GRAVACIÓ DE L ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE

Texto completo

(1)

GRAVACIÓ DE L’ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE

Termini: Del 1 al 13 de juliol

web www.cece.gva.es/bonoinfantil

1. INTRODUCCIÓ

L’orde de convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016 establix en la base quinta que podran sol·licitar les ajudes el pare, la mare, el tutor/a o representant legal dels alumnes de 0 a 3 anys matriculats, per al curs 2014 2015, en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana. Estos hauran d’omplir i presentar, en el centre on l’alumne estiga matriculat, el model de sol·licitud previst en l’annex II de l’orde.

Junt amb la sol·licitud hauran de presentar la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada de la pàgina del llibre de família on conste inscrit l’alumne.

b) Fotocòpia confrontada de la targeta SIP (sistema informació poblacional).

No serà necessari remetre la fotocòpia del llibre de família i la targeta SIP dels alumnes que durant el curs 2014-2015 van resultar beneficiaris de la subvenció.

c) En cas de nasciturus, en la sol·licitud haurà de figurar la paraula nasciturus en el nom de l’alumne i els cognoms dels pares i, en lloc del llibre de família, s’aportarà un certificat mèdic acreditatiu de l’embaràs expedit pel metge col·legiat del centre públic de salut que correspon a la dona gestant, i si no és legalment possible esta opció, pel metge col·legiat de la mutualitat professional corresponent, en el qual faça constar l’estat, la setmana de gestació de la dona i la data aproximada del naixement. En este últim cas, s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'esta impossibilitat.

3. El termini per a presentar les sol·licituds per l’alumnat finalitzarà l’últim dia del termini per a l’ompliment i presentació per via telemàtica del llistat dels alumnes matriculats pels centres a l’Administració, establit en la base sexta.

Així mateix, en la base sexta, l’orde de convocatòria diu que els centres ompliran i presentaran a l’Administració per via telemàtica el llistat d’alumnes matriculats del dia 1 al 13 de juliol de 2015.

A més, estos hauran de remetre a l’entitat col·laboradora una còpia del llistat d’alumnes enviat per via telemàtica a l’Administració, acompanyat dels originals de les sol·licituds d’ajuda dels alumnes, el SIP, el llibre de família i, en el cas dels nacisturi, la documentació establida en la base quinta, punt 2.c)

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 1

(2)

SIP

Tots els alumnes hauran de disposar de SIP, encara que hagen optat per l’assistència privada o per mútues (MUFACE, MUGEJU, ISFAS...), hauran de sol·licitar la targeta SIP en el centre de salut més pròxim sense assistència sanitària.

ALUMNES BECATS

Quan el lloc escolar estiga cobert per fills dels treballadors del centre que reben les ensenyances gratuïtament (becats) no seran finançats en esta convocatòria, però si comptabilitzats dins de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

DUPLICITAT D’ALUMNES

En cas que un alumne estiga inscrit en més d’un centre, la seua sol·licitud no serà atesa en cap dels centres fins que siga resolta la duplicitat.

El segon centre que desitge inscriure un mateix alumne no podrà introduir-lo en el llistat; este haurà de posar-se en contacte amb la Secció de Règim de Subvencions en els telèfons que figuren a peu de pàgina per a solucionar el problema dins del termini establit per a la gravació de la relació de l’alumnat (no haurà d’enviar-se el llistat a l’entitat col·laboradora fins que s’haja solucionat la incidència).

2. GRAVACIÓ DE L’ALUMNAT

Per a gravar la relació de l’alumnat, els centres hauran d’entrar al Procés “Elaboració del llistat d’alumnat matriculat” en la pàgina web <http://www.cece.gva.es/bonoinfantil>, introduiran el codi i la contrasenya del centre i els portarà al formulari per a crear la relació d’alumnes.

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 2

2015/2016

(3)

A l’escriure el número del SIP i polsar la tecla del tabulador, apareixeran per cada alumne les dades del curs 2014-2015; en cas contrari, hauran de ser gravats manualment.

Com a novetat enguany s'han d'introduir el telèfon i adreça electrònica del pare, mare o tutor legal de l'alumne.

El programa limitarà la gravació del nombre d’alumnes als autoritzats en el Registre de Centres Docents.

En tot cas, haurà de triar la unitat on es vol ubicar l’alumne en el desplegable on apareixeran les unitats autoritzades i seleccionar si l’alumne està becat per conveni o no.

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 3

Es marcaran automàticament

els alumnes nous i els

nascituri perquè el centre

recorde que haurà d'enviar a

l'entitat col·laboradora, a més

de la sol·licitud de cada

alumne, la fotocòpia del SIP i

del llibre de família, i per al

cas dels nascituri el certificat

mèdic corresponent.

(4)

Gravació d’alumnes no nascuts NASCITURUS

3. ENVIAR TELEMÀTICAMENT A CONSELLERIA I IMPRIMIR LA RELACIÓ D’ALUMNES Quan tots els alumnes estiguen gravats, haurà d’enviar el llistat a la Conselleria, per mitjans electrònics, polsant el botó “Envia llistat actualitzat”

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 4 Per a introduir un alumne

no nascut, el naixement del qual estiga previst amb anterioritat al 31/01/2016, punxarem esta opció.

(5)

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 5 Al donar l’opció d’Imprimir, ens ix

el llistat que apareix més avall

Este missatge ens confirmarà que les dades s’han enviat correctament a la Conselleria d’Educació.

(6)

La relació d’alumnes, una vegada impresa i firmada pel titular del centre, s’enviarà a Edenred acompanyada del original de la sol·licitud d’ajuda realitzada pels pares (annex II de la convocatòria d’ajudes), per les fotocòpies confrontades de la pàgina del llibre de família i de la targeta SIP dels nous alumnes que el programa ha marcat com a nous o nasciturus en la relació d’alumnat.

Hauran de presentar-se ordenats d’acord amb els llistats per a cada tram d’edat.

Les fotocòpies de la pàgina del llibre de família on conste inscrit l’alumne i del SIP es presentaran confrontades pels directors dels centres sol·licitants:

Confrontat amb l’original

..., ... d ...de 201__

El director del centre

Segell del centre

Firmat:______________________

Telèfons d'interés:

Per a l'obtenció de la clau d'accés per ser el primer any o per extraviament: 961970155

Solucionar incidències per duplicitat d'alumnes: 961970585 961970946 961970596

Solucionar qualsevol altra incidència: 961970585 961970706

961970590 961970964 961970594

Correu electrònic per a formular consultes bonoinfantil@gva.es pàg. núm. 6

EMPRESA COL·LABORADORA: EDENRED Av. Meridiana, 358, 2n, 08027 BARCELONA

Tel. 900 810 253

Figure

Actualización...

Related subjects :