Informació a tenir en compte per a aquesta licitació: 1. ANTECEDENTS

Texto completo

(1)

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

CONSTRUCTIU:

Redacció dels projectes constructius i dels plecs de bases per licitació

en l’àmbit dels Subsistemes de Telecomunicacions de la L9 de metro de

Barcelona segons actuacions definides en el Pla General

d’Obsolescència 2016

Clau: R0-17220

Informació a tenir en compte per a aquesta licitació:

1. ANTECEDENTS

El 13 d’octubre de 2015 es va adjudicar per part d’Ifercat l’Assistència tècnica per a la redacció del Pla General d’Obsolescència de la L9 del metro de Barcelona. Clau: E11-TM-02609, finalitzant-se les feines en febrer 2017.

2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L’objecte i abast del contracte és la redacció dels projectes constructius i plecs de bases per licitació de les obres i compres de materials necessaris en els subsistemes de telecomunicacions de la L9 de metro de Barcelona segons les actuacions definides en el Pla General d’Obsolescència.

3. DESCRIPCIÓ DE LES FEINES A REALITZAR

Es tracta de redactar els documents necessaris de l’àmbit del subsistemes de telecomunicacions, aquests documents seran la redacció de projectes constructius i la redacció de plecs de bases per compres de materials.

3.1. Redacció de projectes constructius 3.1.1. Subsistema Ràdio (RAD)

Servidors Ràdio

Els servidors de Ràdio del sistema de Ràdio són els elements encarregats de la senyalització a nivell de Software de la Plataforma del sistema de Ràdio.

(2)

Servidors Gestió de remotes

Els servidors de Gestió de Remotes del sistema de Ràdio són els elements encarregats de la monitorització (en una plataforma separada) i de la gestió de la plataforma existent per poder estendre la cobertura radio proporcionalment per les Estacions Base. Cobreixen des de les Optical Master Units fins les Unitats Remotes

Redacció del projecte executiu per actualitzar els dos equips amb la última versió del Software i Hardware.

Servidors CCT

Els servidors de CCT (Concentrador Comunicacions Tetra) s’encarreguen de la senyalització entre els sistemes d’Interfonia i Megafonia embarcats i el sistema de Ràdio, de forma centralitzada aquesta interfície els controla mitjançant els servidors CCT.

Redacció del projecte executiu per actualitzar els dos equips amb la última versió del Software i Hardware.

Line dispatcher

El Line Dispatcher del sistema Ràdio és un client que interactua amb la plataforma de Ràdio oferint funcionalitats d’administració i realització de trucades.

Redacció del projecte executiu per actualitzar els dos equips amb la última versió del Software i Hardware.

Gestió Sistema Ràdio

La Gestió del Sistema de Ràdio s’encarrega de controlar tots els elements actius del mateix sistema de Ràdio com poden ser les Estacions Base o el Node de Control.

Redacció del projecte executiu per actualitzar els dos equips amb la última versió del Software i Hardware.

3.1.2. Subsistema de Vídeo (VID)

Client del sistema videovigilància

El Client del sistema de Videovigilància s’encarrega de la monitorització de les imatges en funció dels permisos dels usuaris. És capaç de visualitzar imatges, gravacions i gestionar el sistema.

(3)

3.1.3. Subsistema de Telefonia (TEL)

Gravador i client de Telefonia

Els Gravadors del sistema de Telefonia s’encarreguen de gravar totes les trucades que entren i surten (In/Out) dels operadors de PCC i PCE.

El Client de Telefonia s’encarrega de l’administració i el control de la totalitat del sistema de Telefonia.

Redacció del projecte executiu per canviar els gravadors per uns de nous (tant al PCC com al PCE) per, a banda de millorar les condicions de Probabilitat i Risc associades, obtenir un sistema robust, amb un cicle de vida llarg i evitar problemes de manteniment a curt termini.

3.1.4. Subsistema de Interfonia (INT)

Servidors de interfonia

Els servidors de Interfonia són l’equipament principal que controla els diferents elements del sistema. En el cas del Servidors d’Estació, es connecten als dispositius de camp, intèrfons, i en el cas dels servidors centrals proporcionen les funcionalitats globals del sistema com gestió centralitzada, gravació, interfases amb altres sistemes de veu, etc...

Redacció del projecte executiu per canviar tots els servidors GE 700 per GE 800 tant en estacions com en centres de control (PCC i PCE).

Client de interfonia

Els elements que composen el Client de Interfonia s’encarreguen de gestionar el sistema de Interfonia per poder efectuar totes les seves configuracions.

Redacció del projecte executiu per actualitzar la versió del Software actual, i com a conseqüència canviar el sistema operatiu (Windows XP) i el Workstation (HW) del Client d’Interfonia per motiu d’incompatibilitat.

3.1.5. Subsistema de Megafonia (MEG)

Unitat de control remot

Els missatges de megafonia transmesos en totes les estacions de la línia 9 de Metro de Barcelona es cursen a través dels perifèrics de Megafonia instal·lats en l’àmbit d'estacions.

Els PDM són equips que estan situats a les estacions i tenen connexió amb la Xarxa XTV. Proporcionen intel·ligència al local de l’estació i tenen un entorn PC industrial. A través de XTV es connecten amb els servidors Centrals de Megafonia i disposen d’unes entrades i sortides analògiques que serveixen d’unió amb els elements de camp (amplificadors, donar cobertura als elements de camp...). Fan la monitorització de la línia de sortida dels amplificadors de forma que

(4)

controlen la impedància de la línia. Emet un avís o alarma en cas de que alguna línia no funcioni o estigui curtcircuitada.

Redacció del projecte executiu pel subministrament, instal·lació i posada en servei del nou PDM del sistema de Megafonia a les Estacions.

Client de megafonia

El Client de Megafonia és l’encarregat de Gestionar i controlar l’operació del sistema de Megafonia. Redacció del projecte executiu per actualitzar els dos equips amb la última versió del Software.

3.1.6. Subsistema d’Informació al Client (INF)

Client INF

L’operador interactua amb el sistema INF a través del Client INF, tant a nivell d’ordres manuals (missatges a pantalles, teleindicadors, trens) com a través de programacions d’esdeveniments. Aquest client es comunica amb el servidor del sistema INF i és aquest qui realitza les ordres als dispositius finals a través dels perifèrics d’informació al passatge de cada estació.

Redacció del projecte executiu per canviar el Sistema Operatiu i el W orkstation

.

3.1.7. Xarxa de Transmissió de Dades (XTD)

Subsistema xarxa PCC&PCE. Firewall

El Firewall del PCC/PCE és l’element principal de la seguretat de xarxa, ja que controla tots el fluxos d’informació que passen a través d’ell, permetent la connectivitat d’aquelles converses que dintre de les seves regles es consideren permeses. A més, és capaç de notificar situacions sospitoses o susceptibles de ser amenaces reals i evitar que puguin provocar incidències associades a la seguretat de la informació.

Redacció del projecte executiu per migrar el Firewall actual per un de nou de nivell 7.

3.2. Redacció de plecs de bases per compra materials 3.2.1. Subsistema Ràdio (RAD)

Unitats Remotes

Les Unitats Remotes del sistema Ràdio s’encarreguen de radiar localment la informació mitjançant fibra òptica de les seves Optical Master Units. Donen cobertura ràdio al llarg de tota la línia 9.

(5)

3.2.2. Sistema d’Informació al Client (INF)

Perifèric d’informació al passatge

A nivell funcional, el Perifèric d’Informació al Passatge és l’encarregat de comunicar els servidors del sistema INF amb les pantalles de l’estació. Aquesta comunicació es fa a través de la Xarxa de Transmissió de Dades, establint els protocols i els missatges necessaris per donar la funcionalitat global a tot el sistema. Es considera que el SO del Perifèric d’Informació al Passatge entra dins de l’anàlisi de l’element conjunt de Perifèric d’Informació al Passatge.

Redactar els plecs de base per adquirir més nombre de perifèrics del Tram IV.

3.2.3. Xarxa de Transmissió de Dades (XTD)

Subsistema xarxa PCC&PCE. Resta d’equipament.

L’equipament de xarxa del PCC/PCE (CISCO 6500 i 3750) són els elements que proporcionen connectivitat entre els diferents elements de la Línia 9, com per exemple, servidors, workstations o equips de camp (mitjançant la Xarxa de Transmissió de Dades).

Redactar els plecs de base per adquirir la controladora dels 6500. A més, es pot fer servir pels nodes troncals de la XTD.

3.2.4. Xarxa de Transmissió de veu (XTV)

Subsistema del node troncal

El Node Troncal de la XTV és l’encarregat de concentrar la informació a transmetre dels nodes d’estació i transportar-la a la capa de distribució. Disposa de hardware específic capaç de conformar el tràfic SDH en comunicacions Ethernet de nivell 2 (targes on es concentren els “switchs virtuals”). Redactar els plecs de base per adquirir un node troncal XTV per cobrir incidències.

Subsistema dels nodes d’estació

Els Nodes d’Estació de la XTV són els encarregats de recollir la informació dels sistemes que utilitzen aquesta xarxa a les estacions i mitjançant el transport SDH comunicar amb els elements centrals.

Redactar els plecs de base per adquirir dos nodes d’estació 6335 per cobrir incidències d’aquest equipament.

(6)

3.2.5. Xarxa de Backup (XBK)

Equip principal Xarxa de Backup

L’equip Principal de la Xarxa de Backup es connecta amb els Equips Secundaris de l’estació i fa de passarel·la d’aquests amb la Xarxa de Transmissió de Veu.

Redactar els plecs de base per la compra de 3 equips del nou model.

4. LLIURAMENT DEL PROJECTE

El projecte s’haurà de lliurar enquadernat en diferents projectes individuals, de tal manera que es pugui licitar l’obra de forma independent en funció de l’abast, ubicació i dotació pressupostària disponible.

El número màxim d’enquadernacions independents és de 14, a definir durant el seguiment dels projectes.

5. DOCUMENTACIÓ QUE FACILITARÀ INFRAESTRUCTURES A L’INICI DELS TREBALLS

Pla General d’Obsolescència de la L9 del metro de Barcelona. Clau: E11-TM-02609. Febrer 2017. Documentació EFO (Expedient de Final d’Obra) dels subsistemes afectats

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :