Acords de la Junta de Govern del Col legi d Advocats de Barcelona d interès general Juliol de 2010

Download (0)

Full text

(1)

Acords de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona d’interès general – Juliol de 2010

La Junta de Govern del Col·legi s’ha reunit en sessions de 8, 12 i 19 de juliol La Comissió Permanent de la Junta ha celebrat reunions l’1 i el 5 de juliol.

Seguidament, de conformitat amb l’article 119 dels Estatuts col·legials, us facilitem un extracte dels principals acords de la Junta de Govern d’interès general.

Cens col·legial

Durant el mes de juliol de 2009 s’han incorporat a l’ICAB 49 col·legiats/des exercents i 78 no exercents. S’hi ha reincorporat 3 col·legiats/des exercents i 1 no exercent.

El cens col·legial a 31 de juliol de 2010 era de 20.175 persones col·legiades, de les quals 15.481 eren exercents i 4.694 no exercents.

Societats professionals inscrites el mes de juliol de 2010 en el Registre de societats professionals d’advocats constituït a l’empara de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals

Societats Limitades Professionals: 5 Comissió d’Honoraris

A petició dels òrgans judicials, el Col·legi ha emès dictamen sobre un total de 92 minutes d’honoraris, de les quals 47 han estat aprovades.

Convocatòria del Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2010

Aquest Premi està destinat a guardonar un article, assaig o llibre que versi sobre Col·legis professionals i exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicat en el territori de l’Estat espanyol i escrit en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010.

Podran optar al Premi, dotat amb 3.000 euros, els llicenciats en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.

La data límit de presentació de treballs a conscurs serà el 31 de desembre de 2010.

Les bases completes del Premi es poden consultar a la Secretaria del Col·legi i a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).

Convocatòria d’una nova edició del Premi Jurídic Feixò Carreras per a noves promocions.

El Premi, dotat amb 3.000 euros, està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial.

Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que hagin obtingut el seu títol de llicenciat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

(2)

La data límit de presentació de projectes a concurs serà el 31 de desembre de 2010.

Les bases completes del Premi poden consultar-se a la Secretaria del Col·legi i a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).

Conveni amb el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona

El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha signat un conveni amb el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona per posar en funcionament un servei d’orientació jurídica integrat dins de l’Oficina Multiserveis d’Atenció al Ciutadà de la plaça de Sant Miquel de Barcelona.

Informació pública col·legial sobre el Projecte de modificació del Reglament de les Delegacions territorials de l’ICAB

La Junta de Govern, de conformitat amb l’article 137 dels Estatuts col·legials vigents, ha acordat aprovar inicialment el Projecte de modificació del Reglament de les Delegacions Territorials del Col·legi, així com sotmetre el Projecte aprovat a informació pública col·legial per mitjà de la publicació a la pàgina web i als taulers d’anuncis del Col·legi, fins al 30 de setembre de 2010, a fi que els col·legiats i col·legiades puguin examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin conveni

El text aprovat estarà a disposició de les persones col·legiades a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat), a la Secretaria del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, 2a planta, Pati de Columnes; horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h; durant el mes d’agost, al Servei d’Atenció Col·legial, planta baixa) i a les respectives seus de les Delegacions territorials dins del seu horari d’atenció al públic.

Les al·legacions, els suggeriments o les esmenes es podran presentar en el Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa; horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h), a les seus de les diferents Delegacions territorials dins del seu horari d’atenció al públic o bé per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic reglamentdelegacions@icab.cat, fins a les 20.00 h del 30 de setembre de 2010.

Informació pública col·legial sobre el projecte de modificació del Reglament de la Biblioteca de la Corporació

La Junta de Govern, de conformitat amb l’article 137 dels Estatuts col·legials vigents, ha acordat aprovar inicialment el Projecte de modificació del Reglament de la Biblioteca del Col·legi, així com sotmetre el Projecte aprovat a informació pública col·legial per mitjà de la publicació a la pàgina web i als taulers d’anuncis del Col·legi, fins al 30 de setembre de 2010, a fi que els col·legiats i col·legiades puguin examinar- lo i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

El text aprovat està a disposició de les persones col·legiades a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat) i a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Carrer Mallorca, 283, 2a planta, Pati de Columnes; horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h; durant el mes d’agost, al Servei d’Atenció Col·legial,planta baixa).

Les al·legacions, els suggeriments o les esmenes es poden presentar en el Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa; horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h), o bé per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic reglamentbiblioteca@icab.cat, fins a les 20.00 h del 30 de setembre de 2010.

(3)

Nomenament de vocals/ponents de 4 Comissions delegades de la Junta de Govern

De conformitat amb les previsions de l’article 91.5 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern ha acordat el nomenaments següents:

Comissió d’Intrusisme i Relacions amb altres professions.

Vicepresident: Sr. Modesto Penetró Mur.

Vocal: Sra. Carmen Cabrerizo Ransanz.

Vocal: Sra. Ana Maria Lindín Rodríguez.

Vocal: Sr. Josep Lloret Bosch.

Vocal: Sra. Maria Teresa López Méndez.

Vocal: Sr. Ricardo Morante Esteve.

Vocal: Sr. Antonio Pavón Ortiz.

Vocal: Sr. Xavier M. Puig Ferreté.

Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Vocals:

Sr. Alejandro Ebrat Picart.

Sr. Rafael Espino Rierola.

Sr. Víctor Fabregat Rubiol.

Sra. Mariajosé Gozalvez Vives.

Sra. Julia Herrera Alcorta.

Sr. Jorge Navarro Massip.

Sra. Roser Pallerols Vidal.

Sra. Lídia Pérez Sáez.

Sr. Luis Rodríguez Pitarque.

Sr. Josep Oriol Rusca Nadal.

Sr. Jesús Sánchez García.

Sr. Àlex Solsona Molons.

Sr. Andreu Van den Eyende Adroer.

Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurances (CIRAC)

Vocals:

Sr. Xavier Dávalos Errando.

Sra. Carmen García Franco de Sarabia.

Sra. Mònica Martorell Poncet.

Sr. Josep Martorell Virgili.

Sr. Jordi Masnou Ridaura.

Sr. Ricardo Morante Esteve.

Sr. Dalmau Moseguí Gracia.

Comissió del Servei de Defensa d’Ofici

Vocals:

Sr. Jesús Francisco Arahal Álvarez.

Sr. Francisco Javier Aranda Guardia (vocal a proposta del GAJ).

Sr. Alfredo Ascaso Iglesias.

Sr. José Luis Ballescà Lasplasas.

(4)

Sr. Luis Borrell Roca.

Sr. Sergio Javier Brox Jávega.

Sra. Marisa Díaz Figueroa.

Sr. Francesc Figueras Torrus.

Sra. Olga Hernández de Paz.

Sra. Ma del Carmen Jiménez Jiménez.

Sra. Sebastián Juan Fontanet.

Sra. Ma. José Martín Calvente.

Sra. J. Ignasi Martínez de Cardeñoso.

Sra. Ana Isabel Núñez Cano.

Sra. Vanessa Sibillà García.

Sra. Montserrat Tomas Comas d’Argemir.

Sra. Ma. Núria Rodrigo Salsench.

Sr. Albert Niubó Guiu.

Sr. Antonio Llopart Ministral.

Sra. Núria Astorgas Suárez.

Igualment, la Junta de Govern va acordar prorrogar fins al 30 de setembre de 2010 el mandat dels membres de les Comissions delegades d’Honoraris, Estrangeria i per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%).

Comissió de la Memòria Històrica

La Junta de Govern ha nomenat el bibliotecari del Col·legi, senyor Joan Merelo- Barberà i Gabriel, com a nou membre de la Comissió de la Memòria Històrica del Col·legi.

Nomenament d’advocats/des coordinadors del Conveni d’execució del protocol de conformitats signat amb la Fiscalia de Vilanova i la Geltrú

La Junta de Govern ha nomenat com a advocats/des coordinadors del Conveni d’execució del protocol de conformitats signat amb la Fiscalia de Vilanova i la Geltrú els companys i company següents:

Sr. José Antonio Cuenca, delegat de Gavà.

Sra. Carmen Sánchez García, sotsdelegada de Vilanova i la Geltrú.

Sra. Lídia Barrachina, delegada de Vilafranca del Penedès.

Convocatòria del programa de beques de formació Ferrer Eguizábal 2010-2011 El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que porta el seu nom i que per mitjà de beques per a l’ajuda al pagament de despeses de matriculació vol promoure la formació de futurs Lletrats per cursar Estudis d’especialització o Màsters sobre dret Civil català, Administratiu o Financer/Tributari, així com Estudis de Postgrau en Pràctica Jurídica.

D’acord amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern ha convocat les beques Ferrer Eguizábal per al curs 2010-2011 per realitzar els següents estudis d’especialització:

1.-Dret Administratiu: 72 beques per import de 120’00 euros cadascuna.

2.-Dret Fiscal: 4 beques que cobriran un import de 1.650,00 euros cadascuna.

3.- Postgrau en Pràctica Jurídica: 17 beques per import de 900,00 euros cadascuna.

(5)

Les bases completes de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).

Altres informacions d’interès general

Conveni per posar en marxa el “Centre de Suport professional”

El Col·legi d’Advocats de Barcelona i Urbicsa, com a entitat encarregada per la Generalitat de Catalunya per gestionar els Espais d’Usos Complementaris de la Ciutat de la Justícia, han signat el 29 de juliol, un acord de col·laboració per posar en marxa i explotar de forma conjunta, durant deu anys, “El Centre de Suport Professional”.

La creació d’aquest centre per part de l’ICAB respon a la voluntat de facilitar en el complex que conforma la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, un espai des del qual es prestin un conjunt de serveis als advocats que ho precisin.

El “Centre de Suport professional” estarà situat a la segona planta de l’edifici D de la Ciutat de la Justícia i en els prop de 1.300 m2 de superfície s’ubicaran despatxos individuals i col·lectius, sales de reunions polivalents, espais equipats amb els equips més moderns informàtics, de reprografia i de telecomunicacions i a més s’oferiran els serveis de gestió administrativa, de suport logístic i de documentació de jurisprudència i legislació, entre d’altres serveis.

El Centre reportarà avantatges de considerable eficàcia, de comoditat i de qualitat: i a més, amb clara vocació de servei, les condicions econòmiques establertes per oferir els serveis seran més favorables per als advocats de l’ICAB.

Figure

Updating...

References