IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

93 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 1.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2015eko

abenduaren 29an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

1.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2015

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

2.- Udal instalazioetarako argindarraren horniketa esleitzea.

2.- Se acordó la adjudicación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones municipales.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 3.- Obra-baimena eskatuta, Padre Félix de

la Virgen kaleko 3ko eraikinean igogailua ezartzeko ematea.

3.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la instalación de un ascensor en el inmueble sito en la c/Padre Félix de la Virgen, 3.

4.- Intxorta kaleko 10ean 8 etxebizitza eta garajea eraikitzeko obra-baimena eskatu eta jarritako bermea itzultzea.

4.- Se acordó la devolución de la fianza constituida con motivo de la licencia de obras para la construcción de 8 viviendas y garajes en la c/Intxorta, 10.

Getxo, 2016ko urtarrilaren 12. Getxo, a 12 de enero de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(2)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 5.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

urtarrilaren 12an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

5.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

6.- Romo eta Areeta auzoetako lurpeko aparkalekuen ustiaketaren tarifak eta kanona 2016 urterako eguneratzea.

6.- Se acordó la actualización de tarifas y canon correspondientes a la explotación de los estacionamientos subterráneos en los barrios Romo y Las Arenas, año 2016. 7.- Getxoko Udalak egiten dituen obretako

osasuna eta segurtasuna aztertzeko eta koordinatzeko kontratatutako zerbitzua esleitzea.

7.- Se acordó la adjudicación del servicio de redacción de estudios y coordinación en materia de seguridad y salud en las obras del Ayuntamiento de Getxo.

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 8.- Udal talde politikoei zeini bere

diru-izendapena 2016ko urtarrilaren 01etik abenduaren 31era bitarterako esleitzekotan, gastua egitea baimentzeko eta xedatzea.

8.- Se acordó la autorización y disposición del gasto en concepto de asignación a grupos políticos municipales desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016. HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 9.- Obra-baimena eskatuta, Artibai kaleko

17ko eraikinean igogailua ezartzearren ematea.

9.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalación de ascensor en el inmueble sito en c/Artibai, 17.

10.- Pagasarri kaleko 2ko etxebizitza bakuna birgaitzeko emandako obra-baimena aldaraztea.

10.- Se acordó la modificación de la licencia de obras concedida para rehabilitación de la vivienda unifamiliar sita en c/Pagasarri, 2. 11.- 10-Kortiñe urbanizatzeko gai den

lurzoruko RA-XI-1-2-3 lurzatietan hamabi bizitza bikuneko etxe eta garajeak eraikitzeko eskatutako obra-baimenagatik jarritako bermea itzultzea.

11.- Se acordó la devolución de la fianza constituida con motivo de la licencia de obras para la construcción de doce viviendas bifamiliares y garajes en las parcelas RA-XI-1-2-3 del Sector de Suelo Apto para Urbanizar 10-Kortiñe.

(3)

12.- Udalerrian 2016 urtean kulturako ospakizunak eta ekitaldiak antolatzearren diru-laguntzak emateko deialdia onartzea.

12.- Se acordó la aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para la organización de festejos y eventos de interés cultural, año 2016.

13.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako prestakuntza zerbitzuak, 2016. urtean, esleitzea.

13.- Se acordó la adjudicación de los servicios de formación a personas emprendedoras y empresas, año 2016.

14.- Adinekoak zahar-egoitzan sartzeko diru-laguntzak 2016 urterako emateko oinarri-arauak onestea.

14.- Se acordó la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones para el ingreso en un centro residencial de personas mayores, año 2016.

15.- Getxoko herritarrentzat aldizkakoez beste gizarte-laguntzak emateko oinarri-arauak 2016 urterako onestea, arrisku edo gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko asmoz.

15.- Se acordó la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas no periódicas municipales directas a favor de vecinos y vecinas de Getxo con el objeto de prevenir, evitar o paliar situaciones de riesgo o de exclusión social, año 2016.

Getxo, 2016ko urtarrilaren 19. Getxo, a 19 de enero de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(4)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 26AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 16.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

urtarrilaren 19an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

16.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

17.- 16-01-12ko TGBren erabakiari, zk. 2, igarritako okerra zuzentzeko proposamena: Udal instalazioetarako argindarraren horniketa esleitzea.

17.- Se acordó la rectificación del error existente en el acuerdo nº 2 de JGL, de fecha 12.01.16, por el que se adjudica el suministro de energía eléctrica en las instalaciones municipales.

18.- Jai-ospakizunak antolatzeko agertokien horniketa esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

18.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del alquiler de escenarios para la celebración de festejos, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

19.- Iturgintza-saneamenduetako materiala hornitzeko esparru-akordioa esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea (hornitzaile bakarra).

19.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de material de fontanería-saneamiento con un único empresario, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

20.- Getxoko Udalarentzat osasuna jagoteko eta zaintzeko eginkizunak beregain hartzearren, kanpoko prebentzio-zerbitzua esleitzeko eragindako prozedura esleitu gabe uztea.

20.- Se acordó declarar desierto el procedimiento para la adjudicación del servicio de prevención ajeno que asuma las funciones en la especialidad de vigilancia de la salud para el Ayuntamiento de Getxo. HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 21.- Obra-baimena eskatuta, Landene

kaleko 5eko 2. ezkerreko etxebizitza bitan zatitzeko ematea.

21.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la división en dos de la vivienda situada en la c/Landene, nº 5-2º izda. 22.- Obra-baimena eskatuta, Trinidad

kaleko 9ko eraikinean, birgaitu eta handituta, 9 etxebizitza eta garajea eraikitzea.

22.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la rehabilitación y ampliación del edificio sito en la c/Trinidad, nº 9, para su transformación en 9 viviendas y garajes. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoak: Fuera del Orden del Día, se acordó:

(5)

onestea. y las áreas de apoyo e instalaciones y servicios.

Getxo, 2016ko urtarrilaren 26. Getxo, a 26 de enero de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(6)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO OTSAILAREN 2AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 24.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

urtarrilaren 26an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

24.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

25.- “Gauegun” gaztelekua kudeatzeko zerbitzuaren prezioak berrikusita onestea.

25.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de gestión del gazteleku “Gauegun”.

26.- Getxo txutxuputxuen aurkako estrategia garatzeko, zuzpertzeko eta bermatzeko zerbitzua esleitzea.

26.- Se acordó la adjudicación del servicio de desarrollo, dinamización y consolidación de la estrategia Getxo antirrumores.

Getxo, 2016ko otsailaren 2. Getxo, a 2 de febrero de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(7)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 27.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

otsailaren 2an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

27.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

28.- Getxoko Udaleko gizarte-prestazioen araudiaren eranskina 2016 urterako aldatzea.

28.- Se acordó la modificación del anexo al Reglamento de prestaciones sociales del Ayuntamiento de Getxo, 2016.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 29.- Obra-baimena eskatuta, Zugatzarte

etorbideko 50eko beheko ezkerreko etxebizitza eraberritzeko eta zatitzeko ematea.

29.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma y división de la vivienda sita en la c/Zugazarte, 50-Bajo izda.

30.- Obra-baimena eskatuta, Konporte kaleko 30eko lokalean eraberriturik bi etxebizitza eraikitzeko ematea.

30.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma del local sito en la c/Konporte, 30 para su transformación en dos viviendas.

31.- Obra-baimena eskatuta, Neguri etorbideko 15eko 2. eskuineko etxebizitza zatitzeko eta bertan bi etxebizitza eraikitzeko ematea.

31.- Se acordó la concesión de licencia de obras de división de la vivienda de la Avda. de Neguri, 15, 2º dcha., para su transformación en dos viviendas.

32.- Obra-baimena eskatuta, Leioa etorbideko 22ko etxebizitza bakuna moldatzeko ematea.

32.- Se acordó la concesión de licencia de obras de acondicionamiento de la vivienda unifamiliar sita en la Avda. de Leioa, 22. 33.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Maidagan kaleko 19ko eraikinean ezarritako igogailuarentzat ematea.

33.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de instalación de un ascensor en el inmueble sito en la c/Maidagan, 19.

34.- Lehenengo erabilerako baimena eskatuta, San Martin kaleko 9ko beheko ezkerreko eraikineko lokalean etxebizitza bat eta bi trasteleku eraikitzeko ematea.

34.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación de lonja en una vivienda y dos trasteros, en el inmueble sito en la c/San Martín, 9-Bajo izda.

(8)

etxebizitza bakuna eraikitzeko eskatutako obra-baimenaren alderako jarritako bermea itzultzea.

constituida con motivo de la concesión de licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela 22 de Urbanización La Galea.

36.- 51-Kortiñe arloko RA-XIII.2 udal partzela esleitu ondotik sortu eta lagatzeko eskatutako eskubide eta eginbide guztien alderako jarritako bermea itzultzea.

36.- Se acordó la devolución de la fianza constituida con motivo de la cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la adjudicación de la parcela municipal RA-XIII.2 del área 51 de Kortiñe.

37.- 37.1.-Venancios egikaritze-unitateko “G” lurzatia besterentzeko egindako lizitazioa esleitu gabekotzat jotzea.

37.- Se acordó declarar desierta la licitación para la enajenación de la parcela “G” de la Unidad de Ejecución 37.1 “Venancios”. Getxo, 2016ko otsailaren 9. Getxo, a 9 de febrero de 2016.

(9)

2016KO OTSAILAREN 16AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 38.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

otsailaren 9an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

38.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

39.- Ludotekako dinamizazio zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea.

39.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de dinamización de la ludoteca.

40.- Gizarte-heziketako jarduketak ingurune irekian burutzeko zerbitzua esleitzea.

40.- Se acordó la adjudicación del servicio de intervención socioeducativa en medio abierto.

41.- Bulego-gaiak hornitzearren hornitzaile banarekin bidalketako egiteko itundutako esparru-akordioa esleitzea.

41.- Se acordó la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de material de oficina con un único empresario por lote. HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 42.- Obra-baimena eskatuta, Lorenzo

Areilza kaleko 1eko bizitza bakuneko eraikina birgaitzearren eta handitzearren ematea.

42.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la rehabilitación y ampliación de la vivienda unifamiliar sita en la c/Lorenzo Areilza, 1.

43.- Obra-baimena eskatuta, Salsidu kaleko 31ko eraikinaren barruko patioan igogailua ezartzearren ematea.

43.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalar un ascensor en el patio interior del inmueble sito en c/Salsidu 31. 44.- Obra-baimena eskatuta, Puerto de

Orduña kaleko 15eko eraikineko ataria eta igogailuaren geralekua eraberritzearren ematea.

44.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma del portal y parada de ascensor en el inmueble sito en la c/Puerto de Orduña, 15.

45.- Obra-baimena eskatuta, Negubide kaleko 39ko eraikinean igogailua ezartzearren ematea.

45.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalar un ascensor en el inmueble sito en la c/Negubide, 39.

46.- Obra-baimena eskatuta,Villaondoeta kaleko 17ko eraikinean igogailua ezartzearren ematea.

46.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalar un ascensor en el inmueble sito en la c/Villaondoeta, 17.

(10)

IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO OTSAILAREN 23AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 47.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

otsailaren 16an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

47.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

48.- Jai-ospakizunak antolatzeko agertokiak errentatzea esleitzeko espedientea izapidetzen jarraitzeari uztea.

48.- Se acordó la renuncia a la continuación del expediente para la adjudicación del alquiler de escenarios para la celebración de festejos.

49.- Jai-ospakizunak antolatzeko agertokiak errentatzea esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

49.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del alquiler de escenarios para la celebración de festejos, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

50.- Ekintzailetzari (Juan Bautista Zabala) eragiteko programarako zerbitzua 2016 urterako esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

50.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del servicio para el programa de dinamización del emprendizaje (Juan Bautista Zabala), año 2016, aprobar pliegos y autorizar el gasto. 51.- Osasuna jagoteko eta zaintzeko

eginkizunak beregain har ditzan, Getxoko Udalarentzat kanpoko prebentzio-zerbitzua esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

51.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del servicio de prevención ajeno que asuma las funciones en la especialidad de vigilancia de la salud para el Ayuntamiento de Getxo, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

52.- Udalaren eraikinen, instalazioen eta bulegoen barnealdeak garbitzea,

52.- Se acordó la aprobación de la modificación del contrato del servicio de

(11)

hondakinak ateratzea eta beste beregain dauzkan zerbitzuaren kontratua aldarazita onestea.

limpieza interior, retirada de residuos y otros en los edificios, instalaciones y otras dependencias municipales.

53.- Gazteria Zerbitzuarentzako komunikazio eta publizitate zerbitzua luzatzea.

53.- Se acordó la prórroga del servicio de comunicación y publicidad para el Servicio de Juventud.

54.- Ura banatzeko sareko Portu, Neguri eta Salsidu sektoreetako ur-emaria kontrolatzearren, neurgailuak ezartzeko egindako proiektuko obren likidazio-ziurtagiriak onestea.

54.- Se acordó la aprobación de la certificación-liquidación de las obras del proyecto de instalación de caudalímetros de control en los sectores Puerto, Neguri y Salsidu de la red de distribución de agua. 55.- Getxo Antzokia eraikitzeko proiektuko

4.C1 faseko lanak (Musika Eskolako akaberak) esleitzea.

55.- Se acordó la aprobación de la certificación-liquidación de las obras correspondientes a la fase 4C1 del Getxo Antzokia: acabados de Musika Eskola. 56.- Argiteria publikoko

elektrizitate-kutxetako zortziren egoera araudiarekin bat etorrarazteko eta babes-sistema elektrikoa ezartzeko lanak esleitzea.

56.- Se acordó la adjudicación de los trabajos de instalación de protecciones eléctricas y adecuación a normativa de ocho cuadros eléctricos de alumbrado público. 57.- Norakoaren lehiakortasuna eta

kalitatea hobetzen duten proiektuak babesteko zerbitzu teknikoa esleitzea.

57.- Se acordó la adjudicación del servicio técnico de apoyo para los proyectos que mejoren la calidad y la competitividad del destino.

58.- Udalerriko kale batzuetako zoru gaineko ibilgailuen araupeko aparkamenduaren zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren urteko likidazioa eta azkeneko ziurtagiria onestea.

58.- Se acordó la aprobación de la liquidación anual y certificación final del contrato de gestión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie en determinadas vías públicas del municipio.

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 59.- Garapenerako lankidetzako

proiektuetarako diru-laguntzak 2016 urtean emateko deialdia onestea.

59.- Se acordó la aprobación de la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo, año 2016. 60.- Arteagako udal etxebizitzetako

bizilagunei errenta (2016ko 1. seihilekoa) ordaintzeko diru-laguntzak ematea.

60.- Se acordó el abono del 1º semestre de 2016 a los ocupantes que integraban el bloque municipal de Arteaga.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 61.- 2015eko otsailaren 10eko TGBren 47. 61.- Se acordó la rectificación del error

(12)

erabakiari igarritako idatzizko okerra zuzentzea: Barria kaleko 21eko eraikina birgaitzeko egindako obrak araupetzeko baimena ematea.

material detectado en el acuerdo nº 47 de JGL de 10 de febrero de 2015, por el que se concedió licencia para regularizar las obras de rehabilitación del edificio sito en c/Barria, 21.

62.- Obra-baimena eskatuta, Kresaltsu kaleko 11ko eraikineko atariaren irisgarritasuna hobetu eta igogailua zeroko mailara ezartzearren ematea.

62.- Se acordó la concesión de licencia de obras de mejora de la accesibilidad del portal y bajada a cota “0” del ascensor del edificio sito en c/Kresaltsu, 11.

63.- Obra-baimena eskatuta, Mayor kaleko 26-28-30 atarietako eraikinaren estalki gaineko terrazak birgaitu, iragazgaiztu eta aldamioa eta jasogailua ezartzeagatik ematea.

63.- Se acordó la concesión de licencia de obras para rehabilitar e impermeabilizar las terrazas de la cubierta del inmueble sito en c/Mayor 26-28-30, así como para instalar andamio y montacargas.

Getxo, 2016ko otsailaren 23. Getxo, a 23 de febrero de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(13)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

Hartutako erabakiak:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 1 DE MARZO DE 2016.

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 64.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

otsailaren 23an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

64.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

65.- Bidegorriak Maidagan kaleko esparruan egikaritzeko eta Zientoetxe errepidean zehar luzatzeko proiektuko lanen kontratua aldarazita onestea erabakitzea.

65.- Se acordó la aprobación de la modificación del contrato de obras de ejecución de bidegorris en el ámbito de la calle Maidagan y su continuación a través de la Carretera Zientoetxe.

66.- Getxoko udalerriko leku publikoetako zoladurak konpontzeko eta artatzeko zerbitzuaren kontratua bigarrenez aldarazita onestea.

66.- Se acordó la aprobación de la segunda modificación del contrato de servicio de mantenimiento de pavimentos de espacios públicos.

67.- Mezularitzako zerbitzua esleitzea erabakitzea.

67.- Se acordó la adjudicación del servicio de mensajería.

68.- Euskararen erabilera komunikabideetan sustatzeko

diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak 2016 urterako onestea.

68.- Se acordó la aprobación de la convocatoria de subvenciones para el fomento del uso del euskera en los medios de comunicación, 2016.

69.- Getxoko ikastetxeek antolatzen dituzten eskola-orduz kanpoko jardueretan euskara sustatzeko diru-laguntzak 2016 urterako emateko deialdia onestea.

69.- Se acordó la aprobación de la convocatoria de subvenciones para fomento del euskera en actividades extraescolares de los centros de enseñanza de Getxo, 2016. 70.- Algortako Bertso Eskolari, Bizarra

Lepoan Euskara Elkarteari eta Egizu Elkarteari diru-laguntza emateko oinarri arautzailea onestea.

70.- Se acordó la aprobación de la norma reguladora de subvenciones a favor de las asociaciones Algortako Bertso Eskola, Bizarra Lepoan Euskara Elkartea y Egizu Elkartea.

71.- Euskararen ezaguera eta erabilera sustatzeko diru-laguntzak emateko deialdia onestea.

71.- Se acordó la aprobación de la convocatoria de subvenciones para fomento del conocimiento y uso del euskera.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 72.- Obra-baimena eskatuta, Urkijo kaleko 72.- Se acordó la concesión de licencia de

(14)

12ko eraikineko sotoa moldatu eta gaineko etxebizitzarekin, ezkerreko beheko solairukoarekin bat egitearren ematea.

obras para acondicionamiento del sótano y unión con la vivienda superior, planta baja izda., en el inmueble sito en c/Urkijo, 12. 73.- Bulegotik etxebizitzarako erabileraren

aldaketa behin egin eta gero, obra-baimena eskatuta, Tomas Olabarri Kaia kaleko 3ko 1. ezkerreko etxebizitza barrutik eraberritzeko ematea.

73.- Se acordó la concesión de licencia de cambio de uso de oficina a vivienda y ejecución de obras de reforma interior en el inmueble sito en c/Muelle Tomás Olabarri, 3-1º izda.

74.- Obra-baimena eskatuta, Santa Eugenia kaleko 10eko etxabean eraberrituta etxebizitza eraikitzearren ematea.

74.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma del local sito en c/Sta. Eugenia 10, y transformación en vivienda. 75.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Maidagan kaleko 11ko eraikinean obra eginda ezarritako igogailuarentzat ematea.

75.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de instalación de un ascensor en el inmueble sito en la c/Maidagan, 11.

76.- Obra-baimena eskatuta, Andres Larrazabal kaleko 3ko eraikinaren estalki azpiko solairuko etxebizitza moldatzekotan, ukatzeko proposamena.

76.- Se acordó la denegación de licencia de obras solicitada para acondicionamiento de vivienda en planta bajo cubierta del inmueble sito en la c/Andrés Larrazabal 3. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 77.- Udal egoitzako terrazetako eskudelak

ordezteko lanak adjudikatzeko espedientea hastea, baldintza-agiriak onestea eta gastua egitea baimentzea.

77.- Se acordó inicio de expediente para adjudicación de los trabajos de sustitución de barandillas de las terrazas de la residencia municipal, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

Getxo, 2016ko martxoaren 1. Getxo, a 1 de marzo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(15)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 8 DE MARZO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 78.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

martxoaren 1ean egin duen ohiko bilerako akta onestea.

78.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

79.- Adinekoen gizarte- eta kultura-sustapeneko zerbitzuaren epea luzatzea.

79.- Se acordó la prórroga del servicio de dinamización sociocultural de las personas mayores.

80.- Herritarren segurtasuneko eraikinean kokatutako datu-tratamenduko zentroa artatzeko zerbitzua esleitzea.

80.- Se acordó la adjudicación del servicio de mantenimiento del centro de procesamiento de datos del edificio de Seguridad Ciudadana.

81.- Adikzioen aurka erkidegoko ekintzak 2016-2017 bitartean garatzeko zerbitzua esleitzea.

81.- Se acordó la adjudicación del servicio para la prevención comunitaria de las adicciones (2016-2017).

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 82.- Arteagako udal etxebizitzetako

bizilagunei errenta (2016ko 1. seihilekoa) ordaintzeko diru-laguntzak ematea.

82.- Se acordó el abono del 1º semestre de 2016 a ocupantes que integraban el bloque municipal de Arteaga.

Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoak: Fuera del Orden del Día, se acordó: 83.- Pagasarri kaleko 2ko etxebizitza

bakuna birgaitzeko obrak egiteko emandako epea luzatzea.

83.- Se acordó la prórroga para la realización de obras de rehabilitación de la vivienda unifamiliar sita en c/Pagasarri, 2. 84.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Aingeruaren Etorbideko 32, 34 eta 36ko eraikinetako fatxadako bero-isolamendua berritzeko eta hobetzeko egindako obrentzat ematea.

84.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma y mejora del aislamiento térmico de la fachada en los números 32, 34 y 36 de la Avda. del Angel.

Getxo, 2016ko martxoaren 8. Getxo, a 8 de marzo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(16)
(17)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 85.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

martxoaren 8an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

85.-Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

86.- 2016-02-23ko TGBren 56. erabakiari igarritako okerra zuzentzea: Argiteria publikoko elektrizitate-kutxetako zortziren egoera araudiarekin bat etorrarazteko eta babes-sistema elektrikoa ezartzeko lanak esleitzea.

86.- Se acordó la rectificación de error en el acuerdo nº 56 de JGL de fecha 23/02/2016, por el que se adjudican los trabajos de instalación de protecciones eléctricas y adecuación a normativa de ocho cuadros eléctricos de alumbrado público.

87.- Getxo Antzokia eraikitzeko proiektuko obrarekin zerikusia daukala hondakinen kudeaketako plana onestea (4.C2 fasea: sestrapeko akaberak).

87.- Se acordó la aprobación del plan de gestión de residuos correspondientes a las obras de la fase 4C2 del Getxo Antzokia: acabados bajo rasante.

88.- Komunikazio, Jai eta Gizarte Zerbitzuetako udal arloetako eta Euskara Zerbitzuko lanak garatzearren beharreko azpiegiturako zerbitzuak esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

88.- Se acordó el inicio del expediente para adjudicación del servicio de infraestructura necesaria para el desarrollo de los trabajos del área de Comunicación, Fiestas, Servicios Sociales y Servicio de Euskera, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 89.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Euskal Herria kaleko 2koan banku-bulegoa ezartzearren eraberritutako lokalarentzat ematea.

89.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma del local sito en la c/Euskal Herria, 2, destinado a oficina bancaria.

90.- Lehenengo erabilerako baimena eskatuta, Azkorri ikastetxean barrutik parte eraberritutako bi ikasgelarentzat ematea.

90.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma interior parcial de dos aulas en el Colegio Azkorri.

Getxo, 2016ko martxoaren 15. Getxo, a 15 de marzo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(18)
(19)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 91.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

martxoaren 15ean egin duen ohiko bilerako akta onestea.

91.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

92.- Subkontratazioaren jakitun egotea, Getxoko herri-ikastetxeetan bertsolaritza irakasteko zerbitzua esleitu izan zaionak egindakoan.

92.- Quedaron enterados de la subcontratación efectuada por la adjudicataria del servicio de impartición de clases de bertsolaritza en los centros escolares de Getxo.

93.- Eraikuntza-materialen horniketa

luzatzea. 93.- Se acordó la prórroga del suministro de materiales de construcción. 94.- “La Terraza” deritzan udal eraikina

edantegi gisa ustiatzeko kontratua luzatzea. 94.- Se acordó la prórroga del contrato de explotación del edificio municipal “La Terraza” destinado a bar.

95.- Udal eraikinak artatzeko margoaren horniketako kontratuko prezioak berrikusita onestea.

95.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del suministro de pintura para el mantenimiento de los edificios municipales. 96.- Getxoko udalerriko desinfekzio,

desintsektazio eta arratoiak amaitzeko zerbitzuaren prezioak berrikusita onestea.

96.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de desratización, desinfección y desinsectación.

97.- Komunikazio, Jai eta Gizarte Zerbitzuetako udal arloetako eta Euskara Zerbitzuko lanak garatzearren beharreko azpiegiturako zerbitzuen prezioak berrikusita onestea.

97.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de infraestructura necesaria para el desarrollo de los trabajos del área de Comunicación, Fiestas, Servicios Sociales y Servicio de Euskera.

98.- Punta Begoñako galerietan kanpoaldeko igogailua ezartzeko kontratu mistoa esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

98.- Se acordó inicio de expediente para la adjudicación del contrato mixto para la instalación de un ascensor exterior en las galerías Punta Begoña, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

99.- Udalerriko esparru estrategikoak ekonomia aldetik sustatzeko planaren barneko biurteko ekintza-planak taxutzeko eta ezartzeko zerbitzua 2016-2020 bitarterako esleitzea.

99.- Se acordó la adjudicación del servicio de diseño e implantación de los planes operativos bianuales del plan de promoción económica de los ámbitos estratégicos del municipio (2016-2020).

(20)

100.- Haur, nerabe eta gazte

desgaituentzako aisialdi zerbitzua esleitzea. 100.- Se acordó la adjudicación del servicio de ocio inclusivo para infancia, adolescencia y juventud.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 101.- Obra-baimena eskatuta, Izpegi etxeko

bi etxebizitzak, Leioa etorbidea 1B, eraberritu, zatitu eta bost etxebizitza eraikitzeko, hala nola aldamioak ezartzeko, ematea.

101.- Se acordó la concesión de licencia de obra de reforma y división de dos viviendas situadas en la casa “Izpegi”, Avda. Leioa 1B, para su transformación en 5 viviendas, e instalación de andamios. 102.- Obra-baimena eskatuta, Juan Bautista

Zabala kaleko 1eko 1. solairuko etxebizitza zatitu eta hiru etxebizitza eraikitzeko ematea.

102.- Se acordó la concesión de licencia de obra para la división, en 3 viviendas, de la vivienda de planta 1ª en c/Juan Bautista Zabala 1.

103.- Obra-baimena eskatuta, Puerto Orduña kaleko 3ko eraikinean igogailua ezartzeko ematea.

103.- Se acordó la concesión de licencia de obra para instalación de ascensor en el inmueble, sito en c/Puerto de Orduña 3. 104.- Obra-baimena eskatuta, Cordeleria

kaleko 2ko eraikinean igogailua ezartzeko ematea.

104.- Se acordó la concesión de licencia de obra para la instalación de ascensor en el inmueble, sito en c/Cordelería 2.

105.- Obra-baimena eskatuta, San Martin kaleko 25eko eraikina birgaitu, handitu eta bederatzi etxebizitza eta garajea eraikitzeko ematea.

105.- Se acordó la concesión de licencia de obra para la rehabilitación y ampliación del edificio, sito en c/San Martín 25, para su transformación en 9 viviendas y garaje. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 106.- 2016-2018 bitarteko aldirako

Ekintza-egitasmoa eta Getxoko Udalaren eta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatutako lankidetza-hitzarmena onestea, “Begoña lurmuturreko galeriak” deritzan eraikin historiko kulturalari behar adina balio emateagatik.

106.- Se acordó la aprobación del Plan de Actuación y Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Getxo y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la puesta en valor del inmueble histórico cultural “Galerías de Punta Begoña” durante el periodo 2016-2018.

Getxo, 2016ko martxoaren 22. Getxo, a 22 de marzo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(21)
(22)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO APIRILAREN 5EAN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 107.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

martxoaren 22an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

107.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

108.- 2016-03-22ko TGBren erabakia, zk. 100, zuzentzea: Haur, nerabe eta gazte desgaituentzako aisialdi zerbitzua esleitzea.

108.- Se acordó la rectificación del acuerdo de JGL nº 100, de fecha 22.03.16, por el que se adjudica el servicio de ocio inclusivo para infancia, adolescencia y juventud. 109.- Ereagako igogailua zaintzeko,

jagoteko eta garbitzeko zerbitzua luzatzea.

109.- Se acordó la prórroga del servicio de vigilancia, custodia y limpieza del ascensor de Ereaga.

110.- Hezkuntza arloko 2016. urteko diru-laguntzak emateko deialdia eta oinarriak onartzea.

110.- Se acordó la aprobación de convocatoria y bases de la concesión de subvenciones en materia educativa, 2016. LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 111.- Gizarte-larrialdietako laguntzak

emateko dauden irizpideak 2016. urterako onesteko eta gastua egitea baimentzea.

111.- Se acordó la aprobación de los criterios de concesión de Ayudas de Emergencia Social AES 2016 y autorizar el gasto.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 112.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Euskal Herria kaleko 14ko eraikinean igogailua ezartzeko eta ataria eraberritzeko egindako obrarentzat ematea.

112.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma de portal e instalación de ascensor en el inmueble sito en c/Euskal Herria, 14. 113.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, Iparbide kaleko 1eko eraikineko atari barruan ezarritako igogailuarentzat ematea.

113.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de instalación de ascensor en el interior del portal del inmueble sito en c/Iparbide, 1. 114.- 27-San Nikolas banaketa-arlotik

eskuratuta, gehiegizko probetxamendua desjabetzeko eta balioesteko espedientea

114.- Se acordó el inicio del expediente expropiatorio y de justiprecio para la adquisición del exceso de aprovechamiento

(23)

hastea. en el Área de Reparto nº 27-“San Nikolas”. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 115.- Bidegorriak Maidagan kalearen

eremuan egikaritzeko eta Zientoetxe errepidean zehar luzatzeko proiektuko obren kontratuaren aldaketa onartzea.

115.- Se acordó la modificación del contrato de ejecución de bidegorris en el ámbito de la calle Maidagan y su continuación a través de la Carretera Zientoetxe.

Getxo, 2016ko apirilaren 5. Getxo, a 5 de abril de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(24)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO APIRILAREN 12AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 115.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

apirilaren 5ean egin duen ohiko bilerako akta onestea.

115.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

116.- Hiri-udalekuetako animazio-zerbitzua 2016 urterako esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

116.- Se acordó el inicio del expediente para adjudicación del servicio de animación de las colonias urbanas de verano 2016, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

117.- Artxibo-kutxa zintadun azaleztatuak hornitzeko esparru-akordioa esleitzeko espedientea hasi eta baldintza-agiriak onestea (hornitzaile bakarra).

117.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del acuerdo marco para suministro de cajas de archivo con cintas y encuadernación, con un único empresario, y aprobar pliegos.

118.- Getxoko udalerriko etxe-abereen zerbitzuaren prezioak berrikusita onestea.

118.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de animales en el municipio de Getxo.

119.- Komunikazio arloarentzako argazkilaritza profesionaleko zerbitzuaren prezioak berrikusita onestea.

119.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio profesional de fotografía para el área de Comunicación. LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 120.- Garapenerako lankidetzako

proiektuetarako diru-laguntzak 2016 urtean emateko deialdia partez onestea erabakitzea.

120.- Se acordó la resolución parcial de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo 2016.

121.- Gizarte larrialdietako diru-laguntzak eskatuta ematea erabakitzea (1. sorta).

121.- Se acordó la resolución de varias solicitudes de ayudas de emergencia social (1ª remesa).

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 122.- 2015-09-22ko TGBren erabakiz, zk.

341, emandako obra-baimenaren titulartasunaren aldaketaren jakitun egon, 9-Goñibarri urbanizatzeko gai den

122.- Quedaron enterados del cambio de titularidad de la licencia de obras concedida por acuerdo nº 341 de JGL de 22.09.15, para la construcción de dos edificios bifamiliares

(25)

lurzoruko sektoreko 8. lurzatian bi eraikin bikuntzako eta garajea eraikitzearren.

y garajes en la parcela 8 del sector de suelo apto para urbanizar 9-Goñi Barri.

123.- Obra-baimena eskatuta, Bidezabal kaleko 26ko lokalean eraberrituta etxebizitza eta trastelekua eraikitzeko ematea.

123.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma del local sito en la c/Bidezabal 26, para su transformación en una vivienda y un trastero.

124.- Obra-baimena eskatuta, Konporte kaleko 51ko eraikineko fatxadak konpontzeko ematea.

124.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la rehabilitación de las fachadas del inmueble sito en la c/Konporte 51. 125.- Obra-baimena eskatuta, Santa Eugenia

kaleko 15eko eraikineko fatxadak birgaitzeko eta estalkia konpontzeko, hala nola aldamioak ezartzeko ematea.

125.- Se acordó la concesión de licencia de obras para rehabilitación de fachadas y reparación de cubierta del inmueble sito en c/Santa Eugenia 15, y para instalar andamios.

126.- Emandako obra-baimena aldaraztea, Coste kale pribatuko 1eko eraikinaren kanpoaldeko fatxadak eta barrualdeko patioa birgaitzeko.

126.- Se acordó la modificación de la licencia de obras concedida para rehabilitación de fachadas exteriores y patio interior del inmueble sito en c/Particular de Coste 1.

Getxo, 2016ko apirilaren 12. Getxo, a 12 de abril de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(26)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO APIRILAREN 19AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 127.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

apirilaren 12an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

127.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

128.- Getxoko ikastetxeetan indarkeria sexistaren aurkako prebentzio-programa garatzeko zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea.

128.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio para desarrollo del programa de prevención de la violencia sexista en los centros escolares de Getxo. 129.- Getxoko kontsumitzaileen alde egin

dezan aholkularitza tekniko juridikoaren zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea.

129.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de asesoría técnico-jurídica para la realización de funciones de defensa de las personas consumidoras de Getxo.

130.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako prestakuntzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sortak 2.a eta 4.a).

130.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de formación a personas emprendedoras y empresas, lotes II y IV.

131.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako prestakuntzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sorta 9.a).

131.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de formación a personas emprendedoras y empresas, lote IX.

132.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako prestakuntzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sorta 11.a).

132.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de formación a personas emprendedoras y empresas, lote XI.

133.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako aholkularitzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sortak 2.a eta 3.a).

133.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de asesoramiento a personas emprendedoras y empresas, lotes II y III.

134.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako aholkularitzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sorta 4.a).

134.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de asesoramiento a personas emprendedoras y empresas, lote IV.

135.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako aholkularitzako zerbitzuaren prezioak

135.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de asesoramiento a

(27)

berrikusi eta onestea (sorta 5.a). personas emprendedoras y empresas, lote V.

136.- Ekintzaileentzako eta enpresentzako aholkularitzako zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea (sortak 6.a, 7.a, 8.a eta 9.a).

136.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de asesoramiento a personas emprendedoras y empresas, lotes VI, VII, VIII y IX.

137.- Herri-ikastetxeetako kirol-instalazioak eta ikasketa-gelak eskola-orduetatik kanpoan zaintzeko eta kudeatzeko zerbitzua egiteko jarritako bermea ordeztea baimentzea.

137.- Se acordó autorizar la sustitución de la garantía depositada para ejecución del servicio de gestión y control de aulas de estudio e instalaciones deportivas de centros educativos fuera del horario lectivo. 138.- Enpresa-mintegiarentzako altzarien

horniketa esleitzea. 138.- Se acordó la adjudicación del suministro de mobiliario para el vivero de empresas.

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 139.- Gizarte larrialdietako diru-laguntzak

eskatuta ematea erabakitzea (2. sorta).

139.- Se acordó la resolución de varias solicitudes de ayudas de emergencia social (2ª remesa).

HIRIGINTZA, OBRAK ETA ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE

140.- 2007-03-27ko TGBren 225. erabakiaz xedaturik emandako obra-baimenaren titulartasunaz aldatuta jakitun egon, Villa de Plencia kaleko 26ko lokalean eraberriturik lau etxebizitza eraikitzeko. Obra egiteko jarritako epea luzatzea baimentzea halaber.

140.- Quedaron enterados del cambio de titularidad de la licencia de obras concedida por acuerdo nº 225 de JGL de 27.03.2007, para la reforma de local sito en la c/Villa de Plencia, 26, para su transformación en cuatro viviendas y autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras.

141.- Errekagane kaleko 17 eta 19ko eraikineko estalkia erabat konpontzeko eta fatxada txukuntzeko emandako obra-baimenaren epea luzatzea.

141.- Se acordó la concesión de prórroga para la finalización de las obras de reparación integral de la cubierta y limpieza de fachada del inmueble sito en c/Errekagane, 17 y 19.

142.- Bulegotik etxebizitzarako erabileraren aldaketa behin egin eta gero, obra-baimena eskatuta, Tomas Olabarri Kaia kaleko 3ko 3. ezkerreko etxebizitza barrutik eraberritzeko ematea.

142.- Se acordó la concesión de licencia para efectuar obras de reforma interior y cambio de uso de oficina a vivienda en el inmueble sito en la c/Muelle Tomás Olábarri, 3-3º izda.

Getxo, 2016ko apirilaren 19. Getxo, a 19 de abril de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(28)
(29)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 143.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

apirilaren 19an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

143.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

144.- Jarduketa gizarte-heziketakoak eta psikosozialak burutzeko zerbitzuaren prezioak berrikusita onestea.

144.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios y prórroga del servicio de intervención socioeducativa y sicosocial. 145.- Getxoko Udaltzaingoarentzako

janzkiak eta tresneria hornitzeko bigarren esparru-akordioaren (2. sortako) arropa beroen horniketa esleitzea.

145.- Se acordó la adjudicación del suministro de vestuario de abrigo (lote 2) del segundo acuerdo marco para suministro de vestuario y equipación de la Policía Local.

146.- Enpresa hautatzea, iturgintza-saneamenduetako materialak hornitze aldera hornitzaile bakarreko esparru-akordioaren ondorioz sortzen diren kontratuak egikaritu ditzan.

146.- Se acordó la selección de la empresa para la ejecución de los contratos derivados del acuerdo marco para el suministro de material de fontanería-saneamiento con un único empresario.

147.- Diru-laguntzak Hiruka elkarteari ematea erabakitzea

147.- Se acordó la resolución de subvenciones a favor de Hiruka.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 148.- Obra-baimena eskatuta, igogailua

Iturribide kaleko 5eko eraikinean ezartzeko ematea.

148.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la instalación de un ascensor en el inmueble sito en la c/Iturribide, 5.

149.- Obra-baimena eskatuta, Landene kaleko 2ko lurzatian eraikina, hain zuzen ere 8 etxebizitza eta garajea eta trastelekuak, eraikitzeko ematea.

149.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la construcción de un edificio de 8 viviendas, garajes y trasteros en la parcela sita en la c/Landene, 2.

150.- 55-Kortiñe banaketa arloko RA-XIII-2 partzelan 8 etxebizitza eta erantsikoak eraikitzeko eskatutako obra-baimenaren alderako jarritako bermea itzultzea.

150.- Se acordó la devolución de fianza depositada con motivo de la licencia de obras de construcción de 8 viviendas y anexos en la parcela RA-XIII-2 del Área de Reparto 55 “Kortiñe”.

(30)
(31)

LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 3 DE MAYO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 151.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

apirilaren 26an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

151.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

152.- Udalerriko bideetako zoru gaineko seinaleak markatzeko margoaren horniketako kontratua suntsiarazteko eta jarritako bermea itzultzeko proposamena.

152.- Se acordó la resolución del contrato de suministro de pintura para la señalización horizontal y devolución de la garantía.

153.- Komunikazio arloarentzako argazkilaritza profesionaleko zerbitzua luzatzeko proposamena.

153.- Se acordó la prórroga del servicio profesional de fotografía para el área de Comunicación.

154.- Oinarrizko gizarte-zerbitzuarentzako legezko aholkularitza zerbitzua esleitzeko espedientea hasteko, baldintza-agiriak onesteko eta gastua egitea baimentzeko proposamena.

154.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del servicio de asesoría legal para el servicio social de base, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

155.- Metro Bilbaoko iragarki-euskarrietako publizitatea kudeatzeko zerbitzua esleitzeko espedientea hasteko, baldintza-agiriak onesteko eta gastua egitea baimentzeko proposamena.

155.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del servicio de gestión de publicidad en los espacios publicitarios de Metro Bilbao, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

156.- Laguntza-zerbitzuak esleitzeko espedientea hasteko, baldintza-agiriak onesteko eta gastua egitea baimentzeko proposamena, proiektuak eta gainerako agiriak prestatzeko eta obrako zuzendaritzan egiteko lanetan urgaztearren. Proiektuak honetarikoak lirateke, hona, espaloiak eta galtzadak hobetzea eta zabaltzea, espazioak berrantolatzea eta urbanizatzea, mugitzeko bitarteko mekanikoak ezartzea eta ezpondak finkaraztea.

156.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación de los servicios auxiliares de asistencia en trabajos de redacción de proyectos y otros documentos y de dirección de obra en los siguientes tipos de proyectos: mejora y ampliación de aceras y calzadas, reordenación y urbanización de espacios, implantación de accesos mecánicos y estabilización de taludes, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

157.- Bihotzekoen aurkako tresneriaren horniketa esleitzeko espedientea hasteko, baldintza-agiriak onesteko eta gastua egitea baimentzeko proposamena.

157.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del suministro de varios equipos de cardioprotección, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

(32)

158.- Bulego-gaiak hornitzeko egindako esparru-akordioaren I, III eta IV sortak esleitzeko proposamena (hornitzaileek sorta bana izango dute).

158.- Se acordó la adjudicación de los lotes I, III y IV del acuerdo marco para el suministro de material de oficina con un único empresario por lote.

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 159.- Gizarte-larrialdietako diru-laguntzak

eskatuta ematea erabakitzeko proposamena (4. sorta).

159.- Se acordó la resolución de varias solicitudes de ayudas de emergencia social (4ª remesa).

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 160.- Emandako obra-baimenaren epea

luzatzeko proposamena, Casa Tangora deritzan eraikinean behin osorik birgaitu eta zatitutakoan, 8 etxebizitza eta garajea eraikitzeko.

160.- Se acordó la concesión de prórroga para el inicio de las obras de rehabilitación integral del inmueble denominado “Casa Tangora”, para su división en 8 viviendas y garaje.

161.- Obra-baimena eskatuta, Abasota kaleko 7ko eta Basaldua kaleko 1eko eraikineko fatxadak eta patioak konpontzeko emateko proposamena, eta aldamioak eta jasogailua leku publikoan eta pribatuan ezartzeko, halaber.

161.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reparar las fachadas y patios del inmueble sito en c/Abasota, 7, y Basaldua, 1, así como para instalar andamios y montacargas en zona pública y privada.

162.- Obra-baimena eskatua, Los Chopos etorbideko 19ko lurzatian 6 etxebizitza elkarri atxiki eta garajea eraikitzeko emateko proposamena.

162.- Se acordó la concesión de licencia para la construcción de 6 viviendas adosadas y garajes en la parcela sita en la c/Chopos, 19.

163.- 24.2.-Iturribarri-II egikaritze-unitatea kudeatze aldera jarritako bermea itzultzeko proposamena.

163.- Se acordó la devolución de la fianza depositada para la gestión de la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”.

Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 164.- Itundutako prozedurara epetik

kanpoan aurkeztutako eskaintzetatik bat ez onartzea, hiri-udalekuetako animazio-zerbitzua 2016 urterako esleitze aldera.

164.- Se acordó inadmitir una de las ofertas presentadas al procedimiento negociado para la adjudicación del servicio de animación de las colonias urbanas de verano 2016, por presentarse fuera de plazo.

Getxo, 2016ko maiatzaren 3. Getxo, a 3 de mayo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(33)
(34)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO MAIATZAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 165.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

maiatzaren 3an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

165.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

166.- Jakitun egotea, Getxoko Udalaren aseguruetako kontratu pribatuaren 1., 2. eta 3. atalak esleituak dauzkan aseguru-etxeak baltzu-izenaz aldatu duela.

166.- Quedaron enterados del cambio de denominación social de la adjudicataria de los lotes I, II y IV del contrato privado de seguros.

167.- Garraio, zirkulazio eta aparkatzearen alderako zer nolako jarduketa zehatzak gara daitezkeen aztertzeko kontratatutako zerbitzua luzatzea.

167.- Se acordó la prórroga del servicio de elaboración de estudios para el desarrollo de actuaciones concretas en materia de transporte, tráfico y aparcamiento.

168.- Komunikazio, Jai eta Gizarte Zerbitzuetako udal arloetako eta Euskara Zerbitzuko lanak garatzearren beharreko azpiegiturako zerbitzuak esleitzea.

168.- Se acordó la adjudicación de los servicios de infraestructura necesarios para el desarrollo de los trabajos del área de Comunicación, Fiestas, Servicios Sociales y Euskera.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 169.- Lehenengo erabilerako baimena

eskatuta, 16.4.-Konporte egikaritze-unitatea birzatitzeko proiektua onetsi eta gero sortutako D lurzatian eraikitako 16 babes ofizialeko etxebizitzarentzat ematea.

169.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización de las obras de construcción de 16 viviendas de VPO y anejos en la parcela “D” del proyecto de reparcelación aprobado para la Unidad de Ejecución 16.4-“Konporte”.

170.- Obra-baimena eskatuta, Lope de Vega kaleko 1eko eraikineko patioetako fatxadak konpontzeko eta aldamioak ezartzeko ematea.

170.- Se acordó la concesión de licencia de obras para rehabilitar las fachadas de los patios del inmueble sito en la c/Lope de Vega, 1, así como para instalar andamios. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: Fuera del Orden del Día, se acordó: 171.- Internetez komutatu gabe baliatzeko

zerbitzua 2016-2019 bitarterako esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

171.- Se acordó el inicio del expediente para la adjudicación del servicio de acceso a Internet no conmutado, 2016-2019, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

(35)

Getxo, 2016ko maiatzaren 10a. Getxo, a 10 de mayo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(36)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO MAIATZAREN 17AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 172.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

maiatzaren 10ean egin duen ohiko bilerako akta onestea.

172.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

173.- Getxo aktibatu proiektua antolatzeko eta kudeatzeko zerbitzuaren 1. lotea esleitutako epea luzatzea: kirol ekitaldiak merkataritzako ardatzetan antolatzeko jarduerak.

173.- Se acordó la prórroga del lote I del servicio de gestión y organización del proyecto Getxoaktibatu: “actividades relacionadas con la organización de eventos deportivos en ejes comerciales”.

174.- Getxo aktibatu proiektua antolatzeko eta kudeatzeko zerbitzuaren 2. lotea esleitutako epea luzatzea: merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduetako eta profesionalen ekitaldiak eta gertaerak antolatzeko jarduerak.

174.- Se acordó la prórroga del lote II del servicio de gestión y organización del proyecto Getxoaktibatu: “acciones relacionadas con la gestión de actos y eventos de los establecimientos y profesionales en los comercios y la hostelería”.

175.- Romoko Kultura Etxea eraikitzeko proiektuko obrak (2B fasea: egokitzapena) egikaritzeko itundutako kontratua aldarazita onestea.

175.- Se acordó la aprobación de la modificación del contrato de ejecución de las obras de construcción de la Kultur-Etxea de Romo (fase 2B: Acondicionamiento). 176.- Udalerriko hondartzak eta haien

ingurumariak garbitzeko eta atontzeko zerbitzuaren kontratua aldarazita onestea.

176.- Se acordó la aprobación de la modificación del contrato de servicio de limpieza y acondicionamiento de playas y zonas de apoyo del municipio.

177.- Udalerriko hainbat kaletako saneamenduko udal sarearen inbentarioa prestatzeko zerbitzua esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea onestea, 2015ean esleitutako inbentarioa amaitutako kaleetatik Elexaldera bitartean.

177.- Se acordó el inicio del expediente de adjudicación del servicio de redacción del inventario de la red de saneamiento municipal de la zona comprendida desde las calles donde finalice el inventario adjudicado en 2015 hacia Andra Mari, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

178.- Romoko Kultura Etxea eraikitzeko proiektuko obren likidazio-ziurtagiriak onestea (2.A fasea: ingurakaria).

178.- Se acordó la aprobación de la certificación liquidación de las obras de construcción de la Kultur Etxea de Romo, fase 2A (envolvente).

(37)

erakundeko kidea izateko erabakia hartzea. Ayuntamiento de Getxo al órgano foral “Udal Gaztedi”.

180.- Algortako Bertso Eskolari, Bizarra Lepoan euskara elkarteari eta Egizu elkarteari diru-laguntza ematea erabakitzea.

180.- Se acordó la resolución de subvenciones a favor de las asociaciones Algortako Bertso Eskola, Bizarra Lepoan euskara elkartea y Egizu elkartea.

LEHENDAKARITZA ETA GIZARTE

ZERBITZUAK PRESIDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 181.- Salbuetsitako hiri-ingurualdean kalez

kaleko salmentan egiteko debekuarekin zerikusirik ez daukaten kasuak gehitzea.

181.- Se acordó la ampliación de los supuestos no sujetos a la prohibición de practicar la venta ambulante en el perímetro urbano exceptuado.

HIRIGINTZA, OBRAK ETA

ZERBITZUAK, ETA INGURUMENA URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, Y MEDIO AMBIENTE 182.- Obra-baimena eskatuta, Galeako

errepideko 21ean dagoen eraikinean Itsasoko laguntzako koordinazio-zentroa ezartzeko ematea.

182.- Se acordó la concesión de licencia de obras del edificio situado en la Crtra. de La Galea, 21, para “Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo”.

183.- Obra-baimena eskatuta, Zugatzarte etorbideko 24ko 3. ezkerreko etxebizitza eraberritzeko eta bitan zatitzeko ematea.

183.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma y división en dos de la vivienda situada en Avda. Zugazarte, 24-3º izda.

184.- Obra-baimena eskatuta, Negubide kaleko 47-49-51-53-55 atarietako eraikinean dauden esekilekuak aldatzeko ematea.

184.- Se acordó la concesión de licencia de obras de sustitución de los tendederos existentes en el inmueble sito en c/Negubide 47-49-51-53-55.

185.- Obra-baimena eskatuta, Urduñako mendatea kaleko 17ko eraikineko atariaren sarbideak hobetzeko, igogailua aldatzeko eta eraitsita zero kotako mailara ezartzeko ematea.

185.- Se acordó la concesión de licencia de obras de mejora de la accesibilidad del portal, cambio del ascensor y bajada a cota “0” del mismo, en el edificio sito en c/Puerto de Orduña, 17.

Getxo, 2016ko maiatzaren 17a. Getxo, a 17 de mayo de 2016. IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

(38)

GETXOKO ELIZATEKO UDALEKO TOKI-GOBERNUKO BATZARRAK 2016KO MAIATZAREN 24AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016.

Hartutako erabakiak: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 186.- Udaleko Gobernu Batzarrak 2016ko

maiatzaren 17an egin duen ohiko bilerako akta onestea.

186.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2016.

OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA

HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA

187.- Punta Begoña galerietan kanpoaldeko igogailua hornitzeko eta ezartzeko obra-kontratu mistoa esleitzeko espedientea izapidetzeari jarraitzeari uko egitea.

187.- Se acordó la renuncia a la continuación del expediente de adjudicación del contrato mixto de obra para suministro e instalación de ascensor exterior en las Galerías Punta Begoña. 188.- Punta Begoña galerietan kanpoaldeko

igogailua ezartzeko kontratu mistoa (obra+hornidura) esleitzeko espedientea hasi, baldintza-agiriak onetsi eta gastua egitea baimentzea.

188.- Se acordó el inicio de expediente para adjudicación del contrato mixto (obra+suministro) para instalación de un ascensor exterior en las Galerías Punta Begoña, aprobar pliegos y autorizar el gasto.

189.- Getxoko udaleko administrazio-agiriak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzua luzatzea.

189.- Se acordó la prórroga del servicio de traducción y corrección de documentos administrativos.

190.- Udalerriko jaietan aldi baterako instalazio elektrikoak ezartzeko eta artatzeko zerbitzua luzatzea.

190.- Se acordó la prórroga del servicio de instalación y conservación de instalaciones eléctricas eventuales para actos festivos. 191.- Getxoko Udalaren aseguruen kontratu

pribatua luzatzea. 191.- Se acordó la prórroga del contrato privado de los seguros del Ayuntamiento de Getxo.

192.- Udal eraikinetako instalazio elektrikoak artatzeko zerbitzuaren prezioak berrikusteko eta onestea.

192.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los edificios municipales.

193.- Udal-eraikinetako berokuntzako, klimatizazioko, garbiketako ur beroaren eta gas-instalazioak artatzeko zerbitzuaren prezioak berrikusi eta onestea.

193.- Se acordó la aprobación de la revisión de precios del mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y gas en edificios municipales.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :