Gaseta municipal de Barcelona. Any 019, núm. 12 (28 març 1932)

Texto completo

(1)

\

G

A

.

s

-

E

-

T

A

MUNICIPAL

.

_ ____,

·

DE BARCELONA

Any XIX . 28 de març de 1932 Núm. 12

Sessió

·

de

l'Ajunta~ent

Sota la presidència del CÏQtadà Alèalde, senyor

Jaume Aguadé, es celebrà sessió pública ordinària de segona convocatòria el dia 25 de març. Hi concorre· gueren els ciutadans Regidors senyors Josep Bertran,

Joan Casanovas, Pere Comas, Francesc Costa, Joan Domènec, Josep Duran, Josep Escofet, Casimir Giralt.

Joan Grisó, Frederic Herèdia, Pere Huguet, Josep Jové, Ramon Marlés, Miquel Ollé, Mateu Ruiz, Pere Salvat, Josep Samblancat, Enric Sànchez, Manuel Santamaria,

Felip Solà, Jesús Ulled, Jaume Vàchier, Abel Velilla, Joaquim Ventalló, Ern,est Ventós, Antoni Vilal.ta i jaunie Vin,yals.

Els acords que s'adoptaren foren els q·1.1e seguidac ment s'esmenten:

Prestar l'aprovació a l'acta de la sessió darrera-ment celebrada.

- Enviar un representant, i un telegrama d'adhe-sió, a l'acte de nomenar Alcalde honorari de Blanes

el senyor Pius Diaz, primer Alcalde que va nomenar

Fermí Galan a J aca,

Despatx oficial

·Assabentar-se, amb agraünent, d'w1 ofici de l'Al-caldia de :Manresa, participant haver donat el nom

de Barcelona a uu dels carrers d'aquella població. - Donar la conformitat a un ofici d'Intervenció, trametent, perquè s'apx,ovi, la distribució de cabals per

a atendre les obligacions del mes d'abril viucul, l'im-port dels quals ascendeix a g.697,ooo ptes.

-Donar la conformitat a les despeses ocasionades

amb n1otiu de vialges efectuats a Madrid, per tal de

1·esoldre assumptes d'interès de· la Comissió especial

d'Eixampla. · ·

~ Prestar l'aprovació a un ofici del senyor President

de la Ponèl1cia del Servei d'Extinció d'Incendis i Sal-vaments, acompanyant els compro-vants de la inversió

de les rpoo ptes. que, per acord de 3 de juliol prop·

passat, varen ésser posades a la seva disposicjó per a

petites despeses d'urgència.

Governació

CENTRAL

Abonar a Teresa Ramos Poll, vídua de l'auxiliar

de la Guàrdia erbana, jubilat, Antoni 'Castells Casimíra,

la pensió anual d'import r,ooo ptes., amb càrrec a la

part. 5-~ del vigent Pressupost. així com també la paga

del mes de gener proppassat que de4:à de percebre i la de febrer en què morf el causant

- Atorgar, des del dia r."~" de f~brer proppassat, a Rosa Mata Batlle, vídua de l'amq.liar de la Guàrdia Urbana, jubilat, Joan Villafranca Baquút, la. pensió anual d'import r,t6o ptes., amb càrrec a la part. 5.a

del vigent Pressupost, i la paga del mes en què va morir el causant

- Satisfer a Anna Nin V~drell, vídua dc l'inter-ventor de l'Escorxador, Vicenç Bernabeu Ginés, la

paga del mes en què va morir el causant i tm altre e,n

concepte de gràcia, amb càrrec a la part. s.a del vigent

Pr~ssnpost.

ESTADÍSTICA

Incluir al Padró d'habitants vigent a les persç>nes anotad,es ats fulls declaratoris presentats pels ca1>s de

família : Pilar ~farin Ràfales, Pasqual Secanella Ibàñez, Josep Becerra Vega, Joan Ferté Sesori, Josep Gareia Rodríguez, Sèrgia Gonzàlez Pérez. Faustí Marco Fer-rando, Joan Bartomeu Trullen, Josefa Vives Temblado,

Francesc l\funuera López, Cebrià Gascon Fort, :RDscr Cabrera Pérez, Anoa Garcia Mejia, Fèlix Martin Garciaj

Josep Vaca Morole, Josep Martí.uez Pastor, Carolina Saralegui Huarte, Bvarist Roman.Lillo, Vicenç Samper G61:J1.ez, Salvadora. J uan Gulllèn, Francesc Çutièrrez

Ruiz, Francesc Muiíoz Aullon, Josep Santú1 Díaz, Marian Beut Martínez, Francesca Benedi Bravo, Remei Ortega Galf. Carme Garcia Ruiz de Castro, :l\Ianuel Roman Biudes, Ignasi Giménez Garcia. J oscp Sànchez Victòria, Adolf Solano Sànc4ez, Josep Cardona Garcia, Emili Vila 2.Iasa, Carlota Suñé Folch, Francesc Z~a;

(2)

234

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

guero Sànchez, Josep Mora Casas, Vicenç Mit"anda

Mo-reno, Silveri Cortijos Fernàndez, Pere Moreno Monco, Anna Prou Soler, Santiago Martínez Pereñéguez, AveH Abas Anglès, Ignasi Caselles Mulet, Francesc Herrera Ongora, Pilar Pedret Atnbort, Pere Arais Pérez, Felip Martínez Martínez, Empar Gonzàlez Cansino, Antoni Bituri .Latorre, Isabel Pérez Calventus, Ricard Fa bregat Roig, Joaquim-Núñez Bayor, Ramon Oliva Castellà, Maria Pérez de Solà, Càndida de la Vega Preval,

Cris-tòfor Cardona Gimier, Mercè de Zàrate de las Cagígas, Ferran Camps Camps, Caterina Encamacion López,

Josefa Izquierdo Gonzàlez, Jose-p Rosado ·Bàez, Didac Garcia 'Castro, Carme Crespo Lurbe, Antoni Gomfcia Bernat, Llorença Ramos Agrinzon, Víctor Esteban Ripaux, Rafael Esteve Llobregat, Joan Corral Hoyos, Joan Martínez Ortuño, Martí Sagrera Balagué, Ramon Rl'bas Làzaro, Juli Garcia Candell, Guillem Aleberque Aliaga, Petra Salguero Vàzquez, Francesc Pallàs Es-coda, Magdalena Garcia }[àrquez i Simó Garcia Alvarez.

- Donar d'alta, al Padró d'habitants vigent, Bea-triu Sanz Suñer, Ermenegild Solé Tram.unt, esposa i fill; Mercè Gutièrrez Rodríguez i fill Alfred Sànchez

Gutièrrez; Joan Baptista Servera Pla, i altres persones

contingudes en el full declaratori, i els consorts Joan

Sadurní Corbatera i Rosa Barga Pijoan.

- Donar de baixa, del- Padró d'habitants vigent, Enric Barrie Zafra.

- Rectificar el full del Padró d'habitants

corres-ponent al dorilicili situat al carrer de Pere IV,

nom-bre 86, 2.n, I.&, en el sentit de consignar-hi a qui hi

figura inscrit com a cap dc familia amb els nom i cognoms de Manuel Castells Aparici, amb els de ?t!anuel Marín Castells Aparici,

- Disposar que sigui rectificat el l'ull del Padró corresponent 'al domicili situat al carrer de la Indepen-dència, n.0 254, z.r, f!u el sentit

que el segon cognom Jou que hi consta anotat d'Augela Almirall, es canviï

pel de Bou.

- Rectificar el full del Padró d'habitants corres-ponent al domicili situat al carrer del Bou de la Plaça Nova, n.s 9 iII,

r.•,

2.a, en el sentit de canviar el nom

d'Emília Gonzàlez Ginesta que hi consta anotat, pel

d'Eulàlia Gonzàlez Ginesta.

Foment

OBRES PÚBtiQUES

Destinar 4,146 ptes. a l'adquisició de rob~ de treball per als operaris dels Tallers Municipals, crèdit que serà

lliurat al cap del Negociat de Majordomia i Compres,

i estaTà a. disposició de l'Agrupació catorzena dels Serveis

Tècnics; quantitat que s'aplicarà a la part. 399C del

vigent Pressupost.

- Procedir als treballs de modificació de la

instal-lació de calefacció central de Caixa; instaHació de dos

radiadors en el tercer pis, i d'altres treballs relacionats amb la èalefacció d'aqnestes Cases Consistorials, per

la quantitat de 2,500 ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del vigent Pressupost.

- Desestimar la instància de Joan Planas i

Es-cubós, en la qual demana que li siguin abonades Soo

pessetes, per treballs que diu que ha efectuat, de

mo-dificació de la instaHació fixa central automàtica de

neteja. ·

- Encanegar allò que segueix:

A Salvador Coromina, la ínstaHació de ·dos timbres

al Mercat Central de Pei..x, per la quantitat de 390 ptes., que s'aplicarà a la part. 97 del vigent Pressupost.

A Ferran Toboso, la instaHació de vuit contrapesos

i divuit pantalles a l'Escola de Labors i Oficis de la Dona, per la quantitat de qz'44 ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del vigent Pressupost.

A Salvador Coron:tina, la ínstal·lació de vuit llums

en els molls de càrrega de l'Escorxador General, per la quantitat de 120 ptes., que s'aplicarà a la part. 104

del vigent Pressupost.

A Manuel Carvi, els treballs d'instal-lació de noves línies d'alimentació de gas i electricitat als locals del Laboratori Municipal, i els de reforma de la instaHació elèctrica i ampliació de dos llums del referit Laboratori, per la quantitat de r ,247'8o ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del vigent Pressupost.

- De conformitat amb la petició de :Maria Grané

i Grané, subministrar a la màxima pressió la ploma d'aigua de Montcada que abasta la casa n.0 47 del

carrer de la Cadena, avui de Salvador Seguí, i disposar

que la referida ploma, que figura anotada a nom de

Pere Grané, s'inscrigui a favor de la referida senyora. - Disposar que tot el personal dels Serveis

muni-cipals confiats a la Comissió de Foment, destinat a treballs que exigeixin els coneixements d'un ofici que sols s'aprèn pren l'aprenentatge d'alguns anys (manyans, llauners, pintors, ebenistes, fusters, fontaners, conduc-tor de màquines, ferrers, ajustadors, paletes, picape-drers, etc.), sigui declarat de plantilla, i, ,per tant, que totes les vàcants que es produeixin d'at:a endavant siguin cobertes per nomenament consistorial, previ cou--cnrs i examen de suficiència, per assegurar-se que el

pro-posat és un bon oficial del ram que es tracti de proveir.

(El Regidor senyor Solà demanà que constés eti acta

el seu vot en contra, pel que respecta a la paraula ~et­

cèterat.)

Cultur

a

Aprovar els comptes que segueixen, justificats: Del director de l'Andu Històric, xelatiu a la inversió de la quantitat de 200 ptes. que li fou lliurada per a atendre despeses d'adquisicions en destinació a

l'e¡;-inentat Atxiü..

Del director de la Banda Municipal, referent a la inve.rsió de la suma de 350 ptes. que li fou lliurada per

a treballs de taquimecanografia i per a l'adquisició de

paper pautat _amb destinació a la Secretaria de

l'es-mentada Banda.

- Ampliar amb 100 ptes., que s'aplicaran a la

part. 57 del vigent Pressupost, la suma destinada a fer ofrena, a l'escultor Josep Llimona, del primer

exemplar de la Medalla de la Ciutat.

- Per tal de poder subvenir les despeses motivades pels serveis i atencions del Palau de Pedralbes, 'i que

la tomissió de Cultura pugui disposar els pagaments

que procedeixin, disposar que, amb càrrec a la parl. 41,

e..'!:pressament destinada al referit objecte, síguLsituada

a 11-fajordomia municipal la quantitat de s,ooo ptes.,

i que es lliuri al conservador de l'esmentat Palau, Armand Otem, la quantitat de 400 ptes., per a petites

(3)

..

..

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

235

Ei

xa

m

p

l

a

OBRES PÚBLIQUES

Als efectes de la liquidació definitiva dels treballs d'instaUació de les canalitzacions elèctriques per a l'enllumenat definitiu dels carrers de l'Eixampla com

-presos en el projecte aprovat el dia 20 de novembre de 1928 i addicions posteriors, disposar que la quantitat de 12,547'02 ptes., que resulten d'excés per causa d'ha

-ver-se refet la instaHació a diversos carrers per varia-cions d'urbtlnització i també per l'arranjament d'avaries motivades per actes de sabotatge durant la realització de les obres, s'apliqui amb càrrec a l'economia obtinguda en la contracta relativa al subministrament i col-locació de canalobres i fanals per a l'enllumenat públic defi-nitju dels carrers d'Ei..'\:ampla, tenint en compte que les esmentades contractes foren adjudicades i es r~alit· zaren conjuntament, i que l'excés de referència, afegit a les addicions acordades, dóna un percentatge que no arriba al 20 autoritzat.

- Publicar al Butlletl Oficial de la provincia que aquesta Mtwicipalitat ha començat expedient per a d~clarar sobrants de via pública i vacants de pas d'aigua el tros de l'antic camí-riera perllongament del carrer de Watt, abans Orient, comprès entre els carrers de Premià i Autonomia, i el tros de carrer nomenat Darrera de Sant Jaume, comprès entre el Passeig de Sant Joan i el Torrent dels Garrofers.

- Resoldre, amb la conformitat dc l'adjudicatari de la contracta de neteja, conservació i higienització de la xarxa de clavegueres de les zones d'Interior i d'Eixampla, la vigència del qual finei'\: el dia 31 dcl corrent mes, i per tal de donar lloc als tràmits legals per a treure novament. a subhasta aquest servei, el projecte del qual es troba en estudi de les Comissions corresponents, que es declari prorrogat el contracte actual pel termini de tres mesos, que finirà el dia 30 de juny d'enguany; i que la corresponent despesa s'apliqui en la part proporcional, o sigui una quarta part de la consignació que h\xativament figura per aquest servei en Pressupost.

- Declarar prorrogat, amb la conformitat de l'ad-judicatari de la contracta de prestació de serveis de personal i subministrament de materials per a auxiliar a les brigades de conservació de ferms de ta zona d'Ei· xampla, i per tal de donar lloc als tràmits legals per a treure novament a subhasta aquest servei, el projecte del qual es troba pendent d'aprovació, el contracte vigent, pel termini de tres mesos, que finirà el dia 30 de jWly d'enguany; i aplicar la corresponent despesa

eu.

la part proporcional, o sigui 1u1a quarta part de la consignació que taxativament figura per aquest servei en el Pressupost d'Eixampla.

OBRF.S PARTICULARS I PERSONAL

Denegar els permisos que tenen sol·licitats, Josép Sòria Valero, per a practicar obres interiors a la casa n.0 49 del carrer d'A.y.glesola, i Jaume Riera, per a construir una casa al de Cabanes.

- Donar per desistit a Joan Tu bella del pennfs

'

que va sol·licitar per addicionar dos pisos a la casa n.0

241 del carrer de Pujades, i tomar-li la quantitat de 200'99 ptes., amb càrrec al cap. XIX, article únic del vigent Pressupost, de la suma que abonà en con-cepte de drets de peonís.

- Ordenar allò que segueix:

A Leopold Herrero, que, en el termini de deu dics, sol-liciti la legalització d'unes dependències elevades construïdes a la casa n.0 367 del carrer de Còrsega, i

imposar-li una multa de 25 ptes.

A Domènec Mas, que demani la legalització de les obres practicades sense permís a una fàbrica situada a la Riera d'Horta, i üuposar-li una multa de 50 ptes. - Desestimar la instància de Magdalena Fa, en la que sol·licita la declaració de

ruüla

de la casa n.0 129

del carrer d'Urgell, i disposar que es requereixi a la referida senyora perquè practiqui a l'expressada finca les obres que es determinen en el dictamen que a l'efecte ha formulat l'Oficina facultativa.

- Concedir al porter-conserge d'Eixampla, Vicenç Gaude Yicente, el segon augment gradual de sou, amb càrrec a la part. 6o del vigent Pressupost, des del 21 de desembre de I 93I.

- Atorgar a Francesc :Mestres i Ximenes, escrivent, el quart augment gradual de sou des del I.• de gener d'enguany, amb càrrec a la part. 6o del vigent Pres· supost d'Eixampla.

Proveïments

Rectificar, d'acord amb la instància de Vicenç Za-pater Badet, concessionari del lloc u. 0 55 del Mercat

de Galvany, destinat a la venda de carn de moltó, el seu cognom matern que figura en el corresponent perm{s de venda del susdit lloc, en el sentit que sigui Badct i no 'l'orà, com figura actualment.

- Traspassar, a favor de les persones que tot seguit s'esmenten, els llocs dels Mercats que a continuació

es

relacionen:

A Joana Guillé Fornell, els n.8 210 i 2tr del de la I.libertat, destinats a la venda ò,e fruites i vex:dures,, fent-se responsable durant la menor edat de la que es proposa com a nova adjudicatària, la seva mare Rosa Fornell.

A Frederic Oliveras Vila, els n.8 120 i 124 del de la Barceloneta, destinats a la v1mda d'ous i aviram, respectivament, fent-se responsable, durant la menor edat del que es proposa com a nou concessionari, el seu germanastre Manuel Milà.

A Valentí Vidaña Lozano, el n.0 n del de Sant

Josep, destinat a la venda de fruita i verdures. ~ Procedir per administració, i sota la direcció de !"arquitecte cap de la Secció desena A (Edilicis), a la pràctica i obres necessàries per a la construcció de dues mampares per a les portes laterals del Mercat de la Concepció, i destinar·hi la quantitat de 2,334 ptes., que s'aplicarà a la part. 97 del Pressupost de l'any 1931,

prorrogat. ·

(4)

GASETA

MUNICIPAL DE BARCELONA

MajordÓmia i Compres

Aprovar les relacions justificatives de la inversió

de les quantitats de I,ooo, 2,ooo, 1,5oo, 2,ooo, 1,ooo, 5,ooo, 5,ooo, 10,000, 216, 181, 187, 9,ooo, 1,375, 2,ooo, r,8,p'75, r,ooo, soo, soo, 100, 400'30, 1.427'o7, z,.¡gS'os,

r,soo, 3,ooo, soo, t,o8o, 489'27, 24,84o, 2,ooo, 463,

282'II1 1,372'85, 11356'67, 195'35, JO, 19'50, 1,58o'75,

146'28, 1,128'26, xo,ooo, 350, z,ooo·, r,ooo, 489'27, 439'8o, 2,500, 2,ooo, I,ooo, 3,ooo i 1,000 ptes., que foren

lliurades al Negociat de ~Iajordouúa i Cou1pres per al pagament de petites despeses.

Urbanització i Reforma

Aprovar les certificacions valorades per la Direcció de Parcs, de les obres de la fonuació de jardins en el

lloc que ocu¡Java el Palau de la Indústria del Parc dc la Ciutadella, d'import 63,086'95 ptes.; i consignar aquesta quantitat com a crèdit prorrogat en el pròxim Pressupost, de conformitat amb l'acord de la Comissió d'liisencl,a àe 18 dc febrer de 1932.

Responsabilitats

Amb el vot en contia del senyor Santamaria, s'acordà que l'Ajuntament comparegui, com coadjuvant a'l'acció,

en el plet conte11ciós administratiu promogut per Francesc

de Sitjar en contra dels acords d'aquest Ajuntament

de 23 i 30 de desembre darrer, pels quals es nomena secretari de la Tiuèncla d'Alcaldia. del districte VI a

Rafael Cardona, en mèrits d'un concurs convocat en

u de llbvembre de 1930, desestimant-se una irtstància

del recurrent sol·licitant que es deixés sense efecte l'esmCJltat concurs; i facultar l'Alcaldia per d~signar

l'advocat i procurador que han de po.rtar la direcció juridiea i represcutnci6 del Municipi a l'e.xpressat ob-jecte.

Proposicions

S'aprovat·eu les següe11ts, signades pels ciutadans Regidors que s'expressen:

Dels senyors Ventós, Vilalta, Giralt i Durau i Guàrdia,

interessant que el senyor Casauovas, President de la Comissió d'Hisenda, passi a forn1ar part de la Comissió cl'IUicàcia i Economia, dels Servds Tècnics Mmúcipals.

Dels senyors Snntamaria, 'Ruiz, Domènech i Giralt, perquè es cedcLxi el Palau de Belles Arts·el dia I ~d'abril,

pel matí, a la societat radical Aliança Republicana~

per tal de celebrar-hi un acte públic en commemoració

f

..

de la data de la proclamació de la segona RepúbUca

espanyola.

Del senyor Casanovas, interessant que sigui cedit

a l'Estat Català el Palau de Projeccions, per al míting que ha de celebrar-hi el proper diumenge, dia 27 al matí.

Del senyor CasanoYas, perquè es cedeixi el Palau

de Projeccions, o un altre anàleg, que fL'\:arà. el senyor

Alcalde, ·a l'Agrupació Pro-Cultura Faros, per a un

dhunenge al mati, que s'assenyalarà oporhmament per l'entitat indicada.

Dels senyors Casanovas, Huguet i Giralt, interessant

que, amb motiu de la visita que faran a aquesta ciutat

els metges adherits al novè Congrés de la Societat

Intertlacional de Cirurgia, celebrat a Madrid, es faculti el ciutadà Alcalde perquè, juntament amb la Genera-litat de Catalunya, organitzin un acte en obsequi als

esmentats congressistes.

Dels senyors Casanovas, Vinyals, Salvat i Ollé,

perquè s'acordi l'aprovació dels Padrons per al corrent

any 1932, corresponents als s<.>güents drets i taxes: Sanejament i neteja de la Zona d'Eixampla;

Conserva-ció i neteja de clavegueres; InspecConserva-ció sanitària de dipò-sits d'aigua, d'ascensors i muntacàrregues, d'aparells

de calefacció, i d'aparells productors de fred; Tribunes i vitrines; Picaportes; Reh::es sortints; Canals de

des-guàs; Portes que obren cap a fora; Guals; Pous negres; Veles; Cossos sortints; 1Iarquesines; Rètols i mostres

pênjants; Anuncis permanents; Ús de voravia sense

gual; Inspecció sanitària de venda de llet, de les

indús-tries alimentoses i de quadres d'animals; i que s'a~l,tmciï al Butlletí Oficial de la provincia l'exposició dels susdits padrons al pítblic, a les Oficirtcs municipals instal·lades

al Passeig de Pujades, n.s r i 3, durant el termini de

quinze dies, per tal que puguin formular-se les

perti-nents reclamacions d'inclusió, exclusió o de reforma de quota.

Dels senyors Giralt i Ollé, interessant que, a l'igual

que en els anys anteriors, i per tal premiar els treballs

extraordinaris efectuats en la confecció del Pressupost ordinari per a 1932, es posi a disposició del President de la Comissió d'Hisenda_la quantitat total de 22,ooo

. pessetes> amb càrrec a la part. 424 del Pressupost de l'any 1931, prorrogat.

Del senyor Ventalló, perquè l'Ajuntament conce-deixi, amb càrrec a Cerimonial, uu objecte d'art per a la tómbola que el Casal dels l~sports celebrarà el dia 7 d'abril, a l'Hotel d'Orient, a profit dels Ho$pitals de Barcelona.

- Aprovar, amb el vot en contra del senyor Jové, uua proposició, signada pels ciutadans Regidors senyors

Ruiz, Bertran, Duran i Guàrdia i Ventós, interessant que siguin-prorrogades, d'acord amb els contractistes, les contractes actualment vigents, per un màxim de tres mesos que pugui ésser necessari perquè l'Ajuntament

acordi contractar o municipalitzar els serveis de pres-tació de personal per a auxiliar les Brigades municipals

en l'arranjament de les vies públiques.

,.

(5)

/

:

'

Publicacions

1

disposicions oficials

En els diaris oficials qu~ més avall s'esmenten han

aparegut, en les dates que s'assenyalen, les insercions

1 d'interès Ínunicipal que es relacionen:

I

Gaceta de Madrid

DIA 16 DE MARÇ. - Publica una Ordre autoritzant

al Consorci de la Zona Franca de J3arcelona per a ampliar les seves instaHacions al local situat al carrer

de Mallorca, n.o 433· •

DIA. 19. - Publica una Ordre en la que es dicten instruccions per al cobrament del recàrrec transitori del to i 2'50 per 100 que, respectivament, han de gravar

les quotes per al Tresor de la contribució territorial, riqueses rústiques i urbanes.

DIA. 20. - Insereix un· Decret autoritzant el

1\fi-Iústre d'Hisenda perquè presenti a les Corts constituents un projecte de llei declarant, amb força de tal, diversos

articles del

R.

D. de

3

de novembre de 1928, relacionat amb la hisenda dels Ajuntaménts.

- Publica una Ordre, que es reproduei" en un

altre lloc d'aquest nombre, relativa al trasllat de

ca-dàvers.

Boletín Oficial

DIA r 4 DE MARÇ. - Comença la publicació de

l'ex-tracte dels acords presos per l'Ajuntament durant el mes de gener d'enguany. ·

DIA 15. - Exposa a informació pública, durant el termini de vuit dies, les modificacions ·de noms de carrers acordades en Consistori del dia 2 de l'actual.

- Significa que l'Ajuntament prengué l'acord d'im-posar la contribució especial de millores als propietaris beneficiats per la construcció del pavimentat al carrer

de Montalegre i a la Plaça dels Angels.

- Publica dos anuncis de la Secció de Recluta del districte I, relacionats amb expedients de quintes que

instrueix.

- Acaba la publicació de l'extracte dels acords presos per l'Ajuntament durant el mes de gener darrer. DIA 16 .. - Anuncia el concurs relatiu a la

instal-lació de llum a les naus i llocs de venda del nou Mercat

del Pervenir, sota el tipus de 28,889'54 ptes. El terminí

de presentació de plecs serà de vint dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació d'aquest anllllci.

- Insereix dues providències declarant incnrsos en

l'aprewi d'(mic grau a ~versos deutors per l'arbitri

sobre jnquilinats. ' ·

- Publica quinze anuncis de la Secció dè Recluta del districte

vn,

relacionats arub expedients de pròr-roga de primera clase que instrueix.

DIA 19. - Anuncia la celebració de concurs per a

l'explotació del Restaurant de la Font del Gat, emplaçat

dintre del Parc de Montjuïc. El tipus de concurs serà de 300 ptes. mensuals, en conc:epte de cànon d'arreu dameht, que es farà efectiu per "trimestres avançats.

El" tenuini de presentació de proposicions serà de trenta

dies naturals, a comptar del següent al de la publicació d'aquest anunci.

- Significa que l'Ajuntament prengué l'acord d'im-posar la contribució especial de millores als propietaris

especialment beneficiats per la construcció del

pavi-mèntat al carrer de Sant Oleguer. . - Insereix dues providències declarant incursos en a·premi a diversos deutors, en concepte de multes impo-sades pels Tinents d'Alcalde dels districtes IV i VII.

ORDRE

DEr, MINIS'I'J.;tU DE r.A GoVERNACIÓ, DE I6 DE h-1ARÇ

DE 1932, .REI,A'tiVA AI, 'tRASI,I,AT DE CADÀVERS

«La

finalidad de la R. O. de

3

de :rnayo de 1929

referente a que en los traslados de cadavereiJ la

inhu-mación se verifique antes de las cua renta y ocho horas

a partir del fallecimiento, queda cumplida, dada la

rapidez de los modernos medios de transporte, aunque la distancia a recorrer sea bastante mayor de los 200 ki-16metros que como ma.ximum autorizaba la mencio-nada disposición, sin que por lo tanto ex:i.sta razón científica alguna que justifique la· necesidad del embal-samiento cuando el traslado baya de verificarse a mayor distancia.

En su consecuencia,

Este 1\finisterio, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección general de Sanidad, ba tenido a bien disponer que sc autorice el traslado de cadaveres no inhumados

sm necesidad de embalsamiento, sea cualquiera la dis-tancia a recorrer, al sitio donde haya de efectuarse la

inhumación y la exhumación y traslado de cadavercs

para su reinhmnación en el mismo o en otro cementerio, sin mas limitacióu que la de que ésta pueda efectuarse iudefectiblemente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas, a contar desde el momento en que ocurrió

la defunción o en que se verificó la exhumación, y obscrvandose todos los demas requisitos y garantías señalaclos en las clisposicioues vigentes.»

(6)

Vària

Comit

è d

'Assist

è

ncia

Muni

c

ipal

BASES PER A I.A SEVA ORGA."'l'l'ZACIÓ, APROVADES EN SESSIÓ Dr, 19 DE 11EBRER DE 1932.

J.& Es crea un Comitè d'Assistència Municipal. Aquests Comitt:s tindran per objecte atendre i mi·

llorar els serveis benèfics municipals següents:

a) Asil de Pobres. h) Refugis nocturns. e) Ca~a dc Matcrnologia. d) Socors d'urgència als pobres,

e) Subnüuistrament de medicines i aliments als malalts pobres.

f) Abonament de subvencions a les

institu-clou~ benèfiques que col·laborin amb el Comitè d'Assistència ~íun.icipal.

g) Ex:tiució del captaire. Comissaria de Pobres. h) Colònia I ndnstrial de Port i Hospital Asil

de l'Esperança.

i) Colònia Agrlcola de Martorelles.

i) Institut d'Assistència Obrera.

I tots aquells serveis o iust'itucions d'aquest caràcter que creés l'Ajuntament en l'esdevenidor, o que ctei~s convenient d'establir el Comitè.

2.a Per tal d'atendre d'una manera ordenada i

nonnalles ~uncions que li són encarregades, el Comitè d'Assistència Municipal reorganitzarà els serveis benè-fics e2dstents, i reglamentarà els nous que sigujn creats, bo i procurant d'establir, amb les Entitats benèfiques particulars existents avui, una íntima relació, fins

arri-bar a 1~ completa unificació del concepte i de la pràctica

de la finalitat que persegueixen.

3·" Els funcionaris de tots els serveis que s'indiquen

en la primera basc, clepend;rau del Mwücipi, i estaran a les ordres dèl Comit~ d'Assistència.

4·" ltl Comitè d'Assistència estarà integrat ¡1cl ciu•

tadà Alcalde, President; els Regidors de la Comissió

de Governació, i deu vocals. El President de la Comis-sió de Governació serà el Vice-president del Comitè.

5·4 A proposta de la Comjssió de Governació,

l'Ajuntament nomenarà cinc Vocals. Per aquests

no-menaments es tindran en compte les ·persones que més s'hagin distingit en la pràctica de Ics coses benèfiques. Dels cinc Vocals que manquen, dos seran designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i tres els

nomenaran els comprom.issaris de les E/ntitats benèfi-ques particulars de la ciutat, en la forma que indica la base onzena.

Quan un dels llocs de Vocal veí quedi vacant, es cobrirà per nomenament de la Corporació municipal, a proposta del Comitè d'Assistència. Les vacants que

es produeix:.in entre els representants de les Entitats

.

benèfiques particulars, seran cobertes en la ÍQrma escrita per al nomenament llur. La Generalitat <'O-brirà les vacants que es produeLx.in dels seus nomenats.

Els Vocals del C01nitè que no siguin Regidors, es renovaraJl la meitat cada dos anys. La primera

eli-minaçió s'efectuarà per sorteig.

6.6 El Cdmitè d'Assistència nomenarà un Consell

executiu, cop1post de quatre Regidors, un representant de la Generalitat, Ull Vocal veí i un Vocal nomenat

per les Entitats de Beneficència. Aquest Comitè exe-cutiu tindrà cura de tot allò que afecti a l'organització

i compliment dels acords i de l'administració dels <'abals del Comitè d'Assistència. '

El Consell executiu presentarà al Comitè d'Assis-tència Municipal 1111 pressupost anyal ¡:er a la seva comprovació, prei!,supost que setà sotmès a l'Ajunta-ment, junt amb l'estat de comptes.

7.o. El Comitè podrà nomenar les Delegacions que cregui necessàries per al bon regisme i ll1illorament de

les institucions i serveis d'assistència barcelonina.

Per a la formació del Padró de necessitats, assistència a malalts pobres, socorsos d'urgència, agents d'infor-mació i inspecció dels serveis, es constituiran Cómitès auxiliars de districte i Agrupacions d~e barri.

Tots el$ serveis benèfics municipals estaran regulats

per Reglaments especials, que el Ca:mitè posarà a

l'apío-vació de l'Ajuntament.

8. a Es consideraran iugressos del Comitè:

a) Les quantital<; que la Corporació municipal voti especialment per a aquestes especialitats. Aquestes quantitats seran lliurades al Comitè per dotzenes parts.

b) El producte de funcions benèfiques.

r) Els arbitris destinats a Beneficència que les

lleis permetin. i els que amb aquesta intenció s'auto-ritzin. ·'

d) Els donatius de Corporacions públiques i

d'en-titats privades i particulars. les recaptes i subscripcions pe1'manents o peri¡'>diqucs, i tot altre ingtès q11e es pro-dueixi per iniciativa del Comitè o particulars.

g.a Les quantitatS que s'arbitrin i els donatius

des-tinats al Comitè d'Assistència Municipal s1ingressaran a la Caixa municipal a cabals independents de

Pressu-post, o sigui a fons especials. El mateix concepte s'aplicarà als pagaments que ordeni el Comitè per a atendre les seves necessitats. .

Les operacions de cOJllptabilitat, en relació a

ingres-sos i despeses, es practicaran per la Oficina d'Inter-venció de 1 'Ajuntament. Cada mes aquesta Oficina farà una relació de totes les operacions realitzades,

que es lliurarà al Comitè.

Dins el primer tri!J.nestre de cada any, el Comitè presentarà una Memòria a l'Ajuntament, ou constaran tots els treballs, organització, serveis individuals i pú-blics realitzats i els ingressos i despeses de l'any finit.

(7)

GASE

TA

MUN

I

CIPAL DE BARCELONA

239

per al bon compliment de les funcions que li atribuei-xen aquestes bases.

Així mateix l'Ajunlameut posarà a disposició del

Comitè els edificis, dependències, mobiliari i accessoris que calgui.u.

En el moment de lliurar-ho es farà un inventari

detallat de tot allò que des d'aquell moment disposa

el Comitè.

Edilicis, material i accessoris inventariats, més allò

que vagi substituint-se, serà propietat de l'Ajuntament.

El Comitè proposarà a l'Ajuntament les reformes i reparacions que cregui necessàries per a la conservació dels edificis i per a la bona marxa dels serveis, i podrà

fer aquelles obres de poca importància, que cregui

convenients, pagant-les amb els seus cabals, i mitjan-çant informe de l'arquitecte muuicipal.

II.a El Comitè procurarà relacionar-se amb les

altres institucions benèfiques; i aproyarà i ordenarà fins a la unificació si és possible, els serveis d'assistència

de Barcelona.. Les priucipals entitats de la ciutat

que tenen per finalitat la pràctica de la beneficència, tindran tres representants en el Cdmitè d'Assistència

Municipal, tal com ho indica la base cinquena.

Les entitats esmentades, particulars o prh·ades, es

classificaran amb dos grups : Societats o Juntes de

Beneficència general, Societats o Juntes d'Asil

perma-nents, i Societats o Juntes d'Hospitals i d'assistèucia de malats.

Els compromissaris dels dos grups es reuniran inde-pendentment, nomenant, els del primer, un represen-tant., i dos, els del segon.

r.a formació del cens de les entitats amb dret a inter-venir en el nomenament dels representants destina~s a

integrar e1 Cotnitè, abd com el nombre dc

compromis-saris que correspondrà a cada entitat, serà determinat per l'Ajuntament.

Constituït el Comitè, les rectificadons del ceus, d'eu-titats i la fi""mció del nombre de compronüssaris que correspondran a cadascuna, els determinarà

l'Ajunta-meni, previ infoJme del Cdmitè d'Assistència.

Base f1'ansitòria. - En constituir-se per ptimera

vegada el Comitè, aquest començarà a funcionar amb els

Vocals Regidors i el cinc elegits per l'Ajuntament. Es for¡marà immediatament el cens dc entitats be-nèfiques, que ·serà sotmès a l'Ajtmtament, amb la

pro-posta necessària, per tal de cdmplimentar les bases

d'organització. No1ncnats ja els dos :representants de la Generalitat, els trçs dc les Entitats benWques, i ja en funcions el Comitè, es procedirà a la designació del Com:ell executiu. Fins aquests moments, actuarà de Comitè executiu, el President i els qllinze Vocals designats per l'Ajuntament, i tins a la constitució defi-nitiva del Comitè, aqucsl es regirà per 1111 Reglament

interior i provisional, q~e ~erà aprovat rcr la Comissió de Governació.

Noti cia ri

Actes als quals ha

assistit

el senyor Alcalde o bé hi

ha

estat

representat

Dia 24 de jebrcl'. - El Regidor senyor Francesc Costa representà el senyor Alcalde en la vetllada de

boxa que es celebrà al Teatre Olympia a benefici de la

Societat de Beneficència Cubana d'Espanya.

Dia 26. - El Regidor senyor Domèneclt representà el senyor Alcalde en la funció que tingué lloc al Teatre Novetats a profit de la Colònia per al Rchr Obrer del Vell Desemparat.

Dia 27. - El Regidor senyor Viñals represetttà el senyor Alcalde a la Ca.c;a d'Amèrica, amb motiu de celebrar-s'hi el vltitanta-vuitè aniversari de la procla

-mació de la Independència de la Rcptíblica Dorni.uicana.

Dia 28. - E l Tinent d'Alcalde senyor Giralt

repre-sentà el senyor Alcalde en l'homenatge que es tributà

al Regidor senyor Grisó al Palau de Projeccions.

Objectes trobats

a la via pública

Heus ací la relació dels objectes que han estat

tro-bats a la via pública, durant el mes de febrer, i que

s'llau dipositat a la Majordomia municipal a disposi

-ció de les persones que acreditin que n'eren llurs pos-seïdors : Clauer amb cinc claus; w1 portamonedes de pell, amb diversos dècims de la Rifa, corresponents a

diferents sorteigs, i un biUlet del Banc; clauer amb

dues claus; cartilla mili lar a nom de Josep Bernabeu, una fotografia i diversos papers; 1·ellotge braçalet per a senyor; portamonedes amb un clauer amb quatre clans i altres- objectes; un sac de moresc; mda per a

auto; bicicleta; cadeneta-braçalet amb una xapa amb

inicials; clauer amb sis claus; claueta; clauer amb vuit claus i un ganivet i una cadena; una caixa ntnb medi-çamenls; clauer amb ducs claus; partida de baptisme a nom de Manuel Palau; moneder de cuiro amb me-t.hJ..lic i una clau; carret.onet; bossa de paper contenint botons; un parell dc guants; bossa per a senyora, con-t.euint diversos objectes. uns plans; un dauer, amb quatre claus; bossa per a senyora, contenint metàl·lic, objectes i retrats; una bossa amb distints objec-tes i retrats; clauer amb tres claus; passaport a nom

de Rafael Larribeau i algnus retrats; paraigua per a

senyora; cartilla militar a uom de Francesc Garcia; moneder de pell, amb metàl·lic; lletra de cauvi .

accep-tada; bitllet del Banc d'Espanya; un ararell

(8)

I

••

GASETA

MUNICIPAL

DE BARCELONA

farcell amb espardenyes, retalls de tela, una manta, un moneder atnb .metàHic, factures i un dècim de la Loteria nacional; roda per a auto; clauer amb dues claus; paraigües per

a

senyora, i passapott a nom de Ferran Frasquet.

Prov

e

ïm

e

nt

s

El dia I.' del proper abril, a les onze del matí, se celebrarà, a les Cascs Consistorials, la subhasta dels llocs vacants als Mercats que es diueu seguidament :

Lloguer 1'ipu~ de

Mercat de Sant Josep meoPesstl•s .sual subhasta. ~

Flors i platttes. - Els n.• 4, 6, 8, 28 . 20 300

Flors a l'engr~s. - Les lletres B, Ll, S,

U, V, X, Y, Z, ll', B', C' . 30 ~00

Mercat de Santa Caterina

Fruites i 'Verdures. -Els n.• 8, 101, 105,

xo6, 1101 1120 II6, 117, 121, 124, 128,

I29, 133. I34. 137. 139. 140, 144, 145.

147· 469· 13 . 250

Els n.• 102, 103, 104, 107, roS, log,

113, 114, 115, II8, II9, 120, 125, I26,

127, 130, 131, 132, 138, I4I, 142, 143.

146, 277, 278, 457, 458, 71r, 712, 716. 11 250

Gallhw. - Els u.• 378, 383, 8og, 8ro. 23 500

Cigrons i herbes. -Els u.• IU, 122, 123. 13 250

rouscrws. - El n.o 847. 20 300

Colonials. - HI u.o 454· 20 300

Ous. -

m

n.• 722 . J6 JOO

P/autcs i flors. - Els n.• 69'4, 675. - I I 250

Llegums i cereals. - El n.0 761. 18

300

i\..f creat de la Llibel·tat

Aviram- F,l n.• 30 . JO 500

M crmt de Sa 11s

Cansaladeria.

-m

n.•

6o

-

25 450

Mercat de la Sagrera

QHC1Jiures. - El n.• n. 16 250

Fruites i 'Verdures. ---.. Els n.• 43, 44, 74· 8 100

Els n.• 22, 42, 45, 46, 47, 48, 49, so,

51, 6o, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

75. ¡6, i7· 7 100

Mercat dc Sant Audrctt Colo11ials. - El 11.0 87 .

l i 200

Mercat dc la Barcelo11eta

Cansaladeria. El 11.0 210. 22 450

Xocolateria i refrescos.-Els n.• 211,

ú2.

25 250

Aviram. -Els n.ft ~115, 222. 2J 450

El n.• 230. 20 450

Gallina. - El n.o 216.

IB

450

Despt,lles de bestiar bo'Vt. - El n.0 223. 22

450

Conser-ves. - El n.o 235. 15 250

Otts. - Els n.• 256, 317.

IS

300

Els n.• 318, 319. IJ 300

Cigrons i herbes. - El n.o 332.

A'Viram. - El n.0 2r3. .

Pastisseria.-El n.0 nr. .

RI u.• 232. .

Fruites i 'Verdures. Els n.• 247, 258, 270, 320 . . .

Lloguer Tipus de

mensual aubbasta

Peullu Pi'i;iii¡

lO 200

24 450 22 450 t6 250

lO 200

".

P

e

rmisos per a instai

·

I

a

r

aparells industrials

Heus ací les demandes de permisos que, a ~quest fi, han estat prese.ntades a l'Ajuntament:

Societat Bret i Garcia, dos electromotors a la casa n.0 188

A del carrer de València.

Joan Bertran, diversos electromotors a la casa n.0 40

del carrer d'Entença.

Emili Buxeres, dos ascensors i dos electromotors a la casa n.• 148 i 150 del Passeig de Sant Joan.

Josep Bruning, un electromotor i una fogaina a la casa n." 119 del Passeig de Sant Joan.

Societat Campi, Palacio i Sàbria, set electromotors a la casa n. o 10I del carrer de Calàbria.

Isaac D. Carasso, diversos electromotors a la casa n.0 16 del Passeig de Maragall.

Josep Anniñana, un electromotor a la casa n.0 9

del carrer de J.ladó.

Ignasi Barraquer, diversos aparells industrials a la casa n.0

l3 de l'Avinguda de Pearson.

Pere Bergonúui, UJ.l electromotor a la casa n.• 6q

del carrer del Consell de Cent.

Francesc Coll, nn electromotor a la casa ·11.0 rs de

la Plaça de la Sagrada Família.

Marcel·H Cortadellas, dos Jnotots i dues fogaines a la casa n. 0 8 del carrer de Santa Anna.

·calceran i c.a, substitució d'un generador de vapor i diversos electromotors a la casa n.0 27 del carrer de

Muntanya.

Josep M.11 Lligé, un forn de mufla a la casa n.0 37

del carrer d'Amàlia.

Miquel Costas i 1>1iquel, düerents electromotors a la caso n. • 246 del carrer del Consell de Cent.

Eliseu Nadal, un electromotor i un ascensor a la casa n

°

29 de l'Avinguda de ~listral.

Domènec Darna, un electromotor a la casa n.8 230 i 232 del carrer de Padilla.

Pere Cubells, un electroii\otor a la casa n. • 188 del carrer de Mallorca.

Ricard Casas, uu ascensor i un electromotor a la casa 11.0 166 del carrer de Padüla.

Gaietà Busnldo, w1a cambra frigorífica i un electro-motor a la casa n.• 535 del carrer de Mallorca.

Rafael Torras, dotze calderes de calefacció a la casa n.0

76 del carrer de Balmes.

Eusebi Solé, l.ln electton1otor a la casa n.0 2X8 del

ciu'rer de Laforjo..

Rafael Torras, diferents electromotors i una caldera de calefacció a la casa n. o 76 del carrer de Balmes.

Imp.

casa

de Caritat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...