ACTIVITAT DE CREUERS A BARCELONA. Impacte sobre l economia catalana i peril socioeconòmic del creuerista (2014)

11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

A BARCELONA

Impacte sobre l’economia catalana

i peril socioeconòmic del creuerista

(2014)

(2)

| ACTIVITAT DE CREUERS A BARCELONA | 2014 | | Impacte sobre l’economia catalana i peril socioeconòmic del creuerista |

1. Introducció ...

4

1.1 Context ... 4

1.2 Objecte de l’estudi ... 4

2. Impacte econòmic de l’activitat de creuers

al Port de Barcelona ...

5

2.1 Resultats globals ... 5

2.2 Impacte a la ciutat Barcelona ... 6

2.3 Les grans xifres ... 6

2.4 Distribució de la despesa inicial de l’activitat de creuers (per agent de despesa) ... 7

2.5 Efectes multiplicadors ... 8 2.6 Efectes catalitzadors ... 9

3. Peril socioeconòmic

del creuerista ...

11 3.1 Característiques sociodemogràfiques del creuerista ... 11 3.2 El creuerista i el creuer ... 11

3.3 El creuerista i la seva relació amb la ciutat ... 12

4. Principals conclusions ...

15

5. Metodologia de l’estudi

de l’impacte de l’activitat de creuers ...

16

6. Metodologia de l’estudi

del peril del creuerista ...

17

(3)

48%

52%

Trànsit Turnaround

CREUERISTA QUE FA ESCALA AL PORT, VISITA LA CIUTAT I CONTINUA EL SEU ITINERARI A BORD DEL VAIXELL

CREUERISTA QUE INICIA I FINALITZA EL SEU ITINERARI DE CREUER A LA CIUTAT, ON EL VAIXELL TÉ ESTABLERT EL SEU PORT BASE

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Trànsit Turnaround

Efecte directe Efecte indirecte i induït Efecte total

Despesa inicial

442,5 M€

Navilieres 121,2 M€ Creueristes 315,8 M€ Tripulació 5,5 M€ Facturació generada de manera indirecta i induïda

353,5 M€

Rendes fi scals generades Facturació total

796 M€

RENDES TREBALL

197,6 M€

IMPOSTOS ESTATALS I AUTONÒMICS

150,8 M€

RENDES TREBALL

80,9 M€

RENDES TREBALL

116,7 M€

OCUPATS

6.759

TAXA TURÍSTICA

844.643

OCUPATS

4.026

OCUPATS

2.733

CONTRIBUCIÓ AL PIB

413,2 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB

225,9 M€

CONTRIBUCIÓ AL PIB

187,3 M€

+ + = = = = + +

IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT DE CREUERS AL PORT DE BARCELONA: RESULTATS GLOBALS

TIPOLOGIA SEGONS OPERACIONS DELS CREUERISTES DEL PORT DE BARCELONA (2014)

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE CREURISTES DEL PORT DE BARCELONA (1992-2014)

BARCELONA ÉS

EL PORT LÍDER DE

CREUERS A EUROPA I

A LA MEDITERRÀNIA

I OCUPA EL 4T LLOC

DEL RÀNQUING

MUNDIAL

LA CAPITAL CATALANA

REP PROP DE 800

ESCALES ANUALS I

ELS SEUS CREUERISTES

REPRESENTEN EL 31%

DEL TOTAL DE L’ESTAT

ESPANYOL

L’ACTIVITAT DE CREUERS DEL PORT DE

BARCELONA CONTRIBUEIX AL PIB DE

CATALUNYA AMB 413,2 MILIONS D’EUROS I

PERMET MANTENIR 6.759 LLOCS DE TREBALL

1.1 Context

L’activitat de creuers és un element dinamitzador del turisme i l’economia de grans ciutats com Barcelona. Amb 2,5 milions de creueristes anuals, la capital catalana ha esdevingut el port líder de creuers d’Europa i de la Mediterrània i el quart port del rànquing mundial de creuers. Barcelona destaca pel seu rol com a port base (acull les operacions d’inici i i nalització d’itinerari dels creuers).

Durant els darrers 20 anys el sector de creuers de la nostra ciutat ha experimentat una intensa expansió. La celebració dels Jocs Olímpics del 1992 va situar Barcelona al mapa turístic mundial, fet que va propiciar l’arribada dels primers vaixells de creuer a la capital catalana. Però va ser a partir de l’any 2001 quan es va produir el gran impuls de l’activitat creuerística a la ciutat.

1.2 Objecte de l’estudi

L’estudi, promogut pel Port de Barcelona i Turisme de Barcelona, consta de dues parts. La primera, realitzada per la Universitat de Barcelona, té per objectiu analitzar l’impacte generat per l’activitat de creuers del Port de Barcelona a la capital catalana i al conjunt de Catalunya, a partir de les dades de 2014. L’informe calcula l’impacte econòmic del sector de creuers a través de la seva contribució al producte interior brut (PIB), l’ocupació, les rendes del treball i les rendes i scals. També valora els seus efectes catalitzadors sobre l’economia.

La segona part, realitzada per l’Instituto DYM, se centra en l’estudi sobre el peri l del creuerista i analitza les característiques sociodemogrài ques dels creueristes, tipus de creuer i la seva relació amb la ciutat. L’estudi ha estat elaborat a partir d’enquestes fetes als creueristes al Port de Barcelona.

1. Introducció

2.1 Resultats globals

L’estudi de la Universitat de Barcelona revela que l’activitat de creuers de la capital catalana genera una facturació total de 796 milions d’euros, contribueix al producte interior brut (PIB) de Catalunya amb 413,2 milions d’euros anuals i permet mantenir 6.759 llocs de treball. La despesa directa derivada de l’activitat creuerística ascendeix a 442,5 milions d’euros anuals, que es reparteix entre 3 agents principals de despesa: les navilieres (121,2 milions), els creueristes (315,8 milions) i les tripulacions (5,5 milions). A partir d’aquest impacte directe, es genera una facturació de manera indirecta i induïda de 353,5 milions d’euros, fet que situa la facturació total de l’activitat de creuers en 796 milions d’euros. A més, genera unes rendes i scals de 152 milions d’euros en impostos estatals i autonòmics i taxa turística.

2. Impacte econòmic de l’activitat

de creuers del Port de Barcelona

(4)

Cada creuer que escala al Port de Barcelona genera

1 M€

DE FACTURACIÓ

0,5 M€

DE CONTRIBUCIÓ AL PIB

0,2 M€

DE RENDES FISCALS

9

DE LLOCS DE TREBALL L’arribada de creuers al Port de Barcelona suposa

2,2 M€

DE FACTURACIÓ DIÀRIA A CATALUNYA

1,7 M€

DE FACTURACIÓ DIÀRIA A BARCELONA dels quals

75%

DE L’EFECTE TOTAL ES QUEDA A LA CIUTAT DE BARCELONA

313,4 M€

DE CONTRIBUCIÓ DIRECTA AL PIB

5.039

LLOCS DE TREBALL

QUÈ ES QUEDA BARCELONA?

IMPACTE ECONÒMIC PER DIA

IMPACTE ECONÒMIC PER CREUER

2.4 Distribució de la despesa inicial de l’activitat de creuers (per agent de despesa)

ASSISTÈNCIA MÈDICA TRIPULACIÓ I PASSATGERS

0,5%

1,1% MOVIMENT DE TRIPULACIÓ SERVEIS D’AMARRATGE I PRACTICATGE

2,8%

3,5% TRACTAMENT I RECOLLIDA DE RESIDUS SERVEIS EMPRESES CONSIGNATÀRIES

4,6%

8% SERVEIS AUTORITAT PORTUÀRIA

SERVEIS AGÈNCIES DE VIATGES I TUROPERADORS

11,3%

18,8% SERVEIS TERMINALS PROVISIONS

19,2%

30,2% COMPRES I SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES Creueristes

315,8 M€

11,4% EXCURSIONS COMPRES 15,4% TRANSPORTS 15,5% RESTAURACIÓ 24,4% ALLOTJAMENT 33,3% TRANSPORTS 10% RESTAURACIÓ 40% COMPRES 50% Navilieres

121,2 M€

Tripulació

5,5 M€

A LA CIUTAT DE BARCELONA ES QUEDA EL 75%

DE L’EFECTE TOTAL DE L’ACTIVITAT DE CREUERS

ELS CREUERS SUPOSEN UNA FACTURACIÓ DIÀRIA

A CATALUNYA DE 2,2 MILIONS D’EUROS

ELS CREUERISTES,

LES NAVILIERES I

LES TRIPULACIONS

SÓN ELS PRINCIPALS

AGENTS DE DESPESA

EN L’ACTIVITAT DE

CREUERS

| ACTIVITAT DE CREUERS A BARCELONA | 2014 | | Impacte sobre l’economia catalana i peri l socioeconòmic del creuerista |

2.2 Impacte a la ciutat de Barcelona

(5)

PER CADA

100

DE DESPESA DIRECTA PER CADA

100

CONTRIBUCIÓ DIRECTA AL PIB PER CADA

100

LLOCS DE TREBALL

80

DE FACTURACIÓ ADDICIONAL

83

DE CONTRIBUCIÓ AL PIB ADDICIONAL

68

LLOCS DE TREBALL ADDICIONAL

3.995

llocs de treball en sectors turístics

2.764

llocs de treball en sectors no turístics

339 M€

de facturació en sectors turístics

457 M€

de facturació en sectors no turístics

59

% del total dels llocs de treball generats

41

% del total dels llocs de treball generats

42,6%

del total de facturació

57,4%

del total de facturació Serveis d’allotjament | Serveis de restauració | Comerç al detall | Transport terrestre de passatgers

Agències de viatges i operadors turístics

Emmagatzematge i activitats relacionades amb el transport | Fabricació de productes alimentaris Indústria metal·lúrgica | Serveis de gestió de residus i sanejament | Serveis mèdics | Resta de sectors

6.759

llocs de treball generats

796 M€

DE FACTURACIÓ TOTAL

39,1 M€

DE FACTURACIÓ TOTAL

35,7 M€

DE FACTURACIÓ TOTAL

18 M€

DE CONTRIBUCIÓ TOTAL AL PIB

20,6 M€

DE CONTRIBUCIÓ TOTAL AL PIB

198

LLOCS DE TREBALL A CATALUNYA

492

LLOCS DE TREBALL A CATALUNYA

IMPACTE DE L’ACTIVITAT DE CREUERS A L’AEROPORT DE BARCELONA

IMPACTE DE L’ACTIVITAT DE CREUERS AL TRANSPORT TERRESTRE DE PASSATGERS

Efectes sobre la resta de sectors (no turístics) Efectes sobre sectors turístics

EFECTES TRANSVERSALS DE L’ACTIVITAT DELS CREUERS: GENERACIÓ DE TREBALL I FACTURACIÓ PER SECTORS EFECTES MULTIPLICADORS DE L’ACTIVITAT DE CREUERS DEL PORT DE BARCELONA

ELS CREUERS

NO BENEFICIEN

EXCLUSIVAMENT

EL SECTOR TURÍSTIC

DELS LLOCS DE

TREBALL QUE

GENEREN, 2.764

SÓN EN ALTRES

SECTORS, COM

ARA LOGÍSTICA,

ALIMENTACIÓ O

QUÍMICA

L’ACTIVITAT DE

CREUERS ÉS CLAU

PER CREAR I

MANTENIR

RUTES AÈRIES

INTERNACIONALS

EL 80% DELS

PASSATGERS DE

TURNAROUND

FAN

SERVIR L’AEROPORT

2.5 Efectes multiplicadors

Els efectes multiplicadors derivats de l’activitat de creuers quasi dupliquen l’impacte econòmic atribuït als 3 grans agents de despesa. Per cada 100 euros de despesa directa es generen de manera indirecta i induïda 80 euros de facturació addicional; cada 100 euros de contribució al PIB generats de manera directa comporten 83 euros de contribució al PIB addicionals, i per cada 100 ocupats directes se’n comptabilitzen 68 més.

El sector de creuers, lluny de benei ciar exclusivament les activitats típicament turístiques, genera importants efectes positius en d’altres sectors. Aquest fet es concreta en la distribució de llocs de treball i en la facturació que origina l’activitat creuerística.

2.6 Efectes catalitzadors

• EFECTE DINAMITZADOR PER A L’AEROPORT DE BARCELONA-EL PRAT

El trài c de creuers ha impulsat les connexions intercontinentals de l’Aeroport de Barcelona. La importància de Barcelona com a port base i el fet que el 80% de passatgers de turnaround utilitzin l’avió ha estat clau per a la creació i manteniment de rutes internacionals. Air Canada, American Airlines i Delta Air Lines són algunes de les companyies orientades al mercat de creuers que han consolidat la seva presència a l’Aeroport de Barcelona.

Els creuers generen, el 2014, una facturació directa de 21,8 milions d’euros a l’Aeroport de Barcelona, contribueixen al PIB de manera directa amb 9,5 milions d’euros i generen 80 llocs de treball directes. Aquest efecte directe té uns efectes multiplicadors a tota l’economia, que es tradueixen en 39,1 milions d’euros de facturació total, una contribució total al PIB de 18 milions d’euros i 198 llocs de treball a Catalunya.

• EFECTES SOBRE EL TRANSPORT TERRESTRE

L’activitat de creuers també té importants efectes sobre el transport terrestre de viatgers, ja que suposa una demanda estable i continuada al llarg de l’any per a totes les branques d’aquest sector (taxi, autocars, cotxes de lloguer, etc.), i permet mantenir l’activitat i els llocs de treball de les petites empreses del sector.

 NO INCLOU L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LES EMPRESES EXTERNES VINCULADES ALS SERVEIS AEROPORTUARIS (COMPANYIES AÈRIES, BOTIGUES, APARCAMENTS, COTXES DE LLOGUER, ETC.).

(6)

14

% INVERSIÓ PÚBLICA DEL PORT DE BARCELONA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

86

% INVERSIÓ PRIVADA DELS OPERADORS

109

M€ INVERSIÓ TOTAL TERMINAL NORD TERMINAL C TERMINAL SUD TERMINAL PALACRUCEROS TERMINAL B TERMINAL A

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE CREUERS AL PORT DE BARCELONA (2000-2014)

GÈNERE EDAT INGRESSOS

ANUALS DE LA LLAR SUPERIOR A 200.000 € 0,2% 1,6% DE 150.001 A 200.000 € 7,6% DE 100.001 A 150.000 € 23,2% DE 75.001 A 100.000 € 24,2% DE 50.001 A 75.000 € 30,9% INFERIOR A 50.000 €

Mitjana aproximada calculada a partir del punt mitjà de cada interval. No inclou NS/NC.

Dades de creuristes en turnaround. Dades de creuristes que embarquen

Resposta múltiple

70.634€

INGRESSOS DE MITJANA

50 ANYS

D’EDAT MITJANA 15-17 ANYS 18-24 ANYS 1,1% 25-34 ANYS 7,2% 34-44 ANYS 27,5% 45-54 ANYS 28,5% 55-64 ANYS 21,2% 64 o MÉS ANYS 14,4% 0,1%

43,6%

DONA

56,4%

HOME

Les dades de l’estudi de l’Instituto DYM revelen que el creuerista que arriba a la capital catalana acostuma a viatjar en parella i té una mitjana d’edat de 50 anys. És un tipus de visitant d’elevat poder adquisitiu.

3. Peri l socioeconòmic

del creuerista

2,9% 7,0% 9,9% 80,2% AVIÓ PARELLA TREN VEHICLE PROPI ALTRES TRANSPORT PER ARRIBAR A BARCELONA MOTIUS PER TRIAR UN CREUER 3,4% 5,7% 5,9% 8,2% 10,3% 12,4% 23,2% 69,9% DESTINACIÓ / ESCALES VISITA BARCELONA DURADA VAIXELL / COMPANYIA / REPUTACIÓ CIUTAT/PORT SORTIDA PREU OFERTA REGAL / PROMOCIÓ

Un dels principals motius per triar un creuer és l’itinerari o destinacions que inclou el viatge. La majoria dels creueristes que embarquen a Barcelona arriben a la ciutat amb avió (80,2%). En funció del preu i del servei, hi ha diverses tipologies de creuer: Estàndard, Premium o Luxe.

3.2 El creuerista i el creuer ACOMPANYANTS 0,5% 0,9% 1,7% 12,2% 16,0% 76,4%

FAMÍLIA I/O FILLS

AMICS

SOL

COMPANY DE FEINA

ALTRES

EL ROL DE BARCELONA COM A PORT BASE IMPULSA LES CONNEXIONS

INTERNACIONALS DE L’AEROPORT I ATREU INVERSIONS

L’ESTABILITAT I LES BONES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITAT DE CREUERS

GENEREN I CONSOLIDEN NOUS NEGOCIS

| ACTIVITAT DE CREUERS A BARCELONA | 2014 | | Impacte sobre l’economia catalana i peri l socioeconòmic del creuerista |

• GENERACIÓ DE NOVES INVERSIONS

Entre 2000 i 2014 al Port de Barcelona s’han invertit directament 109 milions d’euros en infraestructures per als creuers. El 86% d’aquesta inversió és privada. El Port disposa de 6 terminals de creuers i el 2018 estarà operativa la setena, que suposa una inversió de 30 milions d’euros.

La importància de Barcelona com a port base comporta que diverses companyies navilieres i altres empreses del sector hagin localitzat les seves seus a la ciutat.

L’estabilitat i les bones expectatives de l’activitat de creuers al Port de Barcelona generen i consoliden nous negocis, i atreuen noves inversions.

(7)

1.189 €

COST PAQUET TURÍSTIC

2.380 €

COST PAQUET TURÍSTIC

1.217 €

COST CREUER (SENSE PAQUET TURÍSTIC)

1.640 €

COST CREUER (SENSE PAQUET TURÍSTIC)

3.916 €

COST PAQUET TURÍSTIC

3.950 €

COST CREUER (SENSE PAQUET TURÍSTIC)

6.535 €

COST PAQUET TURÍSTIC

7.058 €

COST CREUER (SENSE PAQUET TURÍSTIC) ESTÀNDARD

COST MITJÀ PREMIUM LUXE

1.360.271

CREUERISTES

(57,5%)

565.400

CREUERISTES

(23,9%)

438.621

CREUERISTES

(18,6%)

2,6

NITS DE MITJANA D’ESTADA A LA CIUTAT CREUERISTES EXCURSIONISTES

(NO PERNOCTEN) visitants de dia

CREUERISTES AMB DESPLAÇAMENTS FINS O DES DEL

PORT SENSE VISITA A LA CIUTAT

NO VISITA NO PERNOCTA CREUERISTES TURISTES (AMB PERNOCTACIONS)

4,3

HORES DE MITJANA D’ESTADA A LA CIUTAT

MOVIMENTS TOTALS DE PASSATGERS DE CREUERS

2.364.292

87,8% 79,9% 75,3% 73,3% 18,9% 15,6% 3,9% 3,3% 1,8% 1,5% 0,0% 0,2% FOTOGRAFIA VERMUT / CAFÈ / DRINK

TURISME / BUS TURÍSTIC

PASSEJAR

COMPRES

EQUIPAMENTS CULTURALS I MONUMENTS

ESMORZAR / DINAR / SOPAR

PLATJA / ESCULLERA

SORTIR (BAR, DISCO…)

ATRACCIONS TURÍSTIQUES

VISITES ORGANITZADES

VISITAR FAMÍLIA, AMICS

52,3% 32,6% 38,5% 22,2% 0,9% 0,0% 3,7% 3,6% 1,9% 2,3% 1,9% 1,3% FOTOGRAFIA VERMUT / CAFÈ / DRINK TURISME / BUS TURÍSTIC

PASSEJAR

COMPRES

EQUIPAMENTS CULTURALS I MONUMENTS

ESMORZAR / DINAR / SOPAR

PLATJA / ESCULLERA

SORTIR (BAR, DISCO…)

ATRACCIONS TURÍSTIQUES

VISITES ORGANITZADES

VISITAR FAMÍLIA, AMICS

Creueristes turistes (amb pernoctacions)

Creueristes excursionistes (no pernocten) visitants de dia CREUERISTES TURISTES

(AMB PERNOCTACIONS)

202 €

DESPESA MITJANA

COMPARATIVA: CREUERISTA I TURISTA VACACIONAL DE LA CIUTAT

TURISTA VACACIONAL DE LA CIUTAT (PERNOCTA EN HOTEL)

156 €

DESPESA MITJANA

94%

S’ALLOTGEN EN HOTELS

3,9

ESTRELLES CATEGORIA MITJANA CREUERISTES EXCURSIONISTES (NO PERNOCTEN) visitants de dia

53 €

DESPESA MITJANA CREUERISTES TURISTES (AMB PERNOCTACIONS)

202 €

DESPESA MITJANA

TURISME D’ALT PODER ADQUISITIU: NIVELL DE DESPESA DIÀRIA DELS CREUERISTES A LA CIUTAT

3,5

ESTRELLES CATEGORIA MITJANA

47,5%

S’ALLOTGEN EN HOTELS

Totes les despeses inclouen allotjament MITJANA DEL COST DEL PAQUET TURÍSTIC / CREUER

TIPOLOGIA DELS CREUERISTES EN FUNCIÓ DE LA SEVA RELACIÓ AMB LA CIUTAT

ACTIVITATS QUE REALITZEN ELS CREURISTES A BARCELONA

LA CONSOLIDACIÓ

DE BARCELONA

COM A PORT BASE

PERMET ATREURE ELS

CREUERISTES QUE

PASSEN MÉS TEMPS

A LA CIUTAT I QUE

FAN UNA DESPESA

MÉS IMPORTANT

ELS CREUERS

APORTEN UN

TURISME D’ALT

PODER ADQUISITIU

A LA CIUTAT

3.3 El creuerista i la seva relació amb la ciutat

L’any 2014 el Port de Barcelona va registrar 2.364.292 moviments de creueristes. Aquells que visiten la ciutat i no pernocten passen una mitjana de 4,3 hores a Barcelona i representen el 57,5% del moviment de passatgers (1.360.271 persones). Els passatgers de turnaround (que inicien i i nalitzen el seu itinerari a Barcelona) que pernocten a la ciutat es queden una mitjana de 2,6 nits i suposen el 24% del moviment de creueristes (565.400 persones). El 18,6% restant correspon als passatgers que embarquen i/o desembarquen directament sense pernoctar ni visitar la ciutat (438.621 moviments de persones).

El creuerista que arriba a la capital catalana té l’objectiu de conèixer la ciutat, anar de compres, fer visites culturals i gaudir de la gastronomia. Els llocs més visitats són les Rambles, el barri Gòtic, l’Eixample i el Front Marítim. El creuerista és un bon prescriptor de Barcelona: més del 90% vol tornar a la ciutat i el 99,7% la recomanaria als seus amics i coneguts.

(8)

Creueristes turistes (amb pernoctacions) 9,69 9,53 9,08 8,93 8,93 8,93 8,92 8,87 8,84 8,83 8,82 8,69 8,69 8,65 8,57 8,54 8,44 8,20 8,03 7,94 7,64 ARQUITECTURA CULTURA / MUSEUS ENTRETENIMENT RESTAURANTS CARÀCTER I AMABILITAT HOTELS / ALLOTJAMENTS COMERÇOS QUALITAT / PREU ALLOTJAMENTS QUALITAT / PREU COMERÇOS QUALITAT / PREU RESTAURANTS PLATGES DE BARCELONA BARS TRANSPORT PÚBLIC QUALITAT / PREU BARS INFRAESTRUCTURES SENYALITZACIÓ / INFORMACIÓ NETEJA GENERAL QUALITAT DE L’AIRE SEGURETAT CIUTADANA ACCESSIBILITAT SOROLLS Creueristes excursionistes (no pernocten) visitants de dia

CULTURA / MUSEUS 9,50 9,27 8,79 8,57 8,83 8,72 8,48 8,45 8,26 8,26 8,60 8,16 8,71 8,66 8,35 7,87 8,13 8,08 7,58 ARQUITECTURA ENTRETENIMENT RESTAURANTS CARÀCTER I AMABILITAT HOTELS / ALLOTJAMENTS COMERÇOS QUALITAT / PREU ALLOTJAMENTS QUALITAT / PREU COMERÇOS QUALITAT / PREU RESTAURANTS PLATGES DE BARCELONA BARS TRANSPORT PÚBLIC QUALITAT / PREU BARS INFRAESTRUCTURES SENYALITZACIÓ / INFORMACIÓ NETEJA GENERAL QUALITAT DE L’AIRE SEGURETAT CIUTADANA ACCESSIBILITAT SOROLLS 0,4% 0,0% 0,2% 7,9% 39,0% 52,5% ÉS MOLTPROBABLE QUE SÍ POTSER SÍ, POTSER NO ÉS MOLT PROBABLE QUE NO ÉS BASTANT PROBABLE QUE SÍ ÉS BASTANT PROBABLE QUE NO NS/NC

8,95

DE MITJANA

8,75

DE MITJANA Activitat de creuers del Port de Barcelona

FACTURACIÓ DIÀRIA A CATALUNYA

2,2 M€

FACTURACIÓ ANUAL A CATALUNYA

796 M€

PERMET MANTENIR QUASI

7.000

LLOCS DE TREBALL A TEMPS COMPLET CONTRIBUCIÓ AL PIB DE CATALUNYA

413 M€

CONNECTIVITAT DE VOLS A L’AEROPORT DE BARCELONA ESTABILITAT ECONÒMICA EN D’ALTRES SECTORS DE LA CIUTAT

BENEFICIA ELS SECTORS LLIGATS AL TURISME I TAMBÉ D’ALTRES SECTORS

DE SERVEIS I INDUSTRIALS

EL CREUERISTA ACOSTUMA A VIATJAR EN PARELLA, AMB UNA DESPESA SUPERIOR

A LA MITJANA EL ROL DE BARCELONA COM A PORT BASE

CONTRIBUEIX A ATREURE INVERSIONS I A

TÉ UN INTERÈS NOTABLE PER CONÈIXER LA CIUTAT: VALORA L’ARQUITECTURA I LA CULTURA

ÉS UN BON PRESCRIPTOR

+

del

90%

VALORACIÓ ASPECTES DE BARCELONA (ESCALA DE L’1 AL 10) INTENCIÓ DE TORNAR A BARCELONA

DE VACANCES EN ELS PROPERS ANYS

EL 91,5% DELS

CREUERISTES VOL

TORNAR A BARCELONA

EL CREUERISTA ÉS

UN BON PRESCRIPTOR

DE LA CIUTAT:

EL 99,7% RECOMANA

BARCELONA COM A

DESTINACIÓ TURÍSTICA

EL 89% DELS

CREUERISTES HAN

VIST COMPLERTES LES

SEVES EXPECTATIVES

DE LA CIUTAT

| ACTIVITAT DE CREUERS A BARCELONA | 2014 | | Impacte sobre l’economia catalana i peri l socioeconòmic del creuerista |

L’activitat de creuers del Port de Barcelona:

• La consolidació de Barcelona com a port base incrementa l’impacte quantitatiu (més volum de despesa per part dels diferents agents) i els efectes qualitatius (atracció d’inversions i efectes catalitzadors).

• El creuerista acostuma a viatjar en parella, té un interès notable per conèixer la ciutat i n’és un bon prescriptor (més del 90% volen tornar i la recomanen a amics i coneguts). • Genera una facturació anual de 796 milions d’euros a Catalunya (2,2 milions diaris).

• Genera 152 milions d’euros de recaptació i scal.

• Aporta connectivitat de vols a l’aeroport de Barcelona. • Contribueix al PIB de Catalunya amb 413 milions d’euros.

• Permet mantenir quasi 7.000 llocs de treball a temps complet.

• Genera estabilitat econòmica i propicia nous negocis en d’altres sectors de la ciutat. • Benei cia els sectors lligats al turisme i també d’altres sectors de serveis i industrials.

4. Principals conclusions

• El creuerista que pernocta gasta a la ciutat una quantitat superior a la resta de turistes vacacionals i el que més valora és la cultura i l’arquitectura que li ofereix la ciutat.

(9)

Efecte directe o inicial

EFECTE INDIRECTE I INDUÏT

IMPACTE ECONÒMIC TOTAL

Taula Input-Output de l’economia catalana

DESPESA DIRECTA

Efecte indirecte o intersectorial Efecte induït Navilieres Creueristes Tripulació

Enquesta a Turistes any 2014 de l’Ajuntament de Barcelona / Enquesta a Creueristes any 2014 de Turisme de Barcelona / Qüestionaris a les empreses proveïdores de béns i serveis / Focus Groups amb Empreses Consignatàries de Vaixells i Terminals de Creuers i Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries / Estats i nancers / Fonts bibliogrài ques / Altres fonts d’informació

CÀLCUL DE L’IMPACTE TOTAL DE L’ACTIVITAT DE CREUERS DEL PORT

Efecte indirecte o intersectorial

OCUPACIÓ PIB RENDES FISCALS RENDES TREBALL FACTURACIÓ UNIVERS

Individus de 15 anys o més d’edat, que iniciïn o i nalitzin un creuer, o que estiguin d’escala, al Port de Barcelona

ÀMBIT GEOGRÀFIC

Terminals de Creuers del Port de Barcelona (A, B, C, Nord, Sud) i Palacruceros (D)

MOSTRA

3.130 persones

ERROR MOSTRAL ASSOCIAT

+/- 1,79%

TIPUS DE MOSTREIG

Estratii cat segons quotes per tipologia de creueristes en funció del tipus d’escala (embarcament, desembarcament i trànsit) i categoria de creuer (Estàndard, Premium i Luxe)

TIPUS D’ENTREVISTA

Entrevista personal assistida per ordinador, sistema CAPI

REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP

Març - desembre 2014

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Els resultats es presenten ponderats i elevats a l’univers dels creueristes del Port de Barcelona durant l’any 2014 segons:

- Tipologia de creuerista segons el tipus d’escala: embarcament (615.377 creueristes; 26%), desembarcament (607.110 creuersites; 25,7%) i trànsit (1.141.805 creueristes; 48,3%) - Categoria del creuer, a partir de la previsió de creuers de l’any 2014 proporcionada per Turisme de Barcelona, segons Estàndard (1.993.088; 84,3%), Premium (291.501; 12,3%) i Luxe (79.703; 3,4%)

AGENTS FONTS

L’estudi, elaborat per la Universitat de Barcelona, calcula l’impacte econòmic total generat per l’activitat de creuers del Port de Barcelona a partir de l’efecte directe, l’indirecte i l’induït. La base del càlcul ha partit de la quantii cació de la despesa generada per cadascun dels principals grups d’agents implicats en l’activitat dels creuers, i que ha estat recopilada a partir de la informació subministrada per les navilieres i els seus proveïdors, els creueristes, l’aeroport de Barcelona i les diferents associacions relacionades amb el transport de viatgers.

Per traduir aquesta despesa en termes d’impacte en el PIB, ocupació i retorns i scals, es fan servir els multiplicadors especíi cs de la Taula Input-Output de l’economia catalana elaborada per l’Idescat.

Mesura la despesa directa realitzada pels principals agents de l’activitat objecte de l’estudi.

A conseqüència de la despesa directa, els sectors proveïdors generen una sèrie d’efectes indirectes a través de les compres que realitzen a altres sectors de l’economia per poder produir els béns i serveis demandats pels agents. Per al càlcul es fan servir els multiplicadors que es deriven de les Taules Input-Output. És l’efecte multiplicador de l’economia.

Correspon a l’efecte derivat de la despesa en consum que es produeix per les rendes del treball generades pels dos efectes anteriors.

5. Metodologia de l’estudi de

l’impacte de l’activitat de creuers

6. Metodologia de l’estudi

del peri l del creurista

L’estudi sobre el peri l del creuerista analitza les característiques sociodemogrài ques dels creueristes, tipus de creuer i, en general, la seva relació amb la ciutat. L’estudi ha estat confeccionat a partir d’enquestes realitzades als creueristes al mateix Port de Barcelona. Elaborat per l’Instituto DYM per encàrrec de Turisme de Barcelona.

(10)

Publicació editada pel Port de Barcelona i Turisme de Barcelona

(11)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :