EXTRACTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DEL MES DE SETEMBRE DE 2016 LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT VA APROVAR ELS ACORDS SEGÜENTS:

Descargar (0)

Texto completo

(1)

EXTRACTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DEL MES DE SETEMBRE DE 2016

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 29-09-2016 Exp.: 3960/2016

Caràcter: Ordinari Horari: 13 h

Lloc: Sala Junta de Govern

LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT VA APROVAR ELS ACORDS SEGÜENTS:

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar inicialment el projecte millora de l'edifici de l'Ajuntament (Exp. 3745/2016). 3. Denegar la llicència d'obres a la via pública sol·licitada per Telefónica de España SAU,

per la instal·lació de 2 pals de fusta 8E, per fer una instal·lació aèria d’un cable de telefonia (Exp. 3055/2016).

4. Atorgar la llicència d'obres a la societat ENDESA Distribución Eléctrica SLU, per l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió (Exp. 3112/2016).

5. Atorgar la llicència d'obres a ENDESA Distribución Eléctrica SLU, per l’obertura,

reposició de rasa i estesa de línia subterrània de BT a 400V, per a un nou subministrament electricitat (Exp. 3542/2016).

6. Atorgar la llicència d'obres a Gas Natural Distribució SDG SA, per l’obertura i tapat

d’una rasa, per a un nou subministrament de gas natural (Exp. 3475/2016).

7. Atorgar la llicència d'obres a Gas Natural Distribució SDG SA, per l'obertura i tapat d'una rasa, per a un nou subministrament de gas natural (Exp. 3476/2016).

8. Atorgar la llicència d'obres a Gas Natural Distribució SDG SA, per l'obertura i tapat d'una rasa, per a un nou subministrament de gas natural (Exp. 3477/2016).

9. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, referent a la factura número 161467, del proveïdor Atrian Technical Services, SA (Exp. 2713/2016).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

10. Validar la signatura del contracte entre l'Ajuntament de Parets del Vallès i l'empresa Sodexo soluciones de Motivación España, SAU (Exp. 3932/2016).

(2)

11. Prorrogar el contracte relatiu al servei de monitoratge i dinamització de les escoles esportives municipals a l'empresa Staff Sports Serveis Lúdics i Esportius, SL (Exp. 1039/2015).

12. Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d'eliminació de pintades, tacs i grafits dels espais i equipaments públics i del mobiliari urbà del municipi de Parets del Vallès, a la mercantil Bisbal Casacuberta, SL (Exp. 1820/2016).

TEMES SOBREVINGUTS

13. Adjudicar el contracte del servei de gestió del programa d'activitats culturals a les escoles de Parets del Vallès, a la Fundació Privada Cultural de Granollers AC (Exp. 1793/2016).

14. Aprovar la demanda d'un total de 2.400 hores per a la prestació del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'anualitat 2017 (Exp. 1676/2015). 15. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al «Conveni marc d’adhesió,

col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica» (Exp. 3966/2015).

(3)

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 22-09-2016 Exp.: 3855/2016

Caràcter: Ordinari Horari: 13 h

Lloc: Sala Junta de Govern

LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT VA APROVAR ELS ACORDS SEGÜENTS:

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Atorgar la llicència d'obres a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA, per l'obertura i tapat d'una rasa (Exp. 3288/2016).

3. Adjudicar la direcció de les obres d'execució de les obres d'urbanització de l'entorn de l'avinguda Espanya (3a fase), entre el carrer Butjosa i el carrer Alfons XIII a l'empresa Forgas Arquitectes, SLU (Exp. 2711/2016).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

4. Aprovar el compte justificatiu corresponent a la convocatòria de l'any 2015 de les subvencions atorgades per a la contractació de persones en situació d'atur incloses en els projectes del Servei Local d'Ocupació (Tecno Trolley System España SL) (Exp. 5456/2015).

5. Aprovar l'atorgament complementari per la prorrogació d’un contracte laboral iniciat dins de la convocatòria 2015 (Cristalerias Trinidad SA) (Exp. 5083/2015).

AREA DE SERVEIS GENERALS

6. Adjudicar el contracte del servei d'impressió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la mercantil Impremta Pagès, SL, (Exp. 2531/2016).

7. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització, gas, energia solar i prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària de les dependències municipals de Parets del Vallès i de la Piscina Municipal, aprovar els plecs de prescripcions i obrir el procediment d'adjudicació (Exp. 3397/2016).

8. Aprovar en la fase O la relació de factures número F/2016/57 (Exp. 3869/2016). 9. Aprovar en la fase O la relació de factures número F/2016/60 i la fase O/ la relació

d'abonaments número S/2016/3 (Exp. 3903/2016).

(4)

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 15-09-2016 Exp.: 3686/2016

Caràcter: Ordinari Horari: 13 h

Lloc: Sala Junta de Govern

LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT VA APROVAR ELS ACORDS SEGÜENTS:

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Atorgar la llicència d'obres a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA, per l'obertura i tapat d'una rasa (Exp. 3287/2016).

3. Atorgar la llicència d'obres a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA, per l'obertura i reposició de rasa (Exp. 3299/2016).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4. Aprovar la convocatòria de la tercera edició dels premis del reconeixement al mèrit educatiu 2016 (Exp. 2834/2016).

AREA DE SERVEIS GENERALS

5. Adjudicar el contracte especial d'explotació del bar-restaurant de l'equipament esportiu del parc fluvial de Parets del Vallès (Exp. 1387/2016).

6. Convalidar les fases d'autorització i disposició de la despesa, i el reconeixement de l'obligació de la factura (fase ADO), corresponent al subministrament dels uniformes per als agents de la Policia Local a l'empresa Insignia Uniformes, SL (Exp. 2647/2016). 7. Aprovar en la fase O la relació de factures número F/2016/52 (Exp. 3735/2016). 8. Aprovar en la fase O la relació de factures número F/2016/55 (Exp. 3791/2016).

TEMES SOBREVINGUTS

9. Acceptar la subrogació en tots els drets i les obligacions dimanants del contracte entre l’Ajuntament de Parets i la societat LA CUCANYA EDUKA, SCP, relatiu al servei de dinamització del Casal de joves de Cal Jardiner i les seves instal·lacions complementàries de Parets del Vallès (Exp. 383/2014).

10. Retornar la garantia definitiva dipositada per l'empresa HPC Ibèrica, SL, per la prestació del subministrament i muntatge de jocs infantils als parcs de Cal Jardiner, Can Berenguer, Sot d'en Barriques, i places Rosa Leveroni i dels Gegants (Exp.

(5)

Parets del Vallès, aprovar els plecs de prescripcions i obrir el procediment d’adjudicació (Exp. 2421/2016).

12. Aprovar la liquidació definitiva pel concepte de cànon de la concessió del servei d’aigua de l’exercici 2015 i la compensació de part del saldo deutor amb les factures que consten registrades comptablement a favor de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL (Exp. 1608/2015).

(6)

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 08-09-2016 Exp.: 3589/2016

Caràcter: Ordinari Horari: 14 h

Lloc: Sala Junta de Govern

LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT VA APROVAR ELS ACORDS SEGÜENTS:

1. Aprovar els esborrany de les actes de les sessions anteriors.

AREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar les bases relatives als ajuts per fer front a les despeses ocasionades per les proves d’ADN, que es portin a terme a familiars de persones mortes i desaparegudes de Parets del Vallès durant la guerra civil (Exp. 3603/2016).

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació de la relació de factures número F/2016/49 (Exp. TCF-2016-208).

TEMES SOBREVINGUTS

4. Aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a la pràctica esportiva de la temporada 2016/2017 i obrir convocatòria (Exp. 3098/2016). 5. Retornar la garantia definitiva dipositada per l'empresa ABS Informàtica, SL, per la

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :