Any Jaume I: 800 aniversari del naixement

309  Download (0)

Full text

(1)

Subdirecció General de Política Lingüística

DOSSIERS TEMÀTICS

Any Jaume I:

800 aniversari del naixement

Informació seleccionada de la base de dades SIESDATA

Des del 05-10-2007 fins al 16-11-2011

(2)

05.10.2007

AVUI

-

L'AnyJaumelcomença ambpolèmica 1

Ester Pinter

LEVANTE

-

RafaelMaluenda,diputat delPP:"JaumeIparlavaelbaix llatí" 2

J.G.G.

27.11.2007

ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

AntoniFurióhumanitza elmite delrei

JaumeI 3

PACO GISBERT

29.11.2007

EXIT[EL PERIÓDICODECATALUNYA]

-

JaumeI,elrei desenterrat 6

ERNEST ALÓS

12.01.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

L'AVLposa Pere MariaOrtsalcapdavantde la

comissióper

a

l'anyde JaumeI 8

LAS PROVINCIAS

-

50poblesde laComunitatvalencianacomptaranenguany

ambactes iexposicionssobre JaumeI 9

Ramon Sanchis

VALÉNCIA HUI

-

PereM.Orts(AVL) presidiràlaComissióJaumeI 10

(3)

14.01.2008

VALÉNCIA HUI

-

Tisorada

a

lahistòria 11

Baltasar Bueno

VALÉNCIA HUI

-

Error històric

o

intencionalitat? 12

JOSÉ VICENTEGÓMEZBAYARRI

15.01.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

ConselliAjuntament de València col·laboren

activament

en

la celebració del'AnyJaumeI 13

ROCÍO CARRIÓN

LAS PROVINCIASL'HORTA

-

800músicshonraran JaumeI 14

C.Fernández

LEVANTE

-

Els ciutadans

seran

elsprotagonistes

en

l'aniversari de JaumeI 15

Efe

16.01.2008

LEVANTE

-

Partit ValencianistaEuropeu vigilaràla utilització quefaça elPP

de JaumeI 16

Levante-EM

17.01.2008

INFORMACIÓN

-

El"Gil-Albert"realitza laprimeraedició facsímilde la

"Crònicade JaumeI" 17

CRISTINAMARTÍNEZ

20.01.2008

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Huité centenari delreiconqueridor,Jaume

I 18

Eric Gras

LEVANTE

-

Elcentenari que arriba[sobreJaumeI] 20

JoséRicardoSeguí

21.01.2008

VALÉNCIA HUI

-

Almussifer[alvoltantde les celebracionspel800aniversari

de JaumeI] 22

BALTASAR BUENO

26.01.2008

LEVANTECASTELLÓN

-

Conferència sobre elcastellà

en

època de JaumeI

a

l'Ateneu deCastelló 23

(4)

27.01.2008

LEVANTE

-

Lasrelíquiesdel"Conqueridor"[sobreel800aniversari del

naixement de JaumeI] 24

A.G.

28.01.2008

ELMUNDOCASTELLÓN

-

LaConselleriaproposa

un

col·legiJaumeI

a

totsels

municipis 27

LAS PROVINCIAScol·legi

-

ElConsellproposa que

a

totselsmunicipishihaja

un

amb el

nom

de JaumeI 28

EFE

LEVANTE

-

ElConsellvol que

en

cadamunicipihihaja

un

col·legiambel

nom

JaumeI 29

Levante-EMV

29.01.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Una festapelrei detotsels valencians[sobreel800

aniversari del naixement de JaumeI] 31

ELC.A.TEMPS

-

Elpare de lanaciócatalana 32

LAVANGUARDIA

-

JaumeI,

a

huitseglesvista 50

ROSAMARÍAPINOL;J.E.Ruiz-Doménec

LEVANTE

-

Congressosd'historiadorsipublicacionsdel'època marquen el

calendaridel'AnyJaumeI 51

E.Press M.Ros

METRO HOY

-

Més de2.000persones obriran la commemoració del'Any

JaumeI 52

EFE

VALÉNCIA HUI

-

TriniMiróreitera que JaumeI"ens

va crear com a

poblefa

huitsegles" 53

REDACClÓN

30.01.2008

QUÉ!

-

JaumeIcelebra els

seus

800anys ambtotsels luxes 54

REDACCIÓN

31.01.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

LaComunitatvalenciana,Balearsi

Catalunyahomenatgenper separatJaumeI 55

M.MOREIRA

ELMUNDO VALENCIA

-

L'escultor AntonioSacramento

es

retroba amb Jaume

I[sobreeldocumental "Traslos pasos del reyJaime"] 56

(5)

01.02.2008

LAS PROVINCIAS

-

Elmés grandelsnostresreis[Jaume I] 57

JOSÉ FORÉSLAHOZ

LEVANTE

-

JaumeI,elrei 59

JOSEPLLUÍSDoménech

LEVANTECOSTERA,VALL D'ALBAIDA

-

Les campanestocaranper JaumeI 60

I.S.

LEVANTERIBERA

-

JaumeI

va

deixar molt derastre

a

Alzira 61

ALFONSORovira

LEVANTERIBERA

-

AlziraiCarcaixent

commemoren

el800aniversari del

naixement de JaumeI 62

Carolina Cabrera

METRO HOY

-

ElRei JaumeI

es

passejaper laCiutatde les Arts 63

METRO

MINIDIARIODELA COMUNIDAD VALENCIANA

-

València

es

bolca

en

la

celebraciódelnaixement delrei JaumeI 65

MD MINIDIARIO

VALÉNCIA HUI

-

Elsectari VicenteRambla

ens

reescriulahistòria 66

BALTASAR BUENO

VALÉNCIA HUI

-

Les fronteres valencianes

en

elregnatde JaumeI 67

JOSÉ VICENTEGÓMEZBAYARRI

02.02.2008

AVUI

-

JaumeI,ReiConqueridor 68

AlfredBosch

ELMUNDO

-

[Dossiersobre lafigurade JaumeI] 69

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Campscrida

a

laparticipació

en

l'homenatgealrei JaumeI 73

REDACCIÓN

LAS PROVINCIAScursos,espectacles

-

L'UJIi

una commemora

exposició elnaixement de JaumeIambtallers, 74 LEVANTEEFE

-

ManifestBasset-Baussetpelreconeixement dels dretsnacionals

dels valencians

en

eltercercentenari de labatalla d'Almansaide laNova

Planta 75

LEVANTECASTELLÓN

-

Seminaris,tallersixarrades de la Universitat Jaume

Iensenyaran

com es

vivia

en

l'època delRei JaumeI 76

Efe;Levante de Castelló

VALÉNCIA HUI

-

Huiisempre, JaumeI 77

RITABARBERÀ NOLLA

VALÉNCIA HUI

-

La celebració del'AnyJaumeI

arranca

hui

a

València amb

un

extensprograma d'actes 78

(6)

03.02.2008

AVUI

-

JaumeIelConqueridor,molt més que

un

rei 79

MIREIA ARANDA

ELMUNDO VALENCIA

-

Campanes,música,pólvoraifoc peralrei

conqueridor 81

D.Borrás;C.Aimeur

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Aproximacions

a

lafigurad'unrei 82

Vicent Usó

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

El"Te Deum"

marca

l'inici delsactesper

a

celebrarl'AnyJaumeI 83

REDACCIÓN

LARAZÓN

-

LaGeneralitat valencianafestejael800aniversari del

naixement de JaumeI 84

P.A.

LAS PROVINCIAS

-

València recorda JaumeI 85

M.A.FERREIRA/E.PÉREZ

LEVANTE

-

[Dossiersobre elsactesde celebració del800aniversari del

naixement de JaumeI] 89

AlfonsGarcia;J.L.García;J.T.

VALÉNCIA HUI

-

[Dossiersobre elactesde celebració del800aniversari de

JaumeI] 93

BaltasarBueno;JuanVanrellNadal;Elisa Vives

04.02.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Agendaper al2008[sobreelsactespel800

aniversari de JaumeI] 98

Ricard Bellveser

ELMUNDO VALENCIA

-

150.000personesparticipenalsactesdel centenari

delrei JaumeI 99

ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

L'aniversari de JaumeIreunix150.000

persones

a

València 100

LAEFERAZÓN COMUNITAT VALENCIANA

-

Centmilfelicitacions peralRei JaumeI 101

G.Palau

VALÉNCIA HUI

-

Uns150.000valencians

van

seguir elsactesde JaumeI 102

05.02.2008

ELMUNDO ALICANTE

-

JaumeI,disposat

a

reconquerirlaComunitat

valenciana 103

Daniel Moltó

ELMUNDOCASTELLÓN

-

BorrianaestrenalamostradelConsellpel800

aniversari del Rei JaumeI 104

(7)

05.02.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Les memòries de JaumeI 105

VICENTJOSEPESCARTÍ

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

LaGeneralitatinaugura l'exposicióde

JaumeI 106

LARAZÓN COMUNITAT VALENCIANA

-

L'aniversari de JaumeIporta

documentals que

recorren

les

seues

passes 107

A.Segura

LAS PROVINCIAS

-

Homenatge

a

JaumeI 108

JordiSan NicolásiVillalonga

LAS PROVINCIAS

-

Celebració,

en

català? 109

JoséDoménech Corral

LAS PROVINCIAS ALICANTE

-

Organitzen

una

exposiciósobre elnaixement

de JaumeI 110

P.P.

LAS PROVINCIASCASTELLÓ

-

Inauguren

a

Borriana

una

exposició

en

honor al

rei JaumeI 111

Vicent Granel

LAS PROVINCIASRIBERA

-

Alziraaculllaprimeragranexposiciódel'Any

JaumeI 112

X.P.

LEVANTE

-

JaumeI

o

elCid? 115

JESÚSPuig

LEVANTE

-

JaumeI.Felicitacions! 116

CARMEMiquel

LEVANTEALICANTE

-

Alcoiinauguralaprimera exposicióoficialde

l'aniversari delrei JaumeI 117

LEVANTERIBERA

-

L'exposicióitinerant sobre elrei JaumeI

arranca a

Alzira 118

Levante-EMV

06.02.2008

AVUI

-

ManifestBasset- Bausset 119

Isabel-Clara Simó

ELMUNDOCASTELLÓN

- ...

I

a

Borriana

va

iniciar elrei la

seua

Reconquesta 120 ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

Cabraavesada

a

saltar,saltaisaltarà

[sobreJaumeI] 121

Manuel S.JARDÍ

LEVANTECASTELLÓN

-

Borrianainauguraelcicled'exposicionsitinerants

del800aniversari delrei JaumeI 122

QuimCullell

(8)

08.02.2008

ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

"Llibresidocuments d'un Rei" reunix la

bibliografiasobre JaumeI 123

PACO GISBERT

LARAZÓN COMUNITAT VALENCIANA

-

"Autèntiques joies"desdelsegleXII

en

honor

a

JaumeI 124

A.Segura

VALÉNCIA HUI

-

2008L'anyde JaumeI:conquestade Mallorca 125

VICENTEL.SIMÓSANTONJA

09.02.2008

LAS PROVINCIAS

-

AlfonselMagnànimeditarà

un

facsímildel "Llibre dels fets" 126

A.PLA

10.02.2008

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Celebrantl'anydel rei JaumeI 127

Eric Gras

ELPUNT

-

L'anydelrei JaumeI 128

Vicent LunaiSirera

LAS PROVINCIAS ALICANTE

-

L'investigadorde JaumeI 129

E.Pérez

VALÉNCIA HUI

-

Desmitificar JaumeI 130

VALÉNCIA HUI

-

Científicsvolen analitzarl'ADNdel crani del'Conqueridor' 131

REDACCIÓN / EUROPA PRESS

11.02.2008

AVUI

-

Lallengua delsnostresreis 132

JoanTudela

ELMUNDO VALENCIA

-

Més sobre JaumeI 133

VICENTJOSEPESCARTÍ

12.02.2008

ELTEMPS

-

Torna JaumeI 134

TiàTorres

13.02.2008

ELMUNDOCASTELLÓN

-

Unsimple'clic' per

commemorar

elnaixement de

JaumeI 136

PABLO ROYO

LEVANTE

-

Unadiferència de dosseglesimig 137

AlfonsGarcia

(9)

15.02.2008

LAS PROVINCIASCASTELLÓ

-

UnCDinteractiuhomenatjaJaumeIal

seu

800

aniversari 138

LEVANTEA.B. CASTELLÓN

-

LaGermandatdelsCavallersde laConquestahonra

JaumeIamb

un

conte,

un

CDi

un auca

139

SusanaBarberà

19.02.2008

ELTEMPS

-

JaumeIiAragó:balanç d'una desamor 140

David Garrido

L'AVANÇ

-

L'anyJaumeI 143

VICENTLUNA

LAS PROVINCIAS

-

Elretaule"ElCentenarde laPloma"(I) 144

JOSÉ FORÉSLAHOZ

20.02.2008

ELMUNDOCASTELLÓN

-

Vila-realreedita

una

"auca" sobre la vida delRei

JaumeI

en

el

seu

800aniversari 146

LEVANTEL.P. CASTELLÓN

-

Auca sobre elrei JaumeIper als escolars 147

X.M.

21.02.2008

ELMUNDO ALICANTE

-

L'InstitutGil-Albertpublica

una

edició facsimilarde la

'Crònica'medieval de JaumeI 148

LA VERDAD

-

JaumeI"torna"

a

latorred'Elx que

va

conquerir 149

LAS PROVINCIAS ALICANTE

-

L'Institut JoanGil-Albertedita elllibre"Crònica

de JaumeI" 150

22.02.2008

ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

Font de Mora evita assistir

a

l'aniversari

de la Universitat JaumeI 151

MARÍAFABRA

INFORMACIÓN

-

Enl'anydel Rei JaumeI 152

REDACCIÓN

23.02.2008

LA VERDAD

-

Laprimeramostrasobre JaumeIarriba alCentre Social

"GastónCastelló"d'Alacant 153

SERGIOBALSEYRO

(10)

23.02.2008

LAS PROVINCIAS COSTERA

-

Unaexposiciórepassaràlesaportacionsde

JaumeI 154

REDACCIÓN

LEVANTECOSTERA,VALL D'ALBAIDA

-

El

museu

Maovad'Ontinyentacull

durant dossetmanesl'exposicióJaumeI,elReiConqueridor 155

Levante-EMV

26.02.2008

ELMUNDOCASTELLÓN

-

Vinaròsinaugura l'exposiciósobreJaumeIque

organitzalaGeneralitat 156

E.F.

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Unaexposició

a

Vinaròs repassalahistòria

vital de JaumeI 157

ALICIA COSCOLLANO

LEVANTECASTELLÓN

-

L'exposiciósobre JaumeIrecala

en

l'auditoride

Vinaròs 158

JuanJoséBenito

27.02.2008

LEVANTE

-

Dos institucions editant elmateix[sobreels facsímilsdel "Llibre

dels fets" de laInstitució Alfons elMagnànimidel'AVL] 159

FERRAN Belda

28.02.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Els

museus

valencians

es

rendixen

a

JaumeI 160

E.U.

METRO HOY

-

JaumeIprotagonitzaràsis gransexposicions 161

METRO

04.03.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Elretorndel "LlibredelRepartiment" 162

PEDRO CALVO

LAS PROVINCIAS

-

El"Llibre delrepartiment"tornarà

a

València després de

quasi80anys per

a

l'AnyJaumeI 165

LEVANTER.D.

-

L'Arxiu de laCoronacedix el"Llibredelrepartiment"

a

la

Generalitat valencianapertres

mesos

166

AlfonsGarcia

MINIDIARIODELA COMUNIDAD VALENCIANA

-

"Elllibre delrepartiment"

visita València 167

MD

(11)

09.03.2008

LAS PROVINCIAS SAFOR

-

Plaça del Rei JaumeI

a

Gandia 168

ABELARDO HERRERO

VALÉNCIA HUI

-

2008L'anyde JaumeI:replantejament 169

VICENTEL.SIMÓSANTONJA

14.03.2008

VALÉNCIA HUI

-

Tergiversarlahistòria 170

José Vicente GómezBayarri

15.03.2008

LAS PROVINCIAS COSTERA

-

Unaexposiciócelebra el800aniversaridel rei

JaumeI 171

REDACCIÓN

LEVANTECOSTERA,VALL D'ALBAIDA

-

Xàtivainauguradillunsl'exposició

itinerant "JaumeI,elReiConqueridor" 172

Levante-EMV

17.03.2008

LEVANTE

-

La Biblioteca Valenciana

es

blinda per

a

rebre el"Llibre del

Repartiment" 173

EuropaPress

VALÉNCIA HUI

-

ConselleriadeCulturaprepara l'arribada del Llibre del

Repartiment

a

València 174

AGENCIAS/EUROPA PRESS

18.03.2008

LAS PROVINCIAS COSTERA

-

LaCasade laCulturade Xàtivaacull

una

exposiciósobre JaumeI 175

JAVIERÁNGULO

LEVANTE

-

Elmonestir dePoblet celebrarà el800aniversari de JaumeI 176

Efe

19.03.2008

LEVANTEl'homenatge

-

Catalunya

a

JaumeIidiu queelConsellCampsdiu queconfirmàque anirà

no

estàdecidit

a

Poblet

a

177

CarlosAlós

25.03.2008

ELTEMPS

-

Montpelleriels800anys de JaumeI 178

LEVANTEA.L.

-

ElPSPVdemanal'agermanament de València ambMontpellerper

a

celebrarl'AnyJaumeI 180

AlfonsGarcia

(12)

26.03.2008

LAS PROVINCIAS

-

JaumeIbusca lloc

en

laguiade

carrers

181

J.BATISTA

LEVANTE

-

ElCVCinsistix

en

què laplaça del'Ajuntamentporteel

nom

de

JaumeI 182

Levante-EMV

28.03.2008

LAS PROVINCIAS

-

Unaentitat culturalinsistix

en

què laplaça de

l'Ajuntamentreba el

nom

de JaumeI 183

J.BATISTA

29.03.2008

AVUI

-

CampsplantaMontilla

en

l'homenatgedel govern als800anys del rei

Jaumel 184

Ester Pinter

ELMUNDO VALENCIA

-

Campsdelega

en

la conselleraMirói

no

assistirà

a

l'homenatge"socialista"

a

JaumeI 185

HÉCTOR SANJUAN

LAS PROVINCIAS SAFOR

-

L'Institut d'EstudisCatalanscelebra elnaixement

delrei JaumeI 186

REDACCIÓN

30.03.2008

LEVANTE

-

ElPSPV

acusa

Campsd'evitar elsactesde JaumeIper

enfrontar-se

a

Catalunya 187

Levante-EMV

31.03.2008

LARAZÓN

-

Quatreautonomies "ressusciten"laCoronad'Aragó 188

MontseEspanyol

LAVANGUARDIA

-

Campsdefuig l'esperitd'unitat del'antigaCoronad'Aragó 189 LAS PROVINCIAS

-

L'acte

a

Poblet

en

homenatge

a

JaumeIservix per

reivindicar lallenguacatalana 190

AGENCIAS/REDACCIÓN

LAS PROVINCIAS

-

Respecte

a

l'Estatut valencià 191

LEVANTE

-

L'abat del Monestir dePoblet assegura que elrei JaumeI

va

assumir delsvalencians "lallum,l'olorila festa" 192 LEVANTEEfe

-

TotstretdeCampsdavant de JaumeI 193

E.Press;Efe

VALÉNCIA HUI

-

Burlad'AragóiCatalunya 194

(13)

31.03.2008

VALÉNCIA HUI

-

Montilla

usa

l'acte de JaumeIper

a

incidir

en

elspaïsos

catalans 195

REDACCIÓN

01.04.2008

ELPERIÓDICOJosep DECATALUNYA

-

¿I si

a

Poblethiha

un

fals JaumeI? 196

Pernau

LAS PROVINCIAS

-

ElConsellaplaudixqueCatalunya

se sume

"ara"

a

la

celebraciódel800aniversari de JaumeI 197

REDACCIÓN

LEVANTE

-

JaumeI,

un

reilegisladorabans queconqueridor 198 MINIEfeDIARIODELA COMUNIDAD VALENCIANA

-

JaumeI,elgrandesconegut 199

TONIMARTÍNEZ;MD MINIDIARIO

SAÓ

-

ElreiConqueridor 200

RafaRoca

02.04.2008

LAS PROVINCIAS

-

Somvalencians 201

PelayoLlompartRodríguez-Trelles

LEVANTE

-

Barcelona exhibix

un

centenarde documents delsegleXIIIper

homenatjarJaumeI 202

Levante-EMV

LEVANTESAFOR

-

LaGeneralitatvalenciana estudia celebrar

a

Simatde la

Valldignal'acte final del'AnyJaumeI 203

S.Espinosa

MINIDIARIODELA COMUNIDAD VALENCIANA

-

Una "crònicade lasocietat"

de JaumeI 204

EFE

03.04.2008

LAVANGUARDIA

-

Festíiporsde JaumeI 205

Baltasar Porcel

04.04.2008

ELfiguraMUNDO VALENCIA

-

La celebració delDia d'Internet

se

centrarà

en

la

de JaumeI 206

VALÉNCIA HUI

-

Evoluciói

no

ruptura [sobrela commemoració de JaumeI] 207

JOSÉ VICENTEGÓMEZBAYARRI

(14)

08.04.2008

LEVANTEREQUENA

-

Requenaacull

una

exposiciódidàcticasobre elrei

JaumeI 208

MINIDIARIODELA COMUNIDAD VALENCIANA

-

ErnestBelenguer, biògrafde

JaumeI:"La novel·lahistòrica és mentiraitraïxellector" 210

ABELARDOMUÑOZ

11.04.2008

AVUI

-

Elrei JoanLaporta [el Barça dóna350.000

euros

per

a

laFederació

Llull] 211

Ignasi Aragay

ELMUNDO VALENCIA

-

ElBarçadóna350.000

euros

per

a

fomentarelcatalà

a una

fundacióimpulsadaper ACPV 212

GABRIELTRINDADE

LEVANTE

-

Laportadefén elBarça

com a

"agentdel catalanisme" 213

Levante-EMV

VALÉNCIA HUI

-

JoanLaportaiEliseuClimentdefenenels"païsoscatalans" 214

REDACCIÓN

12.04.2008

LEVANTE

-

ElConsellaprova destinartresmilions

a

actesculturals del'Any

JaumeI 215

Levante-EMV

13.04.2008

VALÉNCIA HUI

-

JaumeI

no va

portarelcatalàperquè

no

existia 216

CARLOSDELGADO

14.04.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Campsrep hui el'Libre delRepartiment' després de

80anys fora 217

IRENELUJÁN; RICARD BELLVESER

15.04.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

LaGeneralitatvalencianarep ambhonors el"Llibre

delRepartiment"

en

laBiblioteca Valenciana 219

ELTEMPS

-

Homenatgealforjadorde lapàtria,JaumeI 220

Enric Rimbau/Àlex Milian

LEVANTE

-

El"Llibre delRepartiment"arriba

a

València assegurat

ennou

milions d'euros 222

J.R.S.

VALÉNCIA HUI

-

'UnLlibre delRepartiment' manipulat 223

BALTASAR BUENO

(15)

15.04.2008

VALÉNCIA HUI

-

AlfonsoRusexigixretindre

a

València per

a

sempre el

"Llibre delRepartiment" 224

P.GÓMEZ

16.04.2008

VALÉNCIA HUI

-

RamónFerrer,comissari de lamostradel 'Llibre del

Repartiment',diu que

a

València

es

parlavaàrababans de JaumeI 226

MARTABERMÚDEZ

17.04.2008

LAS PROVINCIAS

-

Llibre delRepartimentdelRegnede València 227

JOSÉ VICENTEGÓMEZBAYARRI

VALÉNCIA HUI

-

"LlibredeRepartiment": "Llenguairepoblació"(1) 228

Ma TERESAPUERTOFERRÉ

21.04.2008

LAS PROVINCIAS

-

ElPSPV

veu

excessives lesajudes

a

laFundació JaumeIIEl

Just 229

22.04.2008

ELPERIÓDICODECATALUNYA

-

L'últimabatalla de JaumeI[Notíciainclosa

en

l'EspecialSantJordi2008] 230

ERNESTALÓS

SAÓ

-

JaumeIcontinuaràsentelrei 231

Òscar Pérez Silvestre

02.05.2008

LEVANTE

-

BalearsiCatalunyaoferixen

a

laGeneralitatvalencianai

a

Aragó

un

front comúper

a

l'AnyJaumeI 233

R.R.;E.P.

07.05.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

LaConselleriadeCulturaeditaràelprimer

facsímildel "Llibre delsFets" queposseix elPalauReal 234

M.M.

ELMUNDO VALENCIA

-

LaConselleriadeCulturarecupera elLlibre dels Fets

de JaumeIiportarà

a

la

xarxa

elLlibre delRepartiment 235

LAS PROVINCIAS

-

TriniMiródiu queCatalunyaiBalears

no

s'hansumat

a

l'aniversari delrei JaumeI 236

RAFA MARI

(16)

07.05.2008

LEVANTE

-

LaConselleriadeCulturail'Acadèmia Valenciana de laLlengua

se

solapen

en

editar elmateix manuscrit de laCrònicade JaumeI 237

AlfonsGarcia

18.05.2008

ELPUNTJosep

-

EnI'anyJaumeI 238

LluísDoménech

25.05.2008

LARAZÓN

-

Ediciódigitalde documents històricsimúsicamedievalper

a

l'AnyJaumeI 239

V.R.

10.06.2008

INFORMACIÓN

-

Els CampusdeParís,Roma,València iAlacant realitzaran

trobadesacadèmiques sobre JaumeI 240

EUROPA PRESS

LEVANTE

-

LaConselleriadeCulturareuniràexperts

en

JaumeIdetotsels

territoris de laCoronad'Aragó 241

AlfonsGarcia

16.06.2008

ELMUNDO ALICANTE

-

Elrecord de JaumeI 242

VICENTJOSEPESCARTÍ

18.06.2008

LEVANTE

-

Quatrecreadors convoquenl'esperitde JaumeIamb elso,la llum

ilamatèria 243

R.V.M.

08.07.2008

ELTEMPS

-

Eldia de JaumeI

va

renàixeralPaísValencià 244

Pau Grau

26.09.2008

LEVANTE

-

AlTall dedica el

seunou

disc

a

lafigurade JaumeI 246

R.R.

30.09.2008

ELTEMPS

-

'Vergonya,cavallers,vergonya!' [sobreJaumeI] 247

NúríaCadenes

(17)

01.10.2008

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

El"Correllengua2008"recordarà elrei

JaumeI 249

V.C.

LEVANTE

-

Unaedicióil·lustradadel "Llibre delsFets" celebral'AnyJaumeI 250

Levante-EMV

02.10.2008

ELPAÍSCOMUNIDAD VALENCIANA

-

Delmal d'Almansa

a

JaumeI[sobreel

nou

disc d'AlTall] 251

XavierAliaga

03.10.2008

LAS PROVINCIAS

-

L'entrada delrei

en

Jaume

a

València 253

JOSÉ VICENTEGÓMEZBAYARRI

04.10.2008

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

El"Correllengua"deCastelló

va evocar

el

paper històric de JaumeI 254

V.C.

08.10.2008

LEVANTE

-

Elvalencià témolta

marxa

255

Aula

09.10.2008

ELcol·legisPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

La flama del"Correllengua"

recorre

totsel

JAVIER NOMDEDEU 256

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

Vicent Torrent,cantant d'Al Tall:"La

'Cantata'és

un

homenatge alrei JaumeIialsvalencians" 257

GUILLEMRÍOS

15.10.2008

LEVANTESAFOR

-

Simposissobre JaumeI

a

Gandia 258

16.10.2008

LEVANTE

-

Armesillibres de JaumeI 259

AlfonsGarda

(18)

20.10.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Recuperendosllibres sobre JaumeIinèdits desdel

XVI 260

28.10.2008

ELTEMPS

-

JaumeI,versiódigital 261

NúriaCadenes

29.10.2008

ELPERIÓDICODECATALUNYA

-

JaumeI,elcreador de la nació 263

JosepMaria Terricabras

30.10.2008

LEVANTE

-

ElPSPVintenta reobrir eldebat sobre laretolació de laplaça del

Rei JaumeI 264

Levante-EMV

01.11.2008

LAVANGUARDIA

-

800anys

no

són

res

[sobrel'aniversari de JaumeI

a

Catalunya] 265

AntónM.Espadaler

20.11.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

La

nova

ediciódel "Llibre delsFets",tanca

amb brillantorl'AnyJaumeI 266

R.C.

25.11.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

SantiTenafragmenta

en

vinyeteslesgestes

delrei JaumeI 267

R.M.

01.12.2008

ELMUNDO VALENCIA

-

Fets,actes iparaules [sobre l'anyJaumeI] 268

VICENTJOSEPESCARTÍ

03.12.2008

LEVANTE

-

TrinidadMiróreivindica davant MontillaiAntich lapersonalitat

especialdelRegnede València

en

laCoronad'Aragó 269

Efe E.Press

(19)

09.12.2008

ELMiquelTEMPS

-

Cloendadel'AnyJaumeI

a

Mallorca 270

Payeras

18.12.2008

ELMUNDO

-

LaConselleriadeCulturaedita

un

llibre ambels38'privilegis'

delRei JaumeI 272

E.V.

LEVANTE

-

Unaedició facsímilrecuperaelsPrivilegisde JaumeI

a

València 273

Levante-EMV

24.12.2008

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

AnyJaumeI 274

05.01.2009

ABCCOMUNIDAD VALENCIANA

-

Més de50.000persones han visitat les

exposicionsdel'AnyJaumeI 276

ABC

LEVANTE

-

Més de50.000persones visiten lesgransmostresdel'AnyJaume

I 277

Levante-EMV/EuropaPress

14.01.2009

LEVANTE

-

Cavalcantalcostat de JaumeI 278

16.01.2009

LEVANTE

-

L'altre JaumeI:la

veu

dels vençuts 279

AlfonsGarcía

04.02.2009

LEVANTE

-

Els llibres de JaumeIarriben tard 281

AlfonsGarcia

18.02.2009

LEVANTE

-

Conqueridordeterres i

cors

[sobrela celebració del'anyJaume

I] 282

MaríaChorro Giner

(20)

19.02.2009

LEVANTE MARINA ALTA

-

Benissa

convocaun concurs

per

a crear un

monument

a

JaumeI[icelebra eldia de laLlengua Materna]] 283

E.V.

03.06.2009

AVUI

-

Vicent Torrent,cantantd'Al Tall:"S'hafolkloritzatinegatelllegat

políticde JaumeI" 284

Ester Pinter

21.02.2010

ELPERIÓDICO MEDITERRÁNEO

-

'L'Aplecdel valencià' reivindica

a

la JaumeI

una

lleidellengües estatal 285

N.MARTÍNEZ

03.04.2011

LEVANTE

-

750aniversari:CortsiFurs,l'obra de JaumeI 286

PacoCerdà

16.06.2011

AVUI.ELPUNT

-

Dosexpertsasseguren que el"Llibre dels fets" dePoblet

no

és lacòpiamés fidedigna 288

16.11.2011

INFOMIGJORN

-

Concertd'Al Tall

a

l'Alcúdia 289

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)

Figure

Updating...

References

Related subjects :