Plec de Condicions Tècniques

491  Descargar (0)

Texto completo

(1)

 

 

 

 

 

Plec  de  Condicions  Tècniques  

Projecte Executiu d’Aparcaments Subterranis

Ubicació: Parc Sanitari Pere Virgili Autor: Jacinto Jiménez Fuentes

(2)

Plec de condicions tècniques 1

ÍNDEX

B - MATERIALS ... 13

B0 - MATERIALS BASICS ... 13

B01 - LIQUIDS ... 13

B011 - NEUTRES ... 13

B03 - GRANULATS... 155

B031 - SORRES ... 155

B032 - SAULONS... 188

B033 - GRAVES ... 19

B03D - TERRES ... 233

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS... 244

B051 - CIMENTS... 244

B052 - GUIXOS ... 29

B053 - CALÇS ... 30

B05B - CIMENTS NATURALS... 32

B06 - FORMIGONS DE COMPRA ... 33

B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS ... 33

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA... 36

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR... 39

B07 - MORTERS DE COMPRA... 41

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS ... 41

B0A - FERRETERIA ... 43

B0A1 - FILFERROS ... 43

B0A3 - CLAUS ... 44

B0A4 - VISOS... 45

B0A5 - CARGOLS... 46

B0A6 - TACS I VISOS ... 47

B0A7 - ABRAÇADORES ... 48

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES... 49

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES ... 49

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES... 52

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS ... 54

B0CH - PLANXES D'ACER ... 54

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ... 55

B0D2 - TAULONS... 55

B0D3 - LLATES ... 56

B0D4 - POSTS ... 57

B0D6 - PUNTALS ... 58

B0D7 - TAULERS ... 60

B0D8 - PLAFONS ... 61

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS ... 62

B0DZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

.. 63

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA ... 65

B0F1 - MAONS CERÀMICS ... 65

(3)

B0FA - TOTXANES ... 69

B0FH - RAJOLES I GRES ... 70

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS ... 74

B0G1 - PEDRES NATURALS PER A REVESTIMENTS ... 74

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL

TREBALL ... 75

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES... 75

B151 - MATERIALS PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES

DE PERSONES I OBJECTES ... 75

B152 - MATERIALS PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE

PERSONES I OBJECTES ... 80

B15A - MATERIALS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA... 85

B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES .... 89

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES ... 94

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES ... 94

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER... 94

B5 - MATERIALS PER A COBERTES... 96

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES ... 96

B5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS ... 96

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES ... 101

B6A - MATERIALS PER A REIXATS METAL.LICS... 101

B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER ... 101

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METAL.LICS ... 102

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ... 103

B74 - LÀMINES DE PVC ... 103

B741 - LÀMINES DE PVC NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE ... 103

B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS ... 105

B75Z - MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS .... 105

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ... 106

B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ ... 106

B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES ... 108

B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES ... 108

B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC ... 109

B7DA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS ... 109

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS ... 112

B7J5 - SEGELLANTS ... 112

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS... 115

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS ... 117

B83 - MATERIALS PER A APLACATS ... 117

B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS ... 117

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS ... 118

B844 - PLAQUES DE CARTÓ-GUIX ... 118

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS ... 119

B89 - MATERIALS PER A PINTURES... 120

B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS... 120

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS ... 126

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS

SUPERFICIALS... 126

(4)

Plec de condicions tècniques 3

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS ... 131

B96 - MATERIALS PER A VORADES ... 131

B965 - PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES ... 131

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE

RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA ... 133

B9C1 - TERRATZO LLIS ... 133

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO ... 135

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS... 136

B9E1 - PANOTS ... 136

B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS ... 137

B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL ... 137

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES... 138

BAR - PORTES EXTERIORS ... 138

BARA - PORTES BASCULANTS... 138

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES

PRACTICABLES ... 140

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES ... 140

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ... 141

BB1 - BARANES... 141

BB12 - BARANES D'ACER... 141

BB3 - REIXES ... 142

BB32 - REIXES D'ACER ... 142

BBB - SENYALITZACIO VERTICAL ... 143

BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL ... 143

BBC - ABALISAMENT ... 145

BBC1 - ABALISAMENT ... 145

BBL - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS ... 147

BBL1 - SENYALS PROVISIONALS ... 147

BBLZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

PROVISIONALS ... 149

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ... 151

BBM2 - BARRERES ... 151

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT .. 153

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO,CANALITZACIO, VENTILACIO... 157

BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS... 157

BD13 - TUBS DE PVC ... 157

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I

VENTILACIÓ ESTÀTICA... 159

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES ... 160

BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES ... 160

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES ... 161

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS... 163

BD7C - TUBS DE FORMIGO AMB VORERA INTERIOR I VOLTA ... 163

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS ... 165

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE ... 168

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE... 168

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS ... 170

BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE

PVC ... 170

(5)

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS ... 171

BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE

PVC ... 171

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACI´, CALEFACCIÓ I

VENTILACIÓ MECÀNICA... 172

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS ... 172

BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS ... 172

BEK - REIXETES I DIFUSORS ... 173

BEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES

ORIENTABLES HORITZONTALS ... 173

BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ... 176

BEM1 - VENTILADORS AXIALS ... 176

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,

CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA ... 177

BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS ... 177

BEWM - ACCESSORIS PER A VENTILADORS ... 177

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ... 177

BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT... 177

BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA ... 177

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE ... 179

BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR ... 179

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS ... 181

BFW2 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT .. 181

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS ... 181

BFY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A

TUBS D'ACER GALVANITZAT ... 181

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES... 182

BG1 - CAIXES I ARMARIS ... 182

BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ ... 182

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES ... 183

BG2 - TUBS I CANALS ... 185

BG23 - TUB RIGID D'ACER ... 185

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA ... 186

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ... 186

BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I

H07V-U ... 187

BG38 - CONDUCTOR DE COURE NU... 189

BG6 - TEMPORITZADORS ... 190

BG62 - INTERRUPTORES Y COMMUTADORES ... 190

BG63 - ENDOLLS ... 191

BG64 - PULSADORES ... 192

BGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA ... 193

BGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA ... 193

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA ... 194

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA ... 194

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA ... 195

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS

ELÈCTRIQUES ... 196

(6)

Plec de condicions tècniques 5

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I

ARMARIS ... 196

BGW3 - PARTES

PROPORCIONALES

DE ACCESORIOS

PARA

CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE TENSIÓN BAJA ... 196

BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 197

BGWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS

D'ENERGIA REACTIVA... 198

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES... 198

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA ... 198

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT... 199

BH6 - LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ ... 199

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA ... 199

BHA - LLUMS INDUSTRIALS ... 201

BHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS ... 201

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS

D'ENLLUMENAT ... 203

BHWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS

INDUSTRIALS ... 203

BHWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS

ESPECIALS ... 204

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS

SANITARIS ... 204

BJ1 - APARELLS SANITARIS ... 204

BJ13 - LAVABOS... 204

BJ14 - INODORS ... 206

BJ1A - ABOCADORS ... 207

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS ... 208

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS ... 211

BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS ... 211

BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS ... 212

BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS... 214

BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS ... 214

BJ39 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS ... 215

BJM - COMPTADORS D'AIGUA ... 216

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA ... 216

BL - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT ... 217

BL2 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS... 217

BL21 -

GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

. 217

BL7 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS ... 218

BL71 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE

PASSATGERS ... 218

BL9 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS

HIDRÀULICS... 219

BL91 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A

ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS ... 219

(7)

BLA4 - PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A

ASCENSORS ... 220

BLF - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS ... 220

BLF1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE

PASSATGERS ... 222

BLJ -

QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS ...

223

BLJ1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS

HIDRÀULICS DE PASSATGERS ... 223

BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS ... 224

BLN1 - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS . 224

BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS... 226

BLR1 - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS ... 226

BLT - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS... 227

BLT1 - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS ... 227

BLL - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS ... 228

BLL1 - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS

DE PASSATGERS... 228

BM -

MATERIALS PER A INSTALACIONS CONTRAINCENDIS I DE SEGURIDAD .

231

BM1 - MATERIALS PER A INSTALACIONS DE PROTECCIÓ DE INCENDIS I

GASES ... 231

BM11 - DETECTORS ... 231

BM12 - CENTRALES DE DETECCIÓN ... 233

BM14 - POLSADORS D'ALARMA ... 234

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS ... 235

BM23 - BOQUES D'INCENDI... 235

BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS ... 239

BM31 - EXTINTORS MANUALS... 239

BMD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT ... 242

BMD4 - SIRENES ... 242

BMY - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ... 243

BMY1 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ ... 243

BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ ... 244

BMY3 - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA

EXTINTORES ... 245

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ ... 246

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA ... 246

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA ... 246

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA ... 247

BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA ... 247

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ ... 248

BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA ... 248

BNN - BOMBES FECALS I D'ESGOTAMENT... 249

BNN2 - BOMBES FECALS SUBMERGIBLES... 249

BP -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

249

BP1 - ANTENES COL.LECTIVES... 249

(8)

Plec de condicions tècniques 7

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS... 250

BQ8 - ELECTRODOMESTICS ... 250

BQ8A - EIXUGAMANS ... 250

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA ... 251

BQU1 - MODULS PREFABRICATS ... 251

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER MODULS PREFABRICATS OBRA .. 253

BQUA - EQUIPAMENT MEDIC... 254

D - ELEMENTS COMPOSTOS ... 256

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS ... 256

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS ... 256

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB

ADDICIONS ... 256

D07 - MORTERS I PASTES ... 257

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS ... 257

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT ... 257

D0B2 - ACER EN BARRES... 257

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES ... 258

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ ... 260

E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ... 260

E21 - ENDERROCS ... 260

E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS ... 260

E22 - MOVIMENTS DE TERRES... 261

E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY ... 261

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS ... 263

E3 - FONAMENTS ... 265

E31 - RASES I POUS ... 265

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS ... 265

E32 - MURS DE CONTENCIÓ ... 272

E32B - ARMAT DE MURS DE CONTENCIÓ ... 272

E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ ... 276

E3G - PANTALLES ... 280

E3G5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES... 280

E3GB - ARMADURES PER A PANTALLES... 283

E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES ... 290

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS ... 290

E3Z1 - CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT... 290

E4 - ESTRUCTURES ... 291

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ... 291

E451 - FORMIGONAT DE PILARS... 291

E452 - FORMIGONAT DE MURS ... 297

E453 - FORMIGONAT DE BIGUES ... 303

E45B - FORMIGONAT DE XAPA DE COMPRESSIÓ ... 309

E4B - ARMADURES ... 312

E4B1 - ARMADURES PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ... 312

E4D - ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGO ... 317

E5 - COBERTES EDICLES ESCALES ... 321

(9)

E5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS... 321

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES ... 324

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA ... 324

E612 - PARETS DE CERÀMICA ... 324

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERAMICA ... 326

E64 - TANCAMENTS DE PLANXES METAL.LIQUES ... 329

E645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER ... 329

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ... 330

E74 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES... 330

E743 - MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES DE PVC NO

PROTEGIDES... 330

E78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS ... 333

E785 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB

PASTES ELASTOMÈRIQUES ... 333

E7B - LÀMINES SEPARADORES ... 334

E7B1 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ ... 334

E7B2 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ ... 335

E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC... 335

E7DA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS... 335

E7J - JUNTS I SEGELLATS ... 336

E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS ... 336

E8 - REVESTIMENTS ... 338

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS... 338

E811 - ARREBOSSATS ... 338

E82 - ENRAJOLATS... 340

E824 -

ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT ..

340

E83 - APLACATS ... 342

E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA ... 342

E84 - CELS RASOS ... 343

E844 - CELS RASOS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX ... 343

E89 - PINTATS... 344

E898 - PINTATS DE PARAMENTS ... 344

E89A - PINTATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT ... 347

E9 - PAVIMENTS ... 349

E93 - SOLERES I RECRESCUDES ... 349

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ ... 349

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL... 350

E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS ... 350

E9V - ESGLAONS ... 351

E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL... 351

E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS ... 352

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS ... 353

E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS ... 353

EA - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES ... 355

EAR - PORTES PER A TANQUES... 355

EARA - PORTES BASCULANTS ... 355

EAU - PORTES D'ACER, PVC I ALUMINI... 356

EAUC - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL.LOCADES ... 356

(10)

Plec de condicions tècniques 9

EAY1 - COL.LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE

PARETS ... 357

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ... 358

EB1 - BARANES ... 358

EB12 - BARANES D'ACER ... 358

EB3 - REIXES ... 360

EB32 - REIXES D'ACER ... 360

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ ... 361

ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS ... 361

ED11 - DESGUASSOS... 361

ED15 - BAIXANTS ... 361

ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS ... 363

ED35 - PERICONS ... 363

ED7 - CLAVEGUERONS ... 364

ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC ... 364

EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I VENTILACIÓ

MECÀNICA ... 365

EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS... 365

EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS ... 365

EEK - REIXETES I DIFUSORS ... 366

EEK1 - REXEITES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES

HORITZONTALS... 366

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ ... 367

EEM1 - VENTILADORS AXIALS... 367

EF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS ... 368

EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT ... 368

EF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA ... 368

EF5 - TUBS DE COURE... 370

EF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR ... 370

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ... 372

EG1 - CAIXES I ARMARIS ... 372

EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ... 372

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES ... 373

EG2 - TUBS I CANALS... 373

EG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC ... 373

EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA... 375

EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ... 375

EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I

H07V-U ... 376

EG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS ... 377

EG6 - TEMPORITZADORS ... 378

EG62 - INTERRUPTORES Y CONMUTADORES ... 378

EG63 - ENDOLLS ... 379

EG64 - PULSADORES... 380

EGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA... 381

EGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA... 381

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA ... 382

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA ... 382

(11)

EH6 - LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ... 383

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA ... 383

EHA - LLUMS INDUSTRIALS... 384

EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS ... 384

EHB - LLUMS ESPECIALS ... 385

EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS... 385

EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS ... 385

EJ1 - APARELLS SANITARIS ... 385

EJ13 - LAVABOS ... 385

EJ14 - INODORS ... 386

EJ1A - ABOCADORS ... 387

EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS ... 388

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS ... 389

EJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS ... 389

EJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS... 391

EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS ... 392

EJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS ... 392

EJ39 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS ... 394

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY... 396

EJ46 - ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS ... 396

EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ... 397

EJM1 - COMPTADORS ... 397

EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT... 398

ELG - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER

A 12 PERSONES, COM A MÀXIM ... 398

ELG3 - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA

AMB UN PISTÓ LATERAL, PER A 6 PERSONES (450 KG) I 0,63 M/S ... 398

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT ... 400

EM1 - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS... 400

EM11 - DETECTORES ... 400

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ ... 401

EM13 - SIRENES... 402

EM14 - POLSADORS D'ALARMA... 403

EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS ... 403

EM23 - BOQUES D'INCENDI ... 403

EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ ... 404

EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA... 404

EN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS ROSCADES ... 404

EN3 - VÀLVULES D'ESFERA... 406

EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES ... 406

EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ ... 407

EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES ... 407

ENN - BOMBES FECALS I D'ESGOTAMENT ... 408

ENN2 - BOMBES FECALS SUBMERGIBLES ... 408

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ ... 408

EP1 - ANTENES COL.LECTIVES ... 408

EP15 - CONDUCTORS COAXIALS ... 408

EPD - INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS ICT ... 409

(12)

Plec de condicions tècniques 11

EQ - EQUIPAMENTS ... 410

EQ8 - ELECTRODOMESTICS... 410

EQ8A - EIXUGAMANS... 410

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ ... 411

F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES ... 411

F21 - DEMOLICIONS ... 411

F214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES ... 411

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT... 413

F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO ... 414

F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA... 416

F22 - MOVIMENTS DE TERRES ... 418

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS... 418

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES ... 419

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES ... 420

F23 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS... 422

F231 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES ... 422

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA ... 423

F241 - TRANSPORT DE TERRES ... 423

F3 - FONAMENTS ... 424

F30 - FONAMENTS ... 424

F30D - ENCOFRATS PER A RASES I POUS ... 424

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS ... 428

F7B - LAMINES SEPARADORES ... 428

F7B1 - LAMINES SEPARADORES DE POLIPROPILE ... 428

F9 - PAVIMENTS... 429

F96 - VORADES ... 429

F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO ... 429

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL ... 430

F9B4 - PAVIMENTS DE PEDRA GRANITICA... 430

F9E - PAVIMENTS DE PANOT ... 432

F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT... 432

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ... 433

FB2 - BARRERES DE SEGURETAT ... 433

FB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT .. 433

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ... 434

FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS ... 434

FBA3 - MARQUES SUPERFICIALS ... 436

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS DE SERVEIS... 438

FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS ... 438

FD1A - BASTIMENTS I TAPES ... 438

FD1B - BASTIMENTS I REIXES... 439

FD5 - DRENATGES... 440

FD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ ... 440

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS ... 442

FD7 - CLAVEGUERES... 444

FD7C -

CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGO AMB VORERA INTERIOR

444

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC ... 447

(13)

FDD2 - PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS ... 449

FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POU REGISTRE .. 451

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL ... 452

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ... 452

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS ... 452

G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS ... 452

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT,

PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ ... 454

G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE... 455

G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES... 456

G243 - TRANSPORT DE RUNES ... 456

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT ... 458

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL ... 458

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES ... 458

H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES PERSONES . 458

H153 - PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES PERSONES,OBJ. 463

H15A - ELEMENTS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA... 465

H6 - TANCAMENTS I DIVISORIES ... 467

H6A - TANCAMENTS DE MALLES METAL.LIQUES ... 467

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER ... 467

H6AZ -

ELEMENTS AUXILIARS TANCAMENTS MALLES METAL.LIQUES ..

469

HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL ... 470

HB2 - BARRERES DE SEGURETAT... 470

HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT .. 470

HB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES ... 471

HB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT ... 473

HBB - SENYALITZACIO VERTICAL... 474

HBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIO ... 474

HBB2 - SENYALS D'INFORMACIO I DE DIRECCIO ... 476

HBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL ... 479

HBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL ... 481

HBC - ABALISAMENT... 484

HBC1 - ABALISAMENT ... 484

HQ - EQUIPAMENTS ... 486

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA ... 486

(14)

Plec de condicions tècniques 13

B - MATERIALS

1 B0 - MATERIALS BASICS

B01 - LIQUIDS B011 - NEUTRES

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:

Aigües utilitzades per algun dels següents usos: - Confecció de formigó

- Confecció de morter - Confecció de pasta de guix - Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc... - Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. CONFECCIÓ O CURAT DE FORMIGONS O MORTERS:

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons que ni tinguin cap armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat, es prohibeix l’ús d’aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)... >= 5 - Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)...<= 15 g/l - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) ...<= 1 g/l - En cas d’utilitzar-se ciment SR ... <= 5 g/l - En la resta de casos ... <= 1 g/l - Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178):

- Formigó pretesat ... <= 1 g/l - Formigó armat ... <= 3 g/l - Formigó massa amb armadura de fissuració ... <= 3 g/l - Hidrats de carboni (UNE 7-132) ... 0 - Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)...<= 15 g/l L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:

- Pretensat ... <= 0,2% pes de ciment - Armat ... <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració ... <= 0,4% pes de ciment AIGUA DESTINADA PER A REG DE LES PLANTACIONS EN JARDINERIA:

Ha de tenir unes característiques de qualitat que no siguin limitant del desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, no provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris de l’espai verd.

Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps han d’ésser similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen).

Origen de l’aigua per a reg:

- Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús públic es sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment present pel Decret

(15)

1138/1990 del 14 de setembre hi han d’acomplir unes condicions específiques per considerar- les aptes pel consum humà.

- Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc. Aquestes no necessàriament estan sotmeses a control periòdics pels organismes públics. L’ús d’aigües residuals depurades es troba regulat segons Decret 252/82 art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol segons la llei d’aigües 29/1985 tit. V, Cap. III, Art. 101 i en el Reial Decret 849/86. Tit III, Cap III, Art. 272 i 273. A Catalunya, a l’espera de la normativa a l’estat cal seguir els criteris que es troben reflectits en la monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg” de la Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la generalitat de Catalunya de 1994.

Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua per a reg:

- Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres bàsics. En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes.

Qualificació de l’aigua: - pH:

- Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies (contaminacions industrials, sodificació, etc).

- Conductivitats elèctrica i contingut total en sals:

- Es considerarà que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l.

- Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva utilització en reg per aspersió.

- SAR ( relació d’absorció de sodi)

- L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 15

- Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside.

-Índex de carbonat de sodi residual: - Les aigües es classifiquen en:

- Bona: ... de 0 a 1,25 meg./l - Regular: ... de 1,25 a 2,5 - No recomanable pel reg: ... més de 2,5 meg.l. - Duresa:

- Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòls forts i compactats +---+ ¦ Tipus ¦ Graus higromètrics ¦ ¦---¦---¦

¦ Molt dolça ¦ menys de 7 ¦

¦---¦---¦ ¦ Dolça ¦ de 7 a 14 ¦ ¦---¦---¦ ¦ Mitjanament dolça ¦ de 14 a 22 ¦ ¦---¦---¦ ¦ Mitjanament dura ¦ de 22 a 32 ¦ ¦---¦---¦ ¦ Dura ¦ de 32 a 54 ¦ ¦---¦---¦ ¦ Molt dura ¦ més de 54 ¦ +---+ - Bor

- Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. - Cultius molt sensibles de ... 0,3 a 1 ppm de B

(16)

Plec de condicions tècniques 15

- Cultius tolerants... de 1 a 2 ppm de B - Cultius molt tolerants ... de 2 a 4 ppm de B - No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l.

- Clor

- No recomanable que superi els 0,5 g/l - Sodi:

- No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l - Sulfat:

- Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 400 mg/l.

Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable:

- A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl.

- El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el recomanat en la monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg”.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Mitjançant xarxa d’aigua potable, xarxa de reg o amb cisternes de manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc.

L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport amb cisterna ha d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert alteracions respecte al seu origen.

En cas de dipòsits de formigó o ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts dipòsit per possible contaminació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

B03 - GRANULATS B031 - SORRES

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:

(17)

S'han considerat els tipus següents: - Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: - De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters - Sorra per a substrats de jardineria CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables... 0% Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ... Baix o nul SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre ... 0% SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2)) ... <= 4 mm Terrossos d'argila (UNE 7-133) ...<= 1% en pes Partícules toves (UNE 7-134) ... 0% Material retingut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ...<= 0,5% en pes Compostos de sofre expressats en SO3

i referits a granulat sec (UNE 146-500) ...<= 0,4% en pes Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)...Nul.la Sulfats solubles en àcids expressats en SO3 i referits

al granulat sec (UNE 146-500) ... <= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124):

- Formigó armat o formigó en massa

amb armadura de fissuració ... <= 0,05% en pes - Formigó pretesat ... <= 0,03% en pes L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:

- Pretesat ... <= 0,2% pes de ciment - Armat ... <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració ... <= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ...<= 10% - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ...<= 15% SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): - Granulat gruixut:

- Granulat arrodonit ... <= 1% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari ... <= 1% en pes - Granulat fi:

- Granulat arrodonit ... <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe

específica d’exposició ... <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses

(18)

¦ mm ¦ pel tamís ¦

Plec de condicions tècniques 17

classe específica d’exposició ... <= 10% en pes Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131):

- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses

a cap classe específica d’exposició ... >= 75 - Resta de casos... >= 80 Friabilitat (UNE 83-115) ... <= 40 Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ...<= 5% SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): - Granulat gruixut:

- Granulat arrodonit ... <= 1% en pes - Granulat fi:

- Granulat arrodonit ... <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe

específica d’exposició ... <= 10% en pes - Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses

a exposició l, Ila, IIb i que no estiguin sotmeses a cap

classe específica d’exposició ... <= 15% en pes Valor blau de metilè (UNE 83-130):

- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses

a cap classe específica d’exposició ...<= 0,6% en pes - Resta de casos... <= 0,3% en pes SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+---+ ¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦

¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦

¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ ¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦ ¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦ ¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦ ¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦ ¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦ ¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦ ¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦ ¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦ +---+

Mida dels grànuls ... <= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials ...<= 2% SORRA PER A SUBSTRATS DE JARDINERIA:

Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de diferent granulometria grollers i fins.

Lliure de carbonat càlcic.

Textura: ... sorrenca. Granulometria ... la major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm pH ... 6-7 Conductivitat elèctrica ... < 1dS/m Densitat aparent... 1,4-1,6 g/cc

(19)

Porositat total ... 35-40 % Porositat d’aireació...>= 25 % 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada càrrega de granulat anirà identificada amb un full de subministrament que ha de quedar a disposició de la Direcció d’Obra, en la que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador

- Número de sèrie del full de subministrament - Nom de la cantera

- Data de lliurament - Nom del peticionari - Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat - Denominació del granulat (d/D)

- Identificació del lloc de subministrament 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT kg o T de pes necessari subministrat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B032 - SAULONS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ:

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.

(20)

Plec de condicions tècniques 19

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149)... < 50 Índex CBR (NLT-111) ... > 20 Contingut de matèria orgànica ... Nul Mida del granulat:

- Sauló garbellat ... <= 50 mm - Sauló no garbellat ... <= 1/2 gruix de la tongada 2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 - GRAVES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ:

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: - Confecció de formigons

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments - Material per a drenatges

- Material per a paviments El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica - De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó - Granulats reciclats provinents de formigó

- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclats prioritariament naturals CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

(21)

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim ...98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons ...>= 90% en pes Contingut d'elements metàl.lics... Nul Ús admissible ... Reblerts per a drenatges GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigó ... > 95% Contingut d'elements metàl.lics... Nul Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica...<= 10% en pes Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ...>= 95% en pes Contingut d'elements metàl.lics... Nul Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en ambients I (segons EH-91)

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons - Per a drens

- Per a paviments

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables ... Nul Contingut de compostos fèrrics ... Nul GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

(22)

Plec de condicions tècniques 21

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):

- Per a graves calcàries ...<= 2% en pes - Per a graves granítiques ...<= 1% en pes - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals... < 3% - Per a granulats reciclats mixtos... < 5% Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats

de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) ... >= 0,20 Terrossos d'argila (UNE 7-133) ...<= 0,25% en pes Partícules toves (UNE 7-134) ...<= 5% en pes Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):

i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ...<= 1% en pes Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX):

- Granulats reciclats mixtos ... < 1% en pes - Altres granulats ...<= 0,4% en pes Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i

referits a granulat sec (UNE 146-500 EX) ...<= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ...<= 0,05% en pes - Formigó pretensat ...<= 0,03% en pes L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat ...<= 0,2% pes del ciment - Armat ...<= 0,4% pes del ciment - En massa amb armadura de fissuració ...<= 0,4% pes del ciment Contingut de pirites o d'altres sulfurs ... 0% Contingut de ió Cl-:

- Granulats reciclats mixtos ... < 0,06% Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals

o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)... Baix o nul Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ... < 0,5% - Altres granulats ... Nul Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó... < 0,5% - Altres granulats ... Nul Reactivitat:

- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o

Métode accelerat UNE 146-508 EX) ...Nul·la - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ...Nul·la Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ...<= 12% - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ...<= 18% Absorció d'aigua:

(23)

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)... < 5% - Granulats reciclats provinents de formigó ... < 10% - Granulats reciclats mixtos ... < 18% - Granulats reciclats prioritariament naturals ... < 5% GRAVA PER A DRENATGES:

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ... <= 40 Equivalent de sorra... > 30 Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:

- Nom del subministrador

- Numero de sèrie del full de subministrament - Nom de la cantera

- Data del lliurament - Nom del peticionari - Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat - Denominació del granulat(d/D)

- Identificació del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT kg de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

GRAVA PER A DRENATGES:

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes."

(24)

Plec de condicions tècniques 23

B03D - TERRES

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. S'han considerat els tipus següents:

- Terra seleccionada - Terra sense classificar - Terra adequada - Terra tolerable - Terra agrícola

TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.

TERRA SELECCIONADA:

Elements de mida superior a 8 cm ... Nul Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050)... < 25% Límit líquid (NLT-105/72)... < 30 Index de plasticitat ... < 10 Index CBR (NLT-111/78) ... > 10 Inflament dins de l'assaig CBR ... Nul Contingut de matèria orgànica ... Nul TERRA ADEQUADA:

Elements de mida superior a 10 cm ... Nul Límit líquid (NLT-105/72)... < 40 Densitat del Próctor normal... >= 1,750 kg/dm3 Index CBR (NLT-111/78) ... > 5 Inflament dins de l'assaig CBR ... < 2% Contingut de matèria orgànica ... < 1% TERRA TOLERABLE:

Contingut de pedres de D > 15 cm ...<= 25% en pes S'han de complir una de les condicions següents:

- A: - B:

- Límit líquid (L.L.)... < 40 - Límit líquid (L.L.)... < 65 - Index de plasticitat ... > (0,6 x L.L. - 9) Densitat del Próctor normal... >= 1,450 kg/dm3 Index CBR (NLT-111/78) ... > 3 Contingut de matèria orgànica ... < 2% TERRA AGRÍCOLA:

Terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges o moviments de terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del subsòl de com a màxim una profunditat d’un metre.

En cas d’extraccions d’un profunditat superior caldrà el vist i plau de la direcció facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 d’antelació.

No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades per la necessitat de realitzar-hi obres.

(25)

Aquestes terres s’utilitzaran per a aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del jardí o convenientment esmenades per a plantar-hi sempre que acompleixin les condicions de la terra adobada i garbellada. Exempta de residus d’obra.

Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10 % del pes total. Exempta de patgens, contaminats i males herbes que puguin afectar els desenvolupament dels vegetals.

Textura ... Franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. pH ... entre 5,5 i 8,5 Conductivitat elèctrica ... < 4 dS/m. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B051 - CIMENTS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIO:

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: - Ciments sense característiques especials (CEM)

- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) - Ciments blancs (BL)

- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni.

(26)

Plec de condicions tècniques 25

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS COMUNS

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:

+---+

¦ Denominació ¦ Designació ¦

¦---¦---¦

¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦

¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland compost ¦ CEM II/A-M ¦

¦ ¦ CEM II/B-M ¦

¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦

¦ ¦ CEM II/B-S ¦

¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦

¦ ¦ CEM II/B-P ¦

¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦

¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦

¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland amb filler calcàri ¦ CEM II/A-L ¦ ¦---¦---¦ ¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ ¦---¦---¦

¦ Ciment de forn alt ¦ CEM III/A ¦

¦ ¦ CEM III/B ¦

¦---¦---¦

¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦

¦ ¦ CEM IV/B ¦

¦---¦---¦

¦ Ciment mixt ¦ CEM V/A ¦

+---+ CARACTERISTIQUES FISIQUES:

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):

+---+ ¦Designació ¦ K ¦ S ¦ D ¦ P ¦ V ¦ L ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦ CEM I ¦95-100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ ¦ ¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦ ¦ ¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦ - ¦ 6-10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM III/A ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦CEM III/B ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM IV/A ¦ 65-89 ¦ - ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ - ¦ ¦ ¦CEM IV/B ¦ 45-64 ¦ - ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ - ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦--¦ ¦CEM V/A ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦ - ¦ 18-30 ¦ 18-30 ¦ - ¦ ¦ +---+ (K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcari)

(27)

Percentatge en massa del fum de sílice ...<= 10% Percentatge en massa de component calcari...<= 20% Percentatge en massa de components addicionals

("filler" o algún dels components principals que no siguin

específics del seu tipus)...<= 5% CARACTERISTIQUES MECANIQUES I FISIQUES:

Resistència a compressió en N/mm2:

+---+ ¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦ ¦ ¦---¦---¦

¦ ¦ 2 dies ¦ 7 dies ¦ 28 dies ¦

¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 32,5 ¦ - ¦ >= 16,0 ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 32,5 R ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 52,5 R ¦ >= 30,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ +---+ (R=Alta resistència inicial)

Temps d'adormiment: - Inici:

- Classe 32,5 i 42,5 ... >= 60 min - Classe 52,5 ... >= 45 min - Final ... <= 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ... <= 10 mm CARACTERISTIQUES QUIMIQUES:

Contingut de clorurs ...<= 0,1% Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

+---+ ¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en sulfats (SO3) ¦

¦ ¦ calcinació ¦insoluble ¦ ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦Classe ¦ ¦ ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ CEM I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ CEM II ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ CEM III ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,00 ¦ <= 4,0 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ CEM IV ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ CEM V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ +---+ El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat.

CARACTERISTIQUES QUIMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ: Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

(28)

Plec de condicions tècniques 27 Resistència a la compressió: - A les 6 h ... >= 20 N/mm2 - A les 24 h ... >= 40 N/mm2 Temps d'adormiment: - Inici ... >= 60 min - Final ... <= 12 h Composició química (% en massa):

- Alúmina (Al2O3) ... >= 36 - <= 55 - Sulfurs (S=)... <= 0,10 - Clorurs (Cl-)... <= 0,10 - Alcalis ... <= 0,40 - Sulfats (SO3)... <= 0,50 CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:

Index de blancor (UNE 80-117)...>= 75% Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):

+---+ ¦Denominació ¦ Tipus ¦ Clinker ¦ Addicions ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL I ¦ 95 - 100 ¦ 0 - 5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL II ¦ 75 - 94 ¦ 6 - 25 ¦

¦amb addicions ¦ ¦ ¦ ¦

¦---¦---¦---¦---¦ ¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL V ¦ 40 - 74 ¦ 26 - 60 ¦

¦per a enrajolats ¦ ¦ ¦ ¦

+---+ Resistència a compressió N/mm2:

+---+ ¦ Classe ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦

¦ Resistent ¦ a 2 dies ¦ a 28 dies ¦

¦---¦---¦---¦ ¦ 22,5 ¦ - ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ +---+ (R=Alta resistència inicial)

Temps d'adormiment: - Inici:

- Classe 22,5 ... >= 60 min - Classe 42,5 i 52,5 ... >= 45 min - Final ... <= 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ... <= 10 mm CARACTERISTIQUES QUIMIQUES:

Contingut de clorurs ...<= 0,1% Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

(29)

+---+ ¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en ¦ ¦ ¦ calcinació ¦ insoluble¦ sulfats (SO3) ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ BL I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,5 ¦

¦ BL II ¦ - ¦ - ¦ <= 4,0 ¦

¦ BL V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,5 ¦

+---+

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): Condicions addicionals respecte als components (%)

+---+

¦ Tipus ¦ C3A ¦ C3A + C4AF ¦

¦---¦---¦---¦ ¦ CEM I ¦ <= 5,0 ¦ <= 22,0 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM II ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM III/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM III/B ¦ (1) ¦ (1) ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM IV/A ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM IV/B ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ ¦---¦---¦---¦ ¦ CEM V/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ +---+ (1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: - Nom del fabricant o marca comercial - Data de subministrament

- Identificació del vehicle de transport - Quantitat subministrada

- Designació i denominació del ciment - Referència de la comanda

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Pes net

- Designació i denominació del ciment - Nom del fabricant o marca comercial

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: - Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

(30)

Plec de condicions tècniques 29

- Classes 22,5 i 32,5 ...3 mesos - Classes 42,5 ...2 mesos - Classes 52,5 ... 1 mes 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos"

B052 - GUIXOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ:

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Característiques químiques

:

┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Característiques │ TIPUS │ │ │───────────────────────────│ │ químiques │ YG │ YF │ E-30 │ │───────────────────│────────│────────│─────────│ │ Aigua combinada │ <= 6% │ <= 6% │ <= 7% │ │───────────────────│────────│────────│─────────│ │ Índex de puresa │ │ │ │ │ (contingut teòric │ >= 75% │ >= 80% │ >= 90% │ │ total en sulfat │ │ │ │ │ de calç i aigua) │ │ │ │ │───────────────────│────────│────────│─────────│ │ Sulfat càlcic │ - │ - │ >= 85% │ │ semihidratat │ │ │ │ │───────────────────│────────│────────│─────────│ │ pH │ >= 6 │ >= 6 │ >= 6 │ └───────────────────────────────────────────────┘ Finura de la mòlta:

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :