Resultat Votació Esmenes

Download (0)

Full text

(1)

Vots en contra 23

Vots Abstenció 10

Títol I Article 1 Naturalesa Jurídica

ESMENA núm. 1 (Pilar

Rebaque) 229

Nuls 8

Projecte de Junta 314 Títol I Article 3. Normativa aplicable

ESMENA núm. 2 (Marta

Sintes) 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol I Article 4. Membres del Col·legi.

ESMENA núm. 3 (Marta

Sintes) 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol I Article 6.Identificació de les persones col·legiades i associades

ESMENA núm. 4 (Marta

Sintes) 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol I Article 7. Finalitats del Col·legi

ESMENA núm. 5 (Marta Sintes) 19 ESMENA núm. 6 (Vanessa González) 18 Nuls 13 Projecte de Junta 501 Títol I Article 8. Funcions públiques del Col·legi

ESMENA núm. 7

(Vanessa González) 31

Nuls 8

Projecte de Junta 512 Títol I Article 9. Altres funcions col·legials

ESMENA núm. 8 (Marta

Sintes) 9

ESMENA núm. 9

(Vanessa González) 18

(2)

Títol I Article 10. La llengua ESMENA núm. 10 (Marta Sintes) 17 ESMENA núm. 12 (Vanessa González) 6 ESMENA núm.11 (Vanessa González) 11 Nuls 19 Projecte de Junta 498 Títol I Article 11. Les noves tecnologies

ESMENA núm. 13

(Vanessa González) 21

Nuls 8

Projecte de Junta 522 Títol I Article 12. Delegacions territorials

ESMENA núm. 14

(Vanessa González) 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol II Article 19 Domicili i notificacions

ESMENA núm. 15 (Marta

Sintes) 32

Nuls 8

Projecte de Junta 511 Títol II Article 30. Drets corporatius

ESMENA núm. 16 (Marta

Sintes) 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol II Article 33. Mediació col·legial

ESMENA núm. 17

(Vanessa González) 27

Nuls 8

Projecte de Junta 516 Títol II Article 34. Obligacions deontològiques

ESMENA núm. 18 (Marta Sintes) 21 ESMENA núm. 19 (Vanessa González) 16 Nuls 12 Projecte de Junta 502 Títol II Article 38. La vènia

ESMENA núm. 20 (Marta

Sintes) 36

Nuls 8

Projecte de Junta 515

Títol II Article 39. Sol·licitud de la vènia i obligacions del nou advocat o advocada ESMENA núm. 21 (Marta

Sintes) 36

Nuls 8

Projecte de Junta 507 Títol II Article 53. Torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta

ESMENA núm. 22 (Marta Sintes). 25 ESMENA núm. 23 (Vanessa González) 14 Nuls 15 Projecte de Junta 497

(3)

Títol III Article 56. Funcions Sintes). 21 ESMENA núm. 25

(Vanessa González). 16

Nuls 13

Projecte de Junta 501 Títol III Article 58. L’Assemblea General Extraordinària

ESMENA núm. 26 (Marta Sintes). 17 ESMENA núm. 27 (Vanessa González). 18 Nuls 13 Projecte de Junta 503 Títol III Article 59. Convocatòria

ESMENA núm. 28

(Vanessa González). 27

Nuls 8

Projecte de Junta 516 Títol III Article 60. Presentació de propostes o ESMENA

ESMENA núm. 29

(Vanessa González). 23

Nuls 8

Projecte de Junta 520 Títol III Article 61. Dret d’informació

ESMENA núm. 30

(Vanessa González). 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol III Article 63. Celebració

ESMENA núm. 31(Marta Sintes). 11 ESMENA núm. 32 (Vanessa González). 18 Nuls 15 Projecte de Junta 507 Títol III Article 64. Forma de la votació

ESMENA núm. 33

(Vanessa González). 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol III Article 65. Adopció d’acords

ESMENA núm. 34

(Vanessa González). 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol III Article 66. Acta

ESMENA núm. 35

(Vanessa González). 22

Nuls 8

Projecte de Junta 521 Títol III Article 68. Moció de censura

ESMENA núm. 36 (Marta

Sintes). 25

ESMENA núm. 37

(Vanessa González). 16

(4)

Títol III Article 70. Requisits per ser membre de la Junta de Govern ESMENA núm. 38 (Marta Sintes). 17 ESMENA núm. 39 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 505 Títol III Article 71. Duració del mandat

ESMENA núm. 40 (Marta Sintes). 15 ESMENA núm. 41 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 507

Títol III Article 72. Reunions, convocatòria, assistència, quòrum i acords ESMENA núm. 42

(Vanessa González) 27

Nuls 8

Projecte de Junta 516 Títol III Article 74. Competències

ESMENA núm. 43 (Marta Sintes). 17 ESMENA núm. 44 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 505

Títol III Article 82. El defensor o defensora de la persona col·legiada ESMENA núm. 45 (Marta Sintes). 21 ESMENA núm. 46 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 501 Títol III Article 83. Disposicions generals

ESMENA núm. 47 (Marta

Sintes). 32

Nuls 9

Projecte de Junta 510 Títol III Article 85. Les comissions delegades de la Junta de Govern

ESMENA núm. 48 (Marta Sintes). 19 ESMENA núm. 49 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 503 Títol III Article 86. Les seccions del Col·legi

ESMENA núm. 50 (Marta

Sintes). 32

Nuls 8

Projecte de Junta 511 Títol III Article 87. Les comissions de persones col·legiades

ESMENA núm. 51 (Marta

Sintes). 34

Nuls 8

(5)

Títol III Article 88 El Grup d’Advocats JovesGrima) 226 Nuls 8 Projecte de Junta 317 Títol III Esmena núm. 53 (Francesc Chamorro) 114 Nuls 8 Projecte de Junta 429 Títol IV Article 97. Mesa Electoral i votació

ESMENA núm. 54

(Vanessa González). 23

Nuls 8

Projecte de Junta 520 Títol IV Article 98. Exercici del dret de vot

ESMENA núm. 55

(Vanessa González). 24

Nuls 8

Projecte de Junta 519

Títol IV Article 99. Sol·licitud de la documentació necessària per votar per correu ESMENA núm. 56

(Vanessa González). 23

Nuls 8

Projecte de Junta 520 Títol VI Article 105. Notificació

ESMENA núm. 57 (Marta

Sintes). 30

Nuls 8

Projecte de Junta 513 Títol VI Article 106. Publicitat

ESMENA núm. 58 (Marta

Sintes). 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol VII Article 110. El dret d’informació econòmica

ESMENA núm. 59 (Marta Sintes). 19 ESMENA núm. 60 (Vanessa González). 18 Nuls 13 Projecte de Junta 501 Títol VII Article 111. Auditoria

ESMENA núm. 61

(Vanessa González). 25

Nuls 8

Projecte de Junta 518 Títol VII Article 113. Recursos extraordinaris

ESMENA núm. 62 (Marta

Sintes). 30

Nuls 8

Projecte de Junta 513 Títol VII Article 115. La Comissió Econòmica Assessora

ESMENA núm. 63

(Vanessa González). 23

Nuls 8

Projecte de Junta 520 Esmena núm. 64

(6)

Nuls 8 Projecte de Junta 513 Títol VIII Article 118. Persones col·laboradores

Esmena núm. 65(Marta Sintes). 19 Esmena núm. 66 (Vanessa González). 18 Nuls 13 Projecte de Junta 501

Títol IX Article 120. Procediment de modificació dels Estatuts col·legials ESMENA núm. 67 (Marta Sintes). 17 ESMENA núm. 68 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 505

Títol IX Article 122. Procediment d’elaboració dels reglaments corporatius Esmena núm. 69

(Francesc Chamorro) 19

Nuls 8

Projecte de Junta 524 Títol IX Article 123. Referèndum

ESMENA núm. 70 (Marta Sintes). 17 ESMENA núm. 71 (Vanessa González). 16 Nuls 13 Projecte de Junta 505 Títol IX ADDICIÓ Capítol relatiu als drets dels advocats d’ofici.

ESMENA núm. 72

(Vanessa González). 30

Nuls 8

Projecte de Junta 513 Títol X Article 125. Segregació del Col·legi

Esmena núm. 73(Marta

Sintes) 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol XI Article 126. Causes de dissolució del Col·legi

ESMENA núm. 74 (Marta

Sintes). 34

Nuls 8

Projecte de Junta 509 Títol XI Article 127. Procediment de dissolució del Col·legi

ESMENA núm. 75 (Marta Sintes). 34 Nuls 8 Projecte de Junta 509 Tansitoria Tercera Esmena núm. 76(Marta Sintes) 34 Nuls 8 Projecte de Junta 509 Transitoria Quarta Esmena núm. 77 (Alfons Cardelús) 42 Nuls 8 Projecte de Junta 501

(7)

Addicional Sintes) 34 Nuls 8 Projecte de Junta 509 Final Esmena núm. 79(Marta Sintes) 34 Nuls 8 Projecte de Junta 509

Figure

Updating...

References

Related subjects :