• No se han encontrado resultados

ACTIVITAT INVESTIGADORA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACTIVITAT INVESTIGADORA"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

C C

URURRRIICUCULLUUMM

V V

ITITAAEE D

DAADDEESS PPEERRSSOONNAALLSS

Cognoms, Nom: Segarra Blasco, Agustí Catedràtic d’Economia Aplicada

Grup de Recerca d'Indústria i Territori (GRIT) Departament d'Economia

Universitat Rovira i Virgili

Av. de la Universitat, 1 - 43204 REUS Tel. 977 759 854 - Fax 977 300 661 Correu-e: agusti.segarra@urv.cat

AACCTTIIVVIITTAATT IINNVVEESSTTIIGGAADDOORRAA

- Investigador del Grup de Recerca d’Indústria i Territori (GRIT) de la Universitat Rovira i Virgili.

- Investigador Principal del grup emergent Grup de Recerca d’Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE) reconegut per la Generalitat de Catalunya.

- Director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial.

- Membre de la xarxa de Referència d’R+D+I en Economia Aplicada del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

- Director del projecte ECO2011-13076, “The role of high-growth firms and innovation in regional development”, 2011-2012.

- Director del projecte ECO2009-08735, “Estructura de mercado y dinámica empresarial: factores determinantes de la innovación empresarial en las manufacturas y los servicios españoles”, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012.

- Director del projecte “Estudi sobre la connexió ferroviària d’ample internacional del Port de Tarragona amb Europa, Autoritat Portuària de Tarragona, 2012.

- Director del projecte “Anàlisi Cost-Benefici del Corredor Mediterrani i les seves alternatives”, Diputació Provincial de Tarragona, 2012.

- Director del Projecte “Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre”, Cambra Oficial

(2)

- Director del projecte “La contribució social i econòmica de la URV sobre l’entorn”, URV, 2010.

- Membre del projecte “La immigració a Catalunya i els seus efectes sobre els salaris i la productivitat en les empreses industrials”, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 2010-2011.

- Director del projecte “Creixement i restriccions financeres a les empreses catalanes: 1998-2006”, Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), 2009-2010.

- Director del projecte “La A-68 i la seva connexió amb el Mediterrani: un estudi econòmic de les seves alternatives”, Diputació de Tarragona, 2009.

- Director del projecte “La situació de la innovació, el desenvolupament empresarial i l’economia del coneixement a les comarques de Tarragona”, Diputació de Tarragona, 2008-2009.

- Director del projecte “Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas y los servicios españoles: un estudio a nivel de empresa”, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007.

- Director del projecte “El Pla Estratègic del Camp de Tarragona”, Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques), 2007- 2008.

- Director del projecte de “El Camp de Tarragona: realitat actual i propostes per a la planificació estratègica”, URV, 2006.

- Membre de la CICYT SEJ2004-07824/ECON “La dinámica empresarial:

entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica”.

Investigador principal: Miquel Manjón, 2004 - 2007.

- Director del projecte CICYT SEC00-0882-2, “Demografía Empresarial, Estructura de Mercado y Eficiencia: factores territoriales que inciden sobre la Supervivencia Empresarial”. 2001-2003.

- Membre de la CICYT SEC99-0432 “Localización geográfica, innovación y eficiencia de las empresas. Efectos de las economías de aglomeración”.

Investigadora principal: M. Teresa Costa Campi

- Membre de la CICYT SEC96-0898 “Estudio de los criterios de localización de la actividad económica. Análisis del caso español (1978-1993).” Investigadora principal: M. Teresa Costa Campi

(3)

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNSS

 Articles en revistes amb avaluació externa

Coad, A., Segarra, A. i Teruel, M. (2013): “Like milk or wine: does firm performance improve with age?”, Structural Change and Economic Dynamics, 24, 173-189.

Segarra, A. i Teruel, M. (2012): “An Appraisal of Firm Size Distribution: Does Simple Size Matter?”, Journal of Economic Behavior & Organization, 82(1), 314-328.

Segarra, A. i Teruel, M. (2011): “Productivity and R&D sources: evidence for Catalan firms”, Economics of Innovation and New Technology, 20(8), 727-748.

Segarra, A. i Teruel, M. (2010): “Firm entry and survival in the Spanish manufacturing and service industries”, European Review of Industrial Economics and Plicy, 1.

Segarra, A. (2010): “Innovation and productivity in manufacturing and service firms in Catalonia: a regional approach”, Economics of Innovation and New Technology, 19 (3), 233-258.

Segarra, A., García, J. i Teruel, M. (2008): “Barriers to Innovation and Public Policy in Catalonia”, International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4), 431-451.

Segarra, A. i Arauzo, J.M. (2008): “External Sources of Innovation and Industry- Universities interaction: evidence from Spanish firms”, Research Policy, 37,1283–1295.

Arauzo, J.M, Manjón, M., Martín, M. i Segarra, A. (2007): “Regional and Sector-Specific Determinants of Industry Dynamcis and the Displacement- Replacement Effects”, Empirica, 34, 89-115.

Arauzo, J.M. i Segarra, A. (2005): “The Determinants of Entry are not Independent of Start-up Size: Some Evidence from Spanish Manufacturing”, Review of Industrial Organization, 27, 147-165.

Costa, M. T., Segarra, A. i Viladecans, E. (2004): “The Locations of New Firms and the Life Cycle of Industries”, Small Business Economics, 22, 265- 281.

Segarra, A. i Callejón, M. (2002): “New Firm’s Survival and Market Turbulence:

New Evidence from Spain”, Review of Industrial Organization, 20, 1-14.

(4)

Segarra, A. i Arcarons, J. (1999): “Economías externas en la industría española. Un análisis regional, 1980-1992”, Revista de Economía Aplicada, 19, 31-51.

Callejón, M. i Segarra, A. (1998): “Dinámica empresarial, eficiencia y crecimiento industrial en las regiones españolas (1980-1992)”, Revista Asturiana de Economía, 11, 137-158.

 Altres articles en revistes

Myro, R. i Segarra, A. (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional: perspectives de recuperació", Revista Económica de Catalunya, 61, 7-22

Segarra, A. (2010): "Contribución socioeconómica delas universidades al desarrollo de los territorios", Estrategia Universidad, 2015, 218-225

Segarra, A. (2010): "L'economia espanyola en la crisi financera internacional:

perspectives de recuperació", Revista Econòmica de Catalunya, 61, 7-22

Segarra, A. (2010): "Universidad y Territorio", Estrategia Universidad, 2015, 214-217

Segarra, A. (2009). “Dinámica empresarial e innovación: la incidencia del espacio”, Investigaciones Regionales, 15, 5-23.

Teruel, M. i Segarra, A. (2009): “Immigration and Firm Performance: a city- level”, Investigaciones Regionales, 15, 111-137.

Segarra, A. i Teruel, M. (2009): "Quina relació existeix entre productivitat i competència? Una aplicació a les empreses industrials de Catalunya", Nota d'Economia, 89, 9-33

Arauzo, J. M. , Manjón, M. , Martín, M. i Segarra, A. (2007): "Regional and sector-specific determinants of industry dynamics and the displacement- replacement effects", Empirica, 34 (2), 89-115

Segarra, A. (2007): "Les noves empreses són més innovadores que les velles?", Global Entrepreneurship Monitor, 61-68

Segarra, A. i Teruel, M. (2007): “Productivitat i competència: una aplicació a les empreses industrials catalanes”, Nota d’economia, 87, 19-33.

Segarra, A. i Teruel, M. (2007): “Creación y Supervivencia de las Nuevas Empresas en las Manufacturas y los Servicios”, Revista de Economía Industrial, 363, 45-58.

Segarra, A. (2006): “La Política Industrial a Catalunya: Reptes i Respostes”,

(5)

Segarra, A. i Martín, M. (2004): "Dinámica empresarial en las industrias maduras españolas", Revista de Economía Industrial, 355-356, 97-106.

Segarra, A., Arauzo, J. M., Manjón, M. i Martín, M. (2002): “Demografía Industrial y convergencia regional en España”, Papeles de Economía Española, 93, 65-78.

Segarra, A. (2003): “La universitat com a instrument de dinamització socieconómica del territori”, Societat i Coneixement, 3, 78-101.

Segarra, A. (2003): “The University as an Instrument for boosting the Social and Economic Status of the Region”, Societat i Coneixement, 3, 78-101.

Segarra, A. i Arauzo, J.M. (2000): “Creixement regional i dinàmica industrial a Europa: la importància dels factors territorials”, Situació Catalunya-BBVA, 14- 27.

Segarra, A. i Llop, María (1997): “Crecimiento y estructura industrial en las regiones españolas: 1978-1994”, Información Comercial Española, 772, 125- 139.

Segarra, A. (1997): “Las disparidades regionales de la productividad industrial:

1978-1992”, Revista de Economía Industrial, 317, 21-34.

Segarra, A. i Allepús, J. (1996): "Convergència i distribució comarcal de la renda a Catalunya: 1979-1991", Revista Econòmica de Catalunya, 30, 9-19.

Segarra, A. (1995): “Productividad, crecimiento y acumulación de capital en la industria española: 1978-1989”, Revista de Economía Industrial, 395, 113-132.

Segarra, A. (1994): “Productivitat i formació de capital en la indústria catalana:

1978-1989”, Revista Econòmica de Catalunya, 26, 18-28.

 Working papers

Gombau, V. i Segarra, A. (2012): “Innovación, frontera tecnológica y capacidad absortiva: un estudio a nivel de países”, WP Departament d’Economia URV, n.

23-2012.

Segarra, A. i Teruel, M. (2011): “High Growth Firms and Innovation: an empirical analysis for Spanish firms”, WP Departament d’Economia URV, n. 32- 2011.

Gombau, V. i Teruel, M. (2011): “The Innovation and Imitation Dichotomy in

(6)

Gombau, V. i Segarra, A. (2011): “Innovation and absorptive capacity: What is the role of technological frontier”, WP Departament d’Economia URV, n. 25- 2011.

Segarra, A. (2011): “R&D cooperation between Spanish firms and scientific partners: what is the role of tertiary education?”, WP Departament d’Economia URV, n. 24-2011.

Gombau, V. i Segarra, A. (2011): "The Innovation and Imitation Dichotomy in Spanish firms: do absorptive capacity and the technological frontier matter?", WP XREAP2011-22

Segarra, A. (2011): "R&D cooperation between Spanish firms and scientific partners: what is the role of tertiary education?", WP XREAP2011-17

Coad, A.; Segarra, A. i Teruel, M. (2010): "Like milk or wine: Does firm performance improve with age?", WP XREAP2010-10.

Segarra, A. i Teruel, M. (2010):”Like milk or wine: does firm performance improve with age?”, WP Departament d’Economia URV, n. 25-2010.

Segarra, A. i Teruel, M. (2010):”Ares small firms sensitive to financial variables?”, WP Departament d’Economia URV, n. 24-2010.

Segarra, A. i Teruel, M. (2009): “Small firms, growth and financial constraints”, WP XREAP 2009-11.

Segarra, A. i Teruel, M. (2009):”Innovation sources and productivity in Catalonia fims: a quantile regression analysis”, WP Departament d’Economia URV, n. 13- 2009.

Teruel, M. i Segarra, A. (2008): “Immigrationand Firm Growth: evidence from Spanish cities”, WP XREAP 2008-11.

Segarra, A. i M. Teruel (2008): “Innovation sources and productivity in Catalonian firms: a quantile regression analysis”,WP XREAP 2008-7.

Segarra, A. i Teruel, M. (2008):”Innovation Sources and productivity in Catalonian firms: a quantile regression analysis”, WP Departament d’Economia URV, n. 7-2008.

Segarra, A. (2007): “Innovation, R&D Spillovers and Productivity: The Role of Knowledge-Intensive Services”, WP XREAP 2007-12.

Segarra, A. (2007): “Innovation sources and productivity: a quantile regression analysis”, WP XREAP 2007-08.

(7)

Segarra, A., García, J. i Teruel, M (2007): “Barriers to innovation and public policy in Catalonia”, WP XREAP 2007-10.

Segarra, A., García, J. i Teruel, M (2007): “Barriers to innovation and public policy in Catalonia”, WP Institut d’Economia de Barcelona 2007-6.

Segarra, A. i Teruel, M. (2006): “Productivity growth and competition in Spanish manufacturing firms: What has happened in recent years?”, WP XREAP 2006- 09.

Segarra, A. i Arauzo, J.M (2005): “External Sources of Innovation and Industry- Universities interaction: evidence from Spanish firms”, Document de Treball, 2005-1, Departament d’Economia (Universitat Rovira i Virgili)

Segarra, A., Arauzo, J.M., Manjón, M. i Martín, M. (2005): “Entry and Exit in Spain: tests of the Independence, Symetry and Simultaneity Hypotheses”, Document de treball, FEDEA

Segarra, A. i Callejón, M. (2001): “Geographical Determinants of the Creation of Manufacturing Firms: The Regions of Spain”, Documents de Treball, Divisió de Ciències jurídiques i Socials, Universitat de Barcelona

Segarra, A., Costa, M.T. i Viladecans, E. (2000): “Pautas de localización de las nuevas empresas y flexibilidad territorial”, Document de Treball 2000/3, Institut d’Economia de Barcelona

Segarra, A. i Callejón, M. (1998): “Business dynamics and efficiency in industries and regions. The case of Spain”, Documents de Treball, Divisió de Ciències jurídiques i Socials, Universitat de Barcelona

 Llibres

Segarra, Agustí , (dir) , Llop, Maria , Pablo, Federico , Piñol, J.M. i Teruel, Mercedes (eds.) (2011): "Els poder de les idees. Impactes de la URV sobre la societat", Universitat Rovira i Virgili.

Segarra, A. (dir.), Teruel, M., Vidal, A. i Alarcón, S. (2010): Creixement i restriccions financeres a les empreses catalanes: 1998-2006, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, Barcelona, en premsa.

Segarra, A. y Teruel, M. (2010): “Obstáculos de las empresas para innovar”, capítulo 14, ICONO -Anuario sobre la Ciencia e Innovacion, FECYT, Madrid, en prensa.

(8)

Segarra, A. i Teruel, M. (2007): “Growth, age and location in Spanish hotels”, en J.M. Arauzo and M. Manjón (eds.): Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, ed. Edward Elgar.

Segarra, A. (2007): “La Agenda de Lisboa y el papel de las regiones en el fomento de la innovación”, en Vence, X. (coord.), Políticas de Innovación, Editorial Pirámide.

Segarra, A., Margalef, J., Teruel, M., Duro, J.A., Piñol, J.M. i Miravet, D. (2007):

El Camp de Tarragona: realitat actual i propostes per a la planificació estratègica, Ed. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

Segarra, A. (2006): “Dinámica de empresas en las manufacturas y los servicios”, en Jiménez, J.C. (dir.), Economía española: veinte años en la Unión Europea, Editorial Cívitas, Madrid, 57-84.

Segarra, A. (director) et al (2002): La creación y la supervivencia de empresas en las manufactureras industriales, Editorial Cívitas, Madrid.

Segarra, A. (director) et al., (2002): L’impacte de la Universitat Rovira i Virgili sobre el Territori, Editorial Cossetània, Valls.

Segarra, A. (2002): “Sectores Productivos y Economías Externas”, en Cambios regionales en la Unión Europea y nuevos retos territoriales, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 45-58.

Segarra, A., Callejón, M., Costa, M. T. i Bel, G. (2001): Economia Industrial, Editorial Civitas, Madrid.

Segarra, A., Callejón, M., Costa, M. T. i Bel, G. (2000): Economia Industrial, Editorial Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona

Segarra, A. i Margalef, J. (directors) (2000): L’agroindústria a les comarques de Tarragona: mercats i rendes, Diputació de Tarragona, Tarragona

Segarra, A. (director) et al. (1999): Creixement Econòmic i Organització Industrial als Eixos de l’Economia Espanyola: Arc de la Mediterrània i Corredor de l’Ebre, Universitat Rovira i Virgili/Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona.

Segarra, A. (director) et al. (1998): El dinamisme econòmic d’un territori: Les comarques de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona

Segarra, A. i Oliva, M. (directors) (1996): Indústria i estratègies empresarials al Camp de Tarragona, Editorial El Mèdol, Tarragona

Segarra, A. (1996): “Productividad y acumulación de capital en la industria española: un análisis comparado en el marco de la Unión Europea” en España en la Unión Europea. Balance de un decenio: 1986-1995, Editorial Civitas, Madrid, 97-130.

(9)

PPRREESSEENNTTAACCIIOONNSS EENN CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIEESS II WWOORRKKSSHHOOPPSS

- Presentació en el “Workshop on Firm Growth and Innovation” el paper titulat

“High-Growth Firms and Innovation: an empirical analysis for Spanish firms”, Tarragona, 2012.

- Presentació en el “Workshop on Firm Growth and Innovation” el paper titulat

“Innovation and firm growth: what happens with firma age?”, Tarragona, 2012.

- Presentació en el “XV Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat

“Innovar o Imitar: ¿importa la distancia a la frontera tecnològica y la capacidad absortiva de las empreses?”, La Coruña, 2012.

- Presentació en el “XV Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat “Like milk or wine: Does firm performance improve with age”, La Coruña, 2012.

- Presentació en el “XIV Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat

“High-growth firms and innovation: an empirical analysis”, Huelva, 2011.

- Presentació en el “XIV Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat

“Innovación y capacidad absortiva: evidencia para las empreses españolas”, Huelva, 2011.

- Presentació en “ERSA” el paper titulat “Productivity and R&D sources in manufacturing and service firms in Catalonia: a regional approach”, Barcelona, 2011.

- Presentació en el “XIII Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat

“Small firms, Growth and Financial Constraints”, Sevilla, 2010.

- Presentació en las “XXXVI Reuniones de estudiós regionales” el paper titulat

“Firm growth and financial variables in Spanish cities: What is the role of location”, Badajoz, 2010.

- Assistència a las Jornadas de Economía Española, Universidad de Alicante, Alicante, 2009.

- Presentació en el Workshop on “Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness” el paper titulat “Small Firms, Growth and Financial Constraints”, Universidad de Deusto, San Sebastián, 2009.

- Presentació en el Encuentro de Economía Aplicada” el paper titulat “Firm Size Distribution, power-laws and truncation point”, Universidad Carlos III, Madrid, 2009.

- Presentació en el Simposi sobre "Dinàmica Empresarial i Innovació” el paper titulat "Immigration and Firm Growth: evidence from Spanish cities", Universitat

(10)

- Presentació en el Encuentro de Economía Aplicada del paper titulat

“Innovation sources and productivity in Catalonian firms: a quantile regression analysis”, Salamanca, 2008.

- Presentació en les XXIX Jornadas de Economía Española del paper titulat

“Emprendedores, el eslabón perdido”, Alacant, 2007.

- Presentació en el EARIE 2007 conference del paper titulat “Productivity Growth and Competition in Spanish Manufacturing Firms: What Has Happened in Recent years?”, Universitat de València, 2007.

- Presentació en el Encuentro de Economía Aplicada del paper titulats

“Productivity Growth and Competition in Spanish Manufacturing Firms: What Has Happened in Recent years?”, Logroño, 2007.

- Presentació de pòster a laJornada sobre Reforma del sector público:

Privatización, Regulación yCompetencia titulat “Productivity Growth and Competition in SpanishManufacturing Firms: What Has Happened in Recent years?”, Madrid, 2007.

- Presentació de pòster a la Jornada sobre Reforma del sector público:

Privatización, Regulación y Competencia titulat “Productivity Growth and Competition in Spanish Manufacturing Firms: What Has Happened in Recent years?”, Madrid, 2007.

- Presentació en el Workshop on Demography of Firms and Industries del paper titulat “Growth size, age and location in Spanish hotels”, Universitat Rovira i Virgili, 2005.

- Presentació en el VII Congrés d’Economia Aplicada del paper titulat “Growth size, age and location in Spanish hotels” , Vigo, 2004.

- Presentació en el I Congreso de Agricultura Mediterrania del paper titulat

“Sectores Productivos, Economías Externas y Desarrollo Local”, Almeria, 2002.

- Presentació en International Conference “Industrial Policy in an Integrating Europe”, European Network on Industrial Policy (EUNIP) del paper titulat “Firm Survival, Life Cycle and Technological Regimes”, Turku (Finlàndia), 2002.

- Presentació en el 37th European Congress, European Regional Science Association del paper titulat “Business Dynamics and Efficiency in Industries and Regions. The Case of Spain”, amb Callejón, M., Roma (Italia), 1997.

Referencias

Documento similar

The expansion of the Myc-overexpressing cardiomyocyte population is driven by the elimination of wild type cardiomyocytes, which happens through apoptosis in the embryonic heart

While larger firms are affected by the standard in the literature variables of bank credit growth and initial size, micro firms appear to be particularly vulnerable to

 The expansionary monetary policy measures have had a negative impact on net interest margins both via the reduction in interest rates and –less powerfully- the flattening of the

Jointly estimate this entry game with several outcome equations (fees/rates, credit limits) for bank accounts, credit cards and lines of credit. Use simulation methods to

In our sample, 2890 deals were issued by less reputable underwriters (i.e. a weighted syndication underwriting reputation share below the share of the 7 th largest underwriter

Line balancing and frequent time & motion study were found popular and suitable among the other lean manufacturing practices for the improvement in productivity,

Firstly, in terms of whether in‐park firms have higher growth rates than out‐park firms, Table 3 shows that the role played by STPs on growth differs slightly

P53 or PUMA elimination confers ESCs a winner status, allowing them to eliminate WT cells in co-culture, which indicates that P53 and PUMA activity negatively regulate