RESOLUCIÓ D ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ

Texto completo

(1)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 1-9 https://bop.diba.cat

A

1 de 9 Ajuntament de Barcelona

Gerència d’Ecologia Urbana

ANUNCI de resolució d’atorgament i denegació definitiu de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció del Programa Barcelona Escoles+Sostenibles 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona, per a l’any 2020

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l’article 43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, i de la base 12a de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles+ Sostenibles" publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de juny de 2017, i amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a l’anunci de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de juny de 2020, en les modalitats de la convocatòria per l’any 2020, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament i denegació definitiu, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ DEL PROGRAMA BARCELONA ESCOLES+SOSTENIBLES 2020-2023 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A L’ANY 2020

En ús de les facultats delegades, l’òrgan competent resol:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 12a de les bases reguladores de la Concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció del Programa “Barcelona Escoles + Sostenibles”, i la convocatòria aprovada per la Comissió de Govern en sessió de 18 de juny de 2020, les subvencions en les modalitats de projecte triennal, anual d’inici o millora, i anual de continuïtat a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1, condicionat, si escau, a la preceptiva presentació de documentació establerta en l’esmentat annex 1 i, tal com s’indica en l’annex, en aquelles subvencions que sigui procedent, atorgar-los un termini de 5 dies hàbils, a comptar des del següent dia de la publicació de la resolució, per a que presentin la documentació referenciada. Aquest atorgament quedarà condicionat a la preceptiva presentació d’aquesta documentació;

DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren;

NOTIFICAR als interessats l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 12a que regeix la present convocatòria de subvencions; ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte exhaureix la via administrativa i contra aquest es pot recórrer potestativament en reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la present resolució, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què es produeix l’acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient;

INFORMAR als interessats que un cop es tingui constància de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província es publicarà al web d’Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat/escolessostenibles

(2)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 2-9 https://bop.diba.cat

A

2 de 9

Annex 1. Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT

Aquesta relació s’ha ordenat per NIF

NIF

Nom

Denominació

Codi.

Subvenció

Num.

Expedient

Modalitat Puntuació

Total

Resolució

Import

proposat

Documentació

a aportar (*)

A08236390 ESCOLA VIROLAI (ESCOLA REINA ELISENDA VIROLAI)

Impulsem la sostenibilitat 20S06495-001 0000001389 A1 5,601 Aprovada 400,00

A08794240 LICEO CASTRO DE LA PEÑA S.A. Fent arrels 20S06597-001 0000001707 A1 7,051 Aprovada 500,00

A08946584 CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO Cuida't tu i cuida l'entorn 20S06987-001 0000002068 A1 5,201 Aprovada 500,00

B08352890 ESCOLES GRIMM S.L. Aprenent i transformant! 20S06030-001 0000000882 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

B08431637 COLEGIO ALFAGEME, SL Caminem junts cap a la

sostenibilitat

20S06483-001 0000001377 A1 6,300 Aprovada 500,00

B08439960 LICEO PALCAM SL Pla d'educació per a la

sostenibilidad

20S06029-001 0000000881 A1 6,751 Aprovada 500,00

B08802381 COLEGIO JOHN TALABOT SL Projecte ODS 20S06415-001 0000001262 A1 7,901 Aprovada 500,00

B58050345 COLEGIO DE ENSEÑANZA Y

READAPTACIÓN (ARCO VILLARROEL)

ECO_SINÈRGIA 20S06031-001 0000000883 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

B58050345 COLEGIO DE ENSEÑANZA Y

READAPTACIÓN (CEIR ARCO ARAGÓ)

Escoles + sostenibles 20-23

20S06991-001 0000002072 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

B58368192 KRINKE S.L. (ESC. MICKEY MOUSE) Un pas més enllà en el

sól del nostre jardí

20S06606-001 0000001724 A1 6,801 Aprovada 400,00

B61259024 DEF-ATEN LEXIA S.L. Zero Plàstics d'un sol ús 20S06990-001 0000002071 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

B63574305 CEE FASIA (FÂSIA SARRIÀ) La nostra alimentació:

sostenible, de proximitat, de temporada

20S06411-001 0000001258 A2 7,667 Aprovada 200,00

B66183815 PETITS BILINGUAL KINDER GARTEN ( LLI PETITS PAUPÍ)

Petits Paupí vol ser més sostenible

20S06469-001 0000001315 A1 7,200 Aprovada 500,00

B66183815 PETITS BILINGUAL KINDER GARTEN (LLI

PETITS)

Petits per un món i una escola sostenible

20S06496-001 0000001393 A1 6,101 Aprovada 500,00

B66948068 LLAR D'INFANTS LA NAU Un pati més verd 20S06983-001 0000002064 A1 7,790 Aprovada 500,00

F08529448 CENTRE ESPECIAL CARRILET, SCCL Carrilet+Sostenible 20S06413-001 0000001260 A2 7,000 Aprovada 200,00

F08592859 ESCOLA SOLC SCCL L'alumnat fa l'Escola +

Sostenible

20S06713-001 0000001833 A1 8,550 Aprovada 500,00

F58167677 ESCOLA GUINARDO SDAD COOP CATLNA

LT

Al Guinardó somriures de roba

20S06514-001 0000001497 A1 8,000 Aprovada 350,00

F60935517 GREVOL SCCL. Reduïm el paper de plata

als patis

20S06610-001 0000001741 A1 5,490 Aprovada 500,00

F66590258 NOU PATUFET S.C.C.L. La terra penja d'un fil

però encara hi som a temps

20S06718-001 0000001838 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

G08373037 OBRA BENEFICO SOCIAL NIÑO DE DIOS (ESC. NEN DÉU)

Projecte sostenible: hort urbà, reciclatge i embolcalls

20S06658-001 0000001785 A1 7,749 Aprovada 500,00

(3)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 3-9 https://bop.diba.cat

A

3 de 9 l'escola

G08501009 OBRA SOCIAL D'AJUDA AL DISMINUIT PS (ESC. GAVINA)

Millorem entre tots i totes l'hort i el pati

20S06163-001 0000001000 A2 6,667 Aprovada 200,00

G08501009 OBRA SOCIAL D'AJUDA AL DISMINUIT PS

(CEE SANTS INNOCENTS)

L'escola és vida 20S06656-001 0000001783 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

G08514978 CASA ASILO DE S.ANDRES DE PALOMAR

(COL.SAGRADA FAMILIA S.ANDREU)

Fem recerca i expliquem com millorar. Escoles + sostenibles

20S06992-001 0000002073 A1 5,600 Aprovada 500,00

G08752735 A.P.A.COL.LEGI PAIDEIA Hort escolar ecològic 20S06585-001 0000001690 A1 6,851 Aprovada 400,00

G08943086 INSTITUTO CULTURAL DEL CIC Pla de sostenibilitat CIC 20S06716-001 0000001836 A1 7,750 Aprovada 500,00

G58328097 FUNDACIÓ SANTA ANNA FUNDACIÓ

PRIVAD

Millorem l'hort de P4, els espais verds dels grans i la separació de residu

20S06400-001 0000001246 A1 7,101 Aprovada 500,00

G58403189 ASSOCIACIO CENTRE PEDRALBES L'hort i el compostador 20S06436-001 0000001285 A1 6,551 Aprovada 500,00

G59080705 ESCOLA L'HORITZO FUNDACIO PRIVADA HORITZÓ+SOSTENIBLE

2020-2021

20S06493-001 0000001387 A1 6,101 Aprovada 500,00 AEAT

G59803908 SCUOLA MATERNA PRIVATA ITALIANA Repensem espais, elements naturals dins l'aula

20S07245-001 0000002270 A1 6,852 Aprovada 500,00

G59986299 NEXE, FUNDACIO PRIVADA UN NOU INICI, UNA

NOVA OPORTUNITAT

20S06995-001 0000002076 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

G61114690 FUNDACIO PRIVADA ESCOLA

VICENCIANA(ESC.SAGRAT COR ALDANA)

Millora del pati 20S06446-001 0000001298 A1 5,701 Aprovada 500,00

G61114690 FUNDACIO PRIVADA ESCOLA VICENCIANA

(ESC. LABOURÉ)

El pati: un espai més verd i d'aprenentatge

20S06583-001 0000001688 A1 6,700 Aprovada 500,00

G61161642 FUNDACIO ANNA RAVELL Cap a una escola més

sostenible

20S06712-001 0000001832 A1 6,270 Aprovada 500,00

G62411624 FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

(COL.JESUÏTES SARRIÀ-S.IGNASI)

Creació de la comissió Sant Ignasi més verd

20S06470-001 0000001316 A1 7,351 Aprovada 500,00

G62411624 FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ (COL.

JESUÏTES EL CLOT)

Constituïm una comissió de sostenibilitat a l'escola

20S06617-001 0000001748 A1 7,501 Aprovada 500,00

G63612162 ASSOC.PEDAGÒGICA PARVULARI

MAGNÒLIA

HORT AL MAGNÒLIA 20S06173-001 0000001010 A2 7,000 Aprovada 200,00

G65058349 FEDAC - FUND EDUC. DOMINIQUES

ANUN.(FEDAC HORTA)

-Residus món + net 20S06465-001 0000001311 A1 6,451 Aprovada 500,00

G65058349 FEDAC - FUND EDUC. DOMINIQUES

ANUN.(FEDAC SANT ANDREU)

Una Escola sostenible comença per tu

20S06980-001 0000002061 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

G66348335 FUNDACIÓ JÚLIA CASTELLS (ESC. PETER

PAN)

Transformació del pati de primària

20S06174-001 0000001011 A1 5,000 Aprovada 500,00

G66914607 FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA

EDUCACIÓ (ESC. VEDRUNA IMMACULADA)

El nostre projecte és de tots

20S06490-001 0000001384 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

G83915934 FUNDACION OBRA SOCIAL Y CULTURAL

SOPEÑA BARCELONA

Millora en la convivència i la participació

20S06984-001 0000002065 A1 5,200 Aprovada 500,00

P0800078H IESM RUBIO I TUDURI Sostenibilitat en diversos

aspectes del nou edifici

(4)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 4-9 https://bop.diba.cat

A

4 de 9 P0800123B ESCOLA BRESSOL VALLDAURA Millorem el pati (Fase II) 20S07281-001 0000002302 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

P0800151C EBM CAN BACARDI D'arbre a paper 20S06443-001 0000001295 A1 5,200 Aprovada 500,00

P0800174E ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LONDRES Una escola més verda 20S06518-001 0000001501 A1 6,600 Aprovada 500,00

P0800275J ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COBI Traiem el màxim profit al

nostre jardí

20S07362-001 0000002432 A1 8,290 Aprovada 500,00

P0800281H EBM L'ALIANÇA El nostre camí a la

sostenibilitat

20S06515-001 0000001498 A1 6,860 Aprovada 500,00

P0800325C EBM PETIT UNIVERS El pati, un espai més del

dia a dia

20S07289-001 0000002331 A1 6,349 Aprovada 500,00

P0800365I EBM MORERA El nostre jardí i reciclem 20S07241-001 0000002266 A1 5,200 Aprovada 500,00

P5801920I E.M. CASAS Iniciem la transformació

del nostre pati

20S06466-001 0000001312 A1 7,780 Aprovada 500,00

P5801924A E.M.PAU VILA Els espais verds de

l'escola. Un món ple de vida

20S07371-001 0000002444 A1 6,651 Aprovada 500,00

P5801926F CEIP TRES PINS Aprenem a fer una

escola més sostenible

20S06586-001 0000001691 A1 6,490 Aprovada 500,00

P5801929J ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS Convivència, salut,

sostenibilitat a la nova escola

20S06183-001 0000001020 A1 5,751 Aprovada 400,00

P5890008E S.E.S.M. BOSC DE MONTJUIC Emprenta verda 20S06055-001 0000000906 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

P5890021H EBM LLAR D'INFANTS Tenim cura 20S06438-001 0000001290 A1 7,750 Aprovada 500,00

P5890039J ESCOLA BRESSOL LA MAR Espais naturals

compartits

20S06986-001 0000002067 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

P5890050G CEE MUNICIPAL VIL.LA JOANA Estació metereològica

2.0

20S06618-001 0000001749 A1 5,001 Aprovada 400,00

P5890054I CFPE PONT DEL DRAGO Projecte pati CEE Pont

del Dragó

20S06706-001 0000001826 A2 8,333 Aprovada 200,00

Q0801034J IES JOAN BROSSA L'Eskamot verd,

dinamitzador de la sostenibilitat de l'institut

20S06442-001 0000001294 A1 7,050 Aprovada 500,00 AEAT

Q0801124I CEIP FERRAN SUNYER Reduïm 20S07286-001 0000002326 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q0801168F I.E.S. VALL D'HEBRON Hort ecològic: nucli de la sostenibilitat al centre

20S06592-001 0000001699 A1 5,001 Aprovada 400,00

Q0801192F IESM ANNA GIRONELLA DE MUNDET Mundet, un exemple

d'economia circular

20S06404-001 0000001249 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q0801193D CEEM LA GINESTA Seguim caminant per a

una escola sostenible

20S06445-001 0000001297 A2 7,667 Aprovada 200,00

Q0801348D CEIP PERE IV Cap a una escola verda 20S06485-001 0000001379 A2 7,670 Aprovada 200,00

Q0801454J ESCOLA L'ARENAL DE LLEVANT Les 4 R de L'Arenal 20S06010-001 0000000863 A2 7,000 Aprovada 200,00

Q0801858B ESCOLA DELS ENCANTS Connexió amb la natura

en un curs d'incerteses

(5)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 5-9 https://bop.diba.cat

A

5 de 9 Q0802289I INSTITUT ESCOLA COVES D'EN CIMANY L'Institut Escola Coves

d'en Cimany avança en els ODS

20S06982-001 0000002063 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q0868023C COLEGIO PUBLICO PAU CASALS - HORTA El Pau Casals treballa en verd

20S06593-001 0000001701 A2 7,000 Aprovada 200,00

Q0868026F CEIP GENERAL PRIM (ESCOLA PRIM) Blau i verd 20S06711-001 0000001831 A1 7,171 Aprovada 500,00

Q0868028B ESCOLA POBLENOU Juguem un bon paper 20S07242-001 0000002267 A1 7,190 Aprovada 500,00

Q0868030H CEIP MONTSENY Educació a la Natura 20S06720-001 0000001840 A1 6,550 Aprovada 500,00

Q0868080C INSTITUT TERESA PÀMIES Aula oberta

mediambiental

20S06397-001 0000001243 A1 8,500 Aprovada 500,00

Q5850061B INSTITUT MONTSERRAT ROIG Estalvi energètic 20S06596-001 0000001706 A1 6,550 Aprovada 500,00

Q5855068B C P PARE POVEDA Pare Poveda escola

sostenible

20S06435-001 0000001284 A1 5,200 Aprovada 500,00

Q5855116I CEIP MALLORCA Redecorant Naturalment 20S06417-001 0000001264 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855124C IES RAMBLA PRIM Refugi bioclimàtic i per a la sostenibilitat urbana

20S06588-001 0000001694 A1 7,701 Aprovada 500,00

Q5855134B CEIP MIRALLETES A l'Escola Miralletes

seguim amb les tres "R"

20S07314-001 0000002361 A1 7,281 Aprovada 400,00

Q5855143C COL.LEGI PUBLIC ANTONI BRUSI Projecte verd Brus 20-21 20S06405-001 0000001250 A2 8,667 Aprovada 200,00

Q5855145H CEIP MOSSEN JACINT VERDAGUER Fem del pati un refugi

climàtic

20S07401-001 0000002474 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855157C C.P. JOAQUIM RUYRA Caminem cap a la

sostenibilitat!

20S07306-001 0000002347 A1 6,631 Aprovada 500,00

Q5855166D ÇEIP EL CARMEL Posem bonics els

nostres patis

20S06046-001 0000000898 A1 5,750 Aprovada 500,00

Q5855180E C.P. ELS HORTS Renaturalitzem l'escola

amb jardins verticals i transformem els patis

20S06491-001 0000001385 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855197I ESCOLA MOLÍ DE FINESTRELLES Millores al pati: Hort vertical

20S06398-001 0000001244 A1 6,650 Aprovada 500,00

Q5855200A CEIP DIPUTACIO Com podem fer de la

nostra escola i entorn un espai més sostenible?

20S06719-001 0000001839 A1 6,650 Aprovada 500,00

Q5855204C C.P. BOGATELL Un món sense plàstics 20S07277-001 0000002298 A1 7,349 Aprovada 500,00

Q5855206H C.P. CATALONIA CUIDEM EL PLANETA

DES DEL CATALONIA

20S06396-001 0000001242 A1 5,101 Aprovada 500,00

Q5855251D CEIP L'ARC DE SANT MARTÍ Reutilització i consum

responsable

20S06422-001 0000001269 A1 6,320 Aprovada 400,00

Q5855270D C.P. TOMAS MORO Fem escola 20S07063-001 0000002121 A1 5,302 Aprovada 500,00

Q5855271B CEIP TIMBALER DEL BRUC Pensem en futur:

millorem la nostra qualitat de vida

20S06421-001 0000001268 A1 7,051 Aprovada 500,00

(6)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 6-9 https://bop.diba.cat

A

6 de 9

Q5855287H C.P. MILA I FONTANALS Vida i llavor 20S06048-001 0000000900 A1 7,601 Aprovada 500,00

Q5855288F C.P. BRASIL Fem collita al Brasil 20S06433-001 0000001282 A2 5,667 Aprovada 200,00

Q5855310H ESCOLA JAUME I Arrels. Ser cos, ser

natura, ser espai, fer comunitat

20S06621-001 0000001752 A1 6,401 Aprovada 500,00

Q5855312D CP PRACTIQUES N 2 Un pati ple de

possibilitats

20S05987-001 0000000842 A2 7,330 Aprovada 200,00

Q5855411D COL.LEGI PUBLIC RIUS I TAULET A l'ombra del refugi 20S07001-001 0000002082 A1 5,202 Aprovada 500,00

Q5855425D INSTITUT EMPERADOR CARLES Erraquerra 20S06489-001 0000001383 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855481G CP RAMON CASAS Viure la natura a l'escola 20S06032-001 0000000884 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855492D CEIP SPLAI Entre tots millorem

l'entorn escolar

20S06989-001 0000002070 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855510C C.P.LA FARIGOLA DE VALLCARCA Definint Espais 20S07367-001 0000002440 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855548C INST. BATX. INFANTA ISABEL D'ARAGO IIIA-Estalviem aigua 20S06979-001 0000002060 A1 5,006 Aprovada 400,00

Q5855576D I.B. PABLO RUIZ PICASSO Un planeta verd, un

Picasso verd

20S06492-001 0000001386 A1 5,950 Aprovada 500,00

Q5855691A ESCOLA LA PAU La Pau en verd 20S06440-001 0000001292 A1 7,880 Aprovada 500,00

Q5855714A I.B. MENENDEZ PELAYO Impulsem la sostenibilitat al MYP

20S07447-001 0000002540 A1 7,802 Aprovada 500,00

Q5855716F CEIP ACÀCIES ECO-ACÀCIES 20S07567-001 0000002659 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855752A IES BARRI BESÒS El Besòs més sostenible 20S07284-001 0000002307 A2 7,670 Aprovada 200,00

Q5855766A I.B. JAUME BALMES Escoles Sostenibles al

currículum

20S06988-001 0000002069 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855821D C.P.MAESTRO MORERA Escola pel bosc 20S06511-001 0000001494 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855840D CEIP LA MUNTANYETA Espai Natura 20S06049-001 0000000901 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855858F C.P. ALEXANDRE GALI Fem l'escola més

S.O.S.tenible

20S06619-001 0000001750 B1 1,000 Aprovada 1.800,00 AEAT

Q5855944D CP ENRIC GRANADOS Una escola més verda i

sostenible

20S06033-001 0000000885 A2 6,667 Aprovada 200,00

Q5855963D COL.PUBLICO VICTOR CATALA Tothom a punt 20S06517-001 0000001500 A1 7,901 Aprovada 500,00

Q5855978B CEIP MERCE RODOREDA Prosperem junts - Escola + sostenible

20S06714-001 0000001834 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

Q5855990G IES VERDAGUER Respirem junts!

L'aportació en sostenibilitat de la nostra

escola

20S06591-001 0000001697 A1 7,801 Aprovada 500,00

Q5856006A C.P. MESTRE GIBERT I CAMINS Fer visible curricularment l'Agenda 21 Escolar

20S06165-001 0000001002 A1 6,901 Aprovada 500,00

Q5856039B CEE JOSEP PLA Reciclem i plantem 20S05986-001 0000000841 A1 5,101 Aprovada 500,00

(7)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 7-9 https://bop.diba.cat

A

7 de 9 Preparem un altre espai

més assolejat

Q5856099F CEIP CAVALL BERNAT Hort d'En Bernat 20S06468-001 0000001314 A2 7,000 Aprovada 200,00

Q5856146E ESCOLA TABER Reciclatge, hort i

enjardinament

20S06416-001 0000001263 A1 7,300 Aprovada 500,00

Q5856152C CEIP ORLANDAI Subvenció projecte

escoles+sostenibles

20S06978-001 0000002059 A1 8,749 Aprovada 500,00

Q5856158J C.P. PAU CASALS-GRACIA Embolcalls sostenibles 20S07335-001 0000002410 A2 6,670 Aprovada 200,00

Q5856159H ESCOLA BALOO L'entorn com espai

educatiu

20S06717-001 0000001837 A1 5,000 Aprovada 400,00

Q5856166C ESCOLA POMPEU FABRA Un pati de tothom per a

tothom

20S06414-001 0000001261 A1 6,150 Aprovada 400,00

Q5856175D CEIP NABI El sol, la nostra energia 20S06594-001 0000001702 A1 5,200 Aprovada 500,00

Q5856213C CEIP PIT-ROIG El temps d'esbarjo, és un

temps educatiu

20S06487-001 0000001381 A1 6,650 Aprovada 500,00

Q5856216F CEIP TURO DEL CARGOL Pensa en verd 20S06412-001 0000001259 A1 6,552 Aprovada 500,00

Q5856272I C.P. PROVENÇALS Millorem els patis 20S07290-001 0000002333 A1 5,000 Aprovada 400,00

Q5856285A IES DOCTOR PUIGVERT Puigvert Sostenible 20S06997-001 0000002078 A1 5,901 Aprovada 500,00

Q5856286I IES JOSEP PLA Treballem l'hort: pel medi

ambient, per la salut i per la felicitat

20S06704-001 0000001824 A1 7,550 Aprovada 500,00

Q5856289C C.P. CARLIT Els patis que volem 20S06513-001 0000001496 A2 10,000 Aprovada 200,00

Q5856290A C.P. ANTONI BALMANYA DE BARCELONA C Sostenibilitat a l'Escola Antoni Balmanya

20S06993-001 0000002074 A2 7,333 Aprovada 200,00

Q5856291I INSTITUT ICARIA DE BARCELONA Icaria+S 20S06595-001 0000001705 A1 5,550 Aprovada 500,00

Q5856292G C.P. ESCOLA ITACA Itaca + Sostenible 20S06488-001 0000001382 A1 8,420 Aprovada 500,00

Q5856364D INST. MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA A la recerca d'un Carrasco més sostenible

20S06715-001 0000001835 A2 10,000 Aprovada 200,00

Q5856366I CP DOVELLA CCT Dovella sostenible 20S07366-001 0000002439 A1 7,560 Aprovada 500,00

Q5856385I CEIP AURO Projecte de continuïtat

Escola Auró

20S07308-001 0000002351 A1 8,250 Aprovada 500,00

Q5856403J JOAN FUSTER Fem el Fuster Sostenible 20S07002-001 0000002083 A1 5,201 Aprovada 500,00

R0800055F CONGREG.HERMANOS ESC.CRISTIANAS-DTO(ESC. LA SALLE BONANOVA)

Fem camí per una escola més sostenible

20S06463-001 0000001309 A1 6,150 Aprovada 500,00

R0800367E CASA COLEGIO REGINA CARMELI

HERMANA

Endinsem-nos en la sostenibilitat

20S06607-001 0000001725 A1 8,001 Aprovada 500,00 AEAT

R0800582I ESCOLA PIA DE SARRIA Summem sosteniblilitat i participació

20S06484-001 0000001378 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

R0800710F MARE DEL DIVÍ PASTOR Siguem bondadosos amb

el nostre entorn!

20S07369-001 0000002442 A1 7,100 Aprovada 500,00

R0800785H COLEGIO PADRE DAMIAN SSCC BUSQUEM UN FUTUR

SENSE PLÀSTIC

(8)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 8-9 https://bop.diba.cat

A

8 de 9 R0800929B MADRES CONCEPCIONISTAS DE LA ENSEÑ.

Projecte ECO TEAM 20S06394-001 0000001241 A1 5,350 Aprovada 400,00

R0800966D ESCOLA SANTA MARIA DELS APÒSTOLS In the way to a Green

Shool

20S06464-001 0000001310 A1 6,961 Aprovada 500,00

R0800996A CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

INMA (COL. CLARET)

Pas a pas cap a la sostenibilitat

20S06486-001 0000001380 A1 8,101 Aprovada 400,00

R0800997I ESCOLA SANT FRANCESC D'ASSÍS Apropa't 20S06051-001 0000000903 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

R0800998G COLEGIO ASUNCION DE NUESTRA

SEÑORA

Tres "R"Franciscanes Poblenou

20S06160-001 0000000997 A1 8,341 Aprovada 500,00

R0801039I COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (ESC.

SAGRAT COR RIBES)

Posa't les piles 20S07285-001 0000002308 A2 10,000 Aprovada 200,00

R2802442J FUND. EDUCAT.FRANCISCANAS ANA

MOGAS (ESCOLA VALLDAURA)

El Valldaura amb el canvi 20S06616-001 0000001747 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

R2802574J FUNDACIÓ EDUCATIVA SOFIA BARAT -

ESCOLA SAGRAT COR BESÒS

Projecte "Menjar bé i aprendre a viure feliços."

20S06655-001 0000001782 A1 6,770 Aprovada 500,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS (ESC.

BON PASTOR)

L'Eskamot verd presenta: Reutilitzem?

20S07170-001 0000002202 A1 6,150 Aprovada 500,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS

(ESC.APRENENTS S.GENÍS DELS AGUDELLS)

CANVIEM DINS PER CANVIAR FORA

20S07363-001 0000002433 A1 5,851 Aprovada 500,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS (ESC. L'ESPERANÇA)

Continuem reduint el consum i el soroll

20S07368-001 0000002441 A1 5,301 Aprovada 500,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS (ESC.

STA. TERESA DE LISIEUX)

L'Energia a l'escola. El seu gestionament, despesa i estalvi

20S07393-001 0000002466 A2 10,000 Aprovada 200,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS (ESC.SANTÍSSIMA TRINITAT)

Eduquem en la cura i respecte al medi ambient

20S07394-001 0000002467 A1 5,700 Aprovada 500,00

R5800339C FUNDACIO ESCOLES PARROQUIALS

(ESC.NTRA.SRA. DE MONTSERRAT)

Recuperem l'entorn verd, millorem el treball amb la fauna i el canvi climàt

20S07446-001 0000002537 A1 8,500 Aprovada 500,00

R5800362E ESCOLA PIA LUZ CASANOVA Hort urbà i

malbaratament

20S06609-001 0000001740 B1 1,000 Aprovada 1.800,00

R5800396C AGRUPACIÓ CULTURAL I SOCIAL (ACIS) Observem i mesurem el

nostre medi ambient: del local al global!

20S06447-001 0000001299 A1 7,101 Aprovada 500,00

R5800435I COLEGIO SAN GABRIEL DE BARCELONA Una escola pel desenvolupament

sostenible

20S06432-001 0000001281 A1 7,650 Aprovada 500,00

R5800584D ESCOLA MARE DE DÉU DEL COLL Transformem els patis en

nous espais d'aprenentatge

20S06611-001 0000001742 A1 6,750 Aprovada 500,00

R5800692E ESCOLA MARE DE DEU DE LA SOLETAT Millora del jardí de l'escola i iniciació al compostatge

20S06994-001 0000002075 A1 5,001 Aprovada 400,00

S0800004D CEIP VILA OLIMPICA Cuidem el nostre entorn. Som un Refugi Climàtic

(9)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2021 CVE 2020039779 Pàg. 9-9 https://bop.diba.cat

A

9 de 9

S0800007G CEIP MEDITERRÀNIA Reciclem a l'escola 20S07243-001 0000002268 A1 5,551 Aprovada 500,00

S0800445I IES FRONT MARITIM RECIMASC!!! 20S06441-001 0000001293 A1 6,860 Aprovada 500,00

S0800570D INSTITUT VILADOMAT Xarxes en verd 20S06449-001 0000001301 A1 6,452 Aprovada 500,00

S0800582I ESCOLA ANGLESOLA Engeguem un hort a

l'escola

20S06657-001 0000001784 A1 6,700 Aprovada 500,00 AEAT

S0800585B ESCOLA 9 GRAONS El pati que volem: pugem

un nou graó

20S07319-001 0000002379 A1 6,801 Aprovada 500,00

S0800591J INSTITUT ESCOLA TRINITAT NOVA Reduint els residus

aTrinitat Nova

20S06516-001 0000001499 A1 6,851 Aprovada 500,00 AEAT

S0800592H INSTITUT-ESCOLA EL TIL·LER Un pati viu 20S06613-001 0000001744 A1 6,330 Aprovada 500,00

S0800606F INSTITUT 22 @ ReaprofitaR 20S06403-001 0000001248 A1 8,911 Aprovada 400,00

S0800607D ESCOLA AUDITORI RECICLETS I

OMBRATGE A L'ESCOLA AUDITORI

20S06444-001 0000001296 A1 7,581 Aprovada 500,00

S0800609J INSTITUT ESCOLA ARTS L'hort del pagès i la seva evolució

20S06448-001 0000001300 A1 6,020 Aprovada 500,00

S0800631D INSTITUT SAGRERA SANT ANDREU Pendent de decidir amb

l'alumnat

20S07000-001 0000002081 A1 6,951 Aprovada 500,00

S0800635E INSTITUT VAPOR DE FIL Vapor del Fil Sostenible 20S06985-001 0000002066 A1 8,350 Aprovada 500,00

S0800639G INSTITUT ESCOLA PLAÇA COMAS Fem compost! 20S07305-001 0000002346 A1 8,001 Aprovada 500,00

(*) En compliment de la Base 14ª de les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'acció de Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles" (BOPB,

6 de juny de 2017), ES CONDICIONA L’ATORGAMENT DEFINITIU DE LA SUBVENCIÓ a la presentació de la documentació definitiva i vigent requerida en publicació de data

15-12-2020, d’acord els terminis regulats a l’art. 73 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i

inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

La documentació a aportar s’ha codificat amb la següent llegenda:

AEAT - Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d’Administració Tributària

Annex 2. Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT

Aquesta relació s’ha ordenat per NIF

NIF

Nom

Denominació

Codi

Subvenció

Num.

Expedient

Modalitat

Motiu denegació

Q5855831C IES FORT PIUS Fort Pius: Segur i Sostenible 20S06996-001 0000002077 A1 PER NO HAVER ESMENAT LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Barcelona, 30 / 12 / 2020

La secretària delegada, p. d 3.12.2019, Sílvia Ruiz de Valdivia Martin

Figure

Actualización...

Related subjects :