Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació. Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Conselleria de Bienestar Social

14  Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

ORDRE de 3 d’agost de 2001, de la Conselleria d’Agri-cultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’amplia la dotació destinada a les ajudes per a l’arrancada d’arbres afectats pel virus de la sharka. [2001/X8193] Per mitjà de l’Ordre de 28 de maig de 2001, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims que financen, per al 2001, determinades subvencions gestionades per la Direcció General d’Innovació Agrària i Ramaderia, s’inclou l’import assig-nat a les ajudes per a l’arrancada d’arbres malalts afectats pel virus de la sharka, regulades mitjançant les ordres de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 5 de juny de 2000 (DOGV núm. 3.776, de 21.06.2000) i 25 de setembre de 2000 (DOGV núm. 3.864, de 25.10.2000).

Atés que l’import de les ajudes sol·licitades és major que el pre-vist i com que hi ha crèdit disponible en la línia que les finança, la Conselleria ha plantejat una ampliació de l’import màxim assignat a les ajudes.

I de conformitat amb l’article 47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en ús de les atribu-cions que em confereix l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

ORDENE Article únic

S’amplia, per a l’exercici 2001, l’import global màxim de les ajudes per a l’arrancada de fruiters afectats pel virus de la sharka fins a 99.706.600 pessetes (599.248,74 euros), que es finançaran a càrrec de la línia 2103/000/00, aplicació pressupostària 12.04.00.542.20.4.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordre vigeix des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 de agost de 2001

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mª. ÀNGELS RAMON-LLIN I MARTÍNEZ

Conselleria de Bienestar Social

ORDRE de 20 de juliol de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen, per a l’any 2001, ajudes econòmiques per al lloguer d’habitatges per joves i per parelles de joves.[2001/X7979]

Les greus dificultats existents per a l’accés dels joves al món laboral, i l’increment produït en els preus dels habitatges a causa de l’encariment del sòl, provoquen que una gran quantitat de joves no puguen accedir a la seua independència econòmica i estiguen obli-gats a continuar depenent de l’ajuda material de la seua família.

Això implica una postergació cap a un futur imprecís dels seus projectes d’habitatge i de família propis, molt més frustrant com més necessària és aquesta independència d’acord amb el pes de la tradició, de les circumstàncies de la vida moderna, o d’ambdós factors.

Per tal de contribuir a pal·liar aquesta situació i en el context competent que estableix la Llei 4/1989, de creació de l’Institut Valencià de la Joventut, en l’article 3, l’Institut Valencià de la Joventut ha decidit facilitar els processos d’autonomia dels joves mitjançant l’establiment d’ajudes econòmiques adreçades a contri-buir a sufragar les despeses resultants del lloguer d’habitatges en què constituir el nucli convivencial.

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

ORDEN de 3 de agosto de 2001, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplia la dotación destinada a las ayudas para el arranque de árboles afectados por el virus de la Sharka. [2001/X8193] Por Orden de 28 de mayo de 2001, de la Conselleria de Agri-cultura, Pesca y Alimentación, por la que se publican las líneas pre-supuestarias y los importes globales máximos que financian, para el 2001, determinadas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Innovación Agraria y Ganaderia, se incluye el importe asignado a las ayudas para el arranque de árboles enfermos afecta-dos por el virus de la Sharka, regulaafecta-dos por las órdenes de la Con-selleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de 5 de junio de 2000 (DOGV núm. 3.776, de 21.06.2000) y 25 de septiembre de 2000 (DOGV núm. 3.864, de 25.10.2000).

Dado el mayor importe de las ayudas solicitadas respecto del previsto y existiendo crédito disponible en la línea que los financia, se ha planteado por la Conselleria una ampliación del importe máximo asignado a las mismas.

Y de conformidad con el artículo 47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano.

ORDENO Artículo único

Ampliar, para el ejercicio 2001, el importe global máximo de las ayudas para el arranque de frutales afectados por el virus de la Sharka hasta 99.706.600 PTA (599.248,74 euros), que se finan-ciarán con cargo a la línea 2103/000/00, aplicación presupuestaria 12.04.00.542.20.4.

DISPOSICION FINAL

Esta orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 3 de agosto de 2001

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mª ANGELS RAMON-LLIN MARTÍNEZ

Conselleria de Bienestar Social

ORDEN de 20 de julio de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan, para el año 2001, ayudas económicas para el alquiler de viviendas por jóvenes y por parejas de jóvenes.[2001/X7979] Las graves dificultades existentes para el acceso de los jóvenes al mundo laboral, y el incremento producido en los precios de las viviendas a causa del encarecimiento del suelo, provocan que una gran cantidad de jóvenes no puedan acceder a su independencia económica y se vean obligados a continuar dependiendo de la ayuda material de su familia.

Ello implica una postergación hacia un futuro impreciso de sus proyectos de vivienda y familia propias, tanto más frustrante cuanto más necesaria es esa independencia de acuerdo con el peso de la tradi-ción, de las circunstancias de la vida moderna, o de ambos factores.

Con la finalidad de contribuir a paliar esta situación y en el con-texto competencial que establece la Ley 4/1989, de creación del Institut Valencià de la Joventut, en su artículo 3, el Institut Valen-cià de la Joventut ha decidido facilitar los procesos de autonomía de los jóvenes a través del establecimiento de ayudas económicas dirigidas a contribuir a sufragar los gastos resultantes del alquiler de viviendas donde constituir el núcleo convivencial.

(2)

Per això, i fent ús de les competències que em confereixen l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valen-cià, i l’article 47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,

ORDENE Primer

Es convoquen ajudes econòmiques per al lloguer d’habitatge destinat a domicili habitual de joves i de parelles joves, i s’aproven les bases per les quals es regiran, que s’inclouen com a annex I, i també el model de sol·licitud que figura en l’annex II a aquesta ordre.

Segon

Les ajudes que es convoquen es finançaran a càrrec de la línia de subvenció SE000024 del pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut per a 2001, amb un import global màxim de 75.000.000 de pessetes.

DISPOSICIONS FINALS Primera

Es faculta el director general de l’Institut Valencià de la Joven-tut perquè dicte totes les instruccions i les resolucions que calguen per al desplegament i l’execució del que preveu aquesta ordre. Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera

Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptador a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició, davant de la Conselleria de Benestar Social, en el termini d’un mes comp-tador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta ordre, segons el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-dic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-tratiu Comú.

València, 20 de juliol de 2001

El conseller de Benestar Social, RAFAEL BLASCO CASTANY

ANNEX I Bases de la convocatòria

Primera. Objecte de les ajudes

1. L’objecte d’aquestes ajudes és el finançament parcial del llo-guer d’habitatge destinat a domicili habitual de joves i parelles de joves residents a la Comunitat Valenciana.

2. Queden excloses del concepte de lloguer les despeses de comunitat i d’administració, i també les que es produïsquen en con-cepte de contribucions i d’arbitris, encara que estiguen incloses expressament en el contracte de lloguer corresponent.

3. Les ajudes previstes en aquesta ordre es refereixen exclusiva-ment a l’any 2001. Els seus efectes seran des de l’1 de gener de 2001, si el contracte de lloguer estiguera en vigor en la data esmen-tada, o des del dia de l’entrada en vigor del contracte de lloguer.

Por ello, y haciendo uso de las competencias que me confieren el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el artículo 47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,

ORDENO Primero

Se convocan ayudas económicas para el alquiler de vivienda destinada a domicilio habitual de jóvenes y de parejas jóvenes, y se aprueban las bases por las que se regirán las mismas, que se inclu-yen como anexo I, así como el modelo de solicitud que figura en el anexo II de la presente orden.

Segundo

Las ayudas que se convocan se financiarán con cargo a la línea de subvención SE000024 del presupuesto del Institut Valencià de la Joventut para 2001, con un importe global máximo de 75.000.000 de pesetas.

DISPOSICIONES FINALES Primera

Se faculta al director general del Institut Valencià de la Joventut para dictar cuantas instrucciones y resoluciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en esta orden.

Segunda

La presente orden entrará en vigor el día siguiente a su publica-ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera

Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá inter-ponerse recurso contencioso–administrativo ante la Sala de lo Con-tencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana, de acuerdo con lo establecido por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–adminis-trativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Conselleria de Bienestar Social, en el plazo de un mes con-tado a partir del día siguiente de la publicación de esta orden, según lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 20 de julio de 2001

El conseller de Bienestar Social, RAFAEL BLASCO CASTANY

ANEXO I Bases de la convocatoria

Primera. Objeto de las ayudas

1. El objeto de las presentes ayudas es la financiación parcial del alquiler de vivienda destinada a domicilio habitual de jóvenes y parejas de jóvenes residentes en la Comunidad Valenciana.

2. Quedan excluidos del concepto de alquiler los gastos de comunidad y administración, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios, aún cuando figuren expresa-mente incluidos en el correspondiente contrato de alquiler.

3. Las ayudas contempladas en la presente orden se refieren exclusivamente al año 2001. Sus efectos serán desde el 1 de enero de 2001, si el contrato de alquiler estuviera en vigor en dicha fecha, o desde el día de la entrada en vigor del contrato de alquiler.

(3)

Segona. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes regulades en aquesta ordre aquells joves i parelles de joves residents a la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:

A) Joves, tant si ocupen l’habitatge tots sols com si el compar-teixen amb altres persones:

– Que obtinguen uns ingressos mínims nets i propis de 300.000 pessetes per any, sense superar, en tot cas, la quantitat màxima d’1.800.000 pessetes anuals.

– Atés que el sol·licitant tinga al seu càrrec un o més menors, que obtinga uns ingressos mínims nets i propis de 300.000 pessetes per any, sense superar, en tot cas, la quantitat màxima de 2.000.000 pessetes anuals.

– Que, en el moment de la publicació d’aquesta ordre, la seua edat oscil·le entre els 18 i els 29 anys. No obstant això, també podran sol·licitar les ajudes els joves menors de 18 anys que, en tal data, ja hagen aconseguit l’emancipació.

– Que el lloguer mensual que abonen no supere les 40.000 pes-setes.

– Que no siguen propietaris de cap habitatge a la localitat on estiga ubicat l’habitatge llogat.

– Que no tinguen parentiu de consaguinitat fins al quart grau, ni d’afinitat fins al segon grau, amb l’arrendador.

– Que estiguen ocupant com a habitatge aquell per al qual se sol·licita la subvenció.

– Que no convisquen amb ascendents. B) Parelles de joves:

– Que obtinguen uns ingressos anuals conjunts, nets i propis de 600.000 pessetes, com a mínim, sense superar, en tot cas, la quanti-tat màxima de 3.600.000 pessetes per any.

– Atés que la parella o algun dels seus membres tinga al seu càrrec un o més menors, que obtinguen uns ingressos conjunts mínims, nets i propis de 600.000 pessetes per any, sense superar, en tot cas, la quantitat màxima de 4.000.000 pessetes anuals.

– Que, en el moment de la publicació d’aquesta ordre, l’edat d’ambdós oscil·le entre els 18 i els 29 anys. No obstant això, també podran sol·licitar les ajudes els joves menors de 18 anys que en tal data ja hagen aconseguit l’emancipació.

– Que el lloguer mensual no supere la quantitat de 80.000 pes-setes.

– Que existisca entre ambdós un vincle matrimonial o una rela-ció anàloga a la conjugal. En aquest últim cas, la unió de fet haurà d’estar inscrita en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana o se n’haurà d’haver sol·licitat la inscripció abans de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

– Que no siguen propietaris de cap habitatge a la localitat on estiga ubicat l’habitatge llogat.

– Que no tinguen parentiu de consaguinitat fins al quart grau, ni d’afinitat fins al segon grau, amb l’arrendador.

– Que estiguen ocupant com a habitatge aquell per al qual se sol·licita la subvenció.

– Que no convisquen amb ascendents.

2. En el cas de les ajudes sol·licitades per joves individualment es tindran en compte els criteris següents:

a) Quan l’habitatge l’ocupe únicament un jove, el lloguer no podrà excedir les 40.000 pessetes mensuals.

b) Quan l’habitatge siga ocupat pel sol·licitant juntament amb altres persones, llevat que es tracte de menors d’edat, el preu de l’arrendament s’entendrà dividit pel nombre de persones que ocu-pen l’habitatge, sense que en cap cas no puga excedir les 40.000 pessetes per cada un dels ocupants.

c) Quan l’habitatge siga ocupat per més d’un jove que complis-ca els requisits de la base primera i en el contracte d’arrendament no figuren tots, cada un d’ells podrà sol·licitar l’ajuda, sempre que el preu d’arrendament dividit per cada un dels ocupants no excedis-ca les 40.000 pessetes mensuals.

d) Les persones que ocupen l’habitatge amb el sol·licitant en cap cas no en podran ser ascendents.

Segunda. Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden aquellos jóvenes y parejas de jóvenes residentes en la Comu-nidad Valenciana que cumplan los siguientes requisitos:

A) Jóvenes, tanto si ocupan la vivienda solos como si la com-parten con otras personas:

– Que obtengan unos ingresos mínimos netos y propios de 300.000 pesetas al año, sin superar, en todo caso, la cantidad máxi-ma de 1.800.000 pesetas anuales.

– En el supuesto de que el solicitante tenga a su cargo uno o más menores, que obtenga unos ingresos mínimos netos y propios de 300.000 pesetas al año, sin superar, en todo caso, la cantidad máxima de 2.000.000 pesetas anuales.

– Que, en el momento de la publicación de esta orden, su edad oscile entre los 18 y los 29 años. No obstante, podrán también soli-citar las ayudas los jóvenes menores de 18 años que, en esa fecha, ya hayan alcanzado la emancipación.

– Que el alquiler mensual que abonen no supere las 40.000 pesetas.

– Que no sean propietarios de vivienda alguna en la localidad donde esté ubicada la vivienda alquilida.

– Que no tengan parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, ni de afinidad hasta el segundo grado, con el arrendador.

– Que estén ocupando como vivienda aquella para la que se solicite subvención.

– Que no convivan con ascendientes. B) Parejas de jóvenes:

– Que obtengan unos ingresos anuales conjuntos, netos y pro-pios de, como mínimo, 600.000 pesetas, sin superar, en todo caso, la cantidad máxima de 3.600.000 pesetas al año.

– En el supuesto de que la pareja o alguno de los miembros de la misma tenga a su cargo uno o más menores, que obtengan unos ingresos conjuntos mínimos, netos y propios de 600.000 pesetas al año, sin superar, en todo caso, la cantidad máxima de 4.000.000 pesetas anuales.

– Que, en el momento de la publicación de esta orden, la edad de ambos oscile entre los 18 y los 29 años. No obstante, también podrán solicitar las ayudas los jóvenes menores de 18 años que en esa fecha ya hayan alcanzado la emancipación.

– Que el alquiler mensual no supere la cantidad de 80.000 pese-tas.

– Que exista entre ambos vínculo matrimonial o relación análo-ga a la conyuanálo-gal. En éste último caso, la unión de hecho deberá estar inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana o deberá haberse solicitado su inscripción antes de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

– Que no sean propietarios de vivienda alguna en la localidad donde esté ubicada la vivienda alquilida.

– Que no tengan parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, ni de afinidad hasta el segundo grado, con el arrendador.

– Que estén ocupando como vivienda aquella para la que se solicite subvención.

– Que no convivan con ascendientes.

2. En caso de las ayudas solicitadas por jóvenes a título indivi-dual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Cuando la vivienda la ocupe únicamente un joven, el alquiler no podrá exceder de 40.000 pesetas mensuales.

b) Cuando la vivienda sea ocupada por el solicitante junto con otras personas, salvo que se trate de menores de edad, el precio del arrendamiento se entenderá dividido por el número de personas que ocupen la vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder de 40.000 pesetas por cada uno de los ocupantes.

c) Cuando la vivienda se encuentre ocupada por más de un joven que cumpla los requisitos de la base primera y en el contrato de arrendamiento no figuren todos ellos, cada uno podrá solicitar la ayuda, siempre que el precio de arrendamiento dividido por cada uno de los ocupantes no exceda de 40.000 pesetas mensuales.

d) Las personas que ocupen la vivienda con el solicitante en ningún caso podrán ser ascendientes del mismo.

(4)

3. Els joves sol·licitants de l’ajuda no podran tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau, amb el propietari de l’habitatge, ni ser descendents del/s arrendata-ri/s

4. A l’efecte del que disposa l’apartat 1 d’aquesta base, no es consideraran ingressos propis les donacions d’aquelles persones amb les quals es tinga parentiu de consanguinitat fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau.

Tercera. Quantia de l’ajuda

1. Les ajudes podran abastar fins al 50% del preu de l’arrenda-ment, amb un límit màxim de 240.000 pessetes anuals en el cas de joves i de 480.000 pessetes en el cas de parelles de joves, tot tenint en compte el crèdit disponible, que, en cas de ser insuficient, es podrà prorratejar entre tots els beneficiaris de les ajudes.

Cas que s’hagueren percebut altres ajudes pel mateix concepte i respecte del mateix habitatge, el percentatge màxim del 50% es cal-cularà a partir de la diferència entre l’import del lloguer i la quanti-tat subvencionada.

Quarta. Sol·licitud

1. La sol·licitud s’emplenarà en el model que figura en l’annex II. El model normalitzat de sol·licitud també estarà a disposició de les persones sol·licitants a les seus de l’IVAJ d’Alacant (plaça de Sant Cristòfol, 8 i 10, baixos, 03002), de Castelló de la Plana (carrer dels Orfebres Santalínea, 2, 12005) i de València (carrer de l’Hospital, 11, València, 46001), o bé s’hi podrà accedir a través de la pàgina web de l’IVAJ, adreça: www.ivaj.es.

2. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

A) En el cas de joves:

1. Declaració responsable, que s’inclou en el model de sol·lici-tud, firmada per la persona sol·licitant, en què consten els punts següents:

a) No ser propietari de cap habitatge a la localitat on estiga ubi-cat l’habitatge llogat.

b) No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau, ni d’afinitat fins al segon grau, amb l’arrendador.

c) Estar ocupant com a primer habitatge aquell per al qual es sol·licite subvenció.

d) No conviure amb ascendents.

2. Fotocòpia del document nacional d’identitat o certificat de residència legal a Espanya, si escau.

3. Certificat d’empadronament a l’habitatge llogat per al qual es sol·licita l’ajuda.

4. Justificants dels ingressos propis que percep. Aquesta justifi-cació s’haurà de realitzar mitjançant:

a) la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físi-ques corresponent a l’any 2000, o,

b) si no n’hi havia, el certificat negatiu de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent a l’any 2000, el qual haurà d’anar acompanyat dels justificants dels ingressos percebuts durant l’any 2000, per mitjà de l’aportació de totes les nòmines correspo-nents a l’any esmentat o dels certificats de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, o, cas que s’haja cobrat prestació o subsidi de desocupació, per mitjà d’un certificat de l’INEM en què aparega la quantitat percebuda; si no es pot justificar per cap de les formes anteriors, es farà per mitjà d’una declaració responsable del sol·licitant en què especifique els ingres-sos obtinguts durant l’any 2000.

5. Contracte d’arrendament formalitzat per escrit.

6. Quant als supòsits referits en la base segona, apartat 2, lletres b) i c), certificat d’empadronament de totes les persones que ocu-pen l’habitatge per al qual es sol·licita l’ajuda.

7. Declaració responsable d’altres subvencions sol·licitades o concedides pel mateix concepte i per al mateix habitatge signat pel sol·licitant, que s’inclou en el model de sol·licitud.

3. Los jóvenes solicitantes de la ayuda no podrán tener paren-tesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con el propietario de la vivienda, ni ser descen-dientes de los arrendatarios.

4. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de la presente base, no se entenderán como ingresos propios las donaciones de aquellas personas con las que se tenga parentesco de consanguini-dad hasta el cuarto grado, o de afiniconsanguini-dad hasta el segundo grado. Tercera. Cuantía de la ayuda

1. Las ayudas podrán alcanzar hasta el 50% del precio del arrendamiento, con un límite máximo de 240.000 pesetas anuales en el caso de jóvenes y de 480.000 pesetas en el caso de parejas de jóvenes, teniendo en cuenta el crédito disponible, que, en caso de ser insuficiente, podrá prorratearse entre todos los beneficiarios de las ayudas.

En caso de que se hubieran percibido otras ayudas por el mismo concepto y respecto a la misma vivienda, el porcentaje máximo del 50% se calculará a partir de la diferencia entre el importe del alqui-ler y la cantidad subvencionada.

Cuarta. Solicitud

1. La solicitud se cumplimentará en el modelo que figura en el anexo II. El modelo normalizado de solicitud también estará a dis-posición de los solicitantes en las sedes del IVAJ en Alicante (plaza de Sant Cristòfol, 8 y 10, bajos, 03002), Castellón (calle de los Orfebres Santalínea, 2, 12005) y Valencia (calle del Hospital, 11, Valencia, 46001), o bien se podrá acceder al mismo a través de la página web del IVAJ, dirección: www.ivaj.es.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documenta-ción:

A) En caso de jóvenes:

1. Declaración responsable, que se incluye en el modelo de soli-citud, firmada por el solicitante, en la que consten los siguientes extremos:

a) No ser propietario de ninguna vivienda en la localidad donde esté ubicada la vivienda alquilada.

b) No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, ni de afinidad hasta el segundo grado, con el arrendador.

c) Estar ocupando como vivienda aquella para la que se solicite subvención.

d) No convivir con ascendientes.

2. Fotocopia del documento nacional de identidad o certificado de residencia legal en España, en su caso.

3. Certificado de empadronamiento en la vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda.

4. Justificantes de los ingresos propios que percibe. Dicha justi-ficación deberá realizarse mediante:

a) la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2000, o,

b) en su defecto, la certificación negativa de la Agencia Estatal de la administración Tributaria correspondiente al año 2000, la cual deberá ir acompañada de los justificantes de los ingresos percibidos durante el año 2000, a través de la aportación de todas las nóminas correspondientes al citado año o de los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físi-cas, o, en el caso de que se haya cobrado prestación o subsidio de desempleo, a través de un certificado del INEM donde aparezca la cantidad percibida; si no se puede justificar por ninguna de las for-mas anteriores, se realizará a través de una declaración responsable del solicitante en la que especifique los ingresos obtenidos durante 2000.

5. Contrato de arrendamiento formalizado por escrito.

6. En los supuestos referidos en la base segunda, apartado 2, letras b) y c), certificado de empadronamiento de todas las personas que ocupen la vivienda para la que se solicita la ayuda.

7. Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas o concedidas por el mismo concepto y para la misma vivienda firma-da por el solicitante, que se incluye en el modelo de solicitud.

(5)

8. Cas que les despeses de comunitat i administració, i també les que es produïsquen en concepte de contribucions i arbitris, es troben incloses en el preu de l’arrendament que figure en el con-tracte i no consten desglossades, declaració conjunta de l’arrenda-dor i de l’arrendatari en què s’expresse l’import anual de les despe-ses esmentades.

9. Cas que el sol·licitant tinga al seu càrrec un o més menors d’edat, documentació que ho acredite, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

10. En el supòsit de menors emancipats: certificat del Registre Civil que acredite l’emancipació, d’acord amb el que estableix l’article 318 del Codi Civil, o, si no n’hi havia, document firmat pels pares del sol·licitant en què conste llur consentiment a la vida independent del fill de conformitat amb el que preveu l’article 319 del Codi Civil.

B) En el cas de parelles de joves:

1. Declaració responsable, que s’inclou en el model de sol·lici-tud, firmada per ambdós membres de la parella, en què consten els punts següents:

a) No ser propietaris de cap habitatge a la localitat on estiga ubicat l’habitatge llogat.

b) No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau, ni d’afinitat fins al segon grau, amb l’arrendador.

c) Estar ocupant com a habitatge aquell per al qual es sol·licite subvenció.

d) No conviure amb ascendents.

2. Fotocòpia del document nacional d’identitat d’ambdós mem-bres de la parella, o certificat de residència legal a Espanya, si escau.

3. Certificat d’empadronament d’ambdós membres de la parella a l’habitatge llogat per al qual es sol·licita l’ajuda.

4. Justificants dels ingressos propis que perceben ambdós mem-bres de la parella. Aquesta justificació s’haurà de realitzar mit-jançant:

a) la declaració o declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’any 2000, o,

b) si no n’hi havia, els certificats negatius de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponents a l’any 2000, acom-panyats dels justificants dels ingressos percebuts durant l’any 2000, per mitjà de l’aportació de totes les nòmines corresponents a l’any esmentat o dels certificats de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, o, cas que s’haja cobrat prestació o subsidi de desocupació, per mitjà d’un certificat de l’INEM en què aparega la quantitat percebuda; si no es pot justi-ficar per cap de les formes anteriors, es farà per mitjà d’una decla-ració responsable del sol·licitant en què especifique els ingressos obtinguts durant l’any 2000. Quan un dels membres de la parella no perceba cap tipus d’ingrés, haurà de presentar una declaració res-ponsable fent-hi constar la dita situació.

5. Contracte d’arrendament formalitzat per escrit.

6. Certificat de matrimoni o d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana (carrer de l’Historia-dor Chabàs, 2, de València; carrer Major, 78, de Castelló de la Plana, i avda. del Dr. Gadea, 10, d’Alacant), adscrit a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o la seua sol·licitud.

7. Declaració responsable d’altres subvencions sol·licitades o concedides pel mateix concepte i per al mateix habitatge signada per ambdós membres de la parella, que s’inclou en el model de sol·licitud.

8. Cas que les despeses de comunitat i administració, i també les que es produïsquen en concepte de contribucions i arbitris, es troben incloses en el preu de l’arrendament que figure en el con-tracte i no consten desglossades, declaració conjunta de l’arrenda-dor i de l’arrendatari en què s’expresse l’import anual de les despe-ses esmentades.

9. Cas que els sol·licitants tinguen al seu càrrec un o més menors d’edat, documentació que ho acredite, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

8. En el supuesto de que los gastos de comunidad y administra-ción, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios, se encuentren incluidos en el precio del arrendamiento que figure en el contrato y no consten desglosados, declaración conjunta del arrendador y arrendatario en la que se exprese el importe anual de dichos gastos.

9. En el caso de que el solicitante tenga a su cargo a uno o más menores de edad, documentación acreditativa de dicho extremo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

10. En el supuesto de menores emancipados: certificado del Registro Civil que acredite la emancipación, conforme a lo estable-cido en el artículo 318 del Código Civil, o, en su defecto, documen-to firmado por los padres del solicitante en el que conste el consen-timiento de éstos últimos a la vida independiente de su hijo de con-formidad con lo previsto en el artículo 319 del Código Civil.

B) En caso de parejas de jóvenes:

1. Declaración responsable, que se incluye en el modelo de soli-citud, firmada por ambos miembros de la pareja, en la que consten los siguientes extremos:

a) No ser propietarios de ninguna vivienda en la localidad donde esté ubicada la vivienda alquilada.

b) No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, ni de afinidad hasta el segundo grado, con el arrendador.

c) Estar ocupando como vivienda aquella para la que se solicite subvención.

d) No convivir con ascendientes.

2. Fotocopia del documento nacional de identidad de ambos miembros de la pareja, o certificado de residencia legal en España, en su caso.

3. Certificado de empadronamiento de ambos miembros de la pareja en la vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda.

4. Justificantes de los ingresos propios que perciben ambos miembros de la pareja. Dicha justificación deberá realizarse mediante:

a) la declaración o declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2000, o,

b) en su defecto, los certificados negativos de la Agencia Esta-tal de la administración Tributaria correspondientes al año 2000, acompañados de los justificantes de los ingresos percibidos durante el año 2000, a través de la aportación de todas las nóminas corres-pondientes al citado año o de los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físi-cas, o, en el caso de que se haya cobrado prestación o subsidio de desempleo, a través de un certificado del INEM donde aparezca la cantidad percibida; si no se puede justificar por ninguna de las for-mas anteriores, se realizará a través de una declaración jurada del solicitante en la que especifique los ingresos obtenidos durante 2000. Cuando uno de los miembros de la pareja no perciba ningún tipo de ingreso, deberá presentar una declaración responsable haciendo constar dicha situación.

5. Contrato de arrendamiento formalizado por escrito.

6. Certificado de matrimonio o de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana (calle Historiador Chabás, 2, de Valencia; calle Mayor, 78, de Castellón; y Avenida Dr. Gadea,10, de Alicante), adscrito a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, o su solicitud.

7. Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas o concedidas por el mismo concepto y para la misma vivienda firma-da por ambos miembros de la pareja, que se incluye en el modelo de solicitud.

8. En el supuesto de que los gastos de comunidad y administra-ción, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios, se encuentren incluidos en el precio del arrendamiento que figure en el contrato y no consten desglosados, declaración conjunta del arrendador y arrendatario en la que se exprese el importe anual de dichos gastos.

9. En el caso de que los solicitantes tengan a su cargo a un/os menor/es de edad, documentación acreditativa de dicho extremo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

(6)

Tota la documentació sol·licitada en els apartats anteriors que no siga original haurà de ser compulsada. En cas contrari, es consi-derarà com a no presentada.

3. Només s’admetrà una sol·licitud per peticionari. Cinquena. Presentació i termini

1. Les sol·licituds es podran presentar al Registre de l’Institut Valencià de la Joventut (carrer de l’Hospital, 11, València, 46001), al de les unitats territorials d’Alacant (plaça de Sant Cristòfol, 8 i 10, baixos, 03002) i de Castelló de la Plana (carrer dels Orfebres Santalínea, 2, 12005); o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’haurà de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 31 de desembre, en sobre obert, per tal que l’exem-plar destinat a l’IVAJ siga datat i segellat abans de ser certificat. Cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tinga entrada al Registre de l’Institut Valencià de la Joventut.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés entre l’endemà del dia en què tinga lloc la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el dia 8 d’octubre de 2001, ambdós inclosos. L’incompliment d’aquest termini determi-narà la no-admissió de la sol·licitud.

Sisena. Tramitació

1. La instrucció del procediment correspondrà al Servei de Ges-tió i Planificació de Programes de l’Institut Valencià de la Joventut, que podrà demanar al sol·licitant l’aportació addicional de tots els documents o les dades aclaridores que es consideren necessaris per a l’examen de la sol·licitud presentada.

2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits o no inclou la documentació que d’acord amb aquesta ordre resulta exigible, es notificarà al sol·licitant perquè, de conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-dic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-tratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de deu dies, comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, n’esmene la falta o hi adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera en el termi-ni previst, es considerarà que ha desistit de la seua petició, després de la resolució del director general de l’Institut Valencià de la Joventut que prèviament s’haurà de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la susdita llei.

Setena. Resolució

1. El director general de l’IVAJ resoldrà les sol·licituds d’aju-des presentad’aju-des a l’empara del que disposa aquesta ordre. La dene-gació de l’ajuda haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució, i en tot cas els fonaments de la resolució que s’adopte hauran de quedar acreditats en el procediment.

2. El termini màxim de resolució serà de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del dia en què finalitze el termini de presenta-ció de sol·licituds. Si, transcorregut el dit termini, no s’haguera dic-tat resolució expressa, les sol·licituds presentades es podran enten-dre desestimades, sense perjudici de l’obligació de resolenten-dre que estableix l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

3. La resolució de la convocatòria es notificarà a les persones interessades en els termes que preveu l’article 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Toda la documentación solicitada en los apartados anteriores que no sea original, deberá ser compulsada. En caso contrario se tendrá por no presentada.

3. Sólo se admitirá una solicitud por peticionario. Quinta. Presentación y plazo

1. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Institut Valencià de la Joventut (calle del Hospital, 11, Valencia, 46001), en el de las unidades territoriales de Alicante (plaza de Sant Cristò-fol, 8 y 10, bajos, 03002) y Castellón (calle de los Orfebres Santalí-nea, 2, 12005); o en cualquiera de los lugares previstos en el artícu-lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídi-co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común.

En caso de envío por correo certificado, la presentación de la documentación en la oficina de correos correspondiente deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1.829/1999, de 31 de diciembre, en sobre abierto, a fin de que el ejemplar destinado al IVAJ sea fechado y sellado antes de ser certificado. En caso de que la solicitud no esté fechada y sellada por la oficina de correos correspondiente, se entenderá como fecha válida de presentación aquélla en la que tenga entrada en el Regis-tro del Institut Valencià de la Joventut.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el día 8 de octubre de 2001, ambos inclusive. El incumplimiento de este plazo determinará la inadmisión de la solicitud.

Sexta. Tramitación

1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Gestión y Planificación de Programas del Institut Valencià de la Joventut, que podrá recabar del solicitante la aportación adicional de cuantos documentos o datos aclaratorios se estimen necesarios para el examen de la solicitud presentada.

2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se notificará al solicitante para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera en el plazo previsto, se le tendrá por desistido de su peti-ción, previa resolución del director general del Institut Valencià de la Joventut que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la precitada ley.

Séptima. Resolución

1. El director general del IVAJ resolverá sobre las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de lo dispuesto en la presente orden. La denegación de la ayuda deberá ser motivada y las razones se harán constar en la resolución, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

2. El plazo máximo de resolución será de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en el que finalice el plazo de presen-tación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes presentadas podrán entenderse desestimadas, sin perjuicio de la obligación de resolver establecida en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la convocatoria se notificará a los interesa-dos en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

(7)

4. L’eficàcia de la concessió de les ajudes quedarà supedita al compliment dels termes i de les condicions de la concessió. La no pre-sentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i a la seua consegüent revocació.

Huitena. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels beneficiaris:

a) Destinar l’habitatge llogat a domicili habitual.

b) Acreditar davant de l’Institut Valencià de la Joventut la rea-lització de l’activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l’ajuda, en la forma en què determina aquesta ordre.

c) Comunicar a l’IVAJ l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics.

d) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que correspo-nen a la Intervenció General, quant a les subvencions i ajudes con-cedides.

e) De conformitat amb el que estableix l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, i en cas que resulte exigible, acreditar, prèviament al cobrament, que en el moment de l’atorgament de l’ajuda es trobaven al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

f) Complir totes les obligacions que estiguen previstes per al règim de subvencions i ajudes públiques, que siguen aplicables a aquesta ordre, de conformitat amb el que disposa el Decret Legisla-tiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la resta de legislació concordant i d’aplica-ció.

Novena. Justificació i pagament

1. El pagament d’aquestes ajudes s’efectuarà en una sola vega-da, per a la qual cosa les persones beneficiàries hauran de presentar la documentació següent:

– Rebuts o justificants del pagament del lloguer corresponents a l’any 2001 per un import, com a mínim, del doble de la quantitat subvencionada.

– Si la quantia de l’ajuda supera les 300.000 pessetes i cas que resulte exigible, certificats acreditatius que en el moment de la con-cessió es trobaven al corrent en les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda (DOGV núm. 2.775, de 21.06.96) i en la forma que preveu el Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desplegament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 70 de 21.03.96).

– Certificat d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, cas que, en el moment oportú, només se n’haguera presentat la sol·licitud d’inscripció.

– Fitxa de dades bancàries emplenada per l’entitat bancària, en què es sol·licite l’ingrés de la subvenció.

– Certificat negatiu de l’Agencia Estatal de l’Administració Tri-butària corresponent a l’exercici 2000 cas que en el moment oportú no s’haguera pogut presentar per estar en fase de gravació. En el cas de parelles de joves s’haurà de presentar la certificació negativa d’aquell membre de la parella que en el moment oportú no haguera pogut presentar-la per estar en fase de gravació.

Tota la documentació sol·licitada en els apartats anteriors que no siga original haurà de ser confrontada. En cas contrari, es consi-derarà com a no presentada.

2. La justificació s’haurà de realitzar dins del termini que, a l’efecte, s’establisca en la resolució de concessió de les ajudes. Deu. Revocació o minoració de l’ajuda

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subven-cions o ajudes atorgades per altres administrasubven-cions públiques o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

4. La eficacia de la concesión de las ayudas quedará supeditada al cumplimiento de los términos y condiciones de la concesión. La no presentación de la justificación del gasto en el plazo fijado dará lugar a la pérdida de la subvención y consiguiente revocación. Octava. Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual.

b) Acreditar ante el Institut Valencià de la Joventut la realiza-ción de la actividad y el cumplimiento de los requisitos y condicio-nes que determinen la concesión o el disfrute de la ayuda, en la forma en que se determina en la presente orden.

c) Comunicar al IVAJ la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administracio-nes o entes públicos.

d) Someterse a las actuaciones de control financiero que corres-ponden a la Intervención General, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.

e) De conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, y en el caso que resulte exigible, acreditar, previamente al cobro, que en el momento del otorgamiento de la ayuda se encontraban al corriente de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

f) Cumplir cuantas obligaciones se hallen previstas para el régi-men de subvenciones y ayudas públicas, que sean aplicables a la presente orden, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y demás legislación concordante y de aplicación.

Novena. Justificación y pago

1. El pago de estas ayudas se efectuará de una sola vez, para lo cual los beneficiarios deberán presentar la siguiente documenta-ción:

– Recibos o justificantes del pago del alquiler correspondientes al año 2001 por un importe, como mínimo, del doble de la cantidad subvencionada.

– Cuando la cuantía de la ayuda supere las 300.000 pesetas y en caso de que resulte exigible, certificados acreditativos de que en el momento de la concesión se encontraban al corriente en las obliga-ciones tributarias y ante la Seguridad Social, de conformidad con lo que establece la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV nº 2.775, de 21.06.96) y en la forma prevista por el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 70, de 21.03.96).

– Certificado de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, en el supuesto de que, en su momento, sólo se hubiera presentado la solicitud de inscripción.

– Ficha de datos bancarios cumplimentada por la entidad ban-caria en la que se solicite el ingreso de la subvención.

– Certificación negativa de la Agencia Estatal de Administra-ción Tributaria correspondiente al año 2000, en el supuesto de que en su momento no hubiese sido posible presentarla al estar en fase de grabación. En caso de parejas jóvenes, deberá presentarse la cer-tificación negativa de aquel miembro de la pareja que en su momento no pudo presentarla por estar en fase de grabación.

Toda la documentación solicitada en los apartados anteriores que no sea original deberá ser compulsada. En caso contrario se tendrá por no presentada.

2. La justificación deberá realizarse en el plazo que al efecto se establezca en la resolución de concesión de las ayudas.

Décima. Revocación o minoración de la ayuda

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públi-cas o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

(8)

2. L’incompliment per part del beneficiari dels requisits i les condicions que van donar lloc a l’atorgament de l’ajuda, i també la no presentació de la documentació que assenyala la base novena d’aquesta ordre en el termini establit a l’efecte, donarà lloc al corresponent procediment de revocació de l’ajuda concedida. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de l’inte-ressat a l’audiència.

3. L’ajuda concedida es minorarà proporcionalment cas que els rebuts presentats no abasten el doble de la quantitat subvencionada. Onze. Reintegrament de les quantitats obtingudes

1. L’import de les subvencions regulades en aquestes bases en cap cas no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrèn-cia amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, supere el cost de l’activitat que durà a terme el beneficiari.

En aquest cas, quan l’ajuda principal siga l’atorgada per la Generalitat Valenciana, procedirà el reintegrament de l’excés obtin-gut sobre el cost de l’activitat duta a terme.

2. Així mateix, procedirà el reintegrament de les quantitats per-cebudes i l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció, d’acord amb el procediment instruït a l’efecte, en què es garantirà el dret de l’interessat a l’audiència, en els casos següents:

a) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requeri-des.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

c) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.

Dotze. Acceptació de les bases

La participació en la present convocatòria implica l’acceptació de les bases que la regulen.

2. El incumplimiento por el beneficiario de los requisitos y con-diciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, así como la no presentación de la documentación señalada en la base novena de esta orden en el plazo establecido al efecto, dará lugar al correspon-diente procedimiento de revocación de la ayuda concedida. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el dere-cho del interesado a la audiencia.

3. La ayuda concedida se verá minorada proporcionalmente en caso de que los recibos presentados no alcancen el doble de la can-tidad subvencionada.

Undécima. Reintegro de las cantidades obtenidas

1. El importe de las subvenciones reguladas en estas bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-rrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públi-cas o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la acti-vidad a desarrollar por el beneficiario.

En este caso, cuando la ayuda principal sea la otorgada por la Generalitat Valenciana, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

2. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibi-das y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, de acuerdo con el procedimiento instruido al efecto en el que se garantizará el derecho del interesado a la audiencia, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones reque-ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficia-rios con motivo de la concesión de la subvención.

Decimosegunda. Aceptación de las bases

La participación en la presente convocatoria implica la acepta-ción de las bases que la regulan.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :