Geoinformació i Cartografia

Texto completo

(1)

Universitat Politècnica de Catalunya 1 / 9

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Conocer los conceptos fundamentales en Cartografía.

Discernir las principales superficies topográficas y su presentación así como los diferentes elementos geográficos. Conocer los procesos de la Generalización Cartográfica

Altres: ROGELIO LOPEZ BRAVO

Responsable: ROGELIO LOPEZ BRAVO

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 2017

GRAU EN ENGINYERIA EN GEOINFORMACIÓ I GEOMÀTICA (Pla 2016). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència: Castellà

Titulació: Professorat Bàsiques: Específiques: Genèriques: Transversals:

CB2EGG. Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que acostumen a demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB1EGG. Que els estudiants hagin demostrat poseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar en un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguarida del seu camp d'estudi. CE16EGG. Coneixements i aplicació dels mètodes i tècniques geomètriques dins els àmbits de les diferents enginyeries (Mòdul de tecnologia específica)

CE9EGG. Coneixement, utilització i aplicació de les tècniques de tractament. Anàlisi de dades espacials. Estudi de models aplicats a l'enginyeria i arquitectura. (Mòdul común a la branca Topografia)

CE7EGG. Coneixement, utilització i aplicació d'instruments i mètodes topogràfics adequats per a la realització d'aixecaments i replantejaments. (Mòdul comúa la branca Topografia)

CG6EGG. Reunir i interpretar informació del terreny i tota aquella relacionada geogràfica i econòmicament amb ell. CG5EGG. Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.

CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Combinació de classe magistral, participativa juntament amb pràctiques de caràcter individual i cooperatiu. També inclou part d'aprenentatge autònom. En els grups mitjans es realitzaran exercicis relacionats amb la matèria.

(2)

Normativa y calidad en Cartografía Difusión de la Cartografía

Dedicació total: 150h Hores grup gran:

Hores grup mitjà: Hores grup petit:

Hores aprenentatge autònom:

24h 36h 0h 90h 16.00% 24.00% 0.00% 60.00%

(3)

Universitat Politècnica de Catalunya 3 / 9

C1 CONCEPTES FONAMENTALS

C2 ELEMENTS GEOGRÀFICS.

Dedicació: 21h Dedicació: 23h Grup gran: 3h Grup mitjà: 6h Aprenentatge autònom: 12h Grup gran: 4h Grup mitjà: 5h Grup petit: 2h Aprenentatge autònom: 12h Introducció als conceptes bàsics en Cartografia i la seva relació amb la resta de les matèries del Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia.

Determinació dels principals sistemes de referència sobre la superfície terrestre.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis i pràctiques relacionades amb escales, pendents, perfils i sistemes de referència

Pràctiques en laboratori desenvolupant algunes projeccions cartogràfiques en la seva representació gràfica. Exercicis relacionats amb coordenades geogràfiques

Objectius específics:

Objectius específics:

Coneixement de les nocions bàsiques de cartografia (escala, mapa, plànol ...)

Aprendre l'ús dels conceptes relacionats amb les coordenades geogràfiques

(4)

C3 SEMIOLOGIA GRÀFICA

C4 EL PROCÉS CARTOGRÀFIC

Dedicació: 23h Dedicació: 19h Grup gran: 4h Grup mitjà: 2h Grup petit: 3h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 13h Grup gran: 3h Grup mitjà: 1h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 12h

La cartografia com a mitjà de comunicació a través del disseny cartogràfic. Estudi de la percepció visual en Cartografia i les variables visuals emprades.

Exposició de les diferents fases que comprenen el procés cartogràfic.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctiques en laboratori aplicant les variables visuals

Plantejament del projecte cartogràfic

Objectius específics:

Objectius específics:

Ús correcte del llenguatge cartogràfic

(5)

Universitat Politècnica de Catalunya 5 / 9

C5 GENERALITZACIÓ CARTOGRÀFICA.

TOPONIMIA

C6 CARTOGRAFIA TEMÀTICA

C7 LEGISLACIÓ I NORMATIVA. DIFUSIÓ Y

CUALITAT EN LA CARTOGRAFIA

Dedicació: 22h Dedicació: 23h Dedicació: 19h Grup gran: 4h Grup mitjà: 1h Grup petit: 3h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 13h Grup gran: 4h Grup petit: 4h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 14h Grup gran: 2h Grup petit: 1h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 14h Estudi del conjunt de processos que es realitzen quan es canvia d'escala o d'objectiu gràfic del mapa.

Estudi de les fonts de dades i la seva aplicación. Creació de mapes temátics.

Diferents normatives d'estandardització cartogràfica

Descripció: Descripció: Descripció: Activitats vinculades: Activitats vinculades: Activitats vinculades:

Pràctiques dirigides en laboratori

Pràctiques dirigides en laboratori de creació de mapes temàtics

Investigació i exposició de diferents normatives

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Coneixement de la seqüència d'operacions que es realitzen dins el procés de Generalització.

Elaboració de cartografia temàtica i la seva vinculació amb les variables visuals.

(6)

Planificació d'activitats

A1 CONCEPTES FONAMENTALS

A2 ELEMENTS GEOGRÀFICS

A3 PROJECCIONS CARTOGRÀFIQUES

Descripció: Descripció: Descripció:

Realització d'exercicis sobre escales, pendents, equidistàncies, etc. Es realitzaran en grups de 3 persones i individualment.

Realització d'exercicis sobre coordenades geogràfiques. Es realitzaran en grups de 3 persones i individualment.

Desenvolupament gràfic d'algunes projeccions cartogràfiques. Treball individual

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

La documentació als alumnes es realitzarà a través d'Atenea o llibreria de l'Escola

La documentació als alumnes es realitzarà a través d'Atenea o llibreria de l'Escola

La pràctica es desenvoluparà a l'aula d'informàtica

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Es lliuraran en la data prefixada pel professor

Es lliuraran en la data prefixada pel professor

No serà necessària l'entrega de la pràctica però sí l'assistència i realització de la mateixa.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

L'estudiant ha de ser de capaç de resoldre exercicis bàsics de Cartografia

L'estudiant ha de ser de capaç de resoldre exercicis bàsics de coordenades geogràfiques

(7)

Universitat Politècnica de Catalunya 7 / 9

A4 SEMIOLOGIA GRÀFICA

A5 EL PROCÉS CARTOGRÀFIC

A6 GENERALITZACIÓ

Descripció: Descripció: Descripció:

Posada en pràctica de les variables visuals explicades en el capítol. Treball individual.

Desenvolupament de diagrames de fluxos del producte cartogràfic. Recerca de processos en diferents organismes oficials. Treball en grup

A partir d'una cartografia seleccionada es realitzaran les operacions per a un canvi d'escala o objectiu gràfic. Treball individual

Material de suport:

Material de suport:

Es facilitarà a través d'Atenea.

El material es facilitarà a través d'Atenea.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Es farà un primer lliurament per a la seva revisió i correcció en cas de ser necessari en la data prefixada pel professor. El lliurament final serà l'últim dia de classe

Presentació en classe en dies prefixats.

Últim dia de classe. Es realitzarà un lliurament prèvia per a la seva correcció.

Objectius específics:

Objectius específics:

Coneixement i aplicació de les variables visuals

(8)

A7 CARTOGRAFIA TEMÀTICA

A8 LEGISLACIÓ I NORMATIVA

Hi haurà dos proves parcials, una a meitat de curs i l'altra al final. Cadascuna d'aquestes proves tindrà una valoració dels 30% de la nota final.

Activitats de laboratori i treballs individuals: 30% de la nota final. Treball en grup: exposició i continguts: 10% de la nota final.

Per a aprovar l'assignatura, les notes de totes les activitats anteriors ha de ser major de 3,5.

Al final del curs hi haurà un examen de reavaluació per aquells estudiants amb nota final superior a 3,5, en el que s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura.

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

Realització de diferents mapes temàtics. Treball individual.

Exposició oral a classe de les normatives d'organismes oficials. Treball en grup.

Material de suport:

Material de suport:

La pràctica es realitzarà a l'aula d'informàtica amb diferent programari

L'alumne buscarà informació en la bibliografia i en els propis organismes.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

L'últim dia de classe. Es realitzarà un lliurament prèvia per a la seva correcció en cas de ser necessari.

Es realitzarà una breu exposició oral a classe

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Coneixement pràctic de les diferents operacions que es duen a terme a la generalització cartogràfica

Coneixement i aplicació dels diferents productes de cartografia temàtica així com el programari d'aplicació.

Coneixement d'organismes oficials, portals web i normatives.

(9)

Universitat Politècnica de Catalunya 9 / 9

Normes de realització de les activitats

Assistència continuada a classe. Totes les activitats sotmeses a avaluació són obligatòries

Bibliografia

Bàsica:

Robinson, Arthur H. Elementos de cartografía. Barcelona: Omega, 1987. ISBN 8428207682.

Martín López, José. Cartografía. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, 1999. ISBN 849235111X. Raisz, E. Cartografía general. 7a ed. Barcelona: Omega, 1985. ISBN 8428200076.

Dent, Borden D. Cartography: thematic map design. 4a ed. Dubuque: Brown, 1996. ISBN 069722970X. Snyder, John Parr. An album of map projections. Washington, D.C.: Geological Survey, 1989.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :