ORDENANÇA FISCAL NÚM.1. Reguladora de l Impost sobre Béns Immobles

Descargar (0)

Texto completo

(1)

ORDENANÇA FISCAL NÚM.1

Reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles

Art. 1r. Fonament legal :

La present Ordenança Fiscal s’estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació als 4.b) i 5.e.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest municipi, a l'Impost sobre Béns Immobles, previst en els articles del 61 al 78 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Art. 2n. Fet imposable :

1. Constitueix el fet imposable de l'impost:

a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana situats en aquest terme municipal, o

b) La titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície d'algun dels esmentats béns, o c) La titularitat d'una concessió administrativa sobre els esmentats béns, o

d) La titularitat d’una concessió administrativa per la gestió de serveis públics a la qual estiguin, afectats els esmentats béns.

2. Als efectes d'aquest impost tindran la consideració de béns immobles:

a) De naturalesa urbana: els que es descriuen a l’Article 62 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les altres construccions no qualificades expressament com de naturalesa rústica.

b) De naturalesa rústica:

a) Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbans de conformitat amb l'apartat a) anterior.

b) Les construccions de naturalesa rústica, s'entenen com a tals els edificis i les instal·lacions de caràcter agrari, que situats en els terrenys de naturalesa rústica, siguin indispensables pel desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals. Art. 3r. No subjecció :

No es consideraren construccions subjectes a aquest impost els rafals o els coberts de poca entitat utilitzats en explotacions agrícoles, ramaderes o forestals que reuneixin les característiques senyalades en l’últim paràgraf de l'Article 63 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; ni les obres i les millores incorporades i afectes als terrenys de naturalesa rústica, les quals formaran part indissociable del seu valor.

(2)

Art. 4t. subjectes passius :

1. Són subjectes passius de l’impost, les persones físiques; les jurídiques i els ens als quals es refereix l'Article 33 de la Llei General Tributària, propietàries de béns immobles que constitueixin el fet imposable de l'impost.

2. Llevat en els casos en què existeixi:

a) Un dret real d'usdefruit sobre béns immobles gravats. b) Un dret real de superfície sobre béns immobles gravats.

c) Una concessió administrativa sobre béns immobles gravats o sobre els serveis públics als quals es trobin afectats.

En aquests supòsits, el subjecte passiu de l’impost serà el titular del dret o de la concessió. Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions :

1. Estaran exempts els béns detallats en l'Article 63 de la Llei 51/2002 Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb els termes següents:

1.1 Resten exempts els immobles següents:

a) Els que siguin de propietat de l’Estat, de les Comunitat Autònomes o de les Entitats Locals que estiguin directament relacionats amb la seguretat ciutadana, serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat relacionats amb la Defensa Nacional. b) Els béns comunals i els cims veïnals de titularitat comú.

c) Els de l’Església Catòlica, en els termes establerts a l’acord entre l’Estat Espanyol y la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes previstos en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que estableix l’art. 16 de la Constitució

d) Els de la Creu Roja Espanyola.

e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut dels convenis internacionals en vigor i amb caràcter recíproc, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o a els seus organismes oficials.

f) La superfície dels cims poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o suro, sempre que la densitat de l’arbreda sigui la pròpia o normal de la seva espècie.

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis ubicats dins aquests terrenys, la funció dels quals sigui d’estacions, magatzems o qualssevol altre tipus de servei indispensable per a l’explotació de les esmentades línies. No obstant, no resten exempts, els establiments d’hosteleria, espectacle, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels treballadors, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils

1.2 Així mateix, resten exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat.

Aquesta exempció haurà d’ésser compensada per l’Administració competent.

b) Els expressament o individualment expressats monuments o jardins històrics d’interès cultural, mitjançant Reial Decret d’acord amb l’establert a l’art- 9 de la Llei 16/1985, de

(3)

25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el registre General a què fa referència l’article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei.

Aquesta exempció inclou qualsevol classe de bé urbà ubicat dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, exclusivament , a les reuneixin les condicions següents:

- En zones arqueològiques, les incloses com a objecte d’especial protecció en l’instrument de planejament urbanístic a què fa referència l’article 20 de la llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni Històric Espanyol.

- Als lloc i conjunts històrics, que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i restin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament pel Desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com objecte de protecció integral en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

c) La superfície dels cims on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbredes subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats des del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la sol·licitud.

1.3 Gaudiran d’exempció els béns següents:

- Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 4 €. - Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu la quota líquida corresponent a la totalitat dels béns rústics posseïts sigui inferior a 6 €.

2. Les noves construccions gaudiran d'una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost, durant el termini senyalat en el Article 74.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que ultrapassar els tres anys comptadors des de la data de començament de les obres d'urbanització i construcció.

3. La concessió i denegació d'exempcions o bonificacions correspon a l’òrgan competent de l'Ajuntament, previ informe del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.

4. L'efecte de la concessió de beneficis tributaris comença a partir del període impositiu següent al de la data de sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.

Art. 6è. Base imposable :

1. Està constituïda pel valor dels béns immobles.

2. Per a la determinació de la base imposable es prendrà com a valor dels béns immobles el seu valor cadastral.

3. El valor cadastral dels béns de naturalesa urbana i dels de naturalesa rústica és fixarà seguint els criteris i el procediment que es detalla en els Articles del 66 al 72 apartat 1) de, la disposició transitòria 2a de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les normes complementàries i reglamentàries que els desenvolupin.

(4)

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:

a) Pels béns de naturalesa urbana el 1,097 per 100.

b) Pels béns de naturalesa rústica el 0,900 per 100. Art. 8è. Quotes :

1. La quota serà el resultat d'aplicar a la base liquidable de l'impost el tipus de gravamen que correspongui segons la naturalesa del bé.

Art. 9è. Meritament:

L'impost es merita el primer dia del període impositiu. Art. 10è. Període impositiu:

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural.

2. Les variacions de tipus físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell en que tinguin lloc.

Art. 11è. Liquidació, recaptació i inspecció:

1. Correspon a l'ajuntament, sens perjudici de les delegacions que expressament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació provincial, la liquidació i la recaptació de l'impost.

2. La liquidació comprèn la determinació dels deutes tributaris i l’emissió dels documents de cobrament.

3. L'acte liquidatori serà aprovat per l’òrgan competent i la notificació als contribuents es portarà a terme de forma col·lectiva, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de l’ajuntament i , en el seu cas, de l’ens delegat.

4. Sens perjudici de les delegacions que pugui efectuar, correspon a l'ajuntament la recaptació voluntària i executiva de l'impost.

5. Correspon a l'ajuntament la resolució dels expedients d'ingressos indeguts.

6. La resolució dels recursos que s'interposin contra els actes esmentats en els apartats precedents d’aquest article, així com l'assistència i la informació al contribuent referida a aquestes matèries, correspon a l'ajuntament o a l'ens supramunicipal en qui les hagi delegat. 7. Sens perjudici de les fórmules de col·laboració que s’estableixen, la inspecció d'aquest impost es portarà a terme pels òrgans competents de l'Administració de l'Estat.

Art. 12è. Afecció de béns:

En els supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets a què es refereixen els articles 2n. i 4t, de la present Ordenança, els béns immobles objecte dels referits drets

(5)

quedaran afectes al pagament de la totalitat dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost, en els termes previstos en l'article 41 de la Llei General Tributària.

Art. 13è. Infraccions i sancions:

Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, les normes que regeixen, complementen i desenvolupen el present impost i l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1a. Respecte a l'aplicació transitòria en aquest impost de beneficis fiscals atorgats als impostos que substitueix, s'aplicarà el que estableixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria segona de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2a. Fins que no es procedeixi a la fixació dels valors cadastrals d’acord amb el que preveu l’art. 6è apartat 3 de la present ordenança, s'aplicarà el que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria 2a. de la Llei Reguladora.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació.

Aquesta ordenança ha estat modificada per acord de Ple de l’Ajuntament de Massanes de data 7 de novembre de 1991, havent estat suprimides les disposicions addicionals 3a. i 4a. Aquesta ordenança ha estat modificada per acord de Ple de l’Ajuntament de Massanes de data 13 de febrer de 2003 quedant definitivament aprovada en data 31 de març de 2003, havent-se modificat l’article 5è.

Aquesta ordenança ha estat modificada per acord de Ple de l’Ajuntament de Massanes de data 4 de novembre de 2004, quedant definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2004, havent-se modificat l’article 7è.

Recull les modificacions aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Massanes de data 31 d’octubre de 2013, quedant definitivament aprovada el dia 14 de desembre de 2013, entrarà en vigor en data 1 de gener de 2014.

Aquesta ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener del 2015 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Aquesta ordenança fiscal es va modificar en la sessió de Ple de data 06/11/2015 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener del 2016 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Massanes, 22 de desembre de 2015.

Joan Pou Lucea Joan Guitart Duran

Figure

Actualización...

Referencias