• No se han encontrado resultados

PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r COGNOM ___________________________________________________________________

2n COGNOM _____________________________________________________________________

NOM _____________________________________________ HOME DONA

EDAT ________ DATA DE NAIXEMENT _________________________________________

LOCALITAT ____________________________ PROVÍNCIA ______________________________

LLOC D’ EXAMEN ________________________________________________________________

DATA _____________________________

SEGONA PART JUNY 2015 Observació: Esta part de la prova es presenta en castellà i en valencià. Has de

triar només una de les opcions.

(2)

CIÈNCIES SOCIALS:

- Mòdul: El món del treball

- Mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals

(3)

EL MÓN DEL TREBALL

A) PROVA OBJECTIVA. Encercla la resposta correcta. (Puntuació: 1,25 punts)

1.- El dret laboral s'aplica a les relacions laborals de:

a) Els estudiants i jubilats.

b) Els treballadors per compte d'altri.

c) Els treballadors per compte propi.

d) Els funcionaris i forces de seguretat de l'Estat.

2.- El període de prova d'un contracte laboral requerix al finalitzar:

a) Una explicació i una indemnització per part de l'empresari.

b) La liquidació de la relació laboral.

c) No requerix cap indemnització per part de l'empresari.

d) Genera una sèrie de drets com les vacances.

3.- Un conveni col·lectiu és:

a) Una legislació que establix el govern de la nació.

b) Un contracte de treball o conveni entre l'empresari i el treballador.

c) Un acord entre dos col·lectius per a la millora de la sanitat.

d) El resultat de la negociació col·lectiva, és una font de dret.

4.- Les habilitats socials són les conductes que es manifesten en situacions de relació:

a) Són importants en l'entorn de treball i per a la busca d'ocupació.

b) Són importants només en l'àmbit de les relacions personals.

c) Ens permeten aconseguir un millor salari.

d) No tenen res a veure amb el món laboral.

5.- L'organisme públic valencià encarregat de l'orientació, formació i busca d'ocupació dels treballadors es denomina:

a) Institut Nacional d'Ocupació.

b) Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

c) Empreses de Treball Temporal.

d) Agència Autònoma d'Ocupació i Formació.

(4)

B) QÜESTIONS:

1.- A Lluïsa, una jove de 17 anys que viu a València, li han oferit un lloc de treball de venedora en un comerç. Explica si pot firmar el contracte i si es requerix alguna condició. (Puntuació: 1,25 punts)

2.- Els accidents laborals són una de les principals causes de perjuí de la salut i d'influència en les bones o males condicions del treball. Hi ha factors de risc materials, ambientals, humans i organitzatius. Enumera algunes mesures per a evitar eixos accidents. (Puntuació: 1,25 punts)

3.- Un conflicte col·lectiu és una situació de falta d'acord sobre la interpretació d'un conveni col·lectiu. Esmenta, almenys, dos dels continguts principals d'un conveni. (Puntuació: 1,25 punts)

(5)

4.- Detalla algunes accions que faciliten la incorporació de la dona al mercat laboral. (Puntuació: 1,25 punts)

5.- Quan una relació laboral finalitza sol haver-hi una quitança (en castellà, finiquito) i una liquidació d'havers. Indica les parts de què consta esta última.

(Puntuació: 1,25 punts)

(6)

6.- Explica què és una nòmina i les parts de què consta. (Puntuació: 1,25 punts)

7.- El sector primari està relacionat amb l'extracció de les matèries primeres.

Comenta a quin sector econòmic pertany el turisme i quins tipus de turisme existixen. (Puntuació: 1,25 punts)

PUNTUACIÓ: EL MÓN DEL TREBALL

(7)

SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTORICOCULTURALS

1.- Col·loca al costat dels següents topònims el número que li correspon en el mapa adjunt, segons l'exemple: (Puntuació: 1 punt)

Aitana

Altiplà de Requena- Utiel

Cap de Cullera

Turó Calderón 6

L'Albufera

Massís del Caroig Riu Millars

Riu Segura

Serra de Calderona

Serra del Maestrat Serra Mariola

2.- Escriu el concepte que definix cada una de les frases següents: (Puntuació:

1 punt)

a) Moviment de la Terra sobre el seu propi eix: ______________________________

b) Embolcall gasós que envolta la Terra: __________________________________

c) Agrupació de gran tamany formada per estreles, nebulosa, gas i pols: __________

d) Riu secundari que desemboca en un riu principal: __________________________

e) Conjunt d'aigües superficials de la capa terrestre: __________________________

f) Línies que unixen punts que tenen la mateixa temperatura: ___________________

g) Cercle màxim sobre l'esfera terrestre que passa pels pols: ___________________

h) Astre que gira entorn d'un planeta: ______________________________________

(8)

i) Línies que unixen punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica: _____________

j) Distància en graus entre un lloc determinat i l'equador: ______________________

3.- Escriu el número de cada topònim en el seu lloc del mapa. (Punt.: 1 punt)

PROVÍNCIES 1 Valladolid 2 Ciudad Real 3 Múrcia 4 Saragossa 5 Càceres

CAPITALS 6 Còrdova 7 La Corunya 8 Oviedo 9 Bilbao

10 Santa Cruz de Tenerife

4.- A partir d'estes dades respon a les preguntes següents: (Puntuació: 2 punts) L'1 de gener del 2013, la Comunitat Valenciana tenia 4.987.017 habitants. En eixe any hi va haver 44.185 naixements i 40.519 defuncions. Les migracions exteriors van ser de 36.474 immigrants i 71.087 emigrants. El saldo de les migracions interiors va ser de 35.363 persones.

(Dades: www.ine.es)

a) Troba la taxa de natalitat, de mortalitat i de creixement natural de la població de la Comunitat Valenciana per a l'any 2103. Explica com es calcula cada una d'estes taxes.

(9)

b) En funció de les xifres anteriors, comenta les conclusions demogràfiques, socials i econòmiques per a la Comunitat Valenciana.

5.- Quines són les principals diferències entre el Paleolític i el Neolític?

Explica en què va consistir l'anomenada “Revolució Neolítica”. (Punt.: 2 punts)

(10)

6.- Explica la importància que ha tingut l'article 143 de la Constitució de 1978 per a la història recent del nostre país. Comenta, a més, quines són actualment les Administracions públiques de l'Estat espanyol. (Puntuació: 1 punt)

Article 143

1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en l'article 2 de la Constitució, les províncies limítrofes amb característiques històriques, culturals i econòmiques co- munes, els territoris insulars i les províncies amb entitat regional històrica podran accedir al seu autogovern i constituir-se en comunitats autònomes d'acord amb el que preveu este títol i en els respectius Estatuts.

(11)

7.- Compara els dos escrits següents situant-los en el seu context històric. Tin en compte els aspectes econòmics, socials, polítics, etc. (Puntuació: 2 punts)

Text 1:

“Ningú pot ser teixidor de llana si abans no ha complit l'ofici del rei(1) [...]. Cadascú pot tindre en la seua mansió dos telers, i cada fill de mestre teixidor en pot tindre dos en la casa dels seus pares mentres siga fadrí, i si sap treballar amb les seues mans. Cada mestre pot tindre en sa casa un aprenent, no més. I ningú ha de començar a treballar abans d'eixir el sol, sota pena d'una multa de dotze diners per al mestre i sis per a l'oficial […]. Els oficials han de cessar el treball des que el primer toc de vespres(2) haja sonat, però han d'arreglar les seues coses després d'estes vespres.”

E. Boileau, Le livre des métiers (c. 1268)

(1) Obtindre el permís per a exercir la professió (2) Després de la posta del sol

Text 2:

“Tot home, sempre que no viole les lleis de la justícia, ha de ser perfectament lliure per a abraçar el mitjà que li parega més adient per a buscar l'ideal de vida que vol, i els seus interessos; i que puguen eixir les seues produccions a competir amb les de qualsevol altre individu […]. Certament, només es pensa en els propis beneficis, però normalment estos negocis comporten millores socials que l'individu no havia previst: així és conduït com per una mà invisible cap a un fi, el bé públic, que no tenia en la seua intenció inicial.

Segons el sistema de la llibertat negociant, al sobirà només li queden tres obligacions principals que atendre: protegir la societat de la violència i de la invasió d'un altre país, protegir els seus ciutadans de la violència o injustícia per part d'altres ciutadans i crear certes obres i establiments públics que els particulars no arriben a satisfer.

A. Smith, Assaig sobre l'origen de la riquesa de les nacions (1776)

(12)

PUNTUACIÓ: SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTORICOCULTURALS

Referencias

Documento similar

En ese sentido, es necesario ampliar el modelo convencional de relaciones entre escuela y familias, así como ofrecer espacios que faciliten la participación.. L’implication

La llengua d'inici del tractament sistemàtic de la lectura i de l'escriptura ha d'estar relacionada amb la proporció d'ús de les llengües cooficials , així com amb la presència

4. Una llauna de refresc té forma cilíndrica. Quantes llaunes necessitarem?.. Subratlla l'opció més adequada entre les propostes:. A) El conjunt de reaccions químiques que permeten

L’església arxiprestal, construïda sobre una antiga mesquita i d’estil gòtic, és un dels tem- ples més importants de tot el nostre territori. Consta d’una nau central

De esta manera, las mariposas del abedul (Biston betularia) cambiaron de color para estar mejor adaptadas y conseguir sobrevivir al no ser depredadas por

En aquest context normatiu, l’assignació de lloc escolar a l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i

> Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o bé 18 en el cas de tenir el títol de tècnic/a

Referent als objectius, penso que s’han complert tots ja que s’ha pogut analitzar a fons les possibilitats dels centres i la formació del professorat en

Al llarg de l’instrument, ja dins de l’apartat que conté les preguntes, apareixen més aspectes tècnics de resposta a mesura que canvia el format de resposta o és

L’aspirant es considerarà APTE/A quan superi la prova d’adaptació al medi aquàtic, la cursa llançadora (Course Navette) i la prova de salt horitzonal o llançament de

L’aspirant es considerarà APTE/A quan superi la prova d’adaptació al medi aquàtic, la cursa llançadora (Course Navette) i la prova de salt horitzonal o llançament de

La indefinició entre el bé i el mal és un tema que Stevenson desenvolupa fins a un extrem a la novel·la L’estrany cas del Dr. Hyde, en què el respectable doctor Jekyll es

Els protagonistes de les obres de Vallverdú són preferentment masculins i, tot i que no sempre, gene- ralment joves, valents, vius, audaços, destinats a superar totes les proves

Los minerales no están aislados en la naturaleza; están formando rocas asociados a otros minerales que constituyen la ganga y que se acumulan

En eixe sentit serà necessari que l'alumne i l'alumna aconseguisquen un adequat nivell d'integració i equilibri entre la dimensió cognitiva i l'afectiva.. L'alumnat ha de

GRADUAT SUPERIOR EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS La titulació aportada per l'aspirant no està contemplada en bases, el document indica que és un títol propi El document indica

2) Una prova que inclourà exercicis breus en què es demostri la comprensió i l'aplicació dels continguts gramaticals i de lèxic explicats a les classes presencials. Aquesta prova

(*)Sense qualificar per tenir l'exempció de tota la Part/Prova (*) Sin calificar por tener la exención de toda la Parte/Prueba.. Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba

2.1.- Per a tractar les sol·licituds dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria de l'alumnat que haja finalitzat estudis en el curs 2016-2017, haurà de

Aquests mètodes han facilitat una recol·lecció d'informació per extreure resultats que són els següents: la integració a través de procediments i successos

JUAN COMENIUS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE BOÏL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RAMON LLULL. GREGORI MAYANS

Felip ha sigut contractat com a operari en una empresa dedicada a la manipulació de cartó. En el seu contracte especifica que tindrà dret a 2 pagues extraordinàries,

CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre parèntesis al final de cada ítem. A més, el professorat