D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Sitio Web:

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

PAGINA 1 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

C

C

O

O

N

N

F

F

I

I

G

G

U

U

R

R

A

A

C

C

I

I

Ó

Ó

N

N

D

D

E

E

I

I

P

P

P

P

Ú

Ú

B

B

L

L

I

I

C

C

A

A

D

D

I

I

N

N

A

A

M

M

I

I

C

C

A

A

U

U

T

T

I

I

L

L

I

I

Z

Z

A

A

N

N

D

D

O

O

U

U

N

N

S

S

E

E

R

R

V

V

I

I

C

C

I

I

O

O

D

D

Y

Y

N

N

D

D

N

N

S

S

R

R

O

O

U

U

T

T

E

E

R

R

D

D

I

I

R

R

-

-

3

3

0

0

0

0

(2)

PAGINA 2 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

C

CO

ON

NT

TE

EN

NI

I

DO

D

O

D

D

E

E

LA

L

A

G

GU

ÍA

A

V

V

e

e

r

r

i

i

f

f

i

i

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

a

a

I

I

P

P

d

d

e

e

l

l

c

c

o

o

m

m

p

p

u

u

t

t

a

a

d

d

o

o

r

r

3

3

I

I

n

n

g

g

r

r

e

e

s

s

o

o

a

a

l

l

a

a

p

p

á

á

g

g

i

i

n

n

a

a

d

d

e

e

c

c

o

o

n

n

f

f

i

i

g

g

u

u

r

r

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

R

R

o

o

u

u

t

t

e

e

r

r

6

6

C

C

o

o

n

n

f

f

i

i

g

g

u

u

r

r

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

a

a

I

I

P

P

P

P

u

u

b

b

l

l

i

i

c

c

a

a

D

D

i

i

n

n

á

á

m

m

i

i

c

c

a

a

7

7

C

C

r

r

e

e

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

u

u

n

n

a

a

c

c

u

u

e

e

n

n

t

t

a

a

e

e

n

n

D

D

Y

Y

N

N

D

D

N

N

S

S

.

.

C

C

O

O

M

M

9

9

C

C

o

o

n

n

f

f

i

i

g

g

u

u

r

r

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

a

a

c

c

u

u

e

e

n

n

t

t

a

a

D

D

Y

Y

N

N

D

D

N

N

S

S

e

e

n

n

e

e

l

l

R

R

o

o

u

u

t

t

e

e

r

r

1

1

4

4

(3)

PAGINA 3 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

C

CO

ON

NF

FI

I

GU

G

UR

RA

AC

CI

I

ON

O

N

D

D

E

E

I

IP

P

P

ÚB

B

LI

L

IC

CA

A

DI

D

I

NA

N

AM

MI

IC

CA

A

CO

C

O

N

N

D

DY

Y

N

N

D

D

NS

N

S

1 1)) CCooneneccttee ssuu RRooututeerr aa llaa ttoommaa ddee ccoorrrriieennttee ccoonn eell aaddaappttaaddoorr qquuee ttrraaee iinncclluuiiddoo.. 2 2)) CCooneneccttee unun cacabbllee dede reredd RJRJ--4455 ddeessddee susu PPCC hhaassttaa ssuu RoRouutteerr enen uunnaa dde elalass pupuererttaass L LAANN.. 3 3)) CCooneneccttee unun cacabblele dede reredd RJRJ--4455 dedessddee susu momoddeemm dde einintteerrnneett hhasasttaa lala pupuererttaa WAWANN d dee ssuu RRoouutteerr,, ccoommo o ssee mmuueessttrraa eenn llaa ssiigguuieiennttee iimmaaggenen.. P PAASSOO NNOO.. 11 VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA IIPP DDEELL CCOOMMPPUUTTAADDOORR DDOONNDDEE SSEE HHAARRÁÁ LLAA C COONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN D Dee uunn cclliicc eenn iinniicciioo ee iinnggrreessee aall ppaanneell ddee ccoonntrtrool.l.

Cable re red conectado al puerto INTERNET o puerto WAN Cable de red conectado a

(4)

PAGINA 4 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon D Doobblele cclliicc enen COCONNFFIIGGUURRAACCIIOONNEESS DDEE REREDD ((ppaarraa WiWinnddoowwss XPXP)) o o CECENNTTRROO DDEE REREDDEESS C COOMMPPAARRTTIIDDAASS,, AADDMMININIISSTTRRAARR CCOONNEEXXIOIONNEESS DDEE RREEDD ((ppaarraa WWiinnddoowsws VViissttaa)).. C Clliicc ddeerreecchhoo eenn CCOONNEEXXIIÓÓNNDDEEÁÁRREEAALLOOCCAALL ee iinngrgreessee aa PPRROOPPIIEEDDAADDEESS..

(5)

PAGINA 5 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon D Doobblele cclliicc eenn PPRROOTTOOCCOOLLOOIINNTTEERRNNEETTTTCCPP//IIPPooPPRROOTTOOCCOOLLOOIINNTTEERRNNEETTTTPPCC//IIPPVVEERR..44 S Seelleecccciioonene OOBBTTEENNEERRUUNNAADDIIRREECCCCIIOONNIIPPAAUUTTOOMMAATTIICCAAMMEENNTTEE yyOOBBTTEENNEERRLLAADDIIRREECCCCIIOONN D DEELLSSEERRVVIIDDOORRDDNNSSAAUUTTOOMMAATTIICCAAMMEENNTTEEYY gguuaarrdde e ccaammbbiiooss eenn ttoodadass llaass vveennttaannaass.. S SiirreeaalliizzooccaammbbiioosseennllaaddiirreecccciióónnIIPP,,rreeiinniicciieessuuccoommppuuttaaddoorryyssiiggaaccoonnllaaccoonnffiigguurraacciióónn..

(6)

PAGINA 6 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

P PAASSOONNOO..22IINNGGRREESSOOAALLAAPPÁÁGGIINNAADDEECCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNNDDEELLRROOUUTTEERR A Abbrraa elel nnavaveeggaaddoorr dede inintteerrnneett ddee ssuu pprereffeerreenncciiaa y y eessccrriibbaa enen lala babarrrraa dede ddiirreecccciioonneses lala d diirreecccciióónn IIPP: :119922..116688..00..11 qquuee eess eell llaa qquuee eell eeqquiuippo o ttrraaee dde e ffáábbrriiccaa.. N NOOTTAA::SSiieessttaaddiirreecccciióónnyyaaffuueemmooddiiffiiccaaddaa,,eessccrriibbaallaannuueevvaaddiirreecccciióónnIIPPqquueeuusstteeddlleeaassiiggnnooaassuuRRoouutteerrppaarraa p pooddeerriinnggrreessaarraallaappáággiinnaaddeeccoonnffiigguurraacciióónn.. L Lee aappaarreecceerráá llaa ppaannttaallllaa ddee LLOOGG IINN.. E Essttaa eess uunana ppaannttaallllaa ddee aauutteennttiifficicaacciióónn, , ccoololoqquuee lloos s ssiigguuiieenntteess ddaattooss:: N Noommbbrreeddeeuussuuaarriioo:: aaddmmiinn ((mmiinnúússccuullaass)) C Coonnttrraasseeññaa:: ((ddejejee eell eessppaacciioo eenn bbllaanncoco) ) L Luueeggoo ddee uunn cclliicc eenn eell bbototóón nLLooggIInn N Noottaa::ssiieelluussuuaarriiooyyllaaccoonnttrraasseeññaayyaaffuueerroonnmmooddiiffiiccaaddooss,,ddeebbeeiinnggrreessaarreenneessttaavveennttaannaa,,lloossnnuueevvoossddaattooss,, p paarraappooddeerriinnggrreessaarraallaaccoonnffiigguurraacciióónn..

(7)

PAGINA 7 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

S Siillooggrrooiinnggrreessaarraallaappáággiinnaaddeeccoonnffiigguurraacciióónn,,oommiittaaeesstteeppaassoo:: S Sii ddesesppuuésés dede vavarriiooss inintteenntotoss nnoo lologgrraa iningrgreessaarr aa llaa ppáággiinna a ddee ccoonnffiigguurraacciióónn,, lolo mámáss p prroobababbllee eess ququee llaa ccoonnttrraasseeññaa hhayayaa sisiddo o ccaammbbiaiadda,a, sisi nno orereccuuererddaa cucuaall eses o o ssiimmpplelemmeenntete n noo lloo sasabbee,, dedebbee reresseetteeaarr elel RoRouutteerr ppaarraa qquue evuvueellvvaa a avavalloorreess ddee ffábábrriiccaa yy popodederr ininggrreessaarr s siinn uunana ccoonnttrraasseeññaa.. N NOOTTAA::eenneellmmoommeennttooddeerreesseetteeaarr,,sseeppeerrddeerráánnttooddoosslloossccaammbbiioossqquueetteennggaaeenneellRRoouutteerryyddeebbeerráá r reeccoonnffiigguurraarrttooddooddeennuueevvoo.. P PRROOCCEESSOO DDEE RREESSEETTEEOO:: E Enn llaa paparrttee dede atatrrááss ddeell ddiissppososiittiivvoo hahayy unun bbototóón ndede RERESSEETT,, elel ccuuaall dedebbee pprreessiioonnaarr hahassttaa q quuee vveeaa ququee ssee apapaagguuenen totoddasas llaass lulucceess dedell ffrreennttee y y lluueeggo osisinn ddejejaarr dede prpreessiioonnarar eell bbototóón,n, q quuíítteellee eell cacabblele ddee cocorrrriieenntete,, dedessppuuééss yaya ppuueeddee ddejejaarr dede prpreessiioonnarar elel bobotótónn ddee reresseett y y v voollvveerr aa ccoonneeccttaarr eell ddiissppoossiittiivvoo aa llaa ccoorrrriieennttee.. N NOOTTAA::DDeessppuuééssddeerreeaalliizzaaddooeellRReesseetteeoovvuueellvvaaaalloossppaassoossddeeccoonnffiigguurraacciióónnddeettaallllaaddoosseennllaappaaggiinnaa66.. P PAASSOONNOO..33CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNNDDEELLAAIIPPDDIINNAAMMIICCAA D Deennttrroo ddee llaa ppágágiinnaa dde e ccoonfnfigiguuraracciióónn,, eelliijjaa llaa ooppcciióónn y y ddee uun n cclliicc eenn eell bboottóónn MMAANNUUAALLIINNTTEERRNNEETTCCOONNEECCTTIIOONNSSEETTUUPP

(8)

PAGINA 8 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon L Luueeggoo ddeebbee sseelleecccciioonnaarr eell ttiippo o dde e ccoonneexxiióón n aa iinnteterrnneett qquuee llee bbrriinnddaa ssuu pprrooveveeeddoor r ddee s seerrvviicciioo ddee iinntteerrnneett ((ISISPP)),, ppaarraa eessttee eejjeemmpplloo sseelleecccciioonene llaa ooppcciióónnDDYYNNAAMMIICCIIPP((DDHHCCPP)). . . . L Luueeggoo ddee uunn cclliicc eenn eell bbototóón n yy sseelleecccciioonnee eell bboottóónnSSAAVVEE S SEETTTTIINNGGSS, , yy ssuu RRoouutteerr eessttaarráá lliissttoo ppaarraa eennttrreeggararllee sseeññaall ddee iinntteerrnnetet..

(9)

PAGINA 9 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

P

PAASSOONNOO..44CCRREEAACCIIÓÓNNDDEECCUUEENNTTAAEENNDDYYNNDDNNSS

1. Ingrese a la página http://www.dyndns.org y seleccione la opción SERVICES / DYNAMIC

DNS.

2. Seleccione MANAGE HOST.

(10)

PAGINA 10 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

4. Llene todos los campos que se le solicitan y al final presione el botón Create

Account.

(11)

PAGINA 11 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

5. En la cuenta de E-mail registrada se encontrará un mensaje de DynDns en el cual traerá

un link para la configuración del DynDNS. De un click en y lo llevara de nuevo a la página web.

6. Volverá a la página http://www.dyndns.com en el cual deberá de elegir la opción de

(12)

PAGINA 12 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

7. Seleccione la opción MANAGE HOSTS.

8. Seleccione ADD NEW HOSTNAME.

9. a) En el campo HOSTNAME coloque el nombre de host que identificara su acceso

internet.

b) Seleccione en Service Type la opción HOST WITH IP ADDRESS.

c) En IP ADDRESS coloque la dirección que aparece en USE AUTO DETECTED IP.

D) Presione la opción de CREATE HOST.

a)

b)

c)

(13)

PAGINA 13 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

10. El sistema le indicara que la cuenta fue creada, de un click en NEXT.

11. Active el servicio dando un click en la opción ACTIVATE SERVICES.

A

Ahhoorraa eell sseerrvviicciioo yyaa eessttaa aaccttiivvaaddoo yy lliissttoo ppaarraa sseerr uusasaddoo,, ppaarraa vveerriiffiiccaarrlloo hhagaga a uunn ppiinng g hhaacciiaa s

(14)

PAGINA 14 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

P PAASSOONNOO..55CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNNDDEELLAACCUUEENNTTAADDYYNNDDNNSSEENNSSUURROOUUTTEERRDDIIRR I Innggreressee aa TTOOOOLLSS((oommaaiinntteenneennccee))//DDYYNNAAMMIICCDDNNSS((ooDDDDNNSSsseettttiinngg)) yy ccoonnffiigguurree llaass s siigguuiieenntteess ooppcciioonneses:: E ENNAABBLLEE DDYYNNAAMMIICC DDNNSS:: ((hhaabbiillíítteelloo)).. S SEERRVVEERR AADDDDRREESSSS:: ((iinnggrreesseeeellnnoommbbrreeddeellhhoossttqquueeccrreeooeennDDYYNNDDNNSS..ccoomm)) U USSEERRNNAAMMEE OORR KKEEYY:: ((iinnggrreesseeeelluusseerrnnaammeeccrreeaaddooeennDDYYNNDDNNSS..CCOOMM)) P PAASSSSWWOORRDD KKEEYY:: ((iinnggrreesseeeellppaasssswwoorrddccrreeaaddooeennDDYYNNDDNNSS..CCOOMM)) V VEERRIIFFYY PPAASSSSWWOORRDD KKEEYY:: ((iinnttrroodduuzzccaaddeennuueevvooeellppaasssswwoorrdd)) P Poorr úúllttiimmoo pprreessiioonene eell bboottóónn SSAAVVEESSEETTTTIINNGGSSppararaa gguauarrddaarr llooss ccaammbbiiooss..

(15)

PAGINA 15 D-Link Latinoamérica S.A. Contacto: Soporte@dlinkla.com Sitio Web:http://www.dlinkla.com

S

S

o

o

p

p

o

o

r

r

t

t

e

e

T

é

c

c

n

n

i

i

c

c

o

o

Guía hecha por: Mario Dardon

CALL CENTER Y SOPORTE TÉCNICO EN LÍNEA

Argentina: 0800 12235465 Chile: 800 8 35465 Colombia: 01800 9525465 Costa Rica: 08000521478 Ecuador: 1800 035465 El Salvador: 800 6335 Guatemala: 1800 8350255 Panamá: 011 008000525465 México: 01800 1233201 Perú: 0800 00968

Figure

Actualización...

Related subjects :