12 MESOS 12 MITES SOBRE LA MARIHUANA

Texto completo

(1)

1 2 M E S O S

1 2 M I T E S

S O B R E L A M A R I H U A N A

(2)

REALITAT

Hi ha moltes drogues que tenen usos terapèutics però sem-pre es realitzen amb control mèdic i en persones malaltes, de manera que el/la metge/essa valora que els efectes benefi-ciosos compensen els efectes secundaris com el risc de de-pendència, danys al fetge i/o renyó, etc. Quan una persona sana pren una droga com la marihuana per plaer l’única cosa que obté són els efectes negatius, per la qual cosa eixe ús no és terapèutic, sinó recreatiu.

Mite

La marihuana té efectes terapèutics, per la qual cosa no és roín fumar-se un porro de tant en tant.

(3)

7 6 5 4 14 13 12 19 DJ DG DC DS DM DV DL 18 21 17 20 16 15 11 10 9 8 3 2 1 25 28 24 31 27 23 26 22 30 29

gener

(4)

REALITAT

Moltes drogues com la marihuana provenen de plantes (cànnabis sativa), és el cas del tabac (planta del tabac), la cocaïna (planta de la coca), l’heroïna (planta de l’opi), etc. És a dir, que el seu origen siga natural no significa que deixen de ser drogues i puguen, per tant, tindre efectes perjudi-cials per a la salut.

Mite

Com és natural, no és perjudicial per a la salut.

(5)

4 3 2 1 11 10 9 16 DJ DG DC DS DM DV DL 15 18 14 17 13 12 8 7 6 5 22 25 21 28 24 20 23 19 27 26

febrer

(6)

REALITAT

La marihuana conté molts dels carcinògens del tabac i en major quantitat, per tant, els danys pulmonars que produïx són encara majors que els associats al tabac. L’Institut Britànic del Pulmó calcula que un porro perjudica els pulmons com 6 cigarrets de tabac. A més, els porros de marihuana, generalment, es mesclen amb tabac.

Mite

Fumar marihuana és menys perjudicial que

(7)

4 3 2 1 11 10 9 16 DJ DG DC DS DM DV DL 15 18 14 17 13 12 8 7 6 5 25 24 31 20 21 22 23 29 28 30 19 27 26

març

(8)

El cànnabis, com qualsevol altra droga, actua sobre el sistema de gratificació i recompensa cerebral alliberant dopamina, és a dir, produint plaer. Per això, el consum continuat de cànnabis produïx addicció. L’addició apareix entre el 7 % i el 10 % de les persones que l’han provat i en 1 de cada 3 dels que el consumixen habitualment.

Mite

El consum de cànnabis es pot controlar, ja que

no produïx addicció

(9)

8 7 6 13 1 DJ DG DC DS DM DV DL 12 15 11 14 10 9 5 4 3 2 19 22 18 21 17 20 16 26 29 25 28 24 27 23 30

abril

(10)

REALITAT

La marihuana, igual que ocorre amb totes les drogues, inclosa l’alcohol, afecta molt més als adolescents, ja que provoca canvis neurobiològics durant el període de maduració cerebral. L’inici pri-merenc del consum està relacionat amb trastorns mentals en l’edat adulta, com l’ansietat, la depressió i la psicosi, i augmenta la pos-sibilitat de consumir altres drogues com la marihuana sintètica en un futur.

Mite

La marihuana afecta per igual en totes les edats.

(11)

6 5 13 12 DJ DG DC DS DM DV DL 17 20 16 19 15 14 11 18 10 9 8 7 4 3 2 1 27 26 22 24 31 23 25 30 21 29 28

maig

Dia Mundial Sense Tabac

(12)

Mite

La marihuana ajuda a concentrar-se

REALITAT

El consum de marihuana dificulta l’aprenentatge i les tasques que requerixen concentració. L’efecte de la marihuana en el cervell influïx molt de temps després del seu consum, encara que este siga de cap de setmana. Per això, consumir cànnabis durant l’adolescència s’associa amb dificultats es-colars; menor rendiment acadèmic, augment de l’absentisme, desmotivació, fracàs escolar i aban-dó prematur dels estudis.

(13)

3 2 10 9 DJ DG DC DS DM DV DL 14 17 13 16 12 11 8 15 7 6 5 4 1 24 23 30 19 20 21 22 28 29 27 18 26 25

juny

(14)

Mite

La marihuana no afecta la conducció.

REALITAT

El cànnabis dificulta l’execució de tasques que exigixen coordinació i atenció. La seua combinació amb alcohol augmenta el risc de patir un accident en un 50 %. A més de a la conducció, pot afectar l’exercici de certs treballs com poden ser els rela-cionats amb la construcció i/o maneig de maquinària sensible, provocant accidents laborals.

(15)

8 7 6 13 1 DJ DG DC DS DM DV DL 12 15 11 14 10 9 5 4 3 2 19 22 18 21 17 20 16 26 29 25 28 24 31 27 23 30

juliol

(16)

REALITAT

El consum de marihuana no ajuda a dormir, simplement “col·loca”, és a dir: immediatament després del consum, es pro-duïx el que s’anomena “borratxera cannàbica”, amb sequedat de boca, enrogiment ocular, taquicàrdia, descoordinació de moviments, rialla incontrolada, somnolència, alteració de la me-mòria, de l’atenció i de la concentració. Si el seu ús “per a dor-mir” es prolonga en el temps, es pot desenvolupar addicció i per tant, serà necessari consumir per a evitar l’ansietat i l’insomni que produïx la síndrome d’abstinència.

Mite

La marihuana ajuda a dormir.

(17)

5 4 3 2 1 12 11 10 17 DJ DG DC DS DM DV DL 16 19 15 18 14 13 9 8 7 6 26 25 21 22 23 24 31 30 29 20 28 27

agost

(18)

REALITAT

Les drogues que més es consumixen entre els jóvens són l’alcohol i el tabac, i estes són legals. A més, en el consum, influïx la facilitat per a aconseguir la substància i el seu grau d’acceptació. Un exemple el tenim a Holan-da, que des de la “legalització” del consum en els llocs habilitats per a això, ha augmentat el consum entre els jóvens, així com els problemes psiquiàtrics associats al consum de marihuana.

Mite

Els jóvens consumixen marihuana perquè està prohibit: si es legalitzara

(19)

2 1 9 8 DJ DG DC DS DM DV DL 13 16 12 15 11 10 7 14 6 5 4 3 23 30 22 29 18 19 20 21 27 28 26 17 25 24

setembre

(20)

Mite

La marihuana i la ma-rihuana sintètica són la

mateixa droga

REALITAT

La marihuana sintètica, també anomenada spi-ce o K2, és una droga diferent de la marihuana. En realitat, es tracta d’una droga sintètica que imita l’aparença i els efectes psicotròpics d’un compost de la marihuana descobert fa unes dècades, però que actuen de manera més potent sobre el cervell. En-tre els efectes que s’hi han detectat, podem trobar atacs epilèptics, psicosi, dependència, inclús la mort.

(21)

7 6 14 13 DJ DG DC DS DM DV DL 18 21 17 20 16 15 12 19 11 10 9 8 5 4 3 2 1 28 27 23 24 25 26 31 22 30 29

octubre

(22)

REALITAT

La majoria dels consumidors de marihuana són poli-consumidors, és a dir, consumixen cànnabis junt amb altres substàncies, especialment alcohol i tabac. D’altra banda, no tots els consumidors de marihuana prenen cocaïna, speed, LSD o heroïna, però els que sí que en consumixen, primer havien provat la marihuana. És a dir, el consum de marihuana acosta els jóvens a altres drogues, per la qual cosa incrementa les possibilitats de consumir-ne.

Mite

Les persones que fumen marihuana no prenen

(23)

4 3 2 1 11 10 9 16 DJ DG DC DS DM DV DL 15 18 14 17 13 12 8 7 6 5 25 24 20 21 22 23 30 29 28 19 27 26

novembre

Dia Mundial Sense Alcohol

(24)

Mite

El consum de marihua-na no té riscos per a la salut i el

desenvolupa-ment psicosocial dels jóvens.

REALITAT

Les principals conseqüències a mitjà-llarg termini del consum de marihuana són: problemes de me-mòria i aprenentatge, pitjors resultats acadèmics i abandó prematur dels estudis, addicció, ansietat, depressió, malalties broncopulmonars, trastorns del ritme cardíac, psicosi i esquizofrènia.

(25)

desembre

9 8 1 7 14 2 DJ DG DC DS DM DV DL 13 16 12 15 11 10 6 5 4 3 20 23 19 22 18 21 17 27 30 26 29 25 28 24 31 Dia Mundial Sense SIDA

(26)

La Unitat de Prevenció Co-munitària de Conductes Addictives (UPCCA) és un

servici especialitzat de titu-laritat local que desenvolupa programes de prevenció amb l’objecte de reduir o evitar l’ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.

ACCIONS

Sessions informatives sobre substàncies addictives (alcohol,

ta-bac, marihuana, etc.) dirigits a adolescents, pares/mares, i a qualsevol col·lectiu que ho sol·licite.

Tallers de prevenció a les dependències emocionals.

Sessions informatives a jóvens i pares/mares sobre els riscos dels usos inadequats de les noves tecnologies (videojocs, xarxes

socials, mòbils) i sobre com previndre les conductes addictives causa-des per les noves tecnologies.

Realització de programes de prevenció d’addicció als jocs d’atzar (apostes, jocs de casino, etc.).

Informació i assessorament a jóvens i pares/mares amb consums

problemàtics de drogues i/o comportaments addictius. Intervenció pri-merenca per a evitar el desenvolupament de l’addicció.

Tallers de prevenció del VIH.

Campanyes de conscienciació i sensibilització de drogues i altres

trastorns addictius.

Accions de prevenció (taules informatives, obres de teatre, cine

fòrum, jornades, etc.) amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, Dia Mundial sense Alcohol i Dia Mundial sense Sida.

Plaça del Poble 1, 1er pis. 46980 Paterna, Valencia.

Tel. 96 305 30 39 hernandez.cris@ayto-paterna.es

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :