ANNEX AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ

23  Descargar (0)

Texto completo

(1)

A

NNEX AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

,

MUNTATGE

,

PERSONALITZACIÓ I DESMUNTATGE D

UN ESTAND DE LA

D

IPUTACIÓ DE

B

ARCELONA PER AL

F

ESTIVAL DE LA

I

NFÀNCIA DE

B

ARCELONA

2017

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Gabinet de Premsa i Comunicació Barcelona, 2 de juny de 2017

El responsable de Gestió de la Presència Institucional

Xavier Godó Vallvé

Vist i plau

La cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials

(2)
(3)

ÍNDEX

A. Plànols

A.1. Plànol d’ubicació de l’estand dins el pavelló firal A.2. Plànols del projecte constructiu i distribució d’espais A.3. Simulacions en planta, alçats i perspectives (renders)

B. Descricpció tècnica constructiva i de materials agrupats per partides i conceptes

C. Antecedents

C.1. Estand interior: Imatges edició 2016 C.2. Espai exterior: Imatges edició 2016

(4)

A. Plànols

A.1. Plànol d’ubicació de l’estand dins el pavelló firal

(5)
(6)

Espai "Gimcana" amb columna del pavelló centrada a l'espai d'activitats

(7)

A.2. Plànols del projecte constructiu i distribució d’espais

MOSTRADOR

MAGATZEM

MOBLE PORTES CORREDERES I PANY

VERD TARONJA LILA VERMELL BLAU GROC GRANA GRANA ENTRADA SORTIDA banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) 250(h) 350(h) 350(h)

moble amb rodes

banc 180x50x42(h)

32

16

ESPAI ESPORTS

ESPAI GINCANA

ESCENARI4X3 ENTRADA SORTIDA

19

16

40,3

10,4

fira FESTIVAL INFÀNCIA 2017 expositor hall/standl DIPUTACIÓ DE BARCELONA 01/--escala (format) SE (din A4) 29-05-2017 DUSTRIBUCIÓ ESPAI

(8)
(9)

MOSTRADOR

MAGATZEM

MOBLE PORTES CORREDERES I PANY

VERD TARONJA LILA VERMELL BLAU GROC GRANA GRANA 5,5 1 1,81 7,69 5,5 1 4,69 4,69 7,69 9,5 1,81 3 1,81 6,5 1,81 3 16 19 banc 180x50x42(h) ENTRADA SORTIDA

MOBLE PORTES CORREDERES I PANY

banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) 250(h) 250(h) 350(h) 350(h)

moble amb rodes

fira FESTIVAL INFÀNCIAL expositor hall/standl DIPUTACIÓ DE BARCELONA 01/--escala (format) 1:150 (din A4) 23-09-2016 PLÀNOLS GENERALS ALÇAT 1:150 (din A4) PLANTA 1:150 (din A4)

(10)

MOSTRADOR

MAGATZEM

MOBLE PORTES CORREDERES I PANY

VERD TARONJA LILA VERMELL BLAU GROC GRANA GRANA ENTRADA SORTIDA banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) banc 180x50x42(h) 250(h) 350(h) 350(h) moble amb rodes

banc 180x50x42(h)

ESCENARI

4X3

fira FESTIVAL INFÀNCIA 2017 expositor hall/standl DIPUTACIÓ DE BARCELONA 01/--escala (format) 1:100 (din A4) 29-05-2017 DUSTRIBUCIÓ GINCANA 5,5 1,7 2 5,5 1,7 2 6,8 16

(11)

A.3. Simulacions en planta, alçats i perspectives (renders)

(12)
(13)
(14)

B.

Descripció tècnica constructiva i de materials agrupats per

partides i conceptes

CONSTRUCCIÓ Paviment/estructura: 304 m2 512 m2 Espai Gimcana:

moqueta tipus “Marvel” de 7 colors diferents (col·locada directament sobre el paviment i fixada) ubicada segons els usos, tal com s’indica als plànols. Espai Esports:

Terra protector. Moqueta firal de color a decidir.

Adhesivada al terra i amb el sistema de seguretat oportú per activitats esportives

304 m2 1 u.

1 u.

Protecció de plàstic previ a la fira (Espai Gimcana) ML Truss

Perfileria 30x30

Instal.lació complerta de truss quadrat de 30x30cm. Material CE 1 TON acer, span sets, personal, maquinària d’elevació, punts de fixació necessaris, cables de seguretat, transport i recollida de material, cannons, etc.

Al trust s’instal.larà la il.luminació necessària i un fris perimetral (ja vindran descrits a la partida corresponent)

Perímetre de 52+12m (x2) de costat, penjat del sostre a uns 5,5 m d’alçada del terra, connectar i agrupar visualment el perímetre dels dos espais. Total 128 m/l.

Escenari de 4x3m de 40 cm alçada amb faldó perimetral i trassera de 2,5m alçada amb gràfica (lona) (segons model 2016)

Fusteria:

1 u.

Espai Gimcana

Magatzem de planta triangular de 20 m² i 350 cm d’alçada, amb tancament i prestatgeries de 35 cm de fondària, fins 2m alçada, perimetrals a les 3 parets.

Parets exteriors llises i preparades per a la correcta instal.lació de gràfica en tota la seva dimensió.

5 u. Mòduls corporis de mida aproximada 300 x 180(alt) x 40 cm, estables, fixes i independents entre sí. Tindran acabat llis i preparat per a la correcta

(15)

150 m/l

facilitaran a l’empresa adjudicada (veure model a l’apartat “C.1. Estand interior: Imatges edició 2016”).

Folrat de la columna central fins a 5 mt d’alçada (forma circular/cilíndrica) Tancament perimetral baix per delimitar els espais de Gimcana i Esports. Simulació de tancament de parc infantil públic amb fustes planes verticals, acabament superior en tall de forma corba. Subjectades entre si, i fixades al terra (segons normativa fira) i amb acabat correcte (i sense estelles). To de fusta: tractament per autoclau

1 u.

2 u.

Mostrador de 300 cm x 90 cm (alt) x 60 cm (fons) amb prestatges interiors i portes correderes amb pany. Lacat blanc, llis i preparat per a la correcta instal.lació de gràfica al frontal i lateral.

Mòdul d’emmagatzematge de 300 cm x 60 cm x 60 cm de fons per darrera mostrador, amb 2 prestatges interiors i portes correderes amb pany. Lacats blanc, llisos i preparat per a la correcta instal·lació de gràfica al frontal.

10 u. Bancs de 180 x 50 x 42 cm de fusta o similar, amb pintura blanca lacada + 50 coixins plans quadrats (5 bancs per a la zona d’activitats + 5 per zona d’estada infantil).

2 u.

2 u. 2u. 1u.

Suport (portaglobus + pal) per sobre mostrador (capacitat per 20 globus inflats cadascun). Mida aproximada 80x60x15 cm

Màquina d’inflar globus amb compressor elèctric d’aire. Expositor vertical per material difusió A4 i A5. 120x120 cm

Moble porta-llibres baix, amb prestatges, fabricat en DM i pintat (lacata blanc, llis i preparat per a la correcta instal·lació de gràfica, de 120 x 120 x 40cm de fons. Tancat pels laterals.

2 u.

2 u.

2 u.

Estructures (tòtems) de 100x350 cm d’alçada (base triangular equilàter) per indicar els accessos. Aniran retolats en tota la seva dimensió a 3 cares. Lacats prèviament en blanc. Lacats en blanc, llisos i preparats per a la correcta instal·lació de gràfica (vinil adhesiu).

Estructures (tòtems) de 100x250 cm d’alçada (base triangular equilàter) per indicar accessos, horaris i activitats als diferents espais. Aniran retolats en tota la seva dimensió a 3 cares. Lacats en blanc, llisos i preparats per a la correcta instal·lació de gràfica (vinil adhesiu).

Estructures (tòtems rígids) de 80x180 cm d’alçada, de 2 cares, per indicar accessos, horaris i activitats als diferents espais. Aniran retolats en tota la seva dimensió a 2 cares. Lacats en blanc, llisos i preparats per a la correcta instal·lació de gràfica.

(16)

ELECTRICITAT Subministrament en règim de lloguer i muntatge del següent material:

20 + 60 u. Focus leds (baix consum, 100/120w) equivalent a Instal.lació de focus INDIO 400w llum freda. Instal.lats al trust per il·luminació general de l’estand, el fris i els corporis.

Material, instal.lació, treballs en altura, i tot el necessari per a la seva correcta instal.lació i ajustaments.

30 unitats espai Gimcana + 60 unitats espai Esports

5 u. Bases d’endolls de superfície repartits per diferents punts de l’estand (amb 6 endolls cadascuna): magatzem, mostrador....

1 u.

4u.

Espai Gimcana. Quadre elèctric de 15 Kw.

Cablejat, punts de llum i altres elements i instal·lacions necessàries. Espai Esports:

Subministrament i instal.lació de 4 caixes de llum amb diferencial, derivats a partir de l’arqueta de serveis fixa existent.

RETOLACIÓ Subministrament i instal·lació del següent material:

1 u.

4u.

2u.

1u.

Magatzem. Impressió digital i instal·lació de vinil adhesiu amb gràfica a les 3 cares en tota la dimensió de les parets i porta.

Fris superior perimetral als 4 laterals, de 52+12m (x2) de costat i d’1,8m d’alçada suspès del truss, compacte i retolat a dues cares amb lona sobre suport rígid en tota la seva superfície. Total 128 m/l a 2 cares.

Retolació mòduls darrera mostrador en vinil en tota la seva dimensió (2 cares)

Retolació mostrador en vinil en tota la seva dimensió. Frontal + laterals

10 u. Mòduls corporis de 300 x 180 x 40 cm de fons. Impressió digital i instal·lació de vinil adhesiu amb gràfica (2 cares+2 laterals).

2 u. Estructures (tòtems) de 100x350 cm d’alçada (base triangular equilàter) per indicar els accessos. Retolats en tota la seva dimensió a 3 cares (vinil adhesiu).

(17)

2u.

2u.

Estructures (tòtems) de 100x250 cm d’alçada. Retolats en tota la seva dimensió a 3 cares (vinil adhesiu).

Estructures (tòtems rígids) de 80x180 cm d’alçada, de 2 cares, per indicar accessos, horaris i activitats als diferents espais.

4 u. Vinils de tall logo Diputació + xarxes social (per llocs a decidir) de 60 cm amplada.

EQUIPS INFORMÀTICS I AUDIOVISUALS

Subministrament (en règim de lloguer) i instal·lació dels següents aparells i materials: 6u. Micros inhalàmbrics diadema (DPA /phonal) + receptor + cablejat i accessoris

Control de so per separat per funcionament simultani als 5 espais d’activitats + 1 auxiliar.

12u. Altaveus PS8 repartits per a les 6 zones d’activitats (5 + zona estada infantil).

2u. Micros + equip de so per escenari,

2 u.

2 u.

Ordinador portàtils

1 per mostrador, amb wi-fi (senyal subministrat per Fira) + impressora color + 2 paquets de paper de 100gr + 4 recanvis tonner.

1 per comandar pantalla activitats.

Pantalles/monitors TV 48” per activitats. Integrades en estructures tòtems (1 en zona gimcana i 1 en zona esports)

1 u. Assistència d’un tècnic de l’empresa, especialista en audiovisuals durant els dies que dura l’esdeveniment i també durant el dia final de muntatge (dia 22 de desembre) que es farà l’assaig final de tot el funcionament d’activitats. Assistència de 2 tècnics el darrer dia de muntatge (dia 22 de desembre) per donar suport per les instal·lacions i ubicacions definitives de mobiliari, material propi que s’hagi de d’ubicar en els estands.

NETEJA

304 m2 Neteja general de l'estand i magatzem prèvia i durant el certamen. 2 neteges diàries amb aspirador alta potència (8h i 15h)

(18)

MOBILIARI

Subministrament i muntatge del següent material en règim de lloguer: 8u.

12 u. 4 u.

Tamborets alts amb respatller model Ginny (o similar), color blanc per al mostrador

Cadires model polipropilé, color blanc per interior magatzem. Taules per interior de magatzem 2 x 1 m

30 u. 30 u. 40 u. 4 u. 12u. 4u.

Puff baixos, de colors, per als nens.

Coixins per terra i bancs. Quadrats. Gruix d’uns 5cm. Catifes rodones de colors

Taules baixes quadrades, per zona activitats (tipus Lack Ikea, de colors vius)

Catenàries extensibles per control de cues

Transport i retorn de 4 bancs model Diputació des del seu magatzem de Montcada.

1 u. 1 u.

Per ubicar al magatzem:

Frigorífic alt (160 cm) amb congelador Microones

4 u. Penjadors linials per 20 persones

2 u. Cubells per deixalles: 1 per rebuig + 1 per plàstics. Tamany sac industrial 18 m/l Prestatgeria perimetral per magatzem, de diferents nivells fins 2 mt

d’alçada

1 u. Taula per la cafetera

1 u. Cafetera + serveis: 100 cafè + 50 tè (+ gots + culleres + sucre + tovallons) 1u. Font d'aigua + 4 bidons recanvi + gots plàstic

(19)

C. Antecedents

(20)
(21)
(22)

C.2. Espai exterior: Imatges edició 2016

(23)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :