PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL LECTUALS

20  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS

XIII PREMIS FRANCESC CANDEL

JULIOL DE 2016

(2)

1. PRESENTACIÓ ENTITAT ... 2

2. FINS DE L’ENTITAT ... 2

3. FAMILIES AGRUPADES SEGONS LA PROCEDÈNCIA ... 4

4. NOM DEL PROJECTE ... 5

5. ÀMBIT TERRITORIAL ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTEAMBIT ... 6

6. OBJETIU GENERAL ... 6

7. OBJECTIUS ESPECÍFICS ... 6

8. JUSTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE BENEFICIARIS ... 7

9. PARTICIPACIÓ O COORDINACIÓ AMB ALTRES ACTORS SOCIALS I COMPLEMENTARIETAT AMB ALTRES INICIATIVES DE L‘ENTITAT ... 9

10. RESULTATS ESPERATS ... 10

11. ACTIVITATS PREVISTES ... 11

12. ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ I LA METODOLOGIA ... 13

13. SEGUIMENT I AVALUACIÓ ... 14

14. INDICADORS D’AVALUACIÓ ... 14

15. MITJANS HUMANS IMPLICATS EN EL PROJECTE ... 16

16. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS ... 16

17. VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE ... 17

18. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ PREVIST ... 18

(3)

1. PRESENTACIÓ ENTITAT

Down Lleida, és una entitat que va néixer l’any 1995, com a entitat sense ànim de lucre, fruit de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb la síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat.

La filosofia que des de l’any 1995 ha inspirat el treball de la nostra entitat es fonamenta en la convicció que les persones amb la síndrome de Down tenen, com qualsevol altra persona, el seu lloc en la societat si som capaços d’oferir-los els suports adients.

Aquests suports, necessaris en tots els àmbits de desenvolupament (familiar, escolar, laboral i social) i al llarg de tota la vida de la persona amb la síndrome de Down, solament seran realment útils si contribueixen a la millora de la qualitat i condicions de vida de les persones amb la síndrome de Down, i a l’èxit de les més cotes possibles de vida autònoma i independent.

Per aconseguir-ho, Down Lleida desenvolupa les accions i mesures necessàries per potenciar la participació plena i activa de les persones amb la síndrome de Down en la societat, garantint la igualtat d’oportunitats i de tracte, i proporcionar els recursos i suports necessaris per fer efectiva aquesta participació i igualtat plenes.

Aquestes accions i mesures estan estructurades en una sèrie de projectes, programes d’actuació específics, elaboració de nous plans d’actuació,... orientats a donar resposta a les diverses demandes, que cada cop més provenen de les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual

2. FINS DE L’ENTITAT

Tal com queda regulat als estatuts de l’Associació els nostres fins són:

a. Facilitar serveis de recolzament, orientació i informació a les famílies de persones amb la síndrome de Down.

b. Treballar a favor de la plena integració familiar, social i escolar de les

(4)

c. Promoure l’atenció a persones amb discapacitat a través de projectes d’integració social, laboral, escolar, d’oci i lleure , programes de salut, i de vida independent.

d. Promoure projectes de formació i inserció laboral, sempre que sigui possible, en empreses ordinàries i amb la modalitat de treball amb suport.

e. Facilitar l’accés al mercat de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment aquelles amb la síndrome de Down; oferint el suport necessari per a cada cas.

f. Fomentar polítiques de discriminació positiva que promoguin la inclusió social en tots els àmbits de les dones i homes amb discapacitat intel·lectual, especialment aquelles amb la síndrome de Down.

g. Promoure i fomentar la implicació i participació del voluntariat en els fins de l’Associació

h. Promoure i realitzar campanyes d’informació i difusió social per a difondre la realitat de les persones amb la síndrome de Down.

i. Estudiar i promoure disposicions legals que garanteixin els drets de les persones amb la síndrome de Down.

j. Evitar, i si fos necessari, denunciar, a totes aquelles persones, entitats, col·lectius o grups, públics o privats, que atemptin o posin en risc els drets i/o interessos legítims de les persones amb la síndrome de Down.

k. Promoure l’edició i distribució de publicacions, la celebració de cursos i conferències, i en general, la realització d’activitats encaminades a la formació de pares, tutors, i professionals relacionats amb les persones amb la síndrome de Down.

l. Constituir-se com a interlocutor amb l’Administració Pública, representant als seus membres en qüestions d’interès general o a petició dels mateixos.

Gestionar subvencions davant els organismes competents de caràcter

(5)

autonòmic, estatal o supranacional (públics o privats) per a obtenir els recursos necessaris pel seu funcionament.

m. Establir i mantenir relacions de col·laboració amb d’altres entitats que tinguin objectius similars.

n. Promoure trobades i intercanvis de professionals de diferents entitats que treballen amb persones amb la síndrome de Down facilitant el coneixement de les diferents experiències que es duen a terme.

o. Qualsevol altre, que de manera directa o indirecta, pugui afavorir la consecució dels fins de l’Associació.

3. FAMILIES AGRUPADES SEGONS LA PROCEDÈNCIA

Procedència Nombre de Famílies

Catalunya Aragó

79 2

Romania 1

Senegal Nigeria

1 2 Marroc

Algeria Perú Colombia

Brasil Argentina

12 2 1 3 1 1

Xina 1

TOTAL 106

(6)

4. NOM DEL PROJECTE

Projecte de Suport a Famílies Estrangeres Immigrades amb fills amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals

Aquest projecte s’implementa des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Les famílies tenen importants necessitats que cobrir, i requereixen suport i assistència en els moments clau del seu cicle vital i les famílies estrangeres immigrades amb un fill amb discapacitat intel·lectual, encara més. Les seves diferències culturals fan que molts cops no entenguin la necessitat de donar als seus fills i filles el suport adient per estimular i augmentar les seves habilitats socials i personals que permetran la seva inclusió en les diferents etapes de la seva vida: escolar, laboral, etc.

En la família es reforcen o s’atenuen els avenços aconseguits en altres àmbits, doncs la predisposició que aquesta tingui respecte a la integració és un factor fonamental en el procés que porta a la persona amb la síndrome de Down a aconseguir majors quotes d’autonomia. Per aquest motiu, les famílies i els professionals han d’actuar de forma coordinada, per a que les accions que es realitzin en ambdós àmbits estiguin consensuades i es reforcin mútuament en benefici del fill.

Down Lleida, entre els seus objectius d’actuació, inclou l’atenció a les famílies estrangeres immigrades amb fills/es amb discapacitat intel·lectual i en particular amb la síndrome de Down. Per això tenim elaborat un protocol d’atenció dirigit a aquest col·lectiu. Aquestes famílies desconeixen la realitat actual i el nivell d’autonomia que poden aconseguir les persones amb discapacitat intel·lectual si reben els recolzaments necessaris. Per tant cal realitzar un treball exhaustiu i personalitzat d’informació, de suport psicològic, d’orientació i assessorament en

(7)

els tràmits burocràtics, en el camí cap a l’escolarització ordinària, cal editar i traduir a altres llengües tot el material i documentació divulgatiu i educatiu, dirigit a les famílies. A tot això s’ha d’afegir la manca de recursos econòmics que presenten la majoria d’aquestes famílies. Totes aquestes accions es porten a terme, en primer lloc, per altres pares que són els que realitzen el primer contacte, un cop el Centre Hospitalari ens comunica el nou naixement o els Serveis Socials ens informen de l’arribada d’una família amb un fill/a amb la síndrome de Down, es tracta de pares que coneixen l’idioma de la nova família i que han passat anteriorment per la mateixa situació. En una segona instància, és la Psicopedagoga i la Treballadora Social de l’entitat qui proporcionen i desenvolupen les accions de recolzament i orientació necessàries en cada cas.

5. ÀMBIT TERRITORIAL ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTEAMBIT

El projecte es desenvolupa a la ciutat de Lleida i la seva província. Els espais exactes son: seu de l’entitat, centre cívic pròxim a la seu de l’entitat, Hospital Provincial de Lleida, domicili de les noves famílies, associacions de persones estrangeres immigrades, etc..

6. OBJETIU GENERAL

Millorar la qualitat i les condicions de vida de les persones estrangeres immigrades amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

7. OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Millorar la formació i informació dels professionals que intervenen en la comunicació del diagnòstic o de la noticia del naixement del fill/a amb discapacitat intel·lectual.

- Potenciar les estructures de suport entre famílies de la mateixa nacionalitat i entre les altres famílies de l’entitat.

(8)

- Orientar a les famílies als serveis d’estimulació primerenca i sobre els ajuts de les diferents administracions.

- Organitzar sessions de suport psicològic per als nous pares amb el professional de referència de la nostra entitat i el mediador/a.

- Organitzar Escoles de pares per a grups d’edat amb el recolzament d’algun pare/mare com a mediador lingüístic.

- Elaborar i traduir els materials a diversos idiomes, d’informació i suport a nous pares.

- Crear i millorar les estructures de suport amb altres entitats i administracions:

centres sanitaris, d’estimulació, educatius...

- Organitzar activitats de respir familiar segons els grups d’edat.

- Proporcionar serveis de recolzament a les famílies per causes mèdiques o d’hospitalització.

- Assessorar sobre l’escolarització pertinent en l’aula ordinària dels fills amb discapacitat de les famílies estrangeres immigrades.

- Facilitar que les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals d’origen estranger participin en les sessions formatives impartides des de la nostra entitat.

8. JUSTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE BENEFICIARIS

Degut a l’elevat nombre de persones immigrants que viuen i treballen a la nostra província, s’ha produït un increment de naixements de nadons i d’arribada de nens/es d’edats diverses amb la síndrome de Down, principalment d’origen magrebí. Totes les persones sigui quin sigui el seu origen i condició social han de tenir les mateixes oportunitats per a accedir a la plena inclusió en els diferents àmbits socials. És per aquest motiu que Down Lleida treballa per a proporcionar

(9)

les esmentades oportunitats als fills/es de les famílies estrangeres immigrades que resideixen en la nostra província.

Totes les famílies tenen importants necessitats que cobrir, i requereixen suport i assistència en els moments clau del seu cicle vital, aquestes necessitats s’accentuen quan es té un fill/a amb discapacitat i s’accentuen encara més quan la família és originària d’un altre país, té una altra cultura, una altra concepció de la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i un gran desconeixement de les capacitats que poden arribar a adquirir els seus propis fills amb el recolzament necessari. Tots els programes de suport que durant el cicle vital de la persona amb discapacitat es van implementant representen un cost econòmic afegit a l’educació de qualsevol altre fill, el qual aquestes famílies no poden assumir.

En els seus països d’origen no existeixen oportunitats per a les persones amb discapacitat, en la majoria dels casos no tenen opció per a accedir a una estimulació primerenca que desenvolupa les seves capacitats, ni a una escolarització, ni molt menys a una formació pre-laboral ni a una integració laboral. Són persones sense drets i sense deures. Per tant, per a aquestes famílies el naixement d’un fill amb discapacitat suposa un trauma molt més gran que per a les famílies del nostre país i una negació de la realitat de la discapacitat del fill i en alguns casos una no acceptació d’aquest. El suport d’altres pares que han viscut la mateixa situació, el recolzament psicològic, les trobades de famílies, l’escola de pares que es realitza per grups d’edat, són activitats decisives per a ajudar a superar aquesta situació.

Cal mostrar a aquestes famílies que no estan soles, que tenen el suport d’altres pares i de professionals que treballen per a defensar els drets dels seus fills i millorar la seva qualitat de vida. En alguns casos aquesta ajuda no és acceptada en una primera instància, però es realitza un seguiment de l’evolució del nen/a i pot ser que més endavant, (en el moment de l’escolarització, etc.) es reprengui la relació amb l’entitat.

Es pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i potenciar la seva participació activa en la societat i és en l’entorn familiar on s’ha de potenciar i treballar aquesta autonomia en una primera instància. Per tant les

(10)

accions, activitats i materials de l’anomenat projecte aniran destinades als pares, germans i a l’entorn familiar més pròxim de la persona amb discapacitat, canviant a poc a poc els valors culturals adquirits en el seu país d’origen, ja que en la majoria dels casos tenen un enfocament molt negatiu de les persones amb discapacitat i de les seves possibilitats.

Beneficiaris de les activitats del projecte: Actualment la nostra entitat té associades 25 famílies immigrants, per tant si considerem que cada nucli familiar està composat per un mínim de 4 persones, el nombre total és de 100.

Criteris per a la selecció dels beneficiaris: No existeix cap procés de selecció previ, totes les famílies d’origen immigrant són possibles beneficiaris d’aquest projecte.

Down Lleida té signats una sèrie de protocols d’actuació amb organismes i institucions públiques per a que aquestes famílies siguin informades i derivades a la nostra entitat:

- Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

- Centres d’Estimulació i Atenció Primerenca de la província que depenen del Departament d’Acció Social de la Generalitat

- Centres d’Atenció Primària a través dels seus Pediatres

- Centres Educatius de la província a través del Departament d’Educació i dels Equips d’Atenció Psicopedagògics

9. PARTICIPACIÓ O COORDINACIÓ AMB ALTRES ACTORS SOCIALS I COMPLEMENTARIETAT AMB ALTRES INICIATIVES DE L‘ENTITAT

Aquest projecte s’engloba dins del Programa d’Atenció i Suport a les Famílies de la nostra entitat, desenvolupant tot un seguit d’accions complementàries i

(11)

específiques en aquests casos. Totes les famílies tenen importants necessitats que cobrir i requereixen suport i assistència en determinats moments del cicle vital.

En una primera fase es treballa coordinadament amb els Treballadors socials de les àrees d’Hospitalització que són qui detecten i atenen a la família per a derivar- la a la nostra entitat.

Quan ja s’ha realitzat un primer contacte amb altres pares de la nostra entitat, els professionals implicats realitzem una primera entrevista informativa, amb el recolzament d’algun mediador quan les necessitats idiomàtiques així ho requereixin (aquests mediadors són altres pares de la mateixa nacionalitat), on s’estableixen les línies d’actuació en cada cas segons les necessitats manifestades i les detectades.

En segon lloc, es treballa coordinadament amb els treballadors socials dels Serveis Socials de Base d’Ajuntaments i Consells Comarcals, tots els temes relacionats amb la tramitació d’ajudes i serveis.

Centres de Salut per al control i seguiment del Pla de Salut per a persones amb la síndrome de Down i Centres d’Estimulació Precoç per a l’inici de les activitats d’estimulació i per al posterior seguiment de l’evolució dels usuaris.

Associacions i Federacions d’Immigrants de la nostra província per a portar a terme accions de difusió del projecte de suport i de la realitat de las persones amb discapacitat intel·lectual entre el col·lectiu al que representen, molts cops és fonamental la participació com a mediadors dels representants de cada col·lectiu per a que la família doni el primer pas i es posi en contacte amb la nostra entitat.

10. RESULTATS ESPERATS

- Que les famílies rebin una informació actualitzada i de forma el més correcta i sensibilitzada possible del diagnòstic prenatal sobre la discapacitat del seu fill/a.

(12)

- Que els nous pares iniciïn i mantinguin tot un seguit de trobades i contactes amb altres famílies de l’entitat de manera regular.

- Que tant els nadons com els nens/es amb discapacitat que contacten amb l’entitat, participin activament dels programes d’Atenció Primerenca i les ajudes que l’administració posa al seu abast.

- Que les famílies immigrants participin activament de les sessions concertades amb el professional que tingui que realitzar la intervenció.

- Que mitjançant les escoles de pares es manifestin dubtes, pors i flueixi l’intercanvi d’experiències d’uns pares amb altres.

- Que les famílies immigrants rebin la mateixa informació sobre les característiques de la discapacitat del seu fill i de les seves capacitats reals.

- Que es realitzin entrevistes de difusió del projecte i quedi reflectit en la firma de convenis de col·laboració.

- Que els pares gaudeixin de moments d’oci i que això contribueixi a millorar la seva qualitat de vida.

- Que el trauma que suposa tenir un fill/a hospitalitzat no s’agreugi amb el fet de no poder fer front a les despeses de desplaçaments i allotjament que això suposa.

- Que els nens/es i joves amb discapacitat intel·lectual assisteixin a la formació regulada en centres ordinaris amb els recolzaments necessaris.

11. ACTIVITATS PREVISTES

- Sessions informatives i de difusió dirigides a professionals del sector.

- Elaboració de material de suport per als professionals que participen en el procés de diagnòstic i/o naixement del fill/a amb discapacitat.

- Gestió de les sol·licitud d’aliments, roba i altres recursos.

(13)

- Organització d’activitats tant formatives com lúdiques per a aquests pares:

trobades de famílies, Escoles de pares, Dinar anual de les famílies de l’entitat, festa de Nadal

- Tramitació de la sol·licitud de grau de discapacitat.

- Acompanyar a les famílies a les primeres sessions d’Atenció Primerenca als centres d’estimulació.

- Reunions de coordinació i seguiment amb els professionals del servei.

- Organització d’escoles de pares per a tractar diferents temàtiques proposades per ells mateixos, tant per grups d’edat com per al conjunt de socis de l’entitat.

- Reunions d’acollida amb altres pares de l’entitat.

- Reunions individualitzades amb els pares i professionals de l’entitat per a proporcionar-los-hi el material d’acollida i de difusió traduït al seu idioma.

- Concertar entrevistes de presentació amb els responsables dels diferents centres, administracions i associacions implicats.

- Elaborar programes i memòries d’actuació del Projecte per a la seva difusió

- Organització de sortides de cap de setmana

- Organització de colònies i activitats d’estiu.

- Propiciar la creació d’estructures de suport entre entitats de diferents ciutats.

- Organització de Jornades tècniques per a professionals del sector.

- Reunions de coordinació amb tutors i professors dels nens escolaritzats.

- Adaptació de materials curriculars.

(14)

- Gestió dels desplaçaments i allotjaments quan l’hospitalització sigui en una altra ciutat que la de residència.

12. ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ I LA METODOLOGIA

L’estratègia d’intervenció es fa en sessions individuals, més intensives a l’inici del contacte amb la nova família, segons les característiques individuals de cadascuna d’elles i del fill/a amb discapacitat intel·lectual (amb les tutories, l’acompanyament, el seguiment...) en el transcurs de la conversació aniran sorgint altres preguntes que no podem preveure. Però com és un tema del que sap molt poc, qualsevol informació de primera mà, per irrellevant que sembli, ens resultarà molt útil.

Hi ha continguts que es treballen conjuntament en les sessions d’Escoles de Pares (aplicant-los en la situació quotidiana del dia a dia).

La metodologia que s’utilitza és activa i participativa, centrada en la família, per a fomentar el desenvolupament de las actituds positives envers el fill i cap a la promoció de la seva autonomia personal. Aquest fet requereix una revisió continua d’aquest procés per a observar els avenços realitzats per cada família.

Les activitats que es porten a terme poden ser molt variades (segons l’aspecte que es desitgi treballar): dinàmiques de grup, rol-playing per a simular situacions reals, professionals d’altres entitats i altres camps que venen a fer xerrades segons les necessitats manifestades per les famílies (educació emocional, atenció i estimulació primerenca, entrevistes, debats, intercanvi d’experiències entre els pares...).

Alguns punts que treballarem en les entrevistes a les famílies:

 En primer lloc, ens interessa saber quines són les principals dificultats amb que es troben les famílies estrangeres immigrades que tenen algun fill amb la síndrome de Down.

(15)

 Conèixer com es van resolent, amb quins mitjans, ajudes, suports,...

compten.

 Quina o quines d’aquestes ajudes valoren més.

 ¿Han notat una evolució positiva amb els programes que segueixen ara?

 El fet de tenir un fill amb la síndrome de Down o una altra discapacitat,

¿representa una barrera més per a la integració de la família?

Totes aquestes dades es recullen, quantifiquen i serveixen per a elaborar les propostes per a futures actuacions.

13. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Per a portar a terme l’avaluació del Projecte s’empraran tècniques quantitatives i qualitatives de recollida de dades i d’anàlisis de la informació basades en un seguit d’indicadors d’avaluació enumerats en l’apartat següent i que fan referència als diferents àmbits d’actuació.

Les entrevistes amb els diferents membres de la unitat familiar són essencials per a la recollida de dades. Es realitzaran entrevistes, qüestionaris, tests, estudis detallats dels casos, observació del participant, interpretació de les respostes verbals i no verbals davant determinades preguntes i situacions que exigeixen els comportaments que s’han estat adquirint.

Un altre mitjà d’avaluació intern de la nostra entitat són les reunions setmanals de coordinació amb l’equip tècnic i amb la nostra presidenta, així com les reunions mensuals amb la Junta Directiva en les que es recullen i avaluen les dades aportades pels professionals sobre cada Projecte i Programa.

14. INDICADORS D’AVALUACIÓ

- Nombre de noves incorporacions (famílies) al projecte.

(16)

- Nombre d’accions de suport especialitzat realitzades: acollida hospitalària per naixement, respir a pares i mares.

- Nombre d’incorporacions de famílies estrangeres immigrades.

- Nombre d’accions de suport i assessorament realitzats.

- Nombre de Convenis de Col·laboració firmats.

- Nombre de sessions informatives i formatives per las famílies (escola de pares).

- Nombre de programes de formació desenvolupats per als pares i professionals (Jornades Tècniques).

- Nombre de visites institucionals realitzades de presentació del projecte.

- Nombre de programes divulgatius desenvolupats i material distribuït.

- Finançament del projecte per part de l’Administració Pública i d’Entitats Privades.

- Nombre d’entrevistes d’informació realitzades i nombre de material distribuït.

- Nombre de trobades realitzades pactades per l’entitat i nombre de trobades espontànies de las mateixes famílies.

- Nombre d’ajuts tramitats i concedits.

- Nombre de sessions individuals realitzades amb cada família

- Nombre de sessions realitzades amb els diferents grups de pares durant el curs.

- Nombre de material traduït a les diferents llengües

- Nombre de visites realitzades de presentació del projecte i de convenis de col·laboració firmats.

- Nombre d’usuaris que participen de les activitats d’escola d’estiu, colònies, activitats d’oci..

(17)

- Nombre d’actuacions i tràmits realitzats per a proporcionar desplaçament i allotjament per a pares durant l’hospitalizació dels seus fills/es.

- Nombre de nens/es escolaritzats a l’escola ordinària amb el suport necessari.

- Nombre d’usuaris participant activament en les sessions formatives impartides per l’associació.

15. MITJANS HUMANS IMPLICATS EN EL PROJECTE

-Psicopedagoga: Coordinació de l’equip, seguiment del projecte, sensibilització

-Treballadora Social: Assessorament, orientació i seguiment a les famílies Acompanyar a les famílies en tràmits i gestions diverses

-Psicòloga : Acollida i seguiment de les famílies

-Personal Voluntari:

 2 Mediadors culturals, preferentment altres pares també d’origen immigrant i que hagin viscut la mateixa situació.

 Traductors d’anglès, francès, d’àrab i romanès

16. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS

Per a les entrevistes amb les famílies el lloc escollit és la seu de l’entitat, disposem d’un despatx per a fer les tutories individualitzades amb els joves, les reunions amb les famílies i les reunions de coordinació de l’equip de professionals.

Per a les sessions formatives amb els pares disposem de les aules de l’entitat i del Centre Cívic pròxim a la nostra entitat que disposa de sales per a xerrades i tallers.

Per a la part tècnica del projecte, disposem:

- Ordinadors en red connectats a Internet

(18)

- Impressora

- Fotocopiadora

- Ordinador portàtil, projector i pantalla

- Televisió i DVD

- Pissarra

- Material fungible apropiat per a realitzar les classes

- Per als desplaçaments (visites, itineraris urbans...): Targeta de transport urbà

17. VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE

La viabilitat del projecte a nivell d’infraestructura i RRHH actualment és la part més consolidada del Projecte, gràcies a la implicació d’altres famílies de l’entitat per a fer de mediadors culturals i a la Presidenta i Junta Directiva com a pares que realitzen el primer contacte.

En el transcurs del projecte, s’ha anat perfilant l’equip de professionals que el constitueixen, les activitats que s’han anat desenvolupant i la coordinació de les mateixes, l’equip professional està composat per la Psicopedagoga, Treballadora Social i Tècnic en integració social de l’entitat.

El nostre projecte té una valoració molt positiva, tant a nivell local com estatal i s’ha posat com a exemple mitjançant Down España com a estratègia d’intervenció amb persones estrangeres immigrades per a altres entitats de la Federació.

Pel que fa referència a la sostenibilitat del projecte, aquesta està garantida degut a la necessitat manifesta d’atenció i de suport de les persones immigrants amb discapacitat, en el nostre cas intel·lectual. Lleida és una ciutat i província tradicionalment receptora de diversos col·lectius immigrants i per tant, la nostra entitat ha de treballar per a garantir els drets d’aquestes persones.

(19)

18. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ PREVIST La difusió que es fa del projecte és:

- Tríptics de la nostra entitat i del projecte on apareixen tots els patrocinadors col·laboradors.

- Material elaborat per l’entitat per a assessorar, orientar i acompanyar a les famílies.

- Difusió al teixit social i empresarial de la nostra província mitjançant xerrades informatives i de difusió.

- Reunions periòdiques amb els Centres d’Estimulació Primerenca, Hospitals, Àrees Bàsiques de Salut, Serveis Socials de base..., d’intercanvi d’informació sobre les activitats desenvolupades i els seus patrocinadors.

- Revista editada per Down Lleida amb una tirada a nivell autonòmic de 1.000 exemplars (socis, socis col·laboradors, empreses, escoles, entitats...).

- Revista online editada per Down España (Federación Española de Síndrome de Down).

- Revista FESALUT (Entitats per a la Salut de Lleida).

- Pàgina web de la nostra entitat i de Down España.

- Xarxes socials de la nostra entitat (facebook i twitter)

- Mitjans de comunicació locals com Diari Segre, Diari La Mañana, Lleida Televisió i diferents emissores de radio.

- Xerrades de difusió a les Federacions i Associacions de Persones Estrangeres Immigrades.

- Xerrades a col·legis i instituts que així ho requereixin com a part de l’oferta formativa que ofereix l’Institut Municipal d’Educació de Lleida.

(20)

- Xerrades a grups universitaris i/o col·lectius (sindicats, altres professionals...) que ho sol·licitin com a part de la seva formació.

Figure

Updating...

References

Related subjects :