GUIA DE MESURES EN SUPORT A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PER L ALARMA SANITÀRIA DE LA COVID-19. Actualització: de maig del 2020

36  Download (0)

Full text

(1)

GUIA DE MESURES

PER L’ALARMA SANITÀRIA DE LA COVID-19

EN SUPORT A EMPRESES I PERSONES

TREBALLADORES AUTÒNOMES

Actualització: 19 de maig del 2020

Actualització: 26 de maig del 2020

(2)

1. FACILITATS

3

1.1. PROMOCIÓ DELS ERTO PER EVITAR ACOMIADAMENTS 4

1.2. PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE 6

2. FINANÇAMENT

7

2.1 PRESTACIÓ PEL CESSAMENT D’ACTIVITAT 8

2.2. AVALS BANCARIS ICO 9

2.3. AVALS BANCARIS ICF 10

2.4. EUROCRÈDITS 11

2.5. CRÈDITS ICF 12

2.6. PLAN ACELERA PIME 13

2.7. AJUT DE REACTIVACIÓ A LA PETITA EMPRESA 14 2.8. AJUT A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I DE MODEL DE NEGOCI 15

2.9. CRÈDITS AL SECTOR CULTURAL 16

2.10. AJUT A EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL 17

2.11. PROGRAMA DE SUPORT A XARXES ASOCIATIVES 18

2.12. AJUT AL SECTOR TURÍSTIC 19

2.13. MESURES EXHAURIDES/TANCADES 20

3. LLOGUERS I SUBMINISTRAMENTS

22

3.1. MORATÒRIA DE DEUTES HIPOTECARIS 23

3.2. MORATÒRIA DE LLOGUERS 24

3.3. FLEXIBILITZACIÓ DE CONTRACTES I SUSPENSIÓ DE FACTURES 26

3.4. BO SOCIAL DE L’ELECTRICITAT 27

3.5. FACTURA DE L’AIGUA 28

4. TRIBUTS

29

4.1. AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS ESTATALS 30 4.2. AJORNAMENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ESTATALS 31 4.3. MORATÒRIA DE COTITZACIONS SOCIALS 32 4.5. AJORNAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS 33

(3)
(4)

1.1. Promoció dels ERTO per a evitar

acomiadaments

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Empreses i autònoms amb persones treballadores al seu càrrec

LÍNIA DE L’AJUT

Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), així com agilització dels procediments per acollir-se’n i millora de la cobertura tant per a les persones treballadores com empresàries amb l’objectiu d’evitar acomiadaments com a mesura de resposta davant l’impacte en l’activitat econòmica de la crisi sani-tària pel COVID-19.

REQUISITS

Les suspensions de contractes i reduccions de jornada han de tenir la seva causa direc-ta en pèrdues d’actividirec-tat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’esdirec-tat d’alarma, i han d’implicar:

• Suspensió o cancel·lació d’activitats.

• Tancament temporal de locals d’afluència pública.

• Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.

• Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupa-ment ordinari de l’activitat.

• Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Amb posterioritat a l’aprovació inicial, el Govern va establir el 21 d’abril, al Reial Dre-cret-llei 15/2020, que les empreses d’activitats essencials que mantenen la seva activi-tat també poden incorporar a un ERTO a la part de la seva plantilla que no participi de manera directa en les activitats essencials.

DESCRIPCIÓ

1. Es pagarà atur a totes les persones treballadores afectades per un ERTO, tan fixos com temporals, encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari. Els treba-lladors afectats per un ERTO perceben la prestació per desocupació. La quantitat és un 70 % de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els 180 dies anteriors. En aquest càlcul no es tenen en compte les cotitzacions per hores extres.

(5)

3. S’exonera l’empresa de l’abonament de les quotes empresarials, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que l’empresa, a 29 de febrer del 2020, tingués menys de 50 persones treballadores. Si l’empresa tingués 50 o més persones treballadores, l’exoneració serà del 75 % de l’aportació empresarial.

4. Aquestes messures tenen vigència fins a la finalització de l’Estat d’Alarma.

SOL·LICITUD

Al registre electrònic de la direcció provincial del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) a Barcelona: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

OBSERVACIONS

Obligació per part de l’empresa de mantenir l’ocupació almenys 6 mesos a partir de la finalització de l’Estat d’Alarma.

MÉS INFORMACIÓ

Web del Servicio Público Estatal de Empleo:

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Reial Decret-llei 15/2020 que amplia els ERTO a empreses amb activitats essencials: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con

(6)

1.2. Permís retribuït recuperable

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores per compte aliè

LÍNIA DE L’AJUT

Permís retribuït recuperable, entre el 30 de març i el 9 d’abril, per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

REQUISITS

Treballar per compte d’altri en empreses o entitats del sector públic o privat en serveis considerats no essencials pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

DESCRIPCIÓ

Permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril del 2020, tots dos inclosos, per l’obligació de mantenir el confinament a les llars amb motiu de l’Estat d’Alarma.

Les hores gaudides fruit del permís s’han de retornar al llarg de la resta de l’any 2020. El permís retribuït es pot compensar amb vacances i l’empresa podrà decidir com es procedeix a la recuperació de les hores si no s’acorda amb les persones treballadores en un termini de set dies des de la finalització del permís. Això sí, s’han de respectar els límits de descans diari i setmanal i la compatibilització amb els drets de conciliació de les persones treballadores.

SOL·LICITUD

No cal fer cap sol·licitud, és d’aplicació obligatòria.

OBSERVACIONS

No és aplicable a les persones ja afectades per ERTO, aquelles que estiguin teletreba-llant ni aquelles que gaudeixin d’una incapacitat temporal o baixa per maternitat. Tam-poc aplicable a persones treballadores autònomes ni professionals liberals.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196

(7)
(8)

2.1. Prestació extraordinària per

cessament d’activitat

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT

Prestació extraordinària per a persones treballadores en règim d’autònoms per activitats que hagin quedat suspeses per la declaració d’estat d’alarma o que vegin decaure la seva facturació en un 75 per cent en relació al semestre anterior.

REQUISITS

• Estar afiliats i en alta en règim d’autònoms a la data de la declaració de l’estat d’alarma. • També poden sol·licitar-la els autonoms societaris.

• Acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 75 per cent en relació al semestre anterior.

• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ

• Prestació contributiva per desocupació. La quantia es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora.

• La durada de la prestació serà fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma. • Aquest temps de cobrament de prestació de la Seguretat Social s’entén com cotitzat. • Mentres es cobra la prestació, no es paguen les quotes d’autònoms.

SOL·LICITUD

• Es tramita a través de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual s’esti-gui adscrit.

• Des del dia 18 de març, amb reconeixement des del 14 de març, o des del moment que es pugui presentar documentació acreditativa del descens de facturació. Finalitza el termini l’últim dia del mes següent en el qual es va produir la finalització de l’estat d’alarma.

OBSERVACIONS

La percepció serà compatible amb altres prestacions del sistema de Seguretat Social. Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril.

(9)

2.2. Avals bancaris ICO

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores per compte propi, pimes i empreses

LÍNIA DE L’AJUT

Línia d’avals gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per facilitar accés al crè-dit i liquicrè-ditat a empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de finançament per al pagament de salaris, de factures de proveïdors pendents de liquidar, de lloguers de locals, ofi-cines i instal·lacions i despeses de subministraments, així com als venciments d’obli-gacions financeres o tributàries.

REQUISITS

1. Els préstecs i operacions han d’estar formalitzats o renovats a partir del 18 de març del 2020.

2. Les empreses i persones autònomes que ho sol·licitin no han d’estar en situació de mo-rositat ni subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març del 2020.

3. Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea de no trobar-se en situació de crisi a 31 de desembre del 2019.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

DESCRIPCIÓ

Per a les persones treballadores autònomes i pimes, l’aval ascendeix com a màxim al 80 % de l’operació de crèdit, mentre que, per a la resta d’empreses, es cobreix com a màxim el 70 % de noves operacions i el 60 % en operacions de renovació.

SOL·LICITUD

A través de les entitats financeres, com a màxim fins al 30 de setembre.

OBSERVACIONS

La línia de finançament de 100.000 milions d’euros va obrint per trams, per garantir la seva extensió entre el màxim nombre d’empreses que la necessitin al llarg del temps. Des del 20 d’abril ja és obert el segon tram de finançament. S’han establert dues impor-tants novetats: les entitats bancàries han de limitar l’interès, situant-lo per sota del que seria habitual per cada client i està prohibit comercialitzar altres productes o serveis con-dicionats a la concessió del crèdit avalat.

MÉS INFORMACIÓ

(10)

2.3. Avals bancaris ICF

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

AVALIS (Institut Català de Finances, ICF)

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes i pimes

LÍNIA DE L’AJUT

Aval davant les altres entitats financeres per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19.

REQUISITS

• Que l’import no superi el doble dels costos salarials anuals del beneficiari (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballi en el recinte de l’empresa però figuri formalment en la nòmina d’un subcontractista) corresponents al 2019 o a l’últim any disponible; en el cas d’empreses creades després de l’1 de gener de 2019, l’import màxim del préstec no podrà superar l’estimació dels costos salarials anuals pels dos primer anys d’activitat; o

• Que l’import no superi el 25% del volum de negoci total del beneficiari en 2019

En cas de no complir una de les dues opcions anteriors, cal presentar una declaració ex-pressa de la necessitat de cobrir les necessitats de liquiditat essent l’import de finança-ment proporcionat a les esfinança-mentades necessitats.

• Estar al dia en el compliment de les obligacions de pagament amb les Administracions.

DESCRIPCIÓ

Aval de com a màxim el 80% del nominal d’un préstec d’entre 1 i 5 milions, sol·licitat a una entitat financera o de serveis financeers. El termini del préstec ha de ser de fins a 5 anys, amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carècia per a la resta. Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1%. Les operacions aprovades compten amb l’assumpció del 80% del risc creditici per part del Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda.

SOL·LICITUD

Les empreses i autònoms tenen accés a aquests avals a través de les entitats financeres i les entitats de serveis financers. Aquestes han de subscriure amb l’ICF un acord per participar en aquesta línia d’avals. Si voleu més informació per part de l’CF, podeu trucar al telèfon 671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

MÉS INFORMACIÓ

(11)

2.4. Eurocrèdits

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Unió Europea i Institut Català de Finances (ICF)

A QUI S’ADREÇA?

Pimes

LÍNIA DE L’AJUT

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19 en condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Progra-ma operatiu 2014-2020.

REQUISITS

• Tenir entre 5 i 250 treballadors.

• Tenir un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 43 milions d’euros.

• Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalment.

DESCRIPCIÓ

Préstecs amb aval del 100% de l’ICF d’entre 250.000 euros i 2 milions d’euros que tinguin una durada de fins a 5 anys, amb un any de carència inclòs.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%. Comissions d’obertura (0,25% màx. del nominal del préstec) i d’amortització (0,25%). Garanties a determinar en funció del projecte.

SOL·LICITUD

A través del portal de l’ICF, a l’adreça web https://web.finempresa.cat/icf/presentacio-Solicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=27&literal=COVID

Pots consultar aquí un manual de com realitzar la sol·licitud:

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Eurocredit-COVID-19_Manual.pdf

Si voleu més informació per part de l’CF, podeu trucar al telèfon 671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

MÉS INFORMACIÓ

(12)

2.5. Crèdits ICF

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Institut Català de Finances (ICF)

A QUI S’ADREÇA?

Presones treballadores autònomes, pimes i gran empreses.

LÍNIA DE L’AJUT

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19.

REQUISITS

• Que l’import no superi el doble dels costos salarials anuals del beneficiari (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballi en el recinte de l’empresa però figuri formalment en la nòmina d’un subcontractista) corresponents al 2019 o a l’últim any disponible; en el cas d’empreses creades després de l’1 de gener de 2019, l’import màxim del préstec no podrà superar l’estimació dels costos salarials anuals pels dos primer anys d’activitat; o

• Que l’import no superi el 25% del volum de negoci total del beneficiari en 2019

En cas de no complir una de les dues opcions anteriors, cal presentar una declaració ex-pressa de la necessitat de cobrir les necessitats de liquiditat essent l’import de finança-ment proporcionat a les esfinança-mentades necessitats.

DESCRIPCIÓ

Préstecs d’entre 1 i 2,5 milions d’euros que tinguin una durada d’entre 2 i 5 anys (amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta. Tipus d’interès a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%.

Sense comissions.

SOL·LICITUD

A través del portal de l’ICF, a l’adreça web http://www.icf.cat/ca/productes-financers/ liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19

Si voleu més informació per part de l’CF, podeu trucar al telèfon 671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20005_ ICF_Avalis_Liquiditat

(13)

2.6. Plan Acelera Pime

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Red.es - Portal Acelera Pyme

A QUI S’ADREÇA?

Presones treballadores autònomes i pimes.

LÍNIA DE L’AJUT

A través del Programa Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la di-gitalització a les PIMES, s’ha obert una línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.

REQUISITS

ddddddddd

DESCRIPCIÓ

El programa està dividit en tres mesures:

• Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des del assessorament i la formació.

• Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les empreses.

• Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva digitalització i pal·liar l’impacte del COVID-19.

SOL·LICITUD

A través del portal de l’ICF, a l’adreça web http://www.icf.cat/ca/productes-financers/ liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19

Si voleu més informació per part de l’CF, podeu trucar al telèfon 671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

MÉS INFORMACIÓ

(14)

2.7. Ajut de reactivació a la petita empresa

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes i microempreses

LÍNIA DE L’AJUT

Subvenció dels costos laborals de fins a tres persones treballadores que formin part de la plantilla per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat que hagi ha-gut d’haver de ser suspesa amb motiu de l’Estat d’Alarma per la COVID-19.

REQUISITS

• Miicroempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

• Mantenir el 100% de la plantilla que tenien com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

DESCRIPCIÓ

Subvenció per import del 50% del salari mínim interprofessional de fins a tres persones treballadores que formin part de la plantilla per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat que hagi hagut d’haver de ser suspesa amb motiu de l’Estat d’Alarma per la COVID-19. L’ajuda està disponible fins a exhaurir la partida destinada de 5 milions d’euros.

SOL·LICITUD

Encara està pendent la seva convocatòria, però quan es realitzi s’hauran de tramitar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/ tramits

OBSERVACIONS

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançant per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, Unió Europea o d’Organismes Internacionals.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20071_ Ajut_manteniment_ocupacio_microempreses_i_autonoms

(15)

2.8. Ajut a la transformació digital i

del model de negoci

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)-Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes i microempreses

LÍNIA DE L’AJUT

Impuls de projectes de transformació digital i nous models de treball amb l’objectiu de mantenir l’ocupació tot adaptant la prestació dels seus serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta una prestació presencial.

REQUISITS

• Microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones i i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

• Inscripció en el Registre de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea professional objecte de la formació.

DESCRIPCIÓ

Subvenció d’un màxim de 60.000 euros per a projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l’objectiu del manteniment de l’ocu-pació i la millora de l’ocupabilitat. La quantia de la subvenció es desglossa en dos àmbits: • Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte. • Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

Els projectes han d’estar orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura, plantejant pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació asso-ciada per al desenvolupament d’aquests projectes en les microempreses.

SOL·LICITUD

Encara està pendent la seva convocatòria, però quan es realitzi s’hauran de tramitar a tra-vés de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_ Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_decono-mia_social

(16)

2.9. Crèdits al sector cultural

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Institut Català de Finances (ICF) - AVALIS

A QUI S’ADREÇA?

Empreses del sector cultural

LÍNIA DE L’AJUT

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afec-tades per la situació derivada del COVID-19.

REQUISITS

Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

DESCRIPCIÓ

Préstecs amb aval del 100% de l’ICF d’entre 20.000 i 300.000 euros i que tinguin una durada de fins a 5 anys, amb un any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%. Sense comissions. Garanties a determinar en funció del projecte.

SOL·LICITUD

A través del portal de l’ICF, a l’adreça web https://web.finempresa.cat/icf/presentacio Solicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=16&literal=COVIDCULT

Pots consultar aquí un manual de com realitzar la sol·licitud:

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Cultura-Liquiditat_Manual.pdf Si voleu més informació per part de l’CF, podeu trucar al telèfon

671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

OBSERVACIONS

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, que assumeix davant l’ICF el 80% del risc viu d’aquesta línia de finançament, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

(17)

2.10. Ajut a empreses d’economia social

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)- Direcció General d’Economia Social de la Generali-tat de Catalunya

A QUI S’ADREÇA?

Empreses cooperatives i de l’economia social

LÍNIA DE L’AJUT

Subvenció per a l’impuls de projectes singulars de reactivació econòmica, d’inter-cooperació i d’alt impacte estratègic per a la viabilitat econòmica d’empreses d’eco-nomia social i cooperativa que permetin afrontar els reptes postcovid-19, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l’economia social i el manteniment i la dinamització de l’ocupació.

DESCRIPCIÓ

Subvenció d’un màxim de 50.000 a 400.000 euros (segons tres eixos de treball) per a pro-jectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’activi-tat econòmica i de llocs de treball promoguts com a mínim per dues empreses cooperati-ves. Eixos de treball:

A) Projectes singulars de reactivació econòmica

B) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals

C) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social

REQUISITS

Per a cada eix de treball, s’estableix una facturació conjunta mínima de les empreses cooperatives, que han de tenir també experiència en l’àmbit del projecte i demostrar-ne la seva capacitat:

Eixa A: facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç. Eixa B: facturació conjunta superior als 2 milions d’euros anuals, segons l’últim balanç. Eixa AC: facturació conjunta superior als 20 milions d’euros anuals, segons l’últim balanç.

SOL·LICITUD

Encara està pendent la seva convocatòria, però quan es realitzi s’hauran de tramitar a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/ tramits

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_ Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_decono-mia_social

(18)

2.11. Programa de suport a xarxes

associatives

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

A QUI S’ADREÇA?

Xarxes associatives de comerç, moda i artesania.

LÍNIA DE L’AJUT

Subvenció d’accions encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits del comerç, la moda i l’artesania, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum.

REQUISITS

Adreçada a xarxes associatives de comerç, moda i artesania sense cap requist previ.

DESCRIPCIÓ

Subvenció d’accions impulsades per xarxes associades per a aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, i enfortir la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si s’escau del nombre d’associats, també aquelles actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

SOL·LICITUD

Encara està pendent la seva convocatòria, però quan es realitzi s’hauran de tramitar a tra-vés de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20062_ programa_de_suport_a_la_xarxa_associativa_de_comerc_artesania_i_moda-COVID-19

(19)

2.12. Ajut al sector turístic

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

A QUI S’ADREÇA?

Persones autònomes i microempreses del sector turístic

LÍNIA DE L’AJUT

Prestació econòmica directa de 2.500 euros en un únic pagament per a les persones treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic.

REQUISITS

1. Ser un autònom/persona física o una microempresa amb un màxim de 5 treballadors i un màxim de 500.000 euros de volum anual de facturació.

2. Ser un establiment turístic d’allotjament, guia de turisme, empresa turística de media-ció, establiment o activitat d’interès turístic.

3. Estar donat d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas de tenir l’obligació) i estar legalitzats amb una antelació al 15 de març del 2019.

4. Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

DESCRIPCIÓ

Prestació directa de 2.500 euros.

OBSERVACIONS

Ha quedat suspesa la presentació de sol·licituds perquè el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts.

SOL·LICITUD I MÉS INFORMACIÓ

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/me- sures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-em-preses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/

(20)

2.13. Convocatòries exhaurides

2.13.1. Ajut a persones treballadores

autònomes

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Generalitat de Catalunya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes —persona física—, amb domicili fiscal a Catalunya.

LÍNIA DE L’AJUT

Fins a 2.000 euros per als autònoms que acreditin una reducció dràstica i involun-tària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.

SOL·LICITUD

Del 6 d’abril al 5 de maig del 2020, a través d’Internet: https://treball.gencat.cat/ca/tra-mits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1

OBSERVACIONS

Incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

MÉS INFORMACIÓ

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afecta-des-coronavirus

2.13.2. Crèdits ICF-Avalis

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

AVALIS (Institut Català de Finances, ICF)

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes i pimes

(21)

REQUISITS

Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

DESCRIPCIÓ

Préstecs amb aval del 100% de l’ICF d’entre 50.000 euros i 1 milió d’euros que tinguin una durada d’entre 2 i 5 anys, amb un any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de màxim el 2,35%.

Comissió per part d’Avalis, Comissió d’Administració i Risc (CAiR), del 0,65%. Sense comissió d’obertura, d’estudi ni de cancel·lació anticipada.

SOL·LICITUD

Aquesta línia ha esgotat els recursos per tramitar-se directament a través de l’ICF. Però, encara us podeu dirigir a la vostra entitat financera per gestionar el préstec amb aval d’Avalis pel 100% del principal. Si voleu més informació per part de l’CF, podeu tru-car al telèfon 671 786 871 o escriure un correu a l’adreça electrònica consultes@icf.cat.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20005_ ICF_Avalis_Liquiditat

2.13.3. Programes de reactivació del

comerç i de l’artesania

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes i empreses de comerç al detall i de serveis amb esta-bliment a peu de carrer, i parades de mercats municipals o bé que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans .

LÍNIA DE L’AJUT

Subvenció de fins a 2.500 euros per al 100% de despeses derivades de dur a terme l’activitat en el sectors del comerç o de l’artesania.

MÉS INFORMACIÓ

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792934.pdf

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20058_ Programa_de_reactivacio_empreses_artesanes

(22)

3. LOCALS I

(23)

3.1. Moratòria de deutes hipotecaris

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Persones empresàries, autònomes i particulars

LÍNIA DE L’AJUT

La moratòria del deute hipotecari del reial decret llei 8/2020, de 17 de març, inicial-ment prevista per a l’habitatge habitual de les persones físiques, s’estén amb el reial decret 11/2020 del 31 de març a persones treballadores autònomes, empresàries i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica.

REQUISITS

Que el deutor hipotecari pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caigu-da substancial de les seves vendes d’almenys el 40 %.

En el cas de la vivenda habitual, els supòsits de vulnerabilitat econòmica estan definits a l’article 5 del Reial Decret 11/2020, de 31 de març: https://www.boe.es/buscar/act. php?id=BOE-A-2020-4208. A més, s’estableix la suspensió de les execucions hipote-càries (desnonaments) durant l’Estat d’Alarma.

DESCRIPCIÓ

A la seva entitat financera, entre el 18 de març i 15 dies després de la vigència de l’Es-tat d’Alarma. Cada entil’Es-tat establirà un procediment de tràmit per a la gestió d´aquestes moratòries.

SOL·LICITUD

A la seva entitat financera, entre el 18 de març i 15 dies després de la vigència de l’Es-tat d’Alarma. Cada entil’Es-tat establirà un procediment de tràmit per a la gestió d´aquestes moratòries.

S’ha d’acreditar amb:

• declaració de cessament d’activitat

• declaració responsable de compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients, com indica el Reial decret llei.

Un cop realitzada la sol·licitud, l’entitat financera haurà de procedir a la seva implementa-ció en un termini màxim de 15

OBSERVACIONS

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix assessorament a través del telèfon 936594156 i de l’adreça electrònica olh@viurbana.cat.

MÉS INFORMACIÓ

(24)

3.2. Moratòria del lloguer de locals

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Pimes i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT

Moratòria del lloguer de locals d’ús comercial, d’oci, d’hosteleria i turisme durant el temps que duri l’Estat d’Alarma i fins a un màxim de quatre mesos després de la seva finalització.

REQUISITS

En el cas de les persones autònomes:

• Estar afiliat a la Seguretat Social o donat d’alta al RETA el 14 de març

• Que l’activitat empresarial hagi quedat suspesa pel decret de l’Estat d’Alarma o, en cas contrari, hagi patit com a mínim una reducció d’un 75% de facturació respecte al mes anterior

En el cas de les pimes:

• Complir dos d’aquests tres requisits durant el 2018 i 2019: tenir uns actius com a màxim de 4 milions d’euros, tenir un import net de la xifra anual de negoci de 8 milions d’euros o tenir com a màxim 50 treballadors.

• Que l’activitat empresarial hagi quedat suspesa pel decret de l’Estat d’Alarma o, en cas contrari, hagi patit com a mínim una reducció d’un 75% de facturació respecte al mes anterior

NOTA: Cal acreditar la suspensió d’activitat mitjançant certificat emès per l’AEAT o l’Agència Tributària de Catalunya sobre la base del cessament d’activitat declarat, men-tre que sobre la reducció d’ingressos s’haurà de presentar una declaració responsable (tot i que l’arrendador pot requerir la presentación dels llibres comptables).

DESCRIPCIÓ

En el cas que el local sigui propietat d’un organisme públic o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2), l’arrendador està obligat a acceptar una moratòria, sempre que no s’hagués arribat a un acord entre les dues parts, durant tot el temps que duri l’Estat d’Alarma i, com a màxim, fins a quatre mesos després de la seva finalització. Per a la res-ta de persones propietàries, aplicar aquesres-ta mesura és de carácter volunres-tari però en cas de no fer-ho l’inquilí pot fer servir la fiança com a mecanisme de pagament total o parcial de les mensualitats.

(25)

OBSERVACIONS

La moratòria no comporta penalització ni interessos i es podrà tornar mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys a partir de la finalització de l’estat d’alarma, quan sempre dins del temps que quedi de contracte de lloguer.

En el cas d’haver-se de resposar la fiança, l’arrendatari haurà fer-ho en el termini d’un any o abans de finalitzar el contracte, el que es produeixi abans.

MÉS INFORMACIÓ

Reial decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril:

(26)

3.3. Flexibilització dels contractes de

subministraments i suspensió de factures

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Empreses i persones treballadores autònomes.

LÍNIA DE L’AJUT

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat i gas natural, així com la suspensió de factures tant per a aquests subministraments com per al de productes derivats del petroli.

REQUISITS

Justificació d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ

• FLEXIBILITZACIÓ: Mentre duri l’estat d’alarma, es podran suspendre o modificar sense cost els contractes de subministrament d’electricitat i gas, així com canviar de potència o de peatge d’accés. Fins a passats tres mesos de la finalització de l’estat d’alarma es podrà solicitar la reactivació en 5 dies naturals i sense cost.

• SUSPENSIÓ DE FACTURES: Mentre duri l’Estat d’Alarma es pot sol·licitar la suspensió, incloent-hi tots els conceptes de facturació. Les quantitats seran regularitzades en els sis mesos posteriors a la fi de l’Estat d’Alarma (fins a regularitzar les quotes pendents, no es podrà fer un canvi de companyia comercialitzadora).

SOL·LICITUD

L’autònom o pime han de fer la sol·licitud, de forma telemàtica, a la companyia submi-nistradora o distribuidora, tot indicant el titular del contracte i el codi CUPS, així com el justificant d’alta a la Seguretat Social.

OBSERVACIONS

Està prohibida, durant l’Estat d’Alarma, la supressió dels subministraments d’electricitat, gas natural i aigua a les llars sota cap concepte, fins i tot si s’inclogués aquesta possibili-tat expressament en el contracte entre empresa i client.

MÉS INFORMACIÓ

Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març

(27)

3.4. Bo social per al subministrament

de l’electricitat

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT

Les persones treballadores autònomes poden acollir-se al bo social del subminis-trament d’electricitat de manera excepcional i temporal al seu habitatge habitual, segons el Reial decret 11/2020, de 31 de març.

REQUISITS

1. Cessament total d’activitat professional, o bé reducció de la facturació en el mes an-terior a la sol·licitud en, almenys, un 75 % en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

2. Renda de la unitat familiar igual o inferior a:

• 1.344 euros al mes (2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) si no hi ha cap menor a la unitat familiar.

• 1.613 euros al mes (3 vegades l’Indicador IPREM) si hi ha un menor.

• 1.882 euros al mes (3,5 vegades l’Indicador IPREM) si hi ha dos o més menors. 3. Tenir contractat prèviament el subministrament al Preu Voluntari per al Petit

Consumi-dor (PVPC) amb una comercialitzaConsumi-dora de referència.

DESCRIPCIÓ

Descompte del 25 % de la factura de la llum.

SOL·LICITUD

A la seva companyia comercialitzadora, sempre que aquesta sigui una comercialitzadora de referència. El Govern disposa d’un servei per resoldre els dubtes trucant al 913 146 673, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o a l´adreça electrònica ciudadano@idae.es.

OBSERVACIONS

El bo social s’aplica al nou cicle de facturació posterior a la recepció de la sol·licitud com-pleta amb la documentació acreditativa per beneficiar-se’n.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf https://www.bonosocial.gob.es

(28)

3.5. Facilitats per pagar les factures

de l’aigua

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

A QUI S’ADREÇA?

Pimes, persones treballadores autònomes i ciutadania.

LÍNIA DE L’AJUT

Condicions especials per al pagament del rebut de l’aigua, amb la congelació de factures mentre duri l’Estat d’Alarma i el seu ajornament durant un màxim de sis mesos.

REQUISITS

Ser persona treballadora autònoma, o bé una empresa amb menys de 50 treballadors i treballadores i no haver superat un volum de negoci anual de 8 milions d’euros l’any 2019.

DESCRIPCIÓ

Congelació de les factures emeses per la companyia de l’aigua mentre sigui vigent l’estat d’alarma. Un cop finalitzi, establiment d’un pla personalitzat de pagament de les esmen-tades factures, sense interessos, en un termini màxim d’un a sis mesos.

SOL·LICITUD

Contactant amb el Servei d’Atenció al Client d’Agbar, al telèfon 935 219 777, els dies la-borables de 8 a 20 hores.

OBSERVACIONS

L’Àrea Metropolitana de Barcelona també ofereix un bo social en la factura del subminis-trament d’aigua a aquelles llars afectades per la crisi econòmica de la COVID-19 i a les famílies que tinguin tots els membres a l’atur, els pensionistes majors de 60 anys amb una pensió mínima i les persones amb un alt grau de discapacitat o dependència.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/deta- ll/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes--autonoms-i-ciu-tadania/9042801/11696

(29)
(30)

4.1. Ajornament de deutes tributaris estatals

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Empreses i persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT

Ajornament dels terminis de pagament del deute tributari sobre retencions de per-sones treballadores o professionals, retencions de perper-sones autònomes per paga-ments a compte de la renda, retencions de lloguers i pagapaga-ments a compte de l’im-post de societats.

El pagaments que no haguessin conclòs a l’entrada en vigor del Reial decret llei, el 17 de març del 2020, s’amplien fins al 30 d’abril del 2020. Mentre que els pagaments comunicats a partir del 17 de març s’estenen fins al 20 de maig del 2020.

REQUISITS

Persones o entitats deutores amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019 i que no tinguin altres ajornaments en vigor.

DESCRIPCIÓ

Es poden ajornar fins a 30.000 euros per un termini de fins a sis mesos. No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament (mentre que els tres mesos següents meriten amb un interès del 0,5 %).

SOL·LICITUD

• En els primers 10 dies del mes en què s’haguessin de fer efectius els pagaments. • Presentant el model TC 17/10 Solicitud de aplazamiento per mitjà de la seu

electròni-ca de l’AEAT, a l’opció “RECONEIXEMENT DE DEUTE”, accedint al tràmit “PRESENTAR SOL·LICITUD” dins de l’apartat d’ajornaments.

OBSERVACIONS

Es pot sol·licitar a través d’un tercer.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tri-butaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

(31)

4.2. Ajornament d’obligacions tributàries

estatals: IVA, renda i societats

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Pimes i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT

Ampliació fins al 30 de maig de la presentació i ingrés voluntari de declaracions i autoliquidacions dels impostos de l’IVA, de la renda i societats, de les primes d’asse-gurances i de tipus especial (mediambiental, sobre la fabricació i sobre l’electricitat i el carbó). Anteriorment ja s’havia fet una ampliació fins al 20 de maig.

REQUISITS

• Que el venciment de les obligacions tingui lloc a partir del 15 d’abril del 2020 inclòs. • Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros a l’any 2019 a efectes de l’IVA. NOTA: no aplica per als i les contribuents acollits al règim especial de consolidació fiscal de l’Impost de Societats, amb independència de la seva xifra de negoci, ni aquells aco-llits al règim especial de grups d’entitats de l’impost de l’IVA, amb independència del seu volum d’operacions.

DESCRIPCIÓ

S’extén fins al 20 de maig la presentació i ingrés voluntari de totes les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es doni entre el 15 d’abril i el 20 de maig.

SOL·LICITUD

No s’ha de fer cap sol·licitud prèvia, és d’aplicació voluntària.

OBSERVACIONS

Aquesta extensió també s’aplica a les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes y Entitats Locals per la remissió efectuada per l’article 53 del Reial Decret-llei 11/2020.

MÉS INFORMACIÓ

Reial Decret-llei 14/2020, d’ampliació fins al 20 de maig:

https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf Reial Decret-llei 15/2020, d’ampliació fins al 30 de maig:

(32)

4.3. Moratòria de cotitzacions socials

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Empreses i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT

Moratòria, de sis mesos i sense interès, dels pagaments de les cotitzacions a la Se-guretat Social per a empreses i persones treballadores autònomes, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.

REQUISITS

1. No és aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTO per força major a causa del corona-virus.

2. No és aplicable als cessaments d’activitat pel coronavirus per a autònoms.

DESCRIPCIÓ

• Moratòria de fins a 6 mesos sense interessos.

• Per a empreses, comprèn el pagament de les quotes devengades entre abril i juny, mentre que, per a les persones treballadores per compte propi, comprén les quotes de maig a juliol.

• Aquelles empreses i persones en règim d’autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria també podran sol·licitar l’ajornament a un tipus d’interès reduït del 0,5 %.

SOL·LICITUD

A la Tresoreria, dins dels 10 primers dies naturals del mes dels terminis reglamentaris d’ingrés.

OBSERVACIONS

Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre mi-nisterial que encara no ha estat publicada.

MÉS INFORMACIÓ

(33)

4.4. Ajornament de tributs municipals

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Ajuntament de Viladecans

A QUI S’ADREÇA?

Empreses, persones treballadores autònomes i particulars.

LÍNIA DE L’AJUT

Ajornament del cobrament d’impostos i allargament dels terminis per fer efectiva qualsevol liquidació pendent amb l’administració municipal.

REQUISITS

Sense cap condicionant.

DESCRIPCIÓ

Dins d’un primer paquet de mesures econòmiques donat a conèixer el 24 de març, l’Ajuntament ha decidit que:

• S’allarga dos mesos el període de pagament dels rebuts no domiciliats de l’IBI i el Tribut Metropolità, que acabarà el 14 de setembre.

• S’ajorna el cobrament de l’impost de vehicles fins al 2 de juny.

• S’amplia el pagament de qualsevol liquidació pendent fins al 30 d’abril.

SOL·LICITUD

La mesura és automàtica per part de l’Ajuntament; no s’ha de fer cap sol·licitud.

MÉS INFORMACIÓ

(34)

4.5. Compensació de taxes municipals

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Ajuntament de Viladecans

A QUI S’ADREÇA?

Pimes i persones treballadores autònomes del teixit comercial local

LÍNIA DE L’AJUT

Retorn de l’import de diferents taxes municipals als establiments comercials que han hagut de tancar la seva activitat pel temps proporcional en què han estat afec-tats per l’Estat d’Alarma amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

REQUISITS

L’establiment o l’activitat han d’haver estat obligats a tancar pel Reial Decret d’Estat d’Alarma.

DESCRIPCIÓ

Dins d’un primer paquet de mesures econòmiques establertes per l’Ajuntament, s’ha acordat retornar o compensar la part proporcional al temps de tancament de les se-güents taxes:

• Ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurants. • Residus comercials.

• Mercat setmanal. • Quioscos.

SOL·LICITUD

Adreçant una instància genèrica a l’Ajuntament (a través de la Seu Electrònica o de l’ofi-cina d’atenció ciutadana Viladecans Informació), tot sol·licitant la devolució o compen-sació, indicant les dates de tancament i un justificant de titularitat del compte bancari en què es vol rebre el pagament.

OBSERVACIONS

Es recomana fer la sol·licitud un cop acabat l’Estat d’Alarma per dimensionar al complet l’import del retorn o la compensació.

MÉS INFORMACIÓ

(35)

4.6. Convocatòries tancades

4.6.1. Canvis en la tributació per mòduls

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR:

Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA?

Pimes i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT

Facilitar la tributació en base al mètode d’estimació directa enfront del d’estimació ob-jectiva (sistema de mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i els règims especials de l’IVA, o, en el cas de voler mantener la tributació per mòduls, ajustar-la excloent del càlcul els dies afectats per l’Estat d’Alarma, per tal de reflectir de manera més efectiva la minva dels ingresos recents.

DESCRIPCIÓ

Pel que fa a la renúncia al sistema de mòduls, es facilita amb l’eliminaciò de la vincula-ció obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renuncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA. D’aquesta forma, en poder determinar la quantia del rendi-ment net conforme al mètode d’estimació directa, es pot reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de la COVID-19. Així, es podrà tornar a aplicar mètode de tributació per mòduls a l’exercici 2021, sempre que es compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.

Per a qui no vulgui renunciar al sistema de mòduls, per al càlcul del pagament fraccionat i de l’ingrés a compte en funció de les dades base de l’exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués existit estat d’alarma.

SOL·LICITUD

La renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva es formula presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant-lo en estimació directa, a través dels canals habituals d’autoliquidació, als models 131 o 303 de l’Agèn-cia Tributària (AEAT).

OBSERVACIONS

Des de l’AEAT s’ha habilitat, a la Seu Electrònica, un nou tràmit que agilitza de manera voluntària l’acolliment a aquesta mesura per a aquelles persones que ja havien fet l’au-toliquidació, amb l’objectiu de sol·licitar la seva anul·lació i presentar-la de nou. El tràmit haurà de realitzar-se abans del 15 de maig.

MÉS INFORMACIÓ

(36)

SERVEI D’EMPRESA I INNOVACIÓ

Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat

Figure

Updating...

References

Related subjects : persones treballadores