PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONFIGURACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D UN NOU ESCRIPTORI INFORMÀTIC

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONFIGURACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN NOU ESCRIPTORI INFORMÀTIC

Introducció:

Barcelona Activa vol modernitzar la plataforma informàtica que utilitzen els seus usuaris corporatius, actualment basada en un sistema operatiu Windows 7, la versió 2007 de la suite de Microsoft Office i un correu electrònic IBM Lotus Domino 9.

L’objectiu principal del projecte és dotar a la companyia d’un nou entorn per a l’usuari que inclogui un nou sistema operatiu, l’última versió de paquet d’ofimàtica disponible, nous serveis de correu i col·laboració i un sistema de distribució automàtica de programari

El canvi ha d’anar acompanyat d’una adequada gestió d’aquest per a que els usuaris finals s’adaptin a les noves eines.

Abast del projecte:

Es requereix un projecte claus en mà per a la configuració i posada en funcionament de tots els elements necessaris, així com la seva integració amb els actuals sistemes de Barcelona Activa.

Els objectius del projecte els podem dividir en set apartats:

1. Instal·lació i configuració de les eines de distribució de programari System Center Configuration Manager 2012 R2 del fabricant Microsoft.

2. Creació de maquetes personalitzades amb Windows 10, Office 16 i programes d’ús general a Barcelona Activa.

3. Configuració d’un nou entorn de correu electrònic basat en Office 365.

4. Adequació de les infraestructures ja existents a Barcelona Activa (Federació de Serveis, Directori Corporatiu, Passarel·la SMTP) per tal de fer-les compatibles amb el nou entorn.

5. Migració del correu electrònic actual a la nova plataforma descrita en aquest plec.

6. Implantació de la solució als ordinadors dels usuaris corporatius de Barcelona Activa.

7. Gestió del canvi: formació i comunicació.

Per a tots els punts s’exigirà a l’adjudicatari documentació completa de configuracions i procediments de migració i operació.

En l’objecte del contracte s’inclou una provisió de 30 hores de tècnics especialistes per a la realització de petits projectes de configuració de les plataformes amb posterioritat a la data de lliurament de la solució, utilitzables en un període màxim d’un any des de la data de lliurament del projecte.

(2)

Situació Actual:

Barcelona Activa no disposa actualment de cap eina específica per a la gestió centralitzada del programari dels equips. Utilitzem WSUS per a la distribució d’alguns paquets de programari, per a les actualitzacions de Microsoft i per actualitzar la versió de programari Flash i Java.

• Actualment el 50% del parc d’equips de treball tenen sistema operatiu Windows XP i un 50%

Windows 7.

• Utilitzem la versió 2007 de Microsoft Office.

• Utilitzem com a eina de correu electrònic IBM Lotus Notes 9.

Entorn:

• L’entorn està format per 500 equips, tant de sobretaula com portàtils.

• Tots ells compleixen amb els requisits mínims de maquinari per poder-hi instal·lar l’última versió de sistema operatiu disponible.

• Les aplicacions corporatives són compatibles amb Windows 10 i Microsoft Office2016.

• Tots els equips estan connectats a una xarxa de dades corporativa.

• Comptem amb 100 telèfons mòbils amb sistemes operatius IOS i Android, aquests últims gestionats mitjançant MDM de Vodafone (Airwatch). Els 100 equips han de comptar amb la sincronització de correu electrònic i agenda corporativa.

• La plataforma de correu electrònic actual és Lotus Notes 9.01 FP3 (servidors en CPD propi).

• El nombre de bústies actuals és de 570, les quals ocupen 900 GB (360 GB de correu i 540 d’arxius de correu).

• El mètode d’accés habitual a les bústies és el client Lotus Notes 8.5.

• El servei de correu electrònic és accessible des de l’exterior de la xarxa corporativa mitjançant accés web (webmail) i utilitzant dispositius mòbils iOS i Android.

• També estan habilitats els protocols SMTP autenticat, POP, IMAP i iCALC.

• L’entorn disposa d’un únic Domini/Forest d’Active Directory(AD) amb nivell funcional Windows Server 2008.

• El servei de comunicacions SMTP amb Internet està basat en equips Cisco Ironport en alta disponibilitat, els quals actuen com a filtres de virus i correu brossa.

• Les estacions de treball disposen d’antivíric de Kaspersky.

• Actualment disposem d’una plataforma de federació basada en ADFS( 3.0) de Microsoft. Aquesta inclou dos entorns: intranet i DMZ.

Condicions tècniques generals:

• Les tasques a realitzar es desenvoluparan mitjançant l’execució d’un projecte claus en ma el qual inclourà, de forma conjunta, totes les activitats que el conformen.

• Caldrà preveure el màxim nivell de serveis professionals que assegurin la correcta configuració i posada en funcionament del sistema, així com una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol eventualitat, error o anomalia.

• L’adjudicatària haurà d’estar certificada com a partner de Microsoft.

(3)

• La planificació, detallada per funcionalitat a realitzar, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària de forma que es garanteixi l’acompliment dels objectius globals del projecte. La planificació haurà de ser aprovada per el comitè de seguiment del projecte de Barcelona Activa, el qual es constituirà un cop adjudicat el projecte.

• En el termini de 15 dies des de l’adjudicació, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al comitè de seguiment de Barcelona Activa un document en el qual es presenti una descripció funcional detallada, tant dels procediments de gestió a implementar com dels procediments informàtics a desenvolupar i un calendari detallat de l’execució del projecte.

Condicions tècniques particulars:

L’assistència tècnica objecte del contracte actuarà, coordinadament amb el personal tècnic aportat per Barcelona Activa, en els set punts descrits a l’abast del projecte i caldrà especificar a l’oferta el detall de les tasques a realitzar així com els terminis d’execució previstos per a cada una d’aquests parts:

• Instal·lació i configuració de les eines de distribució de programari:

• Instal·lació de la arquitectura recomanada de SCCM 2012 R2 i configuració bàsica de l’entorn.

• Configuració de la plataforma per la distribució de sistemes operatius i programari d’ús general.

Formació al personal tècnic de Barcelona Activa en l’entorn SCCM.

• Creació de maquetes personalitzades amb Windows 10, Office 2016 i programes d’ús general a Barcelona Activa:

• Preparació i distribució de maquetes del sistema operatiu.

• Creació dels paquets de programari SCCM amb les aplicacions habituals llistades a l’annex 1.

• Configuració de polítiques de sistema, basades en les que actualment ja disposa Barcelona Activa.

• Configuració del nou entorn Office 365:

• Configuració bàsica de l’entorn Office 365.

• Configuració dels clients de Office 2016 en local.

• Configuració dels entorns portàtils amb client local de correu.

• Configuració de OneNote.

• Configuració d’Skype for Business.

Formació al personal tècnic de Barcelona Activa en l’entorn Office 365.

Adequació de les infraestructures de Barcelona Activa:

• Configuració de la plataforma ADFS actual per a tenir alta disponibilitat per als usuaris autenticats al nostre Active Directory (canvi de la base de dades actual a una instància SQL). A més caldrà configurar el servei ADFS per a permetre el canvi de contrasenya als usuaris els quals es connectin des de fora del domini.

• Preparació de l’Active Directory

• Configuració de la passarel·la SMTP corporativa (Ironport) per al correcte encaminament de la missatgeria generada per a les nostres aplicacions. Cal tenir en

(4)

compte que la majoria de les aplicacions que generen algun tipus de missatgeria estan en l’entorn Domino, però també hi ha altres aplicacions Java que fan ús d’aquest servei.

• Migració de la plataforma de correu:

• Migració de les bústies de correu dels usuaris corporatius, llibretes d’adreces i arxius històrics.

• Migració de les bústies genèriques actuals i creació dels procediments per a permetre l’accés als usuaris assignats.

• Configuració a la nova plataforma de les llistes de distribució actuals.

• Configuració a la nova plataforma de l’ aplicació de reserva de sales i recursos.

• Configuració i distribució del programari per a sincronització de correu dels dispositius mòbils integrat amb l’eina MDM Airwatch. Cal fer esment que aquest servei només està disponible per a terminals Android. Actualment els terminals IOS no estan lligats a la plataforma.

• Documentació de les configuracions realitzades i els procediments necessaris per al correcte funcionament del servei.

Requisits de la nova plataforma de correu:

• Cada una de les bústies de correu haurà de permetre l’emmagatzematge de, com a mínim, 50 GBytes de dades.

• Haurà de permetre l’accés al correu via protocol IMAP i amb clients Outlook i Thunderbird.

• Serà imprescindible garantir la correcta comunicació entre els dos entorns de missatgeria durant tot el període d’execució del projecte, amb especial èmfasi en la sincronització de les agendes entre usuaris dels diferents entorns.

• Implantació de la solució als ordinadors dels usuaris corporatius:

• Distribució de les maquetes i dels paquets de programari.

• Instal·lació de programes d’ús menys general indicats a l’annex 2.

Formació al personal de Barcelona Activa en l’escriptori i les noves eines implantades.

El desplegament del nou escriptori es realitzarà en grups d’unes 10 persones diàries, de tal manera que la formació rebuda i la maquetació de la màquina sigui simultània. Tots els clients corporatius es troben ubicats a la ciutat de Barcelona, repartits en unes 20 oficines. El 80% dels usuaris està ubicat a 5 equipaments mentre que el 20% restant està ubicat als 15 equipaments restants.

• Gestió del canvi: formació i comunicació:

• Pla de formació i comunicació als usuaris finals amb l’objectiu de facilitar el procés d’adaptació al nou entorn.

Pla de formació per al personal tècnic de Barcelona Activa.

• Documentació:

• Documentació de la solució SCCM.

• Documentació de la solució Office365.

• Documentació de les modificacions fetes als sistemes de Barcelona Activa (Active Directory, Ironport, ADFS, ...)

• Documentació de les maquetes creades.

(5)

• Documentació dels paquets de programari creats.

• Documentació de les polítiques del sistema.

• Documentació de la solució Office 365.

APROVA

Albert de Gregorio Prieto

Conseller Delegat BARCELONA ACTIVA SAU SPM Barcelona, 11 de juliol de 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :