CINQUENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D'AIGUA DE CATALUNYA

Texto completo

(1)

Quotes d’inscripció

· Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

· No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

La inscripció inclou els drets d’assistència, dinar de treball i cafès d’entreactes La butlleta d’inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa de l’abonament de les quotes, s’han de trametre a la Secretaria de l’ASAC abans del dia

27 de gener de 2004

.

INFORMACIÓ GENERAL I SECRETARIA

Per a qualsevol informació complementària podeu dirigir-vos a :

Secretaria de l’ASAC

C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA

Telf.: 937362834 - 937362821 Fax: 937841900

e-mail: secretaria@asac.es

Secretaria permanent durant les Jornades:

Adreça Serhs Campus Hotel

Vila Universitària (Campus UAB)

08193 – BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) Telf.: 93 580 83 53 - Fax: 93 580 89 78 Horari De 9 a 19 hores

A la butlleta d’inscripció hi consta tota la informació sobre els drets d’inscripció.

La nova legislació de l’aigua de consum humà

R.D. 140/2003

Interpretació i aplicació pràctica

CINQUENA JORNADA TÈCNICA

PER A LES

EMPRESES

I

SERVEIS D'AIGUA

DE

CATALUNYA

Bellaterra (Campus UAB)

29 de gener de 2004

Serhs Campus Hotel (Sala Lluís Vives)

COL·LABOREN ORGANITZA

Generalitat de Catalunya

Departament de Sanitat

i Seguretat Social

PATROCINEN Societat, 26. 08221 Terrassa Tf. 93 736 28 21-Fx 93 784 19 00 We b : h t t p : / / w w w. a s a c . e s e.mail: secretaria@asac.es

MAPA DE SITUACIÓ

Sortida Bellaterra A Sabadell, Terrassa, Manresa C-58 A Sabadell Ctra. de Sant Cugat a Sabadell A Tarragona i Lleida A Sant Cugat A-7 / B-30 N A Cerdanyola A Barcelona A Girona i França Plaça Cívica Sortida UAB Serhs Hotel Campus

(2)

Sol·licitud d’inscripció

Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

Nom i cognoms

Empresa/Entitat

Càrrec

Adreça

Població

D.P.

NIF

Telf. Fax e-mail

, a

de gener de 2004

Signatura

Forma de pagament

xec garantit

transferència al c/c

2100.0087.60.0200970952

(indicant el nom de la persona inscrita) gir postal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 i de la Llei 34/2002, ASAC informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta associació, amb la finalitat d’informar de les activitats que porta a terme. El SOTASIGNANT autoritza el seu tractament per als fins indicats i per tal de poder-li remetre per correu postal, electrònic i per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent, informació sobre els mateixos. El SOTASIGNANT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per correu electrònic a secretaria@asac.es, o bé a l’adreça postal C/ Societat 26, 08221, Terrassa. A aquests efectes El SOTASIGNANT comunica que la seva adreça de correu electrònic és la següent:

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Tarda

CINQUENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC - C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA – Telf. 937362834 - Fax 937841900 - e-mail: secretaria@asac.es

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Matí

Enguany, l’ASAC organitza la “

Cinquena Jornada Tècnica per a les empreses

i serveis d’aigua de Catalunya

” amb la finalitat d’aprofundir en un dels temes

més actuals per al sector, com és la nova legislació de l’aigua de consum humà.

L’entrada en vigor del nou R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen

els criteris

sanitaris de l’aigua de consum humà

, fruit de la transposició de la Directiva

europea 98/83/CE, i tenint en compte la Directiva 2000/60/CE, en la que

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, ha

suposat per al sector de l’abastament i distribució de l’aigua, un important canvi

en la política de gestió, des de

l’origen de l’aigua

, i per tant del

tractament

a

realitzar, passant per la

distribució

i

control

en els diferents punts de procés i

de lliurament al consumidor final.

L’objectiu de la jornada és donar una visió

global

dels aspectes esmentats, tant des del punt de vista dels abastaments

com des de les diferents administracions.

En el transcurs de les ponències, s’analitzaran la vessant teòrica

i,

especialment

, la

pràctica

del R.D. 140/2003, aprofundint en aquells apartats

de la normativa que presenten major dificultat d’implantació.

Presentació

Programa

9:30 h.

Presentació

, a càrrec del Sr. Antoni Piera i de Ciurana

President de l’ASAC

9:45 h.

Repercussió de la Directiva Marc en l’estat

en origen dels recursos d’aigua

Ponents

Sr. Ramon Arbós i Sans

, Director d’Explotació d’Aigües Ter Llobregat

Representant de l’Agència Catalana de l’Aigua

10:45 h. Pausa-cafè

11:15 h. El tractament de l’aigua

Ponents

Sr. Josep Lluís Armenter i Ferrando

, Director de Producció de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sra. Annabel Pedrol i Carol

, Cap de Secció de Sanejament Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

12:30 h. Les xarxes de distribució i resta d’instal·lacions

Ponents

Sra. M. Rosa Monterde i Martínez

, Cap del Servei de Sanitat Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

Sr. Ricard Tomàs i Puig

, Director d’Explotació d’Aigües de Manresa, SA.

14:00 h. Dinar de Treball

15:45 h. El control de la qualitat i analítiques de l’aigua.

El SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de

Consumo).

Ponents

Sra. Marta Brull i Fontserè,

Directora Tècnica de Laboratori de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.

Sra. Alba Pascual i Cardona,

responsable de la Secció de Programes Ambientals del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

17:00 h. Taula Rodona

Il·lm. Sr. Joan Alfons Albó i Albertí,

Alcalde de Sant Feliu de Guíxols i President de la Comissió de Salut Pública de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)

Sr. Lleonard Matia i Ribot,

Cap de Laboratori de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sr. Joan Morejón i Sancho,

Vocal de la Junta Directiva de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Representant del Departament de Sanitat

Representant de la Federació Catalana de Municipis (FCM)

Moderador:

Sr. Josep Mª Planas i Olivella,

Director d’Aigües de Castellbisbal, SA.

18:30 h. Cloenda

, a càrrec del/a Director/a General de Salut Pública

29 de gener de 2004

(3)

Quotes d’inscripció

· Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

· No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

La inscripció inclou els drets d’assistència, dinar de treball i cafès d’entreactes La butlleta d’inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa de l’abonament de les quotes, s’han de trametre a la Secretaria de l’ASAC abans del dia

27 de gener de 2004

.

INFORMACIÓ GENERAL I SECRETARIA

Per a qualsevol informació complementària podeu dirigir-vos a :

Secretaria de l’ASAC

C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA

Telf.: 937362834 - 937362821 Fax: 937841900

e-mail: secretaria@asac.es

Secretaria permanent durant les Jornades:

Adreça Serhs Campus Hotel

Vila Universitària (Campus UAB)

08193 – BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) Telf.: 93 580 83 53 - Fax: 93 580 89 78 Horari De 9 a 19 hores

A la butlleta d’inscripció hi consta tota la informació sobre els drets d’inscripció.

La nova legislació de l’aigua de consum humà

R.D. 140/2003

Interpretació i aplicació pràctica

CINQUENA JORNADA TÈCNICA

PER A LES

EMPRESES

I

SERVEIS D'AIGUA

DE

CATALUNYA

Bellaterra (Campus UAB)

29 de gener de 2004

Serhs Campus Hotel (Sala Lluís Vives)

COL·LABOREN ORGANITZA

Generalitat de Catalunya

Departament de Sanitat

i Seguretat Social

PATROCINEN Societat, 26. 08221 Terrassa Tf. 93 736 28 21-Fx 93 784 19 00 We b : h t t p : / / w w w. a s a c . e s e.mail: secretaria@asac.es

MAPA DE SITUACIÓ

Sortida Bellaterra A Sabadell, Terrassa, Manresa C-58 A Sabadell Ctra. de Sant Cugat a Sabadell A Tarragona i Lleida A Sant Cugat A-7 / B-30 N A Cerdanyola A Barcelona A Girona i França Plaça Cívica Sortida UAB Serhs Hotel Campus

(4)

Sol·licitud d’inscripció

Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

Nom i cognoms

Empresa/Entitat

Càrrec

Adreça

Població

D.P.

NIF

Telf. Fax e-mail

, a

de gener de 2004

Signatura

Forma de pagament

xec garantit

transferència al c/c

2100.0087.60.0200970952

(indicant el nom de la persona inscrita) gir postal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 i de la Llei 34/2002, ASAC informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta associació, amb la finalitat d’informar de les activitats que porta a terme. El SOTASIGNANT autoritza el seu tractament per als fins indicats i per tal de poder-li remetre per correu postal, electrònic i per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent, informació sobre els mateixos. El SOTASIGNANT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per correu electrònic a secretaria@asac.es, o bé a l’adreça postal C/ Societat 26, 08221, Terrassa. A aquests efectes El SOTASIGNANT comunica que la seva adreça de correu electrònic és la següent:

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Tarda

CINQUENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC - C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA – Telf. 937362834 - Fax 937841900 - e-mail: secretaria@asac.es

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Matí

Enguany, l’ASAC organitza la “

Cinquena Jornada Tècnica per a les empreses

i serveis d’aigua de Catalunya

” amb la finalitat d’aprofundir en un dels temes

més actuals per al sector, com és la nova legislació de l’aigua de consum humà.

L’entrada en vigor del nou R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen

els criteris

sanitaris de l’aigua de consum humà

, fruit de la transposició de la Directiva

europea 98/83/CE, i tenint en compte la Directiva 2000/60/CE, en la que

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, ha

suposat per al sector de l’abastament i distribució de l’aigua, un important canvi

en la política de gestió, des de

l’origen de l’aigua

, i per tant del

tractament

a

realitzar, passant per la

distribució

i

control

en els diferents punts de procés i

de lliurament al consumidor final.

L’objectiu de la jornada és donar una visió

global

dels aspectes esmentats, tant des del punt de vista dels abastaments

com des de les diferents administracions.

En el transcurs de les ponències, s’analitzaran la vessant teòrica

i,

especialment

, la

pràctica

del R.D. 140/2003, aprofundint en aquells apartats

de la normativa que presenten major dificultat d’implantació.

Presentació

Programa

9:30 h.

Presentació

, a càrrec del Sr. Antoni Piera i de Ciurana

President de l’ASAC

9:45 h.

Repercussió de la Directiva Marc en l’estat

en origen dels recursos d’aigua

Ponents

Sr. Ramon Arbós i Sans

, Director d’Explotació d’Aigües Ter Llobregat

Representant de l’Agència Catalana de l’Aigua

10:45 h. Pausa-cafè

11:15 h. El tractament de l’aigua

Ponents

Sr. Josep Lluís Armenter i Ferrando

, Director de Producció de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sra. Annabel Pedrol i Carol

, Cap de Secció de Sanejament Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

12:30 h. Les xarxes de distribució i resta d’instal·lacions

Ponents

Sra. M. Rosa Monterde i Martínez

, Cap del Servei de Sanitat Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

Sr. Ricard Tomàs i Puig

, Director d’Explotació d’Aigües de Manresa, SA.

14:00 h. Dinar de Treball

15:45 h. El control de la qualitat i analítiques de l’aigua.

El SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de

Consumo).

Ponents

Sra. Marta Brull i Fontserè,

Directora Tècnica de Laboratori de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.

Sra. Alba Pascual i Cardona,

responsable de la Secció de Programes Ambientals del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

17:00 h. Taula Rodona

Il·lm. Sr. Joan Alfons Albó i Albertí,

Alcalde de Sant Feliu de Guíxols i President de la Comissió de Salut Pública de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)

Sr. Lleonard Matia i Ribot,

Cap de Laboratori de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sr. Joan Morejón i Sancho,

Vocal de la Junta Directiva de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Representant del Departament de Sanitat

Representant de la Federació Catalana de Municipis (FCM)

Moderador:

Sr. Josep Mª Planas i Olivella,

Director d’Aigües de Castellbisbal, SA.

18:30 h. Cloenda

, a càrrec del/a Director/a General de Salut Pública

29 de gener de 2004

(5)

Sol·licitud d’inscripció

Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

Nom i cognoms

Empresa/Entitat

Càrrec

Adreça

Població

D.P.

NIF

Telf. Fax e-mail

, a

de gener de 2004

Signatura

Forma de pagament

xec garantit

transferència al c/c

2100.0087.60.0200970952

(indicant el nom de la persona inscrita) gir postal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 i de la Llei 34/2002, ASAC informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta associació, amb la finalitat d’informar de les activitats que porta a terme. El SOTASIGNANT autoritza el seu tractament per als fins indicats i per tal de poder-li remetre per correu postal, electrònic i per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent, informació sobre els mateixos. El SOTASIGNANT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per correu electrònic a secretaria@asac.es, o bé a l’adreça postal C/ Societat 26, 08221, Terrassa. A aquests efectes El SOTASIGNANT comunica que la seva adreça de correu electrònic és la següent:

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Tarda

CINQUENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC - C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA – Telf. 937362834 - Fax 937841900 - e-mail: secretaria@asac.es

JORNADA TÈCNICA SOBRE EL R.D. 140/2003

Matí

Enguany, l’ASAC organitza la “

Cinquena Jornada Tècnica per a les empreses

i serveis d’aigua de Catalunya

” amb la finalitat d’aprofundir en un dels temes

més actuals per al sector, com és la nova legislació de l’aigua de consum humà.

L’entrada en vigor del nou R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen

els criteris

sanitaris de l’aigua de consum humà

, fruit de la transposició de la Directiva

europea 98/83/CE, i tenint en compte la Directiva 2000/60/CE, en la que

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, ha

suposat per al sector de l’abastament i distribució de l’aigua, un important canvi

en la política de gestió, des de

l’origen de l’aigua

, i per tant del

tractament

a

realitzar, passant per la

distribució

i

control

en els diferents punts de procés i

de lliurament al consumidor final.

L’objectiu de la jornada és donar una visió

global

dels aspectes esmentats, tant des del punt de vista dels abastaments

com des de les diferents administracions.

En el transcurs de les ponències, s’analitzaran la vessant teòrica

i,

especialment

, la

pràctica

del R.D. 140/2003, aprofundint en aquells apartats

de la normativa que presenten major dificultat d’implantació.

Presentació

Programa

9:30 h.

Presentació

, a càrrec del Sr. Antoni Piera i de Ciurana

President de l’ASAC

9:45 h.

Repercussió de la Directiva Marc en l’estat

en origen dels recursos d’aigua

Ponents

Sr. Ramon Arbós i Sans

, Director d’Explotació d’Aigües Ter Llobregat

Representant de l’Agència Catalana de l’Aigua

10:45 h. Pausa-cafè

11:15 h. El tractament de l’aigua

Ponents

Sr. Josep Lluís Armenter i Ferrando

, Director de Producció de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sra. Annabel Pedrol i Carol

, Cap de Secció de Sanejament Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

12:30 h. Les xarxes de distribució i resta d’instal·lacions

Ponents

Sra. M. Rosa Monterde i Martínez

, Cap del Servei de Sanitat Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

Sr. Ricard Tomàs i Puig

, Director d’Explotació d’Aigües de Manresa, SA.

14:00 h. Dinar de Treball

15:45 h. El control de la qualitat i analítiques de l’aigua.

El SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de

Consumo).

Ponents

Sra. Marta Brull i Fontserè,

Directora Tècnica de Laboratori de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.

Sra. Alba Pascual i Cardona,

responsable de la Secció de Programes Ambientals del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

17:00 h. Taula Rodona

Il·lm. Sr. Joan Alfons Albó i Albertí,

Alcalde de Sant Feliu de Guíxols i President de la Comissió de Salut Pública de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)

Sr. Lleonard Matia i Ribot,

Cap de Laboratori de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.

Sr. Joan Morejón i Sancho,

Vocal de la Junta Directiva de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Representant del Departament de Sanitat

Representant de la Federació Catalana de Municipis (FCM)

Moderador:

Sr. Josep Mª Planas i Olivella,

Director d’Aigües de Castellbisbal, SA.

18:30 h. Cloenda

, a càrrec del/a Director/a General de Salut Pública

29 de gener de 2004

(6)

Quotes d’inscripció

· Associats a l’ASAC

100

+ 16% IVA per assistent

· No associats a l’ASAC

125

+ 16% IVA per assistent

La inscripció inclou els drets d’assistència, dinar de treball i cafès d’entreactes La butlleta d’inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa de l’abonament de les quotes, s’han de trametre a la Secretaria de l’ASAC abans del dia

27 de gener de 2004

.

INFORMACIÓ GENERAL I SECRETARIA

Per a qualsevol informació complementària podeu dirigir-vos a :

Secretaria de l’ASAC

C/ Societat, 26 - 08221 TERRASSA

Telf.: 937362834 - 937362821 Fax: 937841900

e-mail: secretaria@asac.es

Secretaria permanent durant les Jornades:

Adreça Serhs Campus Hotel

Vila Universitària (Campus UAB)

08193 – BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) Telf.: 93 580 83 53 - Fax: 93 580 89 78 Horari De 9 a 19 hores

A la butlleta d’inscripció hi consta tota la informació sobre els drets d’inscripció.

La nova legislació de l’aigua de consum humà

R.D. 140/2003

Interpretació i aplicació pràctica

CINQUENA JORNADA TÈCNICA

PER A LES

EMPRESES

I

SERVEIS D'AIGUA

DE

CATALUNYA

Bellaterra (Campus UAB)

29 de gener de 2004

Serhs Campus Hotel (Sala Lluís Vives)

COL·LABOREN ORGANITZA

Generalitat de Catalunya

Departament de Sanitat

i Seguretat Social

PATROCINEN Societat, 26. 08221 Terrassa Tf. 93 736 28 21-Fx 93 784 19 00 We b : h t t p : / / w w w. a s a c . e s e.mail: secretaria@asac.es

MAPA DE SITUACIÓ

Sortida Bellaterra A Sabadell, Terrassa, Manresa C-58 A Sabadell Ctra. de Sant Cugat a Sabadell A Tarragona i Lleida A Sant Cugat A-7 / B-30 N A Cerdanyola A Barcelona A Girona i França Plaça Cívica Sortida UAB Serhs Hotel Campus

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :