CONVENI DE COL LABORACIÓ ENTRE FEDERACIÓ D ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) BANCO DE SABADELL, S.A.

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ

ENTRE

FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC)

I

BANCO DE SABADELL, S.A.

Barcelona, 10 de juliol de 2013

COMPAREIXEN

D’una part, el Sr. Àlex Castillo Navarro, amb N.I.F. 38.799.172N, actuant en nom i representació de la FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) (d’ara endavant la FEDERACIÓ), amb domicili a Barcelona (08025), C/ Cartagena, 245, Àtic i C.I.F. G08850299.

Intervé en qualitat de President. Nomenament i facultats que declara vigents.

I

d’altra part, el Sr. Josep Mª Bach Grabolosa, amb N.I.F. 29.757.343N, actuant en nom i representació de BANCO DE SABADELL, S.A. (d’ara endavant BANC SABADELL) amb domicili a Sabadell (08201), Plaça de Sant Roc, 20 i C.I.F.

A08000143, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, el dia 26 d’ abril de 1990, tom 470, foli 67, full 1.511, llibre 61 secció 2ª de Societats i , posteriorment, al tom 20.092, foli 1, full B-1561. Intervé en qualitat d’Apoderat, en virtut de l’escriptura d’apoderament atorgada davant el Notari de Sabadell, D. Javier Micó Giner, protocol 2369 de data 16 d’ abril de 2003 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 35015, foli 35, full B-1561, inscripció 1200. Nomenament i facultats que declara vigents.

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se, i

(2)

2 MANIFESTEN

1. Que BANC SABADELL disposa d'una amplia oferta de productes i serveis financers adreçats a les Associacions de mares i pares d'alumnes (d'ara endavant AMPAS).

2. Que la FEDERACIÓ està interessada en oferir a les seves AMPAS associades, el conjunt de productes i serveis financers que ofereix BANC SABADELL.

Com a conseqüència d'aquestes manifestacions, les parts contractants acorden establir un conveni que regirà les relacions contractuals entre ells, i amb aquesta finalitat,

PACTEN

Primer. Beneficiaris

La FEDERACIÓ i les seves AMPAS associades podran accedir als productes i serveis financers oferts per Banc Sabadell, en les condicions que figuren en l'ANNEX I d'aquest Conveni.

Segon. Productes

Els productes que engloba actualment aquesta oferta són els següents:

• Compte Expansió Negocis PRO

• Serveis Banca Distancia (Gestió de cobrament de rebuts)

• Términal Punt de Venda (TPV)

Les condicions específiques dels productes esmentats en el moment actual són les que figuren com a ANNEX I d'aquest Conveni i s’aplicaran necessàriament les condicions que estiguin en vigor en cada moment per a cada producte dels esmentats.

Tercer. Modificacions de les condicions

Les condicions establertes en l’ANNEX I seran modificables per BANC SABADELL d'acord amb l'evolució del mercat.

(3)

3 Quart. Productes nous

La FEDERACIÓ podrà sol·licitar a BANC SABADELL l'estudi d'altres productes i serveis financers que, tot i que no estiguin inclosos en l'oferta existent, cobreixin necessitats específiques del col·lectiu a qui va adreçat aquest Conveni.

Amb aquest propòsit, es convocaran reunions de treball entre les parts contractants per tal d'estudiar les sol·licituds esmentades, entenent que és intenció de les parts contractants aconseguir i mantenir una oferta competitiva que s’acomodi a les necessitats del col·lectiu a qui va dirigit aquest Conveni.

Cinquè. Promocions comercials

BANC SABADELL comunicarà prèviament a la FEDERACIÓ totes les accions comercials i com a entitat promotora es farà càrrec de les despeses que es derivin de les promocions comercials que es portin a terme.

La FEDERACIÓ col·laborarà en aquestes accions comercials facilitant els seus canals de comunicació habituals amb les seves AMPAS associades, previ acord amb BANC SABADELL.

D’acord amb el que es preveu en la Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc de Espanya, sobre publicitat dels productes i serveis bancaris, així com en les altres normes reguladores sobre això, BANC SABADELL assumirà, supervisarà i gestionarà totes les accions comercials i publicitàries sobre aquests productes o serveis que, si escau, es puguin convenir entre les parts.

En conseqüència, la FEDERACIÓ no podrà dur a terme cap acció publicitària, diferent de la divulgació pels seus canals prevista en aquest pacte, sense el consentiment previ i exprés, si escau, de BANC SABADELL. L’incompliment per part de la FEDERACIÓ d’aquest compromís podrà ser causa de resolució immediata del conveni d’acord amb el que es preveu en el pacte Resolució.

Sisè. Confidencialitat i Tractament de Dades de Caràcter Personal

Per a que BANCO SABADELL pugui efectuar les accions de promoció convingudes d'acord amb el Pacte Cinquè del present conveni, la FEDERACIÓ facilitarà les dades necessàries de les AMPAS associades amb la següent informació: nom de l'AMPA (i en el seu cas persona de contacte) i adreça, telèfons i adreça electrònica.

Les partes fan constar que per a l’execució del present conveni no es precisa comunicació ni tractament de dades de caràcter personal per la qual cosa no s’haurà de realitzar accés a les dades per part del BANC. Si per qualsevol circumstància, ara imprevisible, fora necessària una comunicació de dades

(4)

4 personals, les parts s’obliguen a subscriure, de conformitat amb l'exigit pel article 12.2 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el corresponent contracte mitjançant el qual es reguli l’encàrrec, la realització del tractament i les instruccions que la FEDERACIÓ transmeti al BANC, sotmetent-se en tot cas tots dos al disposat per la citada Llei i per quantes normes es trobin en vigor en cada moment respecte a aquesta matèria.

Setè. Concessió d’operacions

Tot i el foment de la col·laboració mútua entre la FEDERACIÓ i BANC SABADELL , l'avaluació i concessió d'operacions d'actiu i la concessió de serveis seran fetes per les entitats financeres i/o de crèdit del GRUP BANC SABADELL d'acord amb els criteris propis de cada Entitat amb qui es formalitzi l'operació.

Les entitats financeres i/o de crèdit del GRUP BANC SABADELL, d'acord amb el que s'ha exposat, assumeixen el risc que es derivi de les operacions efectuades.

Vuitè. Durada

La durada d'aquest Conveni s'estableix de comú acord entre les parts per un període d'un (1) any des de la data de la seva signatura. Aquest Conveni es prorrogarà tàcitament per períodes d'un (1) any, sempre que no hi hagi avís previ de qualsevol de les parts comunicant de manera fefaent el desig de finalitzar-lo, amb una anticipació mínima de tres mesos.

Novè. Resolució

El present Conveni podrà ser resolt en qualsevol moment en els següents supòsits:

1. Per mutu acord de les parts

2. Per incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present Conveni. En cas d'incompliment es requerirà per escrit a la part incomplidora per tal que en un termini de set dies laborables pugui corregir aquest incompliment.

(5)

5 I per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest contracte, per duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

Sr. Àlex Castillo Navarro

FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC)

Sr. Josep Mª Bach Grabolosa BANCO DE SABADELL, S.A.

(6)

6

(7)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 7

FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES

D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC) D´ALUMNES DE CATALUNYA (FAPAC)

ANNEX I ANNEX I ANNEX I ANNEX I

Condicions Econòmiques de l’oferta Condicions Econòmiques de l’oferta Condicions Econòmiques de l’oferta Condicions Econòmiques de l’oferta

juliol de 2013

(8)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 8

(9)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 9

COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS

COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS PRO PRO PRO PRO

Pack de productes i serveis adreçat a despatxos professionals, autònoms, comerços, franquícies i les empreses amb una facturació inferior a 300.000 euros.

Ofereix una resposta idònia a les necessitats d'aquests segments:

• Oferta financera específica

• Oferta no financera: “Servei d'assistència jurídica telefònica” i “Canal Negocis” (descomptes i ofertes exclusives relacionades amb la seva activitat professional, personal i d'oci).

Quota gratuïta.

SERVEIS FINANCERS SERVEIS FINANCERS SERVEIS FINANCERS SERVEIS FINANCERS

Compte a la Compte a la Compte a la

Compte a la vista Expansió Negocis vista Expansió Negocis vista Expansió Negocis PRO vista Expansió Negocis PRO PRO PRO

Compte destinat a gestionar la tresoreria del seu negoci amb una remuneració

segons el saldo.

Tipus d'interès referenciat a EURIBOR a 3 mesos –0,50. Franquícia de 6.000 euros.

Exempt de comissió de manteniment i administració, excepte que el compte estigui inoperant en un període igual o superior a un any i el saldo sigui igual o inferior a 150 euros.

Liquidació trimestral.

Serveis gratuïts Serveis gratuïts Serveis gratuïts Serveis gratuïts

Canvi de domiciliacions gratuït.

Ingrés de xecs nacionals sense comissions.

Transferències nacionals via BS Online gratuïtes.

Targeta BS Card de dèbit, gratuïta sempre.

Targeta MasterCard Empresa Or Representació, gratuïta sempre.

Reintegraments gratis en més de 32.000 caixers de la xarxa Servired. Amb targeta de dèbit i per imports superiors a 60 euros. En caixers Banc Sabadell, gratuïtes sempre.

Servei de banca a distància BS Online gratuït. Perquè pugui operar amb tota comoditat des del seu negoci les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Servei d'avisos BS Mòbil gratis. Els avisos que vulgui activar (comptes, fitxers, seguretat, borsa) i que rebrà a través de missatges SMS o correu electrònic.

Interessants ofertes per als seus empleats.

(10)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 10

TPV TPV TPV TPV

Permet acceptar el pagament amb total garantia per a les targetes Visa, MasterCard,

B-MasterCard, Visa Electrón, American Express, Maestro, Diners, Clau, Multibanc i targetes Xarxa 6000 emeses per les caixes d'estalvis.

Disposi del model de terminal més apropiat per al seu comerç, per a l'operativa (TPVADSL, TPVSense cable, TPVPC, TPVMòbil, TPVVirtual, TPVPC Vendes a Distància).

Pòlissa de crèdit Negocis Pòlissa de crèdit Negocis Pòlissa de crèdit Negocis Pòlissa de crèdit Negocis

Crèdit en pòlissa destinat al finançament de desfasaments de tresoreria (cobraments i

pagaments).

Termini de fins a 3 anys, revisable anualment.

Tipus d’interès (*): 8,50 %

Revisions: Variació de l'Euribor

Comissió obertura i estudi: 2,00 %

Comissió de revisió: 2,00 %

Comissió de no disposició: 0,45

(*) Reduccions sobre la contractació:

• Protecció Comerços i Oficines o MR Empresa - 0,50

• Prescripció de 2 empleats o familiars amb nòmina - 0,50

Assegurances Assegurances Assegurances Assegurances

Per assegurar el negoci de tots aquells riscos que consideri prioritaris. Importants

descomptes en la contractació:

Protecció Comerços i Oficines 20% de descompte

Protecció Empreses 20% de descompte

Descompt Descompt Descompt

Descompte comercial e comercial e comercial e comercial

Avançament de l'import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats

de les operacions pròpies de la seva activitat comercial.

Tipus d'interès fix: Des de 8,25 %

Comissió obertura: Exempt

Comissió estudi: 1 %

Comissión renovació: 1 %

(11)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 11

Avals Avals Avals Avals

Possibilitat d'un aval en condicions preferents per la necessitat d'obtenir una garantia

bancària per realitzar la seva operativa (lloguer del local, proveïdors, etc.).

Comissió d'obertura: 0,40% (mín. 30 euros) Comissió trimestral: Inferior a 1 any: 0,75 %;

Superior a 1 any: 1% (mínim 30 €)

Lísing Lísing Lísing Lísing

Finançament a mitjà i llarg termini per a l'adquisició de béns pel sistema

d'arrendament financer, amb opció de compra al venciment del termini de lloguer.

Lísing mobiliari (equipaments, informàtica, vehicles) Termini màxim de 5 anys.

Tipus d'interès: 9,00 % Variació Euribor (*) Comissió d'obertura: 1,50 % (mínim 65€)

Comissió d'estudi: Exempt

(*) El preu per al primer període d'interès de les operacions es determinarà en funció de l'evolució dels preus de mercat.

SERVEIS NO FINANCERS (*) SERVEIS NO FINANCERS (*) SERVEIS NO FINANCERS (*) SERVEIS NO FINANCERS (*)

Canal Negocis Canal Negocis Canal Negocis Canal Negocis

A través de Canal Negocis, gaudirà de preus preferencials, descomptes directes i

guanyarà diners per les seves compres en línia de tecnologia, viatges, salut i bellesa, motor, música, llibres, oci, etc.

Disponible únicament per als clients titulars de Compte Expansió Negocis.Disposa de centenars de proveïdors de primeres marques en diversos sectors d'activitat disposats a donar-li les millors ofertes disponibles, els productes més actuals i el seu millor servei, amb accés directe a través de BS Online les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Assessorament jurídic telefònic Assessorament jurídic telefònic Assessorament jurídic telefònic Assessorament jurídic telefònic

Servei d’assessorament jurídic telefònic prestat per ARAG sobre qualsevol tema

relacionat amb l'activitat professional del client (reclamació d'impagats, contractes, protecció de dades, riscos laborals, inspeccions, contractació i acomiadament d'empleats, etc.) 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

A més a més, amb descomptes mínims del 20% en la seva xarxa de despatxos, que poden arribar al 50%.

(*) ARAG LEGAL SERVICES, S.L. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Aquests serveis seran prestats d'acord amb les condicions que les entitats esmentades tinguin establertes en cada moment, sense intervenció ni cap responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats esmentades. El servei d'orientació jurídica telefònica no abraçarà les qüestions o possibles incidències de l'activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades.

Les condicions del Compte Expansió Negocis es mantindran mentre es compleixi com a mínim un d’aquests requisits: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis passarà a ser un compte estàndard.

(12)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 12

SERVEIS DE BANCA A DI SERVEIS DE BANCA A DI SERVEIS DE BANCA A DI

SERVEIS DE BANCA A DISTANCIA STANCIA STANCIA STANCIA

BS Online 902323000 http://www.sabadellatlantico.com BS Online 902343999 http://www.solbank.com

Servei de banca a distància amb el qual podrà consultar productes i operar amb el Banc a través d'Internet.

Prestacions:

• Simulacions financeres.

• Consultes de saldos i moviments dels comptes, traspassos, transferències, aportacions a fons d'inversions, a plans de pensions.

• Informació i sol·licitud de serveis: compravenda de valors, petició de talonaris i targetes, sol·licitud de divisa i moneda estrangera.

• Consultar la situació dels propis préstecs i crèdits.

BS Mòbil BS Mòbil BS Mòbil BS Mòbil

Rebi informació immediata en el seu mòbil sobre els seus comptes o sobre els productes que hagi programat, mitjançant avisos en format SMS o missatges de correu electrònic.

Gestió de cobrament Gestió de cobrament Gestió de cobrament

Gestió de cobrament de re de re de re de rebuts buts buts buts Norma 19 (BS Online) * Norma 19 (BS Online) * Norma 19 (BS Online) * Norma 19 (BS Online) *

Presentació de rebuts: 0,20€ per rebut domiciliat

Devolució de rebuts: 0,50% (mínim 1,50€ per document)

Despeses de comunicació en els rebuts domiciliats sobre altres entitats: 0,37€/rebut (només per a devolució)

(13)

Condicions revisables d'acord amb l'evolució del mercat financer. 13

TARIFES A APLICAR EN EL PRODUCTE TPV TARIFES A APLICAR EN EL PRODUCTE TPV TARIFES A APLICAR EN EL PRODUCTE TPV TARIFES A APLICAR EN EL PRODUCTE TPV

La comissió a aplicar a les operacions del TPV*, serà del 0,60% i revisió semestral, amb vinculació de productes.

(*) Els models del terminals de punt de venda que s’inclouen en l’oferta són: TPVClàssic, TPVADSL, TPVSense Fil i TPVMòbil.

No es cobrarà quota de manteniment si el terminal ha facturat, durant l’últim mes, més de 20 operacions i/o més de 4.000 euros.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :