadastral descriptiva i gràfica de la parcel.la esmentada, i plànol urbanístic d’ordenació del POUM d’Alpicat amb indicació de la parcel.la cadastral referida.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda:

Primer. Aprovar l'esmentat informe.

Segon. Emetre la certificació urbanística corresponent i notificar-ho al sol·licitant.

3.1.1.2. 1399/2014 Qualificació urbanística del sòl sobre el qual està implantat l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària d’Alpicat

Sol·licitant: Departament de Salut- Generalitat de Catalunya

En relació a la qualificació urbanística del sòl sobre el qual està implantat l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària d’Alpicat.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, que es transcriu a continuació:

“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC

Aquest informe es redacta en compliment de la provisió d’alcaldia de l’expedient. 1.Usos admesos pel planejament: Educatiu Cultural, Educatiu Docent,

Sanitari-assistencial, Socio-cultural i religiós, Administratiu, Cementiri, Esportiu, Ambiental i del transport, Habitatge dotacional públic. (article 129 de les NNUU del POUM).

Actualment l’edifici està destinat a Centre d’Atenció Primària d’Alpicat.

2.Qualificació urbanística: D’acord amb el mateix art. 129 de les NNUU del POUM Sistema d’equipaments, clau E.

3.Aprofitament urbanístic: L’edificabilitat permesa als equipaments serà la necessària per a donar abast al programa que es destini i la adequada als objectius i a l’entorn del lloc. (article 129 de les NNUU del POUM).

4.Planejament que afecta al bé objecte de cessió, amb data d’aprovació del planejament: El sòl sobre el qual està implantat l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària d’Alpicat, es troba regulat pel Pla d’ordenació urbanística municipal d’Alpicat, aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida de 10 de març de 2011, i publicat a efectes d’executivitat el 27 de desembre de 2011.

5.Estat de la seva gestió : Sòl urbà consolidat i part pendent d’aprovació del projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació (PAU3).

S’eleva el present informe a l’òrgan de govern competent per tal que adopti l’acord que estimi procedent.”

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda:

Primer: Aprovar el contingut de l’informe emès a l’efecte de la sol.licitud de l’Àrea de

Patrimoni, Inversions i Recursos Humans del Servei Català de la Salut (CatSalut) Departament de Salut- Generalitat de Catalunya relatiu als terrenys on es troben ubicat el Centre d’Atenció Primària d’Alpicat.

(5)

Ajuntament d’Alpicat

3.1.1.3. 205/2015 Pla de Seguretat i Salut de la Millora de l’eficiència energètica en zona caseta envelat al Passeig del Parc del Graó

Vist el Pla de Seguretat i Salut per a la “Millora de l’eficiència energètica en zona caseta envelat al Passeig del Parc del Graó d’Alpicat”, de l’empresa Kreum, SA i vista l’acta per l’aprovació del citat Pla de Seguretat i Salut emesa per l’arquitecte tècnic municipal de data 12 de febrer de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per Millora de l’eficiència energètica en zona caseta envelat al Passeig del Parc del Graó del municipi d’Alpicat.

3.1.2. Llicències Obres

3.1.2.1. 2015-LLO-04-MOD01 Llicència d’obres ...

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda:

Primer. Aprovar la llicència d'obres número 2015-LLO-04-MOD01, amb els

condicionants fixats per l'informe esmentat.

Segon. Notificar la present resolució al titular i als interessats.

Quota ICIO: 73,92 € (setanta-tres amb noranta-dos euros)

3.2. RECURSOS HUMANS

3.2.1. 1384/2014 – 1385/2015 – 84/2015 – 85/2015 Gratificacions per treballs

extraordinaris fora de l’horari laboral. La Junta de Govern Local aprova la relació de

treballs extraordinaris núm. 2/2014 corresponent a tres-cents vint i set euros i noranta dos cèntims d’euro (327,92 € - 32,5 hores); la relació 31/2014 corresponent a mil dos-cents vuitanta euros i cinquanta cèntims d’euro (1280,50 € - 98,5 h); la relació 30/2014 corresponent a 10 hores a compensar en temps de descans; la relació 01/2015

corresponent a 15,5 hores a compensar en temps de descans; la relació 02/2015 corresponent a cent euros i noranta cèntims d’euro (100,90€ - 10 hores); la relació 03/2015 corresponent a setanta vuit euros (78,00 € - 6 hores) presentades per secretaria amb el vist-i-plau dels regidors responsables dels serveis.

3.3. SEGURETAT

3.3.1. 104/2015 Guals, alta del padró de Guals i/o Càrrega i Descàrrega 2016 i la corresponent LID de 2015. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i

recaptació del padró de Guals i/o Càrrega i Descàrrega, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 14/15 M i conseqüentment donar d’alta 1

objecte tributari al padró de Guals i/o Càrrega i Descàrrega 2016 i LID 2015, per import total de 60,00 € (seixanta euros).

(6)

4. ECONOMIA 4.1. HISENDA

4.1.1. 200/2015 Reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. La Junta

de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’ordenació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de factures número 6/2015, que puja la quantitat de 39.035,46 euros (trenta-nou mil trenta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims), i acorda la tramitació oportuna.

4.1.2. 227/2015 Reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. La Junta

de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’ordenació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de factures número 7/2015, que puja la quantitat de 29.238,28 euros (vint-i-nou mil dos-cents trenta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims), i acorda la tramitació oportuna.

4.1.3. 228/2015 Reconeixement extrajudicial d’obligacions i ordenació de

pagaments. La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el

reconeixement extrajudicial de les obligacions i l’ordenació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de factures número 8/2015, que puja la quantitat de 6.536,53 euros (sis mil cinc-cents trenta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims), i acorda la tramitació oportuna.

4.1.4. Aprovació de liquidacions de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública. La Junta de Govern Local aprova les següents liquidacions, per un

import total de 16.587,74 euros (setze mil cinc-cents vuitanta-set euros amb setanta-quatre cèntims):

4.1.5. 836/2014 Aprovació de liquidació de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública de l'empresa EON.- Energia SL, corresponent a l'any 2014, per

un import de -33,62 € (trenta-tres euros amb seixanta-dos cèntims negatius). Atès que l'import a liquidar és negatiu quedarà pendent de compensar amb futures liquidacions de la taxa. La Junta de Govern Local aprova la liquidació esmentada.

Núm. Exp. CIF EMPRESA PERIODE BASE % TAXA

155/2015 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 4t trim 2014 72.193,68 1,5% 1.082,91 156/2015 A63485890 GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 4t trim 2014 48.732,96 1,5% 730,99 157/2015 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 4t trim 2014 4.685,42 1,5% 70,28 158/2015 A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 4t trim 2014 194,07 1,5% 2,91 159/2015 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 4t trim 2014 29.984,61 1,5% 449,77 160/2015 A95554630 IBERDROLA COMERCIALZ. ULTIMO RECURSO S.A.U. 4t trim 2014 143,96 1,5% 2,16 161/2015 A82009812 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 2014 43.868,21 1,5% 658,02 162/2015 A62186556 CABLEUROPA, S.A.U. 2014 1.203,03 1,5% 18,05 163/2015 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. 4t trim 2014 311.883,69 1,5% 4.678,26 171/2015 B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 4t trim 2014 509.756,88 1,5% 7.646,35 164/2015 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI S.L. 4t trim 2014 81.298,04 1,5% 1.219,47 52/2015 B25732314 ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 4t trim 2014 1.904,90 1,5% 28,57

(7)

Ajuntament d’Alpicat

B39540760 EON.- Energia SL 2014 -2.241,13 € 1,5% -33,62 €

4.1.6. 170/2015 Aprovació del padró de la llar d’infants L’ESTEL mensualitat de febrer. La Junta de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants

L’ESTEL mensualitat de febrer, que puja la quantitat de 15.187,82 euros (quinze mil cent vuitanta set euros amb vuitanta-dos cèntims), i n’acorda la tramitació oportuna.

4.1.7. 218/2015 Justificació ajut manteniment PUOSC 2013-2014. Mitjançant el

Decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6671 de 24 de juliol, es va aprovar la concessió d´un ajut de 46.157,86 euros a l'Ajuntament d´Alpicat per a les despeses incloses en l´article pressupostari 21 de l´annex 3 de l´Ordre

EHA/3565/2008. Vist el compte justificatiu signat per intervenció, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovar el model normalitzat de compte justificatiu així com la memòria justificativa, i s´acorda trametre-ho per EACAT al Servei Territorial de Cooperació Local.

4.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 4.2.1. Subvencions

4.2.1.1. 213/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per a projectes culturals 2015. La Junta de Govern Local acorda

aprovar el proposat per la regidora de cultura i conseqüentment acorda sol·licitar un ajut de 2.576,70 (dos mil cinc-cents setanta-sis amb setanta) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per a projectes culturals 2015, per a les despeses de la Festa del llibre gegant 2015, alhora que acorda aprovar el pressupost presentat i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

(8)

4.2.1.2. 212/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per a conservatoris i escoles de música 2015. La Junta de Govern

Local acorda aprovar el proposat per Alcaldia i conseqüentment acorda sol·licitar un ajut de 6.000 (sis mil) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per a conservatoris i escoles de música 2015, per a les despeses de l’escola de música d’Alpicat 2015, alhora que acorda aprovar el pressupost presentat i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4.2.1.3. 178/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per al catàleg de programació de l’oferta cultural 2015. La Junta de

Govern Local acorda aprovar el proposat per el regidor de joventut i conseqüentment acorda sol·licitar un ajut de 1.000 (mil) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per al catàleg de programació de l’oferta cultural 2015, per a les despeses d’actuació del grup Tremendos, alhora que acorda aprovar la sol·licitud presentada i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4.2.1.4. 176/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per a biblioteques i sales de lectura 2015. La Junta de Govern Local

(9)

Ajuntament d’Alpicat

sol·licitar un ajut de 3.060 (tres mil seixanta) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per a biblioteques i sales de lectura 2015, per a les despeses

d’adquisició de llibres, DVD i CD’s per la biblioteca Sant Bartomeu 2015, alhora que acorda aprovar el pressupost presentat i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4.2.1.5. 177/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per a equipaments culturals béns mobles 2015. La Junta de Govern

Local acorda aprovar el proposat per el regidor de gestió local i conseqüentment acorda sol·licitar un ajut de 4.213,15 (quatre mil dos-cents tretze amb quinze) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per equipaments culturals béns mobles 2015, per a les despeses d’adquisició d’equipament de so i il·luminació per la Sala La Unió 2015, alhora que acorda aprovar el pressupost presentat i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

(10)

4.2.1.6. 230/2015 Sol·licitud de subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la

línia d’ajuts per a publicacions d’interès local i comarcal 2015. La Junta de Govern

Local acorda aprovar el proposat per la regidora de cultura i conseqüentment acorda sol·licitar un ajut de 2.411,76 (dos mil quatre-cents onze amb setanta-sis) euros, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la línia d’ajuts per a publicacions d’interès local i comarcal 2015, per a les despeses de l’edició del llibre “Contes de Nadal infantils i juvenis. 25 anys. Biblioteca Sant Bartomeu 1990-2014”, alhora que acorda aprovar el pressupost presentat i declarar el següent:

- Que les dades que es contenen en el document de sol·licitud, es corresponen a les previsions fetes fins a la data.

- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa, no té cap causa de prohibició per percebre subvencions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

- Que el sol·licitant, en el seu cas, la persona jurídica o l’administració pública a la qual representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Alhora autoritza, en cas que sigui beneficiari, la

Diputació de Lleida, perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

- Que accepta les bases generals i les específiques de la línia/programa respecte de la qual es demana l’ajut.

- Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar aquesta entitat.

- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4.2.1.7. 221/2015 Sol·licitud de subvenció per a l’any 2015 del Club Karate

Alpicat. La Junta de Govern Local acorda aprovar el proposat a l’informe presentat per

l’administrativa de subvencions a entitats municipals, i conseqüentment, acorda atorgar un ajut de 500 (cinc-cents) euros al Club Karate Alpicat per fer front a les despeses de l’entitat durant l’any 2015, fent constar que caldrà justificar l’esmentat ajut al finalitzar l’any.

4.2.1.8. 231/2015 Sol·licitud de subvenció per a l’any 2015 de Veus en Vers. La Junta de Govern Local acorda aprovar el proposat a l’informe presentat per

l’administrativa de subvencions a entitats municipals, i conseqüentment, acorda atorgar un ajut de 500 (cinc-cents) euros a Veus en Vers per fer front a les despeses de l’entitat durant l’any 2015, fent constar que caldrà justificar l’esmentat ajut al finalitzar l’any.

4.3. FIRES

4.3.1. 1046/2014 Autorització i disposició de despeses. La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, l’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’informe de l’expedient següent: 1046/2014 per la vigilancia de la Fira d’Alpicat Ecojardí els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015, per un import de 1.815 € (IVA inclòs) (mil vuit-cents quinze euros)

(11)

Ajuntament d’Alpicat

5. JOVENTUT 5.2. FESTES

7.2.1. 152/15Despeses CIRC PICAT 2015. Vist els informes 04/15 i 06/15 L-Festes

en relació a les despeses per al festival de circ CIRC PICAT els dies 27 i 28 de juny de 2015. La Junta de Govern Local, acorda el següent:

Primer. Aprovar les bases del 2n concurs de fotografia amb una despesa total en

premis de 210,00 € (dos-cents deu euros) euros mitjançant vals de compra que únicament es podran bescanviar en comerços adherits d’Alpicat.

Segon. Autoritzar i disposar de la despesa amb les diferents companyies de circ i

teatre per un import màxim de 18.000 € (divuit mil euros) IVA inclòs per pagar els espectacles de les diferents companyies i la direcció artística a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show del festival de CIRC PICAT els dies 27 i 28 de juny de 2015 a Alpicat.

6. POLÍTIQUES SOCIALS 6.1. SANITAT

6.1.1. 185/2015 CASSA tramet relació d’abonats, amb data 05/02/2015, als quals

es procedirà a la suspensió del subministrament d’aigua potable, un cop caducat el darrer avís. La Junta de Govern Local s’assabenta.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :