L APRENENTATGE COOPERATIU: UNA MANERA PRÀCTICA D APRENDRE D ALUMNES DIFERENTS: Algunes idees d intervenció d

19  Download (0)

Full text

(1)

L’APRENENTATGE COOPERATIU: UNA MANERA PRÀCTICA D’APRENDRE JUNTS

ALUMNES DIFERENTS: Algunes idees pràctiques (I) (Àmbit d’intervenció A)

LL’’APRENENTATGE COOPERATIU: UNA APRENENTATGE COOPERATIU: UNA MANERA PR

MANERA PRÀÀCTICA DCTICA D’’APRENDRE JUNTS APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS: Algunes idees ALUMNES DIFERENTS: Algunes idees

prprààctiques (I) (ctiques (I) (ÀÀmbit dmbit d’’intervenciintervencióó A)A)

Equip de treball:

Pere Pujolàs i José Ramón Lago (Coords.), Mila Naranjo, Glòria Olmos, Olga Pedragosa, Gemma Riera i Jesús Soldevila

Equip de treball:

Equip de treball:

Pere Pujol

Pere Pujolààs i Joss i Joséé RamRamóónn LagoLago ((CoordsCoords.), .), MilaMila NaranjoNaranjo, Glòria , Glòria OlmosOlmos, , Olga Pedragosa, Gemma Riera i Jes

Olga Pedragosa, Gemma Riera i Jesús Soldevilaús Soldevila

Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa.

Ministeri d’Educació i Ciència (Referència: SEJ2006-01495/EDUC) Projecte PAC: Programa did

Projecte PAC: Programa didààctic inclusiu per atendre a l’ctic inclusiu per atendre a l’aula laula l’’alumnat amb alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigaci

necessitats educatives diverses. Una investigacióó avaluativa. avaluativa.

Ministeri d

Ministeri d’’EducaciEducacióó i Cièi Ciència (Referncia (Referèència: ncia: SEJ2006SEJ2006--01495/EDUC01495/EDUC))

XXXII Escola d’Estiu per a Ensenyants Menorca, 24-28 d’agost de 2009

XXXII Escola d

XXXII Escola d’’Estiu per a EnsenyantsEstiu per a Ensenyants Menorca, 24

Menorca, 24--28 d28 dagost de 2009agost de 2009

(2)

C

Treball en equip com a

contingut a ensenyar Treball en

equip com a recurs per

ensenyar

A

Cohesió de grup

Gran grup, equips reduïts, parelles…

esporàdics o esta- bles

Gran grup, equips reduïts, parelles…

esporàdics o esta- bles

Dinàmiques de grup o d’equip per a la co-

hesió, jocs de coneixement, coopera-

ció, distensió i reso- lució de conflictes…

Dinàmiques de grup o d’equip per a la co-

hesió, jocs de coneixement, coopera-

ció, distensió i reso- lució de conflictes…

Equips esporà- dics o estables,

homogenis o heterogenis Equips esporà- dics o estables,

homogenis o heterogenis

Estructures cooperati- ves simples

Estructures cooperati- ves simples

Equips estables heterogenis

(Equips de Base)

Equips estables heterogenis

(Equips de Base)

Recursos per or- ganitzar els equips,

Recursos per or- ganitzar els equips,

B

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

(3)

Dinàmiques de grup per fomentar el debat i el consens en la

presa de decisions Dinàmiques de grup per fomentar el debat i el consens en la

presa de decisions

1.1 1.1

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

El nivell de participació dels alumnes és molt diferent:

mentre uns són molt extravertits i participen molt i fins i tot tendeixen a monopolitzar les

intervencions i a imposar el seu punt de vista, altres són més introvertits i els costa molt participar, i el seu punt de vista no es té tan en compte?...

El nivell de participació dels alumnes és molt diferent:

mentre uns són molt extravertits i participen molt i fins i tot tendeixen a monopolitzar les

intervencions i a imposar el seu punt de vista, altres són més introvertits i els costa molt participar, i el seu punt de vista no es té tan en compte?...

? ?

(4)

Dinàmiques de grup per afavorir la

interrelació, el

coneixement mutu i la distensió dintre del grup.

Celebracions en grup.

Dinàmiques de grup per afavorir la

interrelació, el

coneixement mutu i la distensió dintre del grup.

Celebracions en grup.

1.2 1.2

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

No sempre hi ha una bona relació entre els alumnes?

Alguns es senten

marginats, exclosos, no prou valorats...?

Els alumnes es coneixen poc entre ells, formen subgrups que

pràcticament no es relacionen?

Hi ha tensions entre els alumnes del grup?...

No sempre hi ha una bona relació entre els alumnes?

Alguns es senten

marginats, exclosos, no prou valorats...?

Els alumnes es coneixen poc entre ells, formen subgrups que

pràcticament no es relacionen?

Hi ha tensions entre els alumnes del grup?...

? ?

(5)

Estratègies i dinàmiques per facilitar la

participació dels

alumnes corrents en la inclusió d’algun company amb

discapacitat i potenciar el

coneixement mutu Estratègies i

dinàmiques per facilitar la

participació dels

alumnes corrents en la inclusió d’algun company amb

discapacitat i potenciar el

coneixement mutu

1.3 1.3

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

Els alumnes corrents i els alumnes amb algu- na discapacitat es relacionen poc? Els primers deixen de ban- da els segons i, alguns, fins i tot se’n burlen?

Els que tenen alguna discapacitat tendeixen a

“buscar-se” entre ells o a

“buscar” els mestres o a les mestres que estan més amb ells (mestre/a d’educació especial, de la USEE...)?...

Els alumnes corrents i els alumnes amb algu- na discapacitat es relacionen poc? Els primers deixen de ban- da els segons i, alguns, fins i tot se’n burlen?

Els que tenen alguna discapacitat tendeixen a

“buscar-se” entre ells o a

“buscar” els mestres o a les mestres que estan més amb ells (mestre/a d’educació especial, de la USEE...)?...

? ?

(6)

Activitats per mostrar la

importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia

Activitats per mostrar la

importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia

1.4 1.4

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

Entre els alumnes predominen actituds individualistes (cadas- cú va a la seva) i com- petitives (rivalitzen en- tre ells per ser el millor de la classe)?

A alguns els agrada

treballar en equip només per aprofitar-se del

treball dels altres?

Altres ho rebutgen perquè no volen que ningú s’aprofiti del seu treball?...

Entre els alumnes predominen actituds individualistes (cadas- cú va a la seva) i com- petitives (rivalitzen en- tre ells per ser el millor de la classe)?

A alguns els agrada

treballar en equip només per aprofitar-se del

treball dels altres?

Altres ho rebutgen perquè no volen que ningú s’aprofiti del seu treball?...

? ?

(7)

Activitats per preparar i

sensibilitzar l’alumnat per

treballar de forma cooperativa

Activitats per preparar i

sensibilitzar l’alumnat per

treballar de forma cooperativa

1.5 1.5

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

Costa que els alumnes, en general, valorin el treball en equip, la solidaritat...?

És difícil que se sentin responsables de

l’aprenentatge dels seus companys?

Costa que s’ajudin els uns als altres a aprendre els continguts de les

diferents àrees?...

Costa que els alumnes, en general, valorin el treball en equip, la solidaritat...?

És difícil que se sentin responsables de

l’aprenentatge dels seus companys?

Costa que s’ajudin els uns als altres a aprendre els continguts de les

diferents àrees?...

? ?

(8)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

EL GRUP NOMINAL

Per equips, els estudiants fan propostes sobre la qüestió que s’està debatent en el grup classe (per exemple: les normes de funcionament del grup)

Cada equip fa proposa una norma, que s’apunta a la pissarra. Si una norma ja ha estat dita per un altre equip, se la salten. Es fan tantes voltes com sigui necessari, fins que tots els equips hagin dit totes les normes que havien pensat.

Per equips, “puntuen” amb un 1 la norma que consideren més

important; amb un 2, la que ve a continuació; amb un 3, la tercera, etc.

Se sumen les puntuacions que cada equip ha donat a cada norma.

D’aquesta manera es poden ordenar les normes de més a menys

importància, segons les han valorat els diferents equips del grup classe.

1.1 Dinàmiques de grup per fomentar el debat I el consens en la presa de decisions

(9)

1. La pilota 2. La maleta 3. L'entrevista

4. El blanc i la diana

1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grup

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

(10)

LA PILOTA

Serveix per aprendre’s el nom dels alumnes, els primers dies de classe:

Es dibuixa un cercle al terra i els ls alumnes i les alumnes es col·loquen a fora, al voltant del cercle..

Un alumne o una alumna, amb una pilota, es posa al mig del cercle, diu el seu nom, el nom d’algun company o companya, i tot seguit li tira la pilota: “Em dic Joan i passo la pilota a l’Anna”. A continuació, s’asseu a terra, dins la rotllana.

L’Anna fa el mateix, tot dient el nom d’un altre company o companya, i tot seguit s’asseu dins de la rotllana. I així successivament, fins que tots els alumnes i les alumnes estan asseguts dintre del cercle.

Es pot cronometrar el temps que tarden fins que tots estan asseguts:

com menys tardin, més es coneixen...

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grup

(11)

LA MALETA

El mestre o la mestra, un dia, porta una maleta a la classe, i, davant de tots els estudiants, en treu tres objectes, que són especialment

significatius per a ell: unes botes de muntanya, perquè li agrada molt l’excursionisme; una novel·la que li agrada especialment, etc.

De tant en tant, convida a un alumne o a una alumna perquè faci el

mateix: porti tres objectes especialment importants per a ell, els ensenya als seus companys i companyes, i els explica perquè són tan importants per a ell. Els altres li poden anar fent preguntes sobre aquests objectes...

D’aquesta manera, tots els nens i nenes acaben portant, un dia o un altre, la maleta plena dels seus objectes preferits...

1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grup

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

(12)

L’ENTREVISTA

El mestre o la mestra distribueix, a l’atzar, l’alumnat del grup classe en parelles.

A cada parella, els estudiants s’entrevisten mútuament, responent les preguntes d’un qüestionari, pactat per endavant, sobre les seves

aptituds, aficions...

Després de l’entrevista, cadascú escriu una breu presentació del seu company o companya de parella, que després presentarà a tota la classe.

Abans, però, l’ensenya a la seva parella perquè, si cal, modifiqui alguna cosa.

1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grup

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

(13)

EL BLANC I LA DIANA

Els alumnes i les alumnes d’una classe estan distribuïts en equips de base.

En una cartolina es dibuixen tants cercles concèntrics com aspectes de la seva

manera de ser vulguin compartir (que s’hauran determinat per endavant) i es divideixen en tantes parts com membres té l’equip (generalment quatre).

A cada quadrant de cercle, començant pel del cercle central, hi escriuen la resposta a una pregunta sobre la seva personalitat (Com et dius? Què és el que més t’agrada i el que menys t’agrada?...)

1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grup

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

Figura 1

Després analitzen les respostes, observen en què coincideixen i en què

(14)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

COMISSIÓ DE SUPORTS

Es constitueix una comissió, dins del grup classe, formada per uns quants estudiants, que es van tornant, de manera que, a la llarga, tots formen part en algun moment d’aquesta comissió.

Aquesta comissió es reuneix amb tutor o la tutora, d’una forma regular (per exemple: una vegada al mes), o sempre que algun esdeveniment ocorregut ho aconselli.

La seva funció és pensar què poden fer (activitats, organització de suports, “contractes de col·laboració”, etc.) per tal que el seu grup classe sigui cada vegada més inclusiu; és a dir, per acollir a tots els estudiants, perquè tothom s’hi trobi bé, no es senti rebutjat, etc.

1.3 Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en la inclusió d’algun company amb discapacitat i

potenciar el coneixement mutu.

(15)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

1. Les professions preferides 2. L’equip d’en Manel

1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia..

(16)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

LES PROFESSIONS PREFERIDES

Cadascú es pensa tres professions, les que més li agradarien fer quan sigui gran. Després les posen en comú, per posar-se d’acord quina analitzarà cadascú. Si algú ja ha dit abans la primera que un alumna o una alumna volia dir, aquest diu la que havia pensat en segon lloc... No es pot repetir cap professió: es tracta que, entre tots, n’analitzin com més millor.

Tot seguit es troben en equips de quatre o cinc alumnes i analitzen, una per una, les professions que ha dit caca membre de l’equip, tot

responent entre tots preguntes com aquestes: En què consisteix aquesta professió? Per fer el que han de fer, necessiten altres persones, de la mateix professió o de professions diferents? Els tenen aquesta

professió, és convenient que sàpiguen treballar en equip? Algú us ha ensenyat a treballar en equip?...

1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia..

(17)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

L’EQUIP D’EN MANEL

A partir del cas d’en Manel (un noi a qui no li agradava treballar en equip, a l’escola, per una sèrie de raons que s’expliquen en el cas) es demana que cada nen o nena, individualment, pensi quins avantatges té, a pesar de la història d’en Manel, el treball en equip.

Després formen equips de quatre o cinc, posen en comú els avantatges que cadascú havia apuntat, i afegeixen a la seva llista algun avantatge que ha dit algun company i que ells no havien considerat.

Tot seguit, els diferents equips posen en comú els avantatges que ha trobat cada equip, i encara poden afegir a la seva llista algun avantatge que un equip ha trobat i el seu no.

Si comparen la primera llista amb la tercera, veuran que entre tots han estat capaços de trobar més avantatges que no pas havien trobat

individualment. I, si no l’havien apuntat abans, poden afegir aquest

últim avantatge a la seva llista: el treball en equip genera més idees que

1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia..

(18)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

1. Món de colors

1.5 Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa

(19)

1. Àmbit d’intervenció A: Cohesió de grup

MÓN DE COLORS

Cada participant es posa d’espatlla a la paret, tanca els ulls i resta callat.

A cadascú se li enganxa en el front un gomet de color, de manera que no pugui veure quin color li ha tocat. A un participant no se li posa cap gomet o se li’n posa un de completament diferent, que només porta ell.

Seguidament, ja poden obrir els ulls i se’ls diu que tenen dos minuts, sense dir res, per agrupar-se.

El tutor, o algun dels participants, observa com ho fan, i què passa amb el que té el gomet diferent...

Després parlen sobre el que ha passat, com ho han fet, com s’han sentit...

1.5 Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa

Figure

Updating...

References

Related subjects :