El Barraquismo de Montjuic

12 

Texto completo

(1)

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents

condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes

condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:

(2)

e

11

e

ti

o :

J.

(3)

3.-·

LI 1

Y

(4)

3.-

A

LI

I'

DI:

e us s y eo

""EC

"CIA'"'

3.1

e

u ' "". (

'fico

no.

331. 3.3.2

y

3.3.3

y

3. 4 )

Expondré

o ler m~n'e

un

n'li

's

e

s c us

que

han motiv

o 1

cri i6 de 1

viv'cn

a.

e pueden

o

to

f

-

ment'le

: A

ento

e

ogr'-rup

fico

o

ig

oión

s

gun

o la

ociedad o p1tali

-t •

3.1.1A1.l.n}

nto

e ...

o r 'fico e ínmigraci

n

u

l.

e

ct ~

tic s de nuestr

un"o

ha Q'do

a e

p

osi n

se

h

t'nÚ8.

f'c

en

el

últ'

o siglo

aunque

r o la o

con-10

pisa

1

nt

f

erte

n

1

s

ci nes roen

e

rrol1

Este

or

l:ento

o

.ue

h

coínci

i10

00

1

rici'n

e

1

ustr'

s

tor

ntr

lo

que o be

o

~C

r, e

de

01

o

1

d

1

io n

oi nt fio ,

el

O

1

ro

p

o ob

1 n

o

1

vo,

uO

oei

fu r

tiendenc

otiv'

o

or

v r o

f

otor

1

1

pod r

d

i

it

-1

cone

o,

ci

cí n d

1

mu er, co

-yares,

to, etc.

nto no

1

pro uci

cr

i

o

ra

1

d

, con truco'ón

mo iv

o po

f

o o

(5)

z e

n

1

e

o e da d

neee

it

menos

ano

o r

m sI.

e an lizaremos

y h

acumula

o fuerte

de-f'cit en la

a eri

de

vivie

d s.

La.

inmigr

i n

1

poblaci6

rur 1

los

e rrtr-o

s ,

e

otro faet

r

itnport

nte.

Con

1

no

1 Lndu

tri

li-ab

rv:n to

io

las

gr

esta

lomer ciona

urba-y

por el e

t

n

n

r'

1

funoion

-i

n o

d

u

eoro 1 jo

'nd

t

les.

Est

m

V" '.

e

to

60

cone ntra h

oi

los

P i

es m

s rrol

y

e

el

.

t

rio1'

e

lo

p

iBes n eiert

r

"'e.rrol

t

e so e

el

E

que

iste un

f

ie r

movi

i

nto haei

Cat

'-1

el

orte,

1

o si

11

r

ocurre

n Itali

1

oi6n

e r

ie

n el

ort

fun

Ji.

nt b

t

n

ur

y

G

nova,

En

1 e

o

e

fia,

r

i

e

h

do

por

zone

,

entre

1

e. lo

i

t

1

J

zon

rden

r

ea

y

o

eo q

no::::

v

J.

rno

i

o.

on

rovi

i

ei

1'alnrente e p

e con t

r 1

no

xiste ci

to

j

oe

io

o

por un pooo

rrol

u

exi t nei

de

n o

latif

io

(6)

3.1,

L

eocz.euao

e

pitali

ta.

Ot

o

f"e or

ivo en la

eri'

~e la

viv'en

a es

a

etu

1

.ocie

1 tr b jo, e

mu

m

do en

b n

ieio

el e

i

l.

En

1 s

ooi

~des o pit lista

'e

sta

onóm

no

no

errt:

en

or

t

n

...

u

1

te

ene

es

tr v

e

u

to""

re uo

1

entr

to ,

á

a

cce

o

tr',

iz

ei n, no

rovoe

el

0-o r

~ino

1

it

ro

y

po

1

v

loriz

enoc

do

roll

o

can

u

,

1

ento

'fieo

o uc

ro

o

obr

en

bun

n-e

to

prov

p

. r-í.os ,

al

no

e

i

-r n e

el

a

nm

ei

y

t"r

u'

f

rte int rvenei n

e

t

t

1,

r

o

ffo

pu>

u

u

i

tir.

L .

lib

1 h

~o

te

i

t

,

rico

io er

e

1

el

o

r

co

obr

r

i

o o

d

"a..,.

1

t

b

o

1

ob

io

r

1

rrto

,

ID

jor,

e

iO,

o

i

1

1

oc

r

e

n

el

pit 1.

(7)
(8)

3.2

COl

e

c1 s

Las c n ec

ncias

de este '[1st o

e cosas

la

emo

v'sto

en

tu io

e las b rrac

s

e Iontjuic,

pero

r

ir ro

1

ID"

sobresalienteo:

tr

uce

n un amento

de

a mortand

1

ani ad; qu

in!

nt

í.L

or n' ero

e

os de vi

o

or

divorcio

·v"'du.

ico- oei

1,

Dese

uili

o

t

las

y

las

con ioi

q'

expr

l

e<'c ntento

e

1

porve.ir,

t

-Y

antisoci

le

j

D

l'nc

e

no v

horizo

t

n

actit

e

condici6n

1

o

sto

"'0

tr

Otra

cone

c

el

qu

un ~

ción

1

no cu

t

io econ

su

pacid

quisit'v

e

nt

nu'

r

e

h

un'

ci

rc

o

or lo t nto

ro

ore

costo

n

1

r

-oei

n.

E

b jo r n

i

i

lto

e

o

obr ro

ob erv

,

u

condiciones

d

v

;

o .

'1'

ot'

ad

o

n

otiv

8

c e oi s

otr

vivi n

1

r

(9)

;0.000

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

aume n

to

de

la

poblac Ion

/

I

I

.i

,

",'

,"

¡.. ... -.

,.'

_

...

-'

...

,,'

3..000 . .000

2.5"00.000

2000.000

A.600.000

A. ..00. 000

<seo.000

.nrruq r acion

qurn queria

l

"

"

,

4

\

,

,

\

,

,

,

,

\

"

,.

,

\

!

...

I \

,

,

\

,

I

\

I

\

,

I

I

,

,/

I

I

,

,

,

\

I

.

\

I

-Ir

'. I

~.. ... 450.000 125.000 400.000 15·000 25.000

AOJ64··

\ 32,82,,10

A~cl6luclA

IIJJ..o!"t:ff2¿~~.s

1

14145 '}" (AfA.l¡vii,o

o ~o zs

%

CAd·¡l!,6 lA;JINIJ.ó.

(10)

G

RA

F I

CD

N

o

3. 3. 2.

CAUSAS

def

I

e

I

t

y

CONSECUENC

lAS

I

N

e

H M t NT

e

h

EH

o

G-2.A.'F

i

e

o

N

t..T

s:

lI.b liD A5

~",,4

Ho~TaLlb~~

8.5

C.J2l.(.iMiEN10

v'egt1a.ii~

b(5

4.000 vitJiaJdá.s

hpoSI¿jO~

1% ÁIJU ol

bll¡ ci

t

: 3.'500 V i';¡WdAS, 60.000

IflviwofA~

3~.554

!4.1-30

44.2

e¡ "

2IÓ.Zl2h

AJ b.o e e

A 30. 00e)

~ 20.000 A-10.0DO A00.000 CM. 000

«ooo«

Go.ooo 50.000 tia.ooo 30.00D '20.000 40.00" o

f~.g10

mm

t¡iv¡'tIJJas ColJsteuiOAS

(11)

1

:2

3

4

co~+ióaJ+<

clL d;J;al:.i l.'J6J

CAUSA S Y

ca

N

s

E

e u

E N

e

I A S

mcidencra

del valor del suelo

UrhANI2.ic.iÓAI ,

~lA.'" +Co,u:hl~"i'O~

(12)

./

CAUSA S

Y

CON SECUENC lAS

salar

io

y

coste

construcct

on

./

~I---~·

/'

_----~

Be.

12.12.1:..

es: '

Ao

~)(:fa':> ~kora '1( QI5' horas dí a.n'as \( ¿eo o.l'a.S a,(

a~~

eoHo Mi'/.iMo

rtJ~ol~

gana.r e 3:<!oo ~f~,r\l\ekJ~C)21I<.s

d~+iIJO

ala

viv\t-Ada

10-/.

e, '?>~

p-r.,

f'rIoJ~()al~

prú.fZLrHO

o..

20

aVio~

(~il1

cl1Mfa.r cMkt'-5c-~ nialli ..

(+iuúo~~V

~16

800

~+:.

uso

h.i~ok:~'u>

!

po&na

CAfJhr CON tb,QOO

r~!1ff.a.')

~¡5~ (PN~trUI/~ WIV

c.oe.fici€IJk..@::

Áoo)";!.' Cc~fArl ...:AN 100,000 ~~,

CON 1-(,.000

?odn'a

CbMpeA

r<.

A.{ ~

'2.

La

u'tJ/ CA óolucio"t.J.::::::... BAeE6á

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (12 pages)