Física i química - Activitats d estiu 3r ESO

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

1.Omple amb una X els espais que falten relacionant l'estat amb les propietats:

PROPIETATS SÒLID LÍQUID GASÓS

Forma Volum S’expandeixen? Es comprimeixen ? Com és el moviment de les seves partícules ?

2.Explica les característiques dels líquids, sòlids i ls gassos.

3.Explica les diferències i semblances entre els estats líquid i gasós. 4.Explica les diferències i semblances entre els estats sòlid i líquid.

5.Quina de les següents afirmacions, relacionades amb la teoria cinètica, creus que és correcta?. Raona la teva resposta.

a)Les forces d’atracció entre les partícules dels gasos són molt fortes.

b)Les partícules dels líquids tenen forces d’interacció més fortes que les dels sòlids. c)Els sòlids s’expandeixen amb facilitat i, per tant, poden adoptar la forma del

recipient que els conté.

d)Les partícules components d’un sòlid estan molt pròxims entre si i mantenen les seves posicions fixes.

6.Quines diferències hi ha entre els tres estat d’agregació en què es presenta la matèria? 7.Explica com aconseguiries augmentar el volum d’un gas sense augmentar-ne la

temperatura.

8.Per què els gasos es poden comprimir amb facilitat mentre que els líquids i els sòlids no? 9.Per què la densitat dels sòlids és més elevada que la densitat dels gasos?

10.Per què quan fregim ceba l’olor s’escampa per tota l’habitació?

11.Completa els noms següents que mostren la distribució de les partícules per els tres estats d’agregació. Com és el moviment de les seves partícules ?

(2)

2

12. Una massa de gas ocupa un volum de 5 litres quan la pressió és d’1 atm. Quin serà el nou volum si la pressió augmenta a 2 atm i la temperatura no canvia ?.

Rta: 2,5 L 13. En un recipient de 7 litres s’introdueix gas oxigen a la pressió de 4 atm. Quina pressió

exercirà si dupliquem el volum del recipient sense que variï la temperatura?. Rta: 2 atm

14. Raona el resultat de l'exercici anterior. Estàs d'acord amb el resultat? Per què? 15. Explica l’experiment de Boyle-Mariotte.

16. Dins de la roda d’una bicicleta hi ha aire a una pressió de 1,2 atm i a 20 º C de

temperatura. Després de circular durant una estona i, com a conseqüència de la fricció amb el terra, la roda s’encalenteix fins a 30 ºC. Si considerem que el volum no varia, la pressió a dins serà major o menor? Per què?

B) Canvis d’estat de la matèria

17. Quin canvi d'estat es produeix en cadascun dels processos següents ?. Raonala teva resposta.

a) En dies molt assolellats, la roba estesa se seca molt ràpidament. b) A l'hivern, els vidres del cotxe s'entelen.

c) El cel s'ennuvola i plou.

d) Quan et dutxes amb aigua calenta, el mirall es cobreix de baf. e) Els blocs de granit es poden trencar durant les gelades nocturnes.

f) Els cristalls de iode poden originar uns vapors de color violeta si augmenta la temperatura.

(3)

3

18. Argumenta les afirmacions següents indicant si són certes o falses :

a) Cada substància pura té un punt de fusió i un punt d’ebullició característics. Rta: C

b) Quan es calenta un líquid, no sempre experimenta un augment de temperatura. Rta: C

c) L’aigua bull a 100 ºC a qualsevol lloc del món. Rta: F

d) La temperatura durant el canvi d’estat sòlid a líquid és la mateixa que la temperatura en el canvi de líquid a sòlid.

Rta: C

e) Els punts de fusió i d’ebullició de les substàncies pures tenen valors constants. Rta: C

19. Digues quin son els canvis que necessiten calor i quins absorbeixen calor per a que es produeixi el fenomen físic.

20. Escalfem una substància sòlida i obtenim aquests valors. Representa aquestes dades a la següent gràfica i respon les següents preguntes:

- a) Quin estat està el cos als 2 minuts? Rta: Sòlid

T (ºC)

-

b) Quin estat tinc al minut 9? Rta: Sòlid -

0ºC- c) Quin estat físic tenim al minut 10? Rta: Sòlid+ liquid -

-

t (min)

21. Què tenen en comú la fusió i la solidificació d’una substància? Justifica-ho

(4)

4

22. A quina temperatura bullirà l’aigua al cim del K2 (Himàlaia). Superior a 100º C o

inferior? Per què? Rta: inferior, menys pressió

23. Interpreta la següent gràfica:

C) Àtoms i molècules

24. Omple la següent taula:

25. Indica les diferències i similituds entre protons, neutrons i electrons. 26. Dibuixa un model senzill de l’àtom

(5)

5

28. Indica si les següents afirmacions són certes o falses, si són falses reescriu-les per què

siguin certes :

a) Els protons i els electrons es troben al nucli i els neutrons estan a l’escorça.

Rta: F

b) Els isòtops són àtoms de diferents elements que tenen la mateixa Z i diferent A.

Rta: F

c) Els ions són àtoms que han perdut o guanyat protons. Rta: F

d) A la taula periòdica els elements estan ordenats pel nombre atòmic Z. Rta: C e) Les files de la taula periòdica s’anomenen grups i les columnes s’anomenen

períodes. Rta: F

29. Un àtom té un nombre màssic 28 i conté 14 protons, calcula’n el nombre de neutrons i

indica’n el nombre atòmic. Rta: Z=14, neutrons=14

D) Factors de conversió i dissolucions

30. Calcula:

a) El nombre de mols d’aigua que hi ha en una ampolla d’1 litre. Rta: 55,5 mols

b) Els grams d’hidrogen que hi ha en un recipient que conté 24,08·1023 àtoms

d’hidrogen. Rta: 0,4 grams

c) Quants grams hi ha en 0,75 mols de NaCl? Rta: 43,8 g

d) En 0,2 g de MgCl2 quants mols hi ha? I nombre de molècules? I àtoms de Cl? I

àtoms de Mg? Rta: 0,021mols / 1,26·1021/ 2,52·1021 / 1,26·1021

31. S’ha dissolt 500 g d’una sal i s’ha completat amb aigua fins a 4 litres de dissolució. Calcula la concentració en grams/litre.

32. 5 grams de NaCl es dissolen en aigua fins a completar 250 cm3 de dissolució. Quina és

la concentració en g/l? Rta: 125g/L

(6)

6

Quina quantitat de clorur potàssic cal pesar? R: 4,8 g

34. Es dissolen 15 g de sulfat de sodi en 100 g d’aigua. Expressa la concentració en tant

per cent en massa. Rta: 13,4%

35. Quin és el percentatge en volum d’una dissolució que s’ha preparat dissolent 50 ml

d’alcohol en 250 ml d’aigua? Rta: 16,7%

E) Formulació

36. ...òxid de sodi ...òxid de rubidi ...òxid de plata 37. ...òxid de níquel (II) ...òxid de bari ...òxid de cadmi 38. ...òxid d’alumini ...òxid d’estany (II) ...òxid de plom (II) 39. ...òxid de platí (IV) ...òxid de coure (I) ...òxid de mercuri (I) 40. ...òxid de liti ...òxid d’or (I) ...òxid de radi 41. ...òxid de rubidi ...òxid de liti ...òxid de sodi 42. ...òxid de bari ...òxid d’alumini ...òxid de coure (I) 43. ...òxid de mercuri (II) ...òxid d’or (I) ...òxid de ferro (II) 44. ...òxid de potassi ...òxid de cobalt (II)

45. ...òxid de manganès (II) ...òxid de cadmi 46. ...òxid de manganès (VI) ...òxid d’estany (II) 47. ...òxid de plom (II) ...òxid de manganès (IV) 48. ...òxid de crom (VI) ...òxid de platí (II)

Anomeneu en Stock i Estequiomètric

49. K2O ... Ag2O ... 50. PbO2... CdO... 51. Li2O... FeO... 52. Al2O3... SnO2... 53. Cu2O... Au2O3... 54. PtO2... FeO...

(7)

7 56. SrO... HgO... 57. CoO... PbO... 58. MnO... MnO3... 59. Mn2O7... RaO... 60. Cr2O3... CrO3... 61. RaO... Rb2O... 62. Li2O... PtO2... 63. Cu2O... Hg2O... 64. Na2O... Rb2O... 65. Ag2O... NiO... 66. BaO...

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :