PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Download (0)

Full text

(1)

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals

100.0001 IRPF (bestreta tram autonòmic) 8.038.907.115,83

100.0002 IRPF (liquidació tram autonòmic) 437.002.830,00

CONCEPTE 100 IRPF (tram autonòmic) 8.475.909.945,83

105.0001 Impost sobre grans establiments comercials 14.649.321,48

CONCEPTE 105 Impost sobre grans establiments comercials 14.649.321,48

ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA 8.490.559.267,31

110.0001 Impost general sobre successions 436.639.225,51

110.0002 Impost general sobre donacions 110.789.852,41

CONCEPTE 110 Impost sobre successions i donacions 547.429.077,92 111.0001 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 517.404.109,90

CONCEPTE 111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 517.404.109,90

112.0001 Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00

CONCEPTE 112 Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00 113.0001 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 63.259.922,65

CONCEPTE 113 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 63.259.922,65

ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL 1.139.593.110,47

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.630.152.377,78

200.0001 Impost sobre transmissions patrimonials 1.324.634.207,10

CONCEPTE 200 Impost sobre transmissions patrimonials 1.324.634.207,10 201.0001 Impost sobre actes jurídics documentats 420.710.004,01

CONCEPTE 201 Impost sobre actes jurídics documentats 420.710.004,01

202.0001 Impost sobre operacions societàries 10.375.166,29

CONCEPTE 202 Impost sobre operacions societàries 10.375.166,29 ARTICLE 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICSD 1.755.719.377,40

210.0001 IVA (bestreta participació en l'impost estatal) 6.119.010.295,36 210.0002 IVA (liquidació participació en l'impost estatal) 147.173.350,00

CONCEPTE 210 IVA (participació en l'impost estatal) 6.266.183.645,36 ARTICLE 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT 6.266.183.645,36

220.0001 Impost especial sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost estatal) 808.393.697,21

CONCEPTE 220 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) 808.393.697,21 221.0001 Impost especial sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal) 124.881.384,36

CONCEPTE 221 I.esp.sobre alcohols (participació impost estatal) 124.881.384,36 222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participació rendiment tipus estatal) 1.200.358.522,83

222.0002 Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 229.772.830,20

CONCEPTE 222 I.esp.s.hidrocarburs 1.430.131.353,03 223.0001 Impost especial sobre energia (bestreta) 285.774.618,26

CONCEPTE 223 Impost especial sobre energia 285.774.618,26 224.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport 74.355.338,53

CONCEPTE 224 Impost especial sobre mitjans de transport 74.355.338,53 226.0001 Liquidacions participació en impostos sobre consums específics 34.622.740,00

CONCEPTE 226 Liquidacions impostos sobre consums específics 34.622.740,00

227.0001 Impost sobre estades en establiments d'allotjamentturístic 50.480.739,94

CONCEPTE 227 Impost sobre estades en establiments d'allotjament 50.480.739,94 228.0001 Impost provisió continguts per prestadors serveiscomunic. electròn. per foment del

sec. audiov. 16.134.000,00

CONCEPTE 228 Impost sobre la prov. de conting. de prestad. serv 16.134.000,00 229.0001 Impost sobre les begudes amb excés de sucre 30.987.123,00

CONCEPTE 229 Impost sobre les begudes amb excés de sucre 30.987.123,00

ARTICLE 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 2.855.760.994,33

231.0002 Impost sobre risc medioambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i

emissió elements radiotòxics 28.290.948,00

CONCEPTE 231 Impost risc medioambiental elements radiotòxics 28.290.948,00 232.0001 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria 2.166.300,00

CONCEPTE 232 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'a 2.166.300,00 233.0001 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació

comercial 4.099.961,97

CONCEPTE 233 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atm 4.099.961,97

(2)

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals ARTICLE 23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 34.557.209,97

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.912.221.227,06

310.0001 Administració i cobrança 705.000,00

CONCEPTE 310 Administració i cobrança 705.000,00

312.0001 Drets d'allotjament i restauració 85.000,00

CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauració 85.000,00 313.0001 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres 400.000,00

CONCEPTE 313 Comissions sobre avals i assegurances per op. fin. 400.000,00 317.0001 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut 3.649.569,77

CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària 3.649.569,77 318.0001 D'atenció a usuaris de programes socials 150.000.000,00

318.0002 D'atenció a usuaris de programes sociosanitaris 16.500.000,00 318.0003 Mòdul sanitari per atenció a usuaris sociosanitaris 500.000,00

CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social 167.000.000,00

319.0003 Del Consell de Seguretat Nuclear 947.000,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic 1.000.000,00

CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis 1.947.000,00 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS 173.786.569,77

320.0201 Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal 598.890,03

320.0301 Taxa hotels entitats 100.000,00

320.0403 Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar

boví 500.000,00

320.0901 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals 4.000.000,00 320.0902 Taxa per a la prestació de serveis docents de lesescoles oficials d'idiomes i inscripció

proves lliures obtenció certif. oficials 15.000.000,00

320.1201 Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts

per a la caça 500.000,00

320.1401 Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autorització d'instal.lacions,

inscripcions Registrals, control aparells i altres 2.000.000,00

320.1404 Taxa per al control i la supervisió dels organismes de control o de les empreses de

distribució 950.000,00

320.1405 Taxa per al control i supervisió dels titulars deles estacions d'inspecció tècnica de

vehicles 2.100.000,00

320.1406 Taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal.lacions i

aparells 2.000.000,00

320.1407 Taxa anotació resultat inspeccions period. oblig.de les instal.lacions i aparells ind. en

el Reg. d'instal. tec. de Seg. Ind. de Cat. 700.000,00

320.1408 Taxa inscripció de les inspeccions inicials, modificacions i les reformes que es facin

als vehicles en el Registre de vehicles 300.000,00

320.1412 Taxa per la revisió, el control i inspecció de certificats d'eficiència energètica d'edificis 1.800.000,00

320.1500 Taxes per jocs i espectacles 79.000,00

320.1501 Taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes 7.325.000,00

320.1702 Taxa pel permís de pesca 200.000,00

320.1703 Taxa per la llicència de pesca recreativa i professional 300.000,00

320.2100 Taxes de salut 1.041.125,00

320.2101 Taxa en matèria de protecció de la salut 695.000,00

320.2102 Taxa en matèria de policia sanitària mortuòria 465.000,00 320.2107 Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales

d'especejament i transformació de la caça 14.250.750,00

320.2200 Taxes per seguretat privada, formació de personalpolicial, mossos i bombers de la G. i

serveis del SCT 120.000,00

320.2204 Taxa pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra 1.147.200,00 320.2205 Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments 138.320,00

320.2300 Taxes per serveis socials 20.000,00

320.2303 Taxa per l'emissió dels informes d'estrangeria 250.000,00 320.2503 Taxa per l'atorgament, rehab., pròrroga, visat o modif. de les autorit. de transport

terrestre per carretera i activ. aux. i comp. 1.100.000,00

320.2600 Taxes per treball 713.000,00

320.2602 Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres 2.000.000,00 320.9301 Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Adció de Justícia 3.500.000,00

CONCEPTE 320 Taxes 63.893.285,03

ARTICLE 32 TAXES 63.893.285,03

341.0001 Tributs sobre el joc 228.918.651,91

(3)

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals CONCEPTE 341 Tributs sobre el joc 228.918.651,91

342.0001 Gravamen de protecció civil 3.872.136,71

CONCEPTE 342 Gravamen de protecció civil 3.872.136,71 ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS 232.790.788,62

360.0001 Contribucions servei d'incendis 24.078.000,00

CONCEPTE 360 Contribucions especials 24.078.000,00 ARTICLE 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 24.078.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00

CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 6.000.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 7.000.000,00

CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 7.000.000,00 ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 13.000.000,00

390.0001 Recàrrec de constrenyiment 6.000.000,00

390.0002 Interessos de demora 12.000.000,00

390.0003 Multes i sancions 75.000.000,00

CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes 93.000.000,00 399.0007 Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat 1.700.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 6.000.000,00

CONCEPTE 399 Ingressos diversos 7.700.000,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 100.700.000,00

CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 608.248.643,42

402.0003 Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat 2.357.117.000,00 402.0005 Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat 911.431.000,00 402.0009 Programes socials: serveis socials corporacions locals 3.500.000,00 402.0011 Fons de cohesió sanitària i Fons de Garantia Assistencial 27.464.003,28

402.0017 Beques no universitàries 50.000.000,00

402.0018 Programes sanitaris 2.350.000,00

402.0021 Programes i mitjans de Justícia 1.343.000,00

402.0025 Beques universitàries 80.000.000,00

402.0027 Altres programes socials 6.000.000,00

402.0070 Fons de Suficiència Global (bestreta) 773.789.045,01

402.0071 Fons de Suficiència Global (liquidació) 130.696.060,00 402.0072 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -868.191.270,84 402.0073 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (liquidació) 792.140,00

402.0075 Fons de Competitivitat (liquidació) 865.920.840,00

402.0077 Altres fons específics de finançament autonòmic 619.000.000,00 402.0078 Liquidació negativa dels exercicis 2008 i 2009 -124.792.790,00

CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat 4.836.419.027,45

403.0001 INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació 275.000.000,00 403.0007 Formació del personal de l'Administració 4.772.100,00

CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat 279.772.100,00

406.0004 Conveni control IT 52.068.246,36

406.0006 INSS acc 1.000,00

406.0008 De l'INSS per assist. sanitària a assegurats d'altres Estats residents temporalment a

Catalunya (quota global) 21.514.706,74

406.0016 Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 190.000.000,00

CONCEPTE 406 De la Seguretat Social 263.583.953,10

ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 5.379.775.080,55

430.0001 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i Servei Català de la Salut 120.000,00

430.6200 Del Servei Català de Trànsit 45.000.000,00

CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitati 45.120.000,00

431.6230 De l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 7.100.000,00

CONCEPTE 431 D'entit. autòn. comercials i financeres de la G. 7.100.000,00 ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCSSE 52.220.000,00

462.0005 De la Diputació de Barcelona. Centre AssistencialEmili Mira 1.800.000,00

(4)

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.800.000,00

493.0001 Fons Social Europeu 40.640.000,00

493.0002 Del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya 57.000.000,00

493.0011 FEADER 2.561.719,12

493.0012 FEAGA 244.814.734,02

CONCEPTE 493 De la Unió Europea 345.016.453,14 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 345.016.453,14

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.778.811.533,69

510.0001 Interessos de bestretes i préstecs 13.782.643,94

CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i préstecs 13.782.643,94 ARTICLE 51 INTERESSOS BESTRETES, PRÉSTECS I PÒLISSES CRÈDIT 13.782.643,94

520.0001 Interessos de comptes corrents 45.967,27

520.0002 Interessos cash pooling 9.229.105,97

CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 9.275.073,24 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 9.275.073,24

531.0001 Diferències positives d'operacions financeres 50.000,00

CONCEPTE 531 Diferències positives d'operacions financeres 50.000,00

534.0001 Altres ingressos financers 12.971.475,70

CONCEPTE 534 Altres ingressos financers 12.971.475,70 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 13.021.475,70

540.0001 Lloguers de béns immobles 622.616,69

540.0009 Altres lloguers 7.140,56

CONCEPTE 540 Lloguers 629.757,25

541.0001 Aprofitaments agraris, productes de concessions iaprofitaments especials 165.819,30

CONCEPTE 541 Aprof. agraris, prod. concessions i aprof. espec. 165.819,30

543.0003 Cànon xarxa ITV 900.000,00

543.0005 Cànon IDIADA, AT 3.710.528,68

CONCEPTE 543 Concessions administratives 4.610.528,68 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 5.406.105,23

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 41.485.298,11

793.0011 FEADER 40.438.280,88

793.0012 FEAGA 30.185.265,98

CONCEPTE 793 De la Unió Europea 70.623.546,86 ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR 70.623.546,86

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 70.623.546,86

810.0001 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic allarg termini 10.261.546,64 810.6290 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Centre de Telecomunicacions

i Tecnologia de la Informació 4.456.890,88

810.6360 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Ferrocarrils de la Generalitat

de Catalunya 7.606.250,00

810.6410 Reintegrament de préstecs i betretes a llarg termini de Centrals i infraestructures per

a la Mobilitat i les Activi. Logístiques,SA (CIMALSA) 2.976.786,30

810.6630 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de l'Institut d'Assistència

Sanitària (IAS) 1.040.565,16

810.6640 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Gestió i Prestació de Serveis

de Salut (GPSS) 609.139,16

810.6680 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Banc de Sang i Teixits (BST) 996.895,04 810.6830 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini d'Infraestrucutres Ferroviàries de

Catalunya 15.898.744,64

810.6960 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de Terrassa 1.486.543,04 810.7010 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de l'Anoia 391.064,68 810.7030 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci del Laboratori

Interc. Alt Penedés, Anoia i Garraf 71.083,80

810.8620 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Circuits de Catalunya, SL 958.593,68 810.9860 Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de l'Hospital Clínic de Barcelona

(HCB) 14.311.278,20

CONCEPTE 810 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic a 61.065.381,22 812.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorpúblic a llarg termini 21.901.491,17

CONCEPTE 812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorp 21.901.491,17

(5)

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS I BESTRETES 82.966.872,39

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 82.966.872,39

912.0001 Préstecs fora del sector públic a llarg termini 6.905.197.669,58

CONCEPTE 912 Préstecs fora del sector públic a llarg termini 6.905.197.669,58 ARTICLE 91 PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 6.905.197.669,58

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 6.905.197.669,58

ENTITAT 1000 GENERALITAT 34.029.707.168,89

Figure

Updating...

References

Related subjects :