BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

Texto completo

(1)

BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Base 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a personal funcionari interí i laboral temporal que puguin ser nomenats o contractats per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents.

Aquestes bases generals regiran per a totes les categories professionals en què calgui portar a terme contractacions o nomenaments de caràcter interí.

Base 2.- CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL:

2.1. Categories professionals:

La borsa de treball es configurarà amb les persones que constin admeses a les categories professionals següents:

- Auxiliars administratius/ves - Educador/a de llar d’infants - Conserges mantenidors - Treballadors/es Socials - Educadors/es Socials - Auxiliars pràctics

- Peons de les diferents brigades municipals. - Agents cívics

- Tècnics auxiliars de biblioteques

Els requisits específics exigibles per a cada categoria s’identifiquen en l’annex I d’aquestes bases.

D’acord amb les necessitats de contractació o nomenament de l’Ajuntament de Girona, s’hi podran incorporar altres categories professionals.

Base 3.- REQUISITS D’ACCÉS:

Amb caràcter previ a la contractació o nomenament els candidats/es hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits:

3.1 a) Haver superat un procés d’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Girona per a la mateixa categoria professional durant l’any en què hi hagi la necessitat de contractació o nomenament o l’any anterior i no hagin obtingut lloc de treball (per formar part del grup 1 segons el que disposa la base 6)

b) Haver prestat o estar prestant serveis en el moment d’aprovació d’aquestes bases a l’Ajuntament de Girona, en la categoria a la qual es vulgui accedir a la borsa (per formar part del grup 2 segons el que disposa la base 6).

(2)

treball a desenvolupar:

3.2.1. Per als llocs de naturalesa funcional, caldrà tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos els cònjuges, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estigui separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.

3.2.2. Per als llocs de naturalesa laboral seran admeses totes les persones incloses en l’apartat anterior i a més totes les persones estrangeres amb permís de residència legal a Espanya.

3.3. Estar en possessió de la titulació exigida per a cada una de les places que s’especifica en l’annex I d’aquestes bases o en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’haver-se homologat a efectes de ser títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria

3.4. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques assignades. 3.5. Estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

3.6. Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació ordinària, excepte en aquells Cossos o Escales que tinguin determinada per Llei una altra edat d’ingrés o jubilació o quan les bases específiques determini altres edats.

3.7. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

Base 4. SOL·LICITUDS PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL:

Les sol·licituds per formar part de la borsa de treball s’hauran d’adreçar a l’Alcaldia-Presidència i es podran presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament dins el termini d’un mes des de la publicació d’aquestes bases generals en el tauler d’anuncis de la corporació.

4.1. Els aspirants manifestaran en la sol·licitud que reuneixen totes i cadascunes de les condicions exigides a la base segona i acompanyaran la documentació següent:

(3)

• Fotocòpia del DNI • Fotocòpia del títol

• Certificat del nivell corresponent de coneixements de la llengua catalana. • Documentació acreditativa dels mèrits a valorar.

4.2. Aquells aspirants que reuneixin els requisits per poder accedir a més d’una de borsa de treball, haurà de presentar una sol·licitud per cadascuna de les categories a les que vulgui participar. No obstant això, si ja ha presentat la documentació requerida per participar en una borsa no serà necessari que l’aspirant la torni a presentar, excepte que per a la participació en una borsa concreta es requerís l’acreditació d’algun altre requisit que no estigués en poder de l’Ajuntament.

Base 5- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar part de la borsa de treball, es declararà aprovada la llista provisional d’admissió, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas. Aquesta llista es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Girona i a la pàgina web (www.girona.cat).

5.2 Es concedirà un termini de com a màxim deu dies hàbils per presentar esmenes i reclamacions a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional. Les al·legacions presentades es resoldran en un termini de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Base 6. FUNCIONAMENT DE LA BORSA

La borsa de treball es classificarà en dos grups d’aspirants: el grup 1 i el grup 2. Els aspirants que estiguin integrats en el grup 1 gaudiran de prioritat per a les contractacions o nomenaments.

GRUP 1: Persones que han superat un procés d’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Girona per a la mateixa categoria professional durant l’any en què hi hagi la necessitat de contractació o l’any anterior i no hagin obtingut lloc de treball i sempre i hi hagin mostrat la seva conformitat a formar part de la borsa.

GRUP 2: Persones que han prestat serveis a l’Ajuntament de Girona en la mateixa categoria professional i hagin superat un procés selectiu per a contractacions temporals, llevat que hagin renunciat a ser o hagin estat excloses de la borsa de treball.

GRUP 3: En el cas que no es puguin cobrir els llocs amb els aspirants integrats en els grups 1 i 2 es procedirà a convocar un procés selectiu específic per a la categoria en què sigui necessària la contractació o el nomenament.

D’acord amb els criteris d’inclusió en els diferents grups, caldrà tenir en compte que un mateix candidat/a pot formar part de la borsa per més d’un grup. En aquest supòsit tindrà caràcter preferent per a la proposta de contractació o nomenament la pertinença al grup 1.

(4)

Selecció dels aspirants per als llocs a cobrir:

Es respectarà en tot cas l’ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per a la seva contractació o nomenament. Quan l’aspirant proposat no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de l’Ajuntament, es farà l’oferiment a l’aspirant següent per odre de puntuació.

Gestió de la crida als aspirants:

És obligació dels candidats que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com un adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-ho permanentment actualitzat.

Per efectuar l’oferiment de la contractació/nomenament a l’aspirant que correspongui des del Servei de Recursos Humans s’efectuarà trucada telefònica al número que l’aspirant hagi indicat en la sol·licitud. La comunicació telefònica s’intentarà durant un mínim de 3 vegades durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h, amb un interval de dues hores entre cada trucada.

Si després d’aquests intents, l’aspirant segueix sense estar localitzat/da, se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el Servei de Recursos Humans. Si a les 09:00h dels dos dies següents laborables a l’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat amb el Servei de Recursos Humans, es passarà a la crida al següent aspirant per ordre de puntuació.

Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en una oferta de treball l’aspirant passarà al final de la llista aprovada de la mateix categoria professional.

Feta la proposta de contractació/nomenament l’interessat/da haurà de manifestar en el termini d’un dia laborable la seva acceptació o renúncia a l’oferta de treball que se li faci. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.

Si en el moment de ser cridat, l’aspirant renuncia una vegada al contracte i/o lloc de treball que se li ofereix o no l’accepta expressament o tàcita, passarà automàticament al final de la llista d’espera vigent de la mateixa categoria professional.

Mentre una persona integrant de la llista d’espera tingui vigent un nomenament o contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova contractació o nomenament que pugui generar-se encara que aquest sigui de durada superior, exceptuant que es tracti de cobrir una vacant de la mateixa categoria fins a la cobertura definitiva del lloc de treball mitjançant el procés d’oferta pública d’ocupació o situacions administratives que comportin una reserva de lloc de treball per un període superior de 12 mesos o un contracte de relleu sempre i quan reuneixi els requisits legals. En aquests supòsits tindran prioritat els aspirants integrats en el grup 1 i per estricte ordre de puntuació.

Quan un treballador temporal finalitzi el seu contracte o nomenament s’incorporarà novament al lloc de borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació que s’hagi aprovat en el tancament de les llistes definitives.

(5)

Base 7.- VALORACIÓ DELS MÈRITS:

Per a la integració dels aspirants en el Grup 2 es valoraran els següents mèrits: a) Experiència professional:

a.1) Per serveis prestats a l’administració pública en una plaça de la mateixa categoria, fins a un màxim de 25 punts que es puntuen a raó de 0,5 punts per mes complet treballat.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoraran.

a.2) Per serveis prestats a l’empresa privada en un lloc d’igual o similars funcions a la de la plaça a cobrir, fins a un màxim de 15 punts, que es puntuen a raó de 0,40 per mes complet treballat.

2. Formació.

Per cursos i seminaris de formació oficialment reconeguts, amb certificat d’aprofitament/assistència, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuaran segons el següent detall:

• Cursos de fins a 20 hores 0,05 punts • De 21 hores a 50 hores 0,10 punts • De 51 hores a 100 hores 0,20 punts • Cursos superiors a 100 hores 0,30 punts

3. Titulacions acadèmiques. No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit de participació.

Es valorarà l’estar en possessió de titulació superior a l’exigida amb 0,5 punts.

Únicament es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació d’aquestes bases en el tauler d’anuncis i que s’acreditin documentalment dins el termini de presentació establert en aquestes bases.

A aquest efecte l’experiència professional com a serveis prestats en l’àmbit d’una administració pública caldrà acreditar-la mitjançant un informe de vida laboral i una certificació de secretaria o òrgan competent on hi haurà de constar període, categoria, funcions i dedicació.

L’experiència professional en l’empresa privada haurà d’acreditar-se mitjançant un informe de vida laboral i els contractes de treball on hi constin els períodes treballats i la categoria professional.

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui.

2. Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat.

Pel supòsit d’empat en la puntuació dels aspirants inclosos en el grup 1 l’ordre s’establirà a favor de la persona que hagi obtingut la millor puntuació en el primer

(6)

exercici del procés selectiu d’oferta pública d’ocupació i, si persisteix l’empat, s’aplicarà el criteri de major puntuació en el resultat obtingut de la suma del primer i segon exercici del procés.

Pel supòsit d’empat en la puntuació dels aspirants inclosos en el grup II l’ordre s’establirà a favor de la persona que hagi obtingut la major puntuació en l’apartat d’experiència professional en l’administració pública i, si persisteix l’empat es donarà prioritat a la persona que hagi participat en un procés d’oferta pública d’ocupació per a la mateixa categoria professional en els últims cinc anys a la data d’aquesta convocatòria.

Per efectuar la valoració dels mèrits, des del Servei de Recursos Humans s’efectuarà una valoració que es traslladarà en una comissió integrada pel propi Servei de Recursos Humans i els representants dels treballadors.

Base 8. VIGENCIA DE LA BORSA

La borsa tindrà una vigència de dos anys, prorrogable un any més, com a màxim, des de la seva publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats/des en un termini inferior.

En el cas que durant aquest període es convoqui i resolgui algun procés selectiu d’oferta pública d’ocupació d’alguna categoria professional inclosa en aquesta borsa de treball, prevaldrà el resultat d’aquest procés selectiu.

Base 9. EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

a) No reunir els requisits necessaris per a ser contractat indicats a la base tercera.

b) Haver renunciat a participar a la borsa

c) La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de la contractació/nomenament excepte que concorri alguna causa de suspensió. d) No superar el període de prova establert en el contracte.

e) Ser sancionat a conseqüència d’un expedient disciplinari a l’Ajuntament de Girona. Transcorregut un any des de la resolució ferma de l’expedient disciplinari l’aspirant podrà integrar-se de nou a la borsa de treball, mitjançant sol·licitud expressa formulada per l’aspirant.

f) Rebutjar tres ofertes de treball, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de participació a la borsa.

g) Renunciar dues vegades a un contracte de treball que s’està desenvolupant, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de participació a la borsa.

Base 10. CAUSES DE SUSPENSIÓ:

Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa, i per tant, de contractació les següents:

(7)

b) Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un altre lloc de l’Ajuntament de Girona, excepte els supòsits previstos en l’apartat sisè de “Gestió de la crida dels aspirants”.

c) Estar en causa de suspensió de contracte de treball.

Girona, 04 de gener de 2013

La regidora d’Hisenda i Gestió Municipal Ma. Angels Planas Crous

(8)

ANNEX I

Categories professionals: Auxiliars administratius/ves

Titulació: Graduat en educació secundària (ESO) o equivalent.

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Educador/a de llar d’infants

Titulació: Mestre d’educació infantil, o tècnic superior en educació infantil

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Tècnics/ques auxiliars de Biblioteques Titulació: Batxillerat o equivalent.

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Conserges mantenidors

Titulació:Graduat en educació secundària o equivalent.

Llengua catalana: Coneixements intermedis de la llengua catalana, equivalents al nivell B de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell B justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Treballadors Socials

Titulació: Diplomatura Universitària en Treball Social.

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Educadors Socials

Titulació: Diplomatura Universitària en Educació Social

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

(9)

Auxiliars pràctics de centre cívics

Titulació: Graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent.

Llengua catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Peons de les diferents brigades municipals

Titulació: Acreditació d’Escolarització o equivalent.

Llengua catalana: coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell bàsic de català (A bàsic) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Agents Cívics

Titulació: Graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent.

Llengua catalana: coneixements de nivell intermedi de català. L’acreditació documental del nivell intermedi de català (B) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests coneixements.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :