INFORME-RESUM A ELABORAR PEL TUTOR/A, EN RELACIÓ ALS APRENENTATGES DE L ALUMNE/A

Descargar (3)

Texto completo

(1)

INFORME-RESUM A ELABORAR PEL TUTOR/A, EN RELACIÓ ALS APRENENTATGES DE L’ALUMNE/A

L'objectiu d'aquest document és ajudar-nos a sistematitzar les observacions dels alumnes amb la finalitat de facilitar la identificació de les seves necessitats educatives.

Nom del mestre o professor... Data de l'informe...

Nom i cognoms de l'alumne/a...

1. AVALUACIÓ DE LES POSSIBILITATS D'AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL

És capaç de ... no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

Autonomia personal

- Tenir cura en la seva higiene i aparença física - Adaptar-se davant de situacions noves

- Resoldre de manera ajustada situacions conflictives - Tenir una imatge ajustada de la seva identitat

- Orientar-se en l'entorn més proper (escola, ciutat, agafar un autobús, anar sol a l'escola...)

- Orientar-se en el temps (dies de la setmana, mesos, estacions, hores)

Autonomia social

- Relacionar-se amb els companys o els adults - Acceptar les normes bàsiques de convivència

(2)

2. AVALUACIÓ DE L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES

És capaç de ...

no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

Numeració i operacions

- Llegir, escriure i interpretar nombres fins el - Ordenar la sèrie numèrica fins a

- Tenir el concepte de quantitat (relacionar quantitat/nombre)

- Fer sumes i restes sense portar, mentalment i per escrit - Fer sumes i restes portant-ne, mentalment i per escrit - Saber les taules de multiplicar fins

- Multiplicar per una o més xifres - Dividir per una o més xifres

- Reconèixer la relació doble/meitat entre nombres - Reconèixer i representar fraccions senzilles de diferents maneres

(3)

Resolució de problemes

- Resoldre situacions de la vida quotidiana que impliquen sumes o restes amb quantitats senzilles

- Resoldre problemes que impliquen dues operacions (sumes i restes)

- Resoldre problemes que impliquen més d'una operació, incloses multiplicació i/o divisió.

Magnituds i mesura

- Identificar i relacionar les unitats de temps d'ús habitual (rellotge, calendari..)

- Utilitzar i resoldre situacions de compra venda fent ús de monedes

- Conèixer les unitats bàsiques de longitud, capacitat, massa i superfície

(4)

3. AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

És capaç de ... no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

- Comunicar-se amb els adults i companys - Escoltar i respectar el torn de paraula - Comunicar-se amb algun sistema alternatiu

4. AVALUACIÓ DE L'ÀREA DE LLENGUA

És capaç de ... no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

Comprensió oral

- Comprendre el vocabulari bàsic i funcional - Comprendre amb suport o sencer: instruccions de treball, explicacions, argumentacions, narracions, notícies i informacions

Expressió oral

- Estructurar correctament les frases - Parlar amb correcció fonètica

- Utilitzar el vocabulari bàsic i funciona - Expressar de forma coherent fets i vivències - Intervenir en una conversa sense sortir del tema - Produir exposicions, descripcions, narracions, etc.

(5)

Comprensió lectora

- Llegir en veu alta (velocitat, errors, globalització, entonació)

- Comprendre paraules i frases senzilles. - Comprendre instruccions

- Comprendre informacions vàries, notes... - Comprendre lectures o textos de llibres de.... - Utilitzar recursos per la comprensió (diccionaris, demanar ajuda..)

Expressió escrita

- Escriure amb grafia correcta - Escriure amb ortografia natural - Escriure amb ortografia arbitrària - Escriure paraules i frases senzilles

- Produir textos diversos (tipus que sap escriure: notes, petites redaccions, llistes...)

- Escriure utilitzant correctament les concordances, els connectors, ...

- Conèixer aspectes de lèxic (relació dels mots, formació de paraules) i gramàtica (sing-plural, masc-femeni, adjectius...)

(6)

4. AVALUACIÓ D'ALTRES CONTINGUTS TRANSVERSALS

És capaç de ... no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

Capacitat d'observació i classificació

- Mostrar curiositat per temes diversos - Observar i treure conclusions d'allò que veu - Agrupar per característiques principals

(7)

Recerca d'informació no Condicions, grau col·laboració, ajuts,...

- Trobar la pàgina del llibre on ha de treballar

- Buscar informació que necessita en llibres de text, altres llibres...

- Utilitzar l'índex com a guia

Generalització de coneixements

- Establir relacions lògiques

- Relacionar els coneixements nous amb coneixements anteriors

- Aplicar a noves situacions els coneixements adquirits

Actitud davant del treball

- Motivar-se per....(temes concrets, aspectes no escolars...)

- Esforçar-se per aprendre

- Atendre i concentrar-se en les tasques escolars - Treballar amb un ritme (ràpid, lent, variable)

- Acceptar els suggeriments referits a la tasca escolar - Treballar autònomament o necessitar l'ajut de l'adult - Tenir cura del seu material i del de la classe

- Treballar en grup o individualment, en petit grup... - Realitzar els deures

(8)

5. ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE

no Observacions

Estratègies/estils d’aprenentatge

- Sol tenir èxit només amb aspectes mecànics i repetitius? - Quan intueix una mica de dificultat, intenta continuar la tasca?

- Demana ajuda quan ho necessita?

- En tasques que pot fer, és capaç de fer-les autònomament?

- Sol reflexionar (si) davant les tasques o respon impulsivament (no)?

- Aprofita els suports que se li donen?

- Per aprendre, en té prou amb ajudes generals (si) o necessita suports molt específics (no)?

Aspectes de relació

- Té amics?

- Participa en les converses dels seus companys/es ? - Sol trobar-se en mig de les situacions de conflicte? - Es deixa portar pels seus companys?

- Compra la relació amb els seus companys a través de petits regals?

(9)

si no Observacions Aspectes d'actitud davant del treball

- Té interès per aprendre continguts escolars? - Està preocupat perquè no aprèn?

- Es considera amb poca capacitat per aprendre? - Gaudeix amb el treball escolar?

- Se li poden donar encàrrecs de responsabilitat?

Hàbits davant del treball

- Segueix les consignes del grup (sí) o bé se li han de repetir individualment (no)?

- Només treballa si se li donen materials adaptats? - Accepta treballar amb materials diferenciats? - Té en compte l’ordre i la bona presentació en els treballs?

- La seva carpeta està ordenada? - Porta el material que toca cada dia?

Figure

Actualización...

Referencias