Fotografia i imatge digital FOTOGRAFIA I IMATGE DIGITAL.

Texto completo

(1)

1

(2)

Eines d’edició.

En aquesta barra d’eines disposem de moltes possibilitats per modificar imatges o crear-les noves partint de zero. Veurem algunes d’aquestes ei-nes i les seves utilitats.

Algunes eines amaguen un conjunt o varietats d’elles. En aquest cas la icona mostra una petita fletxa al costat inferior dret; per fer-ho visible cli-quem a sobre de la icona i la mantenim premuda un instant. Un cop des-plegades escollim l’eina que precisem.

Als dos quadrats encerclats escollim el color de fons i el de primer pla, que es poden intercanviar clicant a sobre de la fletxa. També podem posar directament el blanc i negre purs clicant als quadrats petits que hi ha al costat.

Selecció.

L’ús de la selecció és bàsic en qualsevol programa d’edició d’imatges do-nat què és el que determina quina part de la imatge es modificarà o preser-varà.

Les eines de selecció més comuns són les de marc, llaç i vareta màgica. Totes es troben a la barra d’eines.

Per utilitzar les seleccions amb marc escollim la eina amb marc que volem i

a sobre de la imatge cliquem i arrosseguem fins aconseguir encerclar la zona que volem modificar.

Amb aquestes eines disposem d’una combinació de tecles per tenir més control sobre la selecció. Mentre arrosseguem el cursor si premem la tecla Mayús per a restringir la forma a un quadrat o un cercle. Amb la tecla Alt la selecció es crea des del centre. Amb la barra d’espai es pot desplaçar la selecció a sobre de la imatge i desprès conti-nuar amb la selecció.

Encara disposem d’una altra eina de selecció a la barra de eines, la vareta màgica. Per utilitzar aquesta eina només hem de clicar a sobre de la zona que volem seleccio-nar. Es seleccionaran tots els pixels contigus compresos dins d’un rang de color o va-lor de gris establert a la barra de menús.

Continuant amb les seleccions, es poden afegir, restar o trobar la intersecció de vàri-es seleccions. Tansols hem d’vàri-escollir la opció en aquvàri-esta part de la barra de menús

(3)

16

Moure.

Aquesta eina ens dona la possibilitat de desplaçar els objectes, text, capa o mapa de bits que tinguem seleccionats.

El funcionament és senzill, un cop seleccionada l’eina cliquem a sobre de la selecció i arrosseguem l’objecte fins al lloc que el volem situar. Si en arrossegar l’objecte, a més, premem la tecla Alt es crea un duplicat de la selecció. Per fer el desplaçament en ho-ritzontal o vertical hem de prémer la tecla Mayús.

Pinzells.

La clàssica eina de pintura, podem escollir entre llapis o pinzell a la mateixa icona, les seves propietats es defineixen a la barra de opcions, a sota dels menús.

És una eina simple i amb poques opcions; si volem fer línies horitzontals o verticals

mantenim premuda la tecla Mayús mentre dibuixem. Si fem un clic a un punt i un altre

clic a un altre punt mentre mantenim premuda aquesta tecla es dibuixa una línia recta. Això mateix es pot aplicar a eines com ara aerògraf, esborrador i altres eines.

Omplir de color.

Aquí trobem dues possibilitats, omplir amb un color pla o bé amb gradient.

Per utilitzar aquesta eina hem de seleccionar una zona de la imatge i un cop escollit el color i les característiques de la manera de omplir de color clicar a dins de la selecció. Com sempre les opcions les trobem a la barra d’opcions.

La manera de omplir amb gradient és una mica diferent, un cop escollit el color i les

opcions hem de clicar en un punt i arrossegar el cursor en la direcció en que volem fer progressar el gradient.

Disposem de 5 tipus de gradient; lineal, radial, angular, reflectit i de diamant. Tots ells es poden configurar afegint-hi colors entremig o donant valors dominants a cadascún dels colors. Existeixen també gradients predeterminats que podem utilitzar directa-ment o configurar segons les nostres necessitats.

Retoc.

La eina Tampon de clonar pren una mostra de una part de la imatge, que es pot apli-car sobre una altra zona de la mateixa imatge. Cada traçada de la eina pinta utilitzant la mostra presa.

(4)

La eina Tampon de motivo pren una mostra escollida de la biblioteca de Photoshop que es pot aplicar a sobre de una zona de la mateixa imatge. Cada traçada de la eina pinta utilitzant la mostra pressa.

Els motius es poden crear i incorporar a la biblioteca.

Text.

Quan afegim text a una imatge, els caràcters estan formats per pixels amb la mateixa resolució que l’arxiu d’imatge; en augmentar els caràcters veiem que mostren vores irregulars. Photoshop conserva les vores del text basat en vectors i els utilitzen en fer el canvi d’escala o la mida del text. Per tant és possible generar text amb vores nítides, independentment de la resolució.

Es pot crear text horitzontal o vertical en qualsevol zona de la imatge. També es poden introduir objectes de text o text de paràgraf.

Un cop escollida l’eina de text, apliquem les nostres preferències de caràcter, mida, etc. a la zona de opcions. A continuació, si només volem una frase o paraula, cliquem al lloc on volem escriure i hi escrivim el text. Si el que volem és crear un paràgraf el que fem és clicar en un punt de la imatge i arrossegar el cursor fins ocupar l’espai que volem omplir amb text. A continuació escrivim el text.

Com que el text queda en una capa pròpia tots els paràmetres es poden editar i po-dem canviar les característiques del text o el seu contingut en qualsevol moment.

Pràctica

Amb Photoshop en marxa obrim una imatge i escollim l’eina Tampon de clonar. Amb la tecla Alt pre-muda cliquem a un lloc de la imatge que volem repro-duir a un altre lloc. A continuació arrosseguem el cur-sor per sobre de la zona que volem cobrir.

Pràctica

Amb Photoshop en marxa obrim una imatge nova i escollim l’eina Text. i cliquem a un lloc de la i-matge on volem començar a escriure. Escollim les opcions que preferim i podem escriure el text o bé en-ganxar-lo si prèviament l’hem copiat. A continuació podem seleccionar diferents paraules del text i modifi-quem les opcions de mida i/o color per a veure els efectes. Finalment si ens agrada l’aspecte cliquem al

(5)

18

Copiar i enganxar

Una eina d’edició molt utilitzada és copiar/pegar, aquesta opció no la trobem a la bar-ra d’eines, si no al menú Edición . L’origen de la còpia pot ser, en principi, qualsevol. Podem copiar una imatge o una part d’ella i enganxar-la en un altre arxiu o bé al ma-teix. Quan ho enganxem es crea una capa que conté allò que hem copiat.

Formes

Les eines de forma s’utilitzen per dibuixar línies, rectangles, el·lipsis, polígons i formes creades i personalitzades.

A la barra d’eines despleguem les formes i escollim la que volem dibuixar.

S’obre una barra d’opcions per treballar amb aquesta eina .

Quan dibuixem una forma es crea una capa a la que podem afegir o treure altres for-mes, crear interseccions amb color afegit o buides i donar colors plans o amb efectes de gradient.

Pràctica

Amb Photoshop en marxa obrim una imatge nova i escollim l’eina i cliquem a un lloc de la imatge a on volem començar a dibuixar la forma escollida. Es-collim les opcions que preferim. Dibuixem diferents formes amb la opció añadir marcada, traiem formes amb la opció restar marcada i fem proves amb les op-cions d’intersecció marcades. A continuació podem seleccionar diverses formes i modifiquem les opcions de mida i/o color per a veure els efectes. Sempre po-dem tornar a editar fent doble clic a sobre de la capa que ho conté.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :