L ortografia catalana al quart curs d Educació Primària

Texto completo

(1)

Facultat d’Educació

Memòria del Treball de Fi de Grau

L’ortografia catalana al quart curs d’Educació

Primària

Marina Bibiloni Crespí

Grau d’Educació Primària

Any acadèmic 2019-20

DNI de l’alumne: 43215052 F

Treball tutelat per Joan Antoni Mesquida Cantallops Departament de Llengua Catalana

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

Autor

Tutor

Sí No Sí No

Paraules clau del treball:

ortografia, activitats, quart curs, treball entre iguals.

(2)
(3)

RESUM

L'ortografia és un dels apartats de la llengua catalana que més costa d'aprendre i on menys activitats variades hi ha. El present treball pretén aportar diverses feines que es poden dur a terme dins l'aula, amb infants de quart curs d'Educació Primària, per treballar les normes ortogràfiques corresponents. A més a més, aquests exercicis pretenen ser engrescadors i motivadors pels infants així com potenciar el treball cooperatiu i entre iguals.

S'hi exposen dues maneres de treballar cada una de les dotze normes que s'han de veure durant el primer curs del segon cicle de primària.

PARAULES CLAU: ortografia, activitats, quart curs, treball entre iguals.

ASBTRACT

Orthography is one of the sections of the Catalan language that is most difficult to learn and where there are fewer varied activities. This paper aims to provide several works that can be carried out in the classroom, with children in the fourth year of primary education, to work the corresponding spelling rules. In addition, these exercises aim to be encouraging and motivating for the children as well as to promote cooperative and peer-to-peer work.

Two ways of working each one of the twelve rules that have to be seen during the first course of the second cycle of primary are exposed.

(4)

ÍNDEX

RESUM ... 2

1 INTRODUCCIÓ ... 6

2 OBJECTIUS ... 8

3 METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL ... 9

4 MARC TEÒRIC ... 10

4.1 LA SÍL·LABA TÒNICA ... 10

4.1.1 Activitat 1. ... 10

4.1.2 Activitat 2. ... 11

4.2 EL PUNT, LA COMA I ELS DOS PUNTS ... 12

4.2.1 Activitat 1. ... 12 4.2.2 Activitat 2. ... 13 4.3 LA AI E A FINAL DE PARAULA ... 14 4.3.1 Activitat 1. ... 14 4.3.2 Activitat 2. ... 15 4.4 ELS SONS DE LA E I LA O ... 16 4.4.1 Activitat 1. ... 16 4.4.2 Activitat 2. ... 16 4.5 LA ESSA SORDA ... 17 4.5.1 Activitat 1. ... 17 4.5.2 Activitat 2. ... 18 4.6 LA ESSA SONORA... 19 4.6.1 Activitat 1. ... 19 4.6.2 Activitat 2. ... 20 4.7 L’APÒSTROF ... 21 4.7.1 Activitat 1. ... 21 4.7.2 Activitat 2. ... 22 4.8 X, IX, TX I IG... 23 4.8.1 Activitat 1. ... 23 4.8.2 Activitat 2. ... 23 4.9 G, J, TG I TJ ... 24 4.9.1 Activitat 1. ... 24 4.9.2 Activitat 2. ... 25 4.10 B/P, T/D, G/C ... 26 4.10.1 Activitat 1. ... 26

(5)

4.10.2 Activitat 2. ... 26 4.11 B I V. H I R A FINAL DE PARAULA ... 27 4.11.1 Activitat 1. ... 27 4.11.2 Activitat 2. ... 28 4.12 C, Q, QÜ I G, GÜ I GU... 29 4.12.1 Activitat 1. ... 29 4.12.2 Activitat 2. ... 30 5 CONCLUSIONS ... 32 6 REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ... 34 7 ANNEXOS ... 36 7.1 SÍL·LABA TÒNICA... 36

7.1.1 Activitat 1. Classificació de paraules ... 36

7.1.2 Activitat 2. Col·locam les síl·labes on toca. ... 38

7.2 LA A I E A FINAL DE PARAULA ... 39

7.2.1 Activitat 1. Jugam a scrabble. ... 39

7.2.2 Activitat 2. Fitxa de la a i la e. ... 40

7.3 ELS SONS DE LA E I LA O. ... 40

7.3.1 Activitat1. Encerclam paraules ... 40

7.3.2 Activitat 2. Classificam tots junts. ... 41

7.4 LA ESSA SORDA ... 41

7.4.1 Activitat 2. Escoltam una cançó ... 41

7.5 LA ESSA SONORA. ... 43

7.5.1 Activitat 1. Mots encreuats ... 43

7.5.2 Activitat 2. Bingo ... 45

7.6 L’APÒSTROF ... 46

7.6.1 Activitat 2. Completam un text. ... 46

7.7 X, IX, TX I IG. ... 47

7.7.1 Activitat 1. Encapsam paraules... 47

7.8 G, J, TG I TJ. ... 47

7.8.1 Activitat 1. Ens dictam entre nosaltres. ... 47

7.8.2 Activitat 2. Escrivim plurals. ... 47

7.9 B/P, T/D, G/C. ... 48

7.9.1 Activitat 2. Cercam els familiars. ... 48

7.10 B I V, H I R A FINAL DE PARAULA. ... 48

7.10.1 Activitat 2. Seleccionam la paraula adequada. ... 48

7.11 C, Q, QÜ I G, GÜ I GU. ... 49

(6)
(7)

1 INTRODUCCIÓ

L’ortografia no és només un recull de normes que ens indiquen com escriure en una llengua, sinó que també serveix com a carta de presentació d’una persona cap a una altra. Això és degut que aquesta és molt important perquè sempre es preferirà a algú amb una bona ortografia a algú que fa moltes faltes ortogràfiques. A més a més, com a futura mestra, crec que no es puntua igual un text que tingui errors gramaticals però amb poques, o cap, faltes ortogràfiques a aquell text que té molts errors gramaticals i ortogràfics a la vegada.

Per aquest motiu és important des de l’escola ensenyar, bé, l’ortografia, i exigir-la un cop ensenyada, perquè puguin tenir una bona presentació i perquè els infants mateixos tinguin una bona percepció dels seus propis textos i d’ells mateixos perquè un text sense errades d’ortografia pareix més bonic i que està més ben escrit de tal manera que pot pujar l’autoestima.

A més a més, tenir un bon coneixement de l’ortografia, sigui en la llengua que sigui, ens ajuda a saber com pronunciar correctament cada paraula i així poder evitar ieisme, la “ll” com si fos una “g”, etc.

La idea de fer aquest tema ha estat perquè vull que em serveixi per al meu futur docent i per donar idees a altres companys i companyes de professió amb les activitats que es proposaran. Aquestes activitats van dirigides a alumnes del quart curs d’Educació Primària. Això és degut que la teoria exposada, i les seves corresponents activitats, és la que s’explica a aquest curs segons el currículum i els diferents llibres de text consultats ja que el primer no és gaire específic en què s’ha de donar i què no a cada curs.

S’ha de ressaltar que les activitats no només aniran dirigides a alumnes normotípics, sinó que estaran adaptades a aquells alumnes que el professional de suport educatiu hagi de fer sessions amb ells, és a dir que requereixin necessitats especials de suport educatiu (NESE).

Cal destacar que aquest no és un treball de recerca perquè el que es pretén fer és dur a terme un treball que sigui útil per al meu futur com a docent i perquè és com penso que puc aportar més al treball.

(8)

Finalment, és tan important l’ensenyament de l’ortografia perquè l’escriptura és una eina de comunicació que, com a animals socialitzadors que som, hem de tenir ben present entre nosaltres i hem de tenir cura d’ella ja que, si no sabem escriure correctament, pot dificultar la comprensió del text i, per tant, la comunicació entre els individus.

(9)

2 OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest treball és fer la meva pròpia idea de com és un ensenyament competent per als meus futurs alumnes sobre l’ensenyament de l’ortografia catalana i quines activitats són les més òptimes per aconseguir aquest.

També és aprendre a dissenyar unes bones activitats la qual cosa m’ajudarà quan treballi com a docent a una aula per poder-les aplicar a la meva aula així com ajudar a altres companys amb l’assignatura de la mateixa manera que ells m’ajudaran a mi amb altres assignatures.

Per acabar, es pretén conèixer profundament el currículum de les Illes Balears encaminat a la llengua catalana ja que s’haurà de consultar per saber què han d’aprendre els infants a quart de primària i quins són els objectius d’aquesta etapa.

(10)

3 METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL

Per desenvolupar aquest treball la metodologia que s’ha utilitzat és molt senzilla. Primerament, s’ha fet una elecció del tema a tractar segons allò que s’ha cregut que és més oportú a investigar, tenint damunt la taula diversos temes interessants que es podien tractar.

Després d’aquesta elecció, s’ha fet una recerca de documentació, és a dir cercar la teoria a explicar, en la qual està basada aquest treball. A continuació, després d’haver fet la tria de documentació pertinent, s’han desenvolupat tots i cada un dels temes a tractar, sempre fent reflexió del que es llegia i sent conscient del que s’escrivia.

Les activitats que es proposaran seran d’elaboració pròpia. Sempre tenint en compte a tot l’alumnat per tal de fer una escola inclusiva i perquè tots els alumnes tinguin un aprenentatge òptim i enriquit.

(11)

4 MARC TEÒRIC

Camps, Milian, Bigan, Camps i Cabré (1990) exposen que l’ortografia és, segons el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola (1970), “part de la gramàtica que ensenya a

escriure correctament per l’encertada ocupació de les lletres i dels signes auxiliars de l’escriptura”.

Tot seguit podem trobar 24 activitats diferents per treballar l’ortografia catalana. Com que és un treball el qual té com a objectiu principal la proposta de diferents activitats per a cada una de les normes ortogràfiques a ensenyar al quart curs d’educació primària, revisades pel Currículum de les Illes Balears de llengua catalana. A continuació se n’exposaran les activitats que es podrien dur a terme amb cada una de les diferents normatives de la llengua catalana.

4.1 LA SÍL·LABA TÒNICA 4.1.1 Activitat 1. → Títol: Classificació de paraules. → Material: o Targetes.

o Full per escriure. o Bolígraf.

→ Temporalització: 35 minuts. o 15 minuts per classificar. o 5 minuts per fer la fitxa.

o 15 minuts per corregir l’activitat.

→ Descripció:

Els infants s’han de dividir per grups, heterogenis, de 4 persones. A continuació la docent els donarà a cada grup un bloc de targetes.

Per fer l’activitat els alumnes han d’escampar per tota la taula les paraules donades i les han de classificar segons siguin agudes, planes o esdrúixoles. Un cop feta la selecció, l’han de

(12)

passar a la fitxa i després es donarà un temps, 15 minuts, per passar per les altres taules, comparar i corregir allò que tinguin malament.

Per passar per les taules sempre n’hi haurà un que quedarà per tal d’explicar als seus companys el perquè de la selecció que han fet i aniran fent rondes fins que tots hagin explicat i hagin passat per les altres taules.

→ Reflexió:

Amb aquesta activitat el que es pretén és que es practiqui saber identificar la síl·laba tònica i reconèixer, per tant, a quin grup de paraules pertany.

A més a més, fer feina en grups heterogenis els ajudarà a poder debatre i, per tant, saber amb més certesa el que han d’aprendre perquè si algú no ho ha entès, s’ho poden explicar entre iguals.

També que les columnes tinguin cada una el seu color pot ajudar a l’alumnat a associar un color amb cada un dels tipus de paraules, la qual cosa pot afavorir el seu aprenentatge.

4.1.2 Activitat 2. → Títol:

Col·locam les síl·labes on toca.

→ Material: o Fitxa. o Llapis. o Bolígraf.

→ Temporalització: 15 minuts. o 10 minuts per fer l’activitat. o 5 minuts per corregir.

(13)

→ Descripció:

L’activitat serà de caire individual ja que és senzilla i ràpida de fer per un infant normotípic, és a dir que no està ficat dins el programa de necessitats específiques de suport educatiu.

Els infants hauran d’omplir una graella que estarà dividida en columnes i files i on a cada fila hi haurà una casella més fosca per col·locar-hi la síl·laba tònica. Devora aquesta graella hi haurà una llista de paraules que són les que s’hauran de posar dins la graella, aquestes no hi ha necessitat d’haver d’estar per ordre, depèn del grau de dificultat que s’hi vulgui posar a l’activitat.

Un cop l’alumnat haurà completat la graella, es corregirà. Per fer-ho cada infant passarà la seva fulla a la persona que se situï un número més a baix de la llista de la classe.

→ Reflexió:

Aquesta activitat pot servir com a introductòria per després explicar la norma d’accentuació i la seva classificació en agudes, planes o esdrúixoles ja que en tenir les paraules separades en síl·labes i que tinguin la síl·laba tònica remarcada per la casella més fosca els serà més fàcil entendre aquesta classificació.

4.2 EL PUNT, LA COMA I ELS DOS PUNTS 4.2.1 Activitat 1.

→ Títol:

Llegim una obra de teatre.

→ Material: o Text.

→ Temporalització: 40 minuts o 30 minuts per llegir el text.

(14)

→ Descripció:

Aquesta activitat es durà a terme en gran grup. El que es farà és, per part de la persona docent, assignar a cada infant un personatge diferent. A continuació, els infants llegiran el text, tenint en compte sempre els signes de puntuació que hi hagi. Cada vegada que hi hagi un signe de puntuació que no es llegeixi bé s’aturarà la lectura i es debatrà com s’hauria d’haver fet exactament.

→ Reflexió:

El que es pretén fent aquesta activitat és que els infants entenguin bé el funcionament dels signes de puntuació ja que són molt importants perquè amb signes de puntuació o sense ells es poden expressar dues coses molt diferents.

4.2.2 Activitat 2. → Títol: Creació de textos. → Material: o Full blanc. o Bolígraf. → Temporalització: 45 minuts. → Descripció:

L’activitat consisteix que els alumnes estaran dividits en grups petits heterogenis, de no més de 6 persones, i hauran de crear un text. Aquest pot ser una narració, una notícia, un diàleg, etc. Hi haurà unes condicions per fer el text que són aquestes:

• Hi ha d’haver el signe de dos punts dues vegades. • Hi ha d’haver, mínim, un punt i a part.

• S’han d’utilitzar el signe de la coma i el del punt i seguit.

Es tracta de dur-la a terme mitjançant la tècnica del full giratori que es tracta de tenir un únic paper enmig del grup i s’assigna un número a cada un dels integrants que serà l’ordre que

(15)

hauran de seguir per escriure. D’aquesta manera, tots escriuran al full, sempre amb l’aprovació de tots els membres. Cada alumne, com a mínim, haurà d’escriure tres frases.

→ Reflexió:

El fet que els mateixos infants hagin de crear un text fa que hagin de veure amb els seus propis ulls si té o no coherència. Això els ajudarà a acabar d’entendre la necessitat dels signes de puntuació i l’aplicació que se n’ha de fer.

4.3 LA A I E A FINAL DE PARAULA 4.3.1 Activitat 1.

→ Títol: Jugam a scrabble.

→ Material:

o Joc de taula scrabble.

o Graella per posar les paraules. o Diccionari.

→ Temporalització: 25 minuts. o 25 minuts per jugar.

→ Descripció:

L’scrabble és un joc de taula que consisteix a formar paraules mitjançant les lletres que es van agafant de manera aleatòria. Es comença agafant set lletres, i sempre se n’han de tenir set fins que s’acaben. Les lletres que més hi ha són les a i les e per això és molt útil per practicar aquesta norma ortogràfica.

Per poder jugar l’alumnat es dividirà en grups heterogenis de 4 persones. Llavors, per torns, hauran d’anar formant paraules. Un cop hagin format una paraula, l’hauran d’escriure a la graella proporcionada pel docent i, també, hauran d’apuntar els punts obtinguts. Aquests punts els poden saber perquè cada lletra està puntuada amb una xifra que vas des de l’1 al 10. Al final guanya qui ha fet més puntuació.

(16)

Per formar les paraules hi haurà la norma que sempre hi ha d’haver una a o una e al final de la paraula i quan les hagin posat al taulell hauran de cercar al diccionari si està ben escrit el mot.

→ Reflexió:

Jugant és com més s’aprèn i amb aquesta activitat es pot aconseguir que les aprenents assoleixin la normativa corresponent i fer que el seu cap pensi per si sol sense l’ajuda ni de les seves companyes ni de la mestra que hi hagi dins l’aula.

4.3.2 Activitat 2. → Títol: Fitxa de la a i la e.

→ Material: o Fitxa.

o Bolígraf blau i verd o vermell.

→ Temporalització: 20 minuts. o 10 minut per fer l’activitat. o 10 minuts per corregir.

→ Descripció:

L’activitat consisteix a dur a terme la fitxa que la professional els donarà als infants. Aquesta fitxa estarà caracteritzada per tenir un seguit de paraules que continguin la a o la e a final de paraula. El que passa és que aquestes lletres finals no estaran posades i seran els alumnes qui les hauran d’escriure correctament.

→ Reflexió:

Aquesta és una activitat de caràcter més tradicional, és a dir que des dels padrins de les nostres cases fins a les generacions nascudes als anys 90 han fet a les aules.

Per tant, és una activitat que pot resultar més avorrida que altres proposades a aquest treball però que als alumnes també els pot anar bé degut que no tothom aprèn de la mateixa manera i

(17)

n’hi ha que necessiten que sigui més manipulatiu i d’altres que sigui més de memòria, que això no vol dir que no ho entenguin encara que ho memoritzin.

4.4 ELS SONS DE LA E I LA O 4.4.1 Activitat 1.

→ Títol: Encerclam les paraules.

→ Material: o Fitxa. o Colors.

→ Temporalització: 40 minuts. o 25 minuts per fer l’activitat. o 15 minuts per posar en comú.

→ Descripció:

Aquesta activitat consisteix a, per grups heterogenis de 4 persones, encerclar amb colors diferents les paraules depenent del so que tinguin la e o la o. Per tant, hauran d’utilitzar quatre colors diferents: un per la e oberta, un per la e tancada, un per la o oberta i un per la o tancada.

Una vegada tots els grups hagin acabat l’activitat es posaran en comú les respostes i es faran reflexions sobre elles per tal que l’alumnat entenguin el perquè de les respostes.

→ Reflexió:

Amb aquesta activitat el que és pretén es que coneguin la pronunciació de les grafies correctament i que, a més, es comencin a fixar amb els accents.

També un altre objectiu és promoure la participació, ajudar a les altres i la tolerància.

4.4.2 Activitat 2. → Títol: Classifiquem tots junts!

(18)

→ Material:

o Pissarra digital per fer les columnes. o Paraules.

→ Temporalització: 20 minuts.

→ Descripció:

Aquesta és una activitat en gran grup la qual es tracta de fer una classificació unitària depenent del so que tinguin les paraules que s’exposaran a la pissarra. D’aquesta manera, els alumnes hauran de classificar-les depenent de si la e és oberta, tancada o neutre i la o és oberta o tancada.

El que l’alumnat faran és anar sortint de dos en dos; una pronunciarà la paraula en veu alta i l’altra l’ha de col·locar a la columna que correspongui. A continuació la resta de la classe corregirà la classificació feta per les companyes a més d’anar copiant al quadern el que els companys fessin a la pissarra.

→ Reflexió:

Fer l’activitat en gran grup implica que potser sigui una mica avorrida perquè l’alumnat no poden anar cada una al seu ritme, sinó que s’ha d’anar al ritme mitjà. Però, a vegades, hi ha infants que requereixen fer l’activitat d’aquesta manera, conjuntament amb les seves companyes, per tal d’entendre el que s’està explicant i així, a més a més, incentivar l’explicació entre iguals. 4.5 LA ESSA SORDA 4.5.1 Activitat 1. → Títol: Esquematitza la s sorda. → Material:

o Pissarra digital (PDI). o Quadern.

(19)

→ Temporalització: 35 minuts. o 20 minuts per dir paraules. o 10 minuts per corregir.

o 5 minuts per copiar al quadern

→ Descripció:

Per fer aquesta activitat primer de tot serà necessari dividir la pissarra en quatre columnes, una per cada grafia de la essa sorda (s, ss, c i ç). A continuació es demanarà als infants que plantegin diverses paraules que tenguin aquest so i a quina de les columnes esmentades anteriorment la col·locarien.

Després d’haver omplert les columnes, amb els mots que es cregui pertinents, es farà una correcció conjunta per saber si hi ha errades o no i, posteriorment, es donarà un temps per copiar al quadern el que hi ha a la pissarra.

→ Reflexió:

Aquesta potser és una activitat menys motivadora per l’alumnat, ja que és a nivell grup-classe i això implica a haver d’anar a un ritme mitjà sense tenir en compte l’alumnat que necessita més temps ni el que en necessita menys. Així i tot, però, potser una activitat que els pot anar molt bé ja que tendran molts d’exemples la qual cosa fa que els pugui quedar més clar el funcionament de la norma així com fer la reflexió tots junts perquè sempre es poden aportar pensaments i idees interessants i explicar-s’ho entre iguals.

4.5.2 Activitat 2. → Títol: Escoltam una cançó!

→ Material:

o Full amb la lletra de la cançó. o Llapis.

(20)

→ Temporalització: 12 minuts. o 8 minuts per escoltar la cançó. o 4 minuts per corregir.

→ Descripció:

L’alumnat tendrà una fitxa en la qual hi haurà la lletra d’una cançó, però que a les paraules que tinguin la essa sorda els faltarà la grafia i ells l’hauran d’escriure. El que faran serà escoltar la cançó una primera vegada sense haver d’escriure res, una segona vegada on ja podran escriure el que creuen sentir i una tercera per si a algú encara li falta qualque grafia o per repassar els que ja ho tenguin tot.

A continuació es projectarà la cançó a la pissarra perquè l’alumnat puguin corregir allò que hauran escrit a més d’anar escoltant la cançó una altra vegada perquè aprenguin bé com es pronuncia cada so de la essa sorda.

→ Reflexió:

Si analitzam bé aquesta activitat ens podem adonar que és una manera de fer un dictat però fent que els infants s’ho puguin passar bé i fent-les escoltar música en català. Per tant, poden aprendre a la pronúncia de la essa sorda i alhora aprendre nous gèneres musicals.

Un problema que pot tenir aquest exercici és que s’ha de seleccionar bé la cançó, és a dir que la professional s’ha d’assegurar que la pronunciació de totes les paraules, no només les que contenen la s sigui la correcta perquè després els infants poden confondre pronunciacions i fer-les malament. 4.6 LA ESSA SONORA 4.6.1 Activitat 1. → Títol: Mots encreuats. → Material: o Fitxa.

(21)

o Llapis.

→ Temporalització: 20 minuts.

→ Descripció:

Els mots encreuats és un passatemps que consisteix a completar un tauler amb els mots definits o amb pistes i que encaixen entre ells.

Per fer l’activitat cada infant tendrà la seva fitxa amb els mots. A aquesta fitxa hi haurà la definició dels mots que han de posar a la quadrícula. Els mots que l’alumnat haurà d’esbrinar tendran el so de la essa sonora i ells hauran de saber amb quina grafia s’escriu.

→ Reflexió:

Es tracta d’un joc molt senzill que farà que els alumnes entenguin i aprenguin aquelles paraules que poden sonar igual però que s’escriuen amb grafies diferents de tal manera que amb la memòria visual se’ls hi farà més fàcil aprendre-ho.

4.6.2 Activitat 2. → Títol: Bingo.

→ Material:

o Cartons de bingo.

o Fitxes per tapar les caselles.

→ Temporalització: 20 minuts.

→ Descripció:

L’activitat consisteix a fer un bingo dels sons de la essa sonora. El que es tracta és d’anar trobant el so amb el qual s’escriu la paraula, és a dir que si la docent diu la paraula zebra els alumnes que la tinguin al seu cartó hauran de tapar la grafia amb la qual s’escriu i així successivament fins que una alumna ho tingui tot tapat.

(22)

→ Reflexió:

La idea de fer el bingo és perquè l’alumnat hagi de llegir les paraules, a més d’escoltar-les, i així associar millor la grafia amb la pronunciació a més d’adonar-se de com s’escriuen correctament les paraules amb aquest so.

Aquesta és una activitat molt visual que les ajudarà a escriure correctament les diferents paraules en un futur.

4.7 L’APÒSTROF 4.7.1 Activitat 1.

→ Títol: Jugam amb l’ordinador!

→ Material:

o Ordinador/Chromebook.

→ Temporalització: 15 minuts.

→ Descripció:

L’alumnat tindran un Chromebook o ordinador per cada parella. A continuació hauran de ficar-se dins la plana web que la mestra els proporcionarà i hauran d’anar jugant mentre aprenen.

L’enllaç és el següent: http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html

→ Reflexió:

Aquesta és una activitat que ajudarà a l’alumnat d’aprenentatge més visual a saber com funciona la norma ortogràfica ja que podran veure les paraules escrites a més d’anar fent preguntes de tant en tant sobre la norma.

La plana web ofereix diferent dificultat i diferents normes ortogràfiques, però per a l’alumnat de 4t d’Educació Primària el més convenient és que juguin amb els personatges Flic

(23)

o Nat ja que són els de nivell mitjà o alt relativament. A més a més, amb aquests jocs es podran anar autoavaluant. 4.7.2 Activitat 2. → Títol: Completam un text. → Material:

o Full amb el text. o Llapis.

o Bolígraf verd o vermell.

→ Temporalització: 15 minuts. o 10 minuts per completar el text. o 5 minuts per corregir.

→ Descripció:

Per parelles l’alumnat primer haurà de llegir un text que tendrà espais en blanc. Aquests espais els hauran d’anar emplenant amb el llistat de mots que hi haurà devora aquest text però que no estaran per ordre de posició.

Un cop els infants hagin completat tot el text amb les paraules adequades es corregirà en gran grup per tal de poder ajudar-se més entre ells.

→ Reflexió:

Aquesta és una activitat molt senzilla que les ajudarà a adquirir millor la norma. A més a més, sempre és d’ajuda fer l’activitat amb algú i poder-se explicar entre ells el perquè de les coses.

(24)

4.8 X, IX, TX I IG 4.8.1 Activitat 1.

→ Títol: Encapsam paraules.

→ Material:

o Papers amb paraules. o Capses.

→ Temporalització: 15 minuts.

→ Descripció:

Per aquesta activitat és necessari que els infants estiguin dividits en grups heterogenis. El que es tracta és de per grups ficar els papers amb els mots dins la capsa corresponent. Primer de tot, llegiran el mot, després entre totes les components del grup escolliran a quina capsa ha d’anar. Hi haurà quatre capses diferents un per les paraules que contenen la x, una per les que contenen ix, una per les que contenen tx i la darrera per les que contenen ig.

→ Reflexió:

Aquesta activitat no és per memoritzar contingut, sinó perquè visualment l’alumnat vagin entenent millor la norma i se n’adonin de l’ús que se’n fa d’aquesta.

A més a més, pot esser una activitat engrescadora ja que s’han d’anar aixecant i discutint amb els companys. La qual cosa implica que l’alumnat s’hagin d’aixecar i de parlar i se’ls hi faci més amena.

4.8.2 Activitat 2. → Títol:

Completam la informació i fem activitats.

→ Material: o Fitxa.

(25)

o Llapis.

→ Temporalització: 15 minuts.

→ Descripció:

Aquesta activitat és de caire individual. Es tracta de fer una fitxa on l’alumnat primer hagin de completar, primer de tot, la norma ortogràfica, és a dir que tendran una informació escrita, incompleta, i hauran d’anar omplint els espais en blanc. A continuació, faran diferents activitats proposades davall la norma ortogràfica.

Aquestes activitats poden ser diverses. D’aquesta manera podem fer que l’alumnat hagi d’omplir els espais de la paraula amb la grafia corresponent, col·locar els mots a la columna que els pertoqui segons la grafia que duguin, escriure derivats, etc.

→ Reflexió:

Aquesta potser és una activitat de caire tradicional però de vegades és necessari ja que així ajuda a l’alumnat a entendre i aprendre millor la teoria.

4.9 G, J, TG I TJ 4.9.1 Activitat 1.

→ Títol:

Ens dictam entre nosaltres.

→ Material: o Paper.

o Llapis o bolígraf. o Paraules.

(26)

→ Descripció:

La docent haurà escrit en diferents paperets paraules que continguin g, j, tg i tj i les posarà totes dins una capsa per tal que l’alumnat no les vegin.

A continuació, es dividirà el gran grup en parelles heterogènies. Cada parella tindrà una capsa amb diferents paraules escollides per la mestra que continguin aquesta norma ortogràfica. A continuació, per torns, un infant agafarà un mot i el dictarà al seu company i viceversa. Després, els mostrarà a les seves companyes com s’escriu correctament i es corregiran si és necessari. Això ho faran fins que s’acabin totes les paraules de la capsa.

→ Reflexió:

El dictat entre iguals ens serveix per fer un dictat que sigui més atractiu i per ajudar als infants a fer una bona pronunciació de les grafies.

4.9.2 Activitat 2. → Títol: Escrivim plurals. → Material: o Llapis. o Fitxa. → Temporalització: 10 minuts. → Descripció:

Aquesta activitat serà de caràcter individual i el que es tracta de fer és que cada infant tendrà una fitxa que li haurà donat la docent on hi haurà l’activitat. A la fulla l’alumnat tendrà 10 mots escrits en singular i que contenguin la norma ortogràfica estudiada i hauran d’escriure la mateixa paraula però en la seva forma del plural.

→ Reflexió:

L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants entenguin com s’han de realitzar els plurals de les paraules que tenen g, j, tg i tj.

(27)

4.10 B/P, T/D, G/C 4.10.1 Activitat 1.

→ Títol:

Ens movem per les lletres.

→ Material:

o Mots a haver de pronunciar.

→ Temporalització: 15 minuts.

→ Descripció:

Per a aquesta activitat es dividirà l’aula en sis parts: una pels mots que acaben amb b, una altra pels que acaben amb p, una altra per les paraules que acaben amb t, una per les que acaben amb d, una part pels mots acabats en g i una altra per als que acaben amb c.

Un cop feta la distribució, la docent anirà dient diferents mots i els infants s’hauran de col·locar a la part de l’aula amb la qual creguin que aquest acaba. Després que tothom hagi triat, es farà una reflexió sobre les decisions que han pres l’alumnat, és a dir per què han triat aquella part de l’aula.

→ Reflexió:

Amb aquesta activitat el que s’intenta fer és potenciar el fet d’haver de pensar i reflexionar. Així mateix, no és una activitat introductòria, sinó que per dur-la a terme els infants ja han de conèixer la norma perquè els servirà per repassar-la.

És veritat, però, que amb aquesta activitat no es pot saber gaire bé si tots els infants ho han entès o no perquè es poden deixar endur per la majoria i aquells que no ho saben posicionar-se, allà on hi hagi més alumnes.

4.10.2 Activitat 2. → Títol: Cercam els familiars.

(28)

→ Material: o Llapis. o Fulla.

→ Temporalització: 20 minuts. o 10 minuts per fer l’activitat. o 10 minuts per corregir.

→ Descripció:

Per a aquesta activitat és necessari que l’alumnat estigui dividit en grups de 4 o 6 persones. El que hauran de fer és, segons els diferents quatre mots que doni la docent, cercar paraules d’aquella família. Aquests mots els escriuran a la fulla proporcionada per la professional. Quan ja hagi passat el temps necessari perquè es trobin els familiars de les paraules inicials es posaran en comú en gran grup i es corregiran si són correctes o no.

Per escriure els “familiars” s’utilitzarà la tècnica del full giratori. Aquesta consisteix en el fet que el full passa per les mans de totes les integrants del grup i cada vegada hi escriu una persona diferent. La condició és que no es pot escriure a la fulla fins que tot el grup hi està d’acord o s’hi ha arribat un consens.

→ Reflexió:

Aquesta activitat està pensada per plantejar-se com un concurs per tal de motivar a l’alumnat a trobar els mots de les famílies demanades. El que s’ha de tenir clar és que sempre que es facin concursos s’han de donar com a premi coses que no siguin materials ni de puntuació a l’assignatura. Un exemple de premi seria sortir una mica abans al pati o poder jugar, abans d’acabar la sessió a jocs de taula que estiguin dins l’aula o al centre escolar.

4.11 B I V. H I R A FINAL DE PARAULA 4.11.1 Activitat 1.

→ Títol:

(29)

→ Material: o Cartolines.

o Bolígrafs o retoladors.

→ Temporalització: 30 minuts.

o 10 minuts per saber què es vol posar. o 15 minuts per dur a terme el cartell.

o 5 minuts per anar-ho a penjar per les parets de l’escola.

→ Descripció:

Per a aquesta activitat el gran grup es dividirà en parelles per tal de poder fer l’activitat. El que es tracta és de fer dos cartells per parella sobre les següents normes: un per la norma de la

b i la v i l’altre per la h i la r a final de paraula.

Primer de tot, un cop fetes les parelles, tindran 10 minuts per triar com volen posar la informació als dos cartells i se’ls hi donarà dos fulls en blanc de reutilitzar per fer els esbossos. A continuació se’ls hi donarà temps a l’alumnat per dur a terme el cartell que ja és definitiu. Per finalitzar, sortiran per l’escola penjant els cartells que han fet.

→ Reflexió:

La idea de repartir cartells per tota l’escola és, primer de tot peruqè l’alumnat treballi la teoria per parelles i, en segon lloc, per què com és un tema conflictiu per la parla castellana en quasi totes les cases costa diferenciar la b i la v i també els costa saber quan posar la h i la r a final de paraula.

4.11.2 Activitat 2. → Títol:

Seleccionam la paraula adequada.

→ Material: o Llapis. o Bolígraf.

(30)

→ Temporalització: 15 minuts. o 8 minuts per fer l’activitat. o 7 minuts per corregir.

→ Descripció:

Aquesta activitat es farà per parelles. El que l’alumnat hauran de fer és seleccionar el mot corresponent de la llista que se’ls hi donarà a la fulla que la docent repartirà. A aquesta llista hi haurà diferents paraules en la que estaran repetides les paraules dues vegades, una escrita correctament i l’altre amb una falta ortogràfica.

Després d’haver realitzat l’activitat es farà una correcció conjunta en gran grup.

→ Reflexió:

Aquesta activitat està més pensada pels mots que s’escriuen amb b, v i h perquè els pot resultar difícil saber quina és l’adequada de les paraules que tenen r final ja que no es pronuncia

4.12 C, Q, QÜ I G, GÜ I GU 4.12.1 Activitat 1.

→ Títol: Fem una sopa de lletres.

→ Material:

o Fulla amb la sopa de lletres. o Colors.

→ Temporalització: 10 minuts.

→ Descripció:

Aquesta és una activitat molt senzilla a la qual els infants han de realitzar una sopa de lletres. Aquesta consisteix en el fet que han de cercar un seguit de paraules a una casella que té les lletres barrejades on s’hi formen les paraules que han de cercar. Els pots es poden trobar en

(31)

vertical, en horitzontal, en diagonal, de dreta a esquerra o d’esquerra a dreta, depenent de la dificultat que hi vulguem posar a l’activitat.

→ Reflexió:

Aquest tipus d’activitats agrada molt als infants ja que els resulta molt entretinguda. També les ajuda a fixar-se bé en com s’escriuen les paraules per trobar-les.

4.12.2 Activitat 2. → Títol:

Posem la dièresi on toca.

→ Material: o Plickers. o Codi qr.

→ Temporalització: 15 minuts.

→ Descripció:

El plickers és una plataforma educativa en la qual cada docent genera els seus qüestionaris. Aquests són de resposta tancada i poden tenir fins a quatre possibles respostes.

El que es tracta de fer és, per part del docent elaborar un qüestionari demanant com s’escriu cada paraula. Llavors, l’infant haurà de respondre amb el seu codi qr, cada un té el seu. Una vegada tots hagin contestat se’ls hi mostrarà la solució correcta per tal de rebre un feedback immediat.

L’activitat consisteix que es dugui a terme un qüestionari on l’alumnat hauran de triar entre diferents opcions, màxim quatre, el mot que estigui ben escrit. Si la docent veu que els costa molt saber quina és la correcta el que pot fer és pronunciar les paraules per a que els pugui ser d’ajuda.

(32)

→ Reflexió:

L’objectiu és fer reflexionar i pensar als infants en la norma ortogràfica estudiada. Per tant aquesta no és una activitat introductòria ja que, si no coneixen el signe de la dièresi, els pot resultar difícil fer l’activitat.

(33)

5 CONCLUSIONS

El camp de la didàctica de l’ortografia no està molt estudiat perquè m’ha estat molt difícil trobar-ne informació i l’única que hi he trobat han estat treballs de fi de grau o de fi de màster que han estat compartits a diferents planes web de les universitats. Per aquest motiu, m’he hagut de guiar pels llibres de text que tenen activitats avorrides, ja que són només d’omplir espais o fer fitxes.

Que no estigui tan investigat aquest camp didàctic ajuda al fet que dins les aules se segueixi realitzant, per part de l’equip docent, activitats que no són motivadores pels infants i que, al final, fan que no aprenguin les normes ortogràfiques.

El fet que les activitats proposades siguin tan visuals ajuda a captar, per l’ull, com s’escriuen les paraules i com s’utilitza l’ortografia catalana. Això és degut que avui dia l’alumnat aprèn més de manera visual i no tan memorística, així com entenent els conceptes a haver d’estudiar.

A més a més, com diu Serra (2015) “la noció de correcció pressuposa l’existència d’una

norma que regula la transcripció gràfica i que és acceptada per tots els parlats de la llengua”.

És per això que és molt important que els infants s’autocorregeixin les feines fetes per entendre bé la norma.

Després d’haver dut a la pràctica alguns dels exercicis proposats, m’he adonat que els infants s’han vist més motivats a l’hora d’aprendre així com que els ha sigut més fàcil aquest. També, amb l’autocorrecció són ells mateixos que s’adonen de l’error i els és molt més fàcil entendre bé els conceptes. El fet de fer les pràctiques amb treball cooperatiu sigui per grups o sigui per parelles millora l’aprenentatge degut que si qualque alumna no entén el que s’està fent s’ho poden explicar entre elles, la qual cosa fa que utilitzin un vocabulari i una explicació molt més integrada dins el seu vocabulari encara que la professional utilitzi un vocabulari i explicació més que adequat per als infants. Per això, és molt important innovar en el camp didàctic de l’ortografia i ajudar-se entre docents per tal de donar un aprenentatge òptim a tots els infants de les aules així com adaptar les feines encomanades a les capacitats de l’alumnat, la qual cosa aquestes propostes permeten fer perquè hem de pensar que sempre és l’alumnat el protagonista de l’escola, de l’aprenentatge, de l’aula i que hem de fer tot el possible perquè aprenguin i perquè se sentin bé aprenent i anant a aprendre.

(34)

Els exercicis exposats a aquest treball no són únicament aplicables al quart curs d’Educació Primària, sinó que es poden adaptar al nivell necessari només modificant-ne el contingut i el nivell d’exigència. Així com adaptar-ho per fer les activitats a casa amb els pares, ja que moltes d’aquestes són jocs de taula o d’escoltar i poden entretenir a tota la família a més d’aprendre mentre estan jugant tots junts.

Aquest treball ha suposat per mi haver-me de reinventar sobre l’ensenyança de l’ortografia perquè els models que havia vist sempre eren més de caràcter tradicional la qual cosa feia que a l’alumnat no li agradés aprendre aquestes normes. Això ha estat una feina difícil perquè quan es té un model tan integrat dins la teva ment després canviar-lo resulta complicada la qual cosa fa que em senti satisfeta amb mi mateixa per haver superat l’entrebanc.

També, m’he adonat que escriure bé comença des de saber les normes ortogràfiques fins a les regles gramaticals. Però, les primeres, no s’han de saber memorísticament perquè si les coses no s’entenen, quan la memòria falli no es tendrà coneixement de l’ortografia, i, al final, s’escriurà malament. Per tant, a l’alumnat se li ha d’exigir, sempre dins les seves capacitats, que escriguin bé i que es fixin amb el que es fa dins l’aula aprofitant, a més, fer feina amb els companys perquè els pot ajudar al seu aprenentatge i no veure-ho com una activitat avorrida o que només farà la persona que tingui més coneixements del grup o de la parella.

A més a més, també he descobert que la pràctica de l’ortografia sovint se li dona menys importància de la que realment té i se n’hi dona més a altres conceptes de la llengua com per exemple saber diferenciar els diferents textos. Aquest tipus de pensament crec que és erroni perquè com s’ha dit anteriorment l’escriptura és una carta de presentació també i presentar qualsevol escrit, sigui a on sigui, amb faltes ortogràfiques dona una mala imatge i no s’hauria de permetre.

Per finalitzar, l’elaboració d’aquest treball m’ha ajudat a treballar de manera més profunda el currículum de llengua catalana de les Illes Balears dins el camp de l’ortografia perquè havia treballat més altres conceptes com són la lecto-escriptura o la literatura.

(35)

6 REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Amy, N. (2013). Plickers. Recuperat de https://www.plickers.com [Consultat dia 11 de maig de 2020].

Camps, A., Milian, M., Bigas, M., Camps, M., & Cabré, P. (1990). La enseñanza de la ortografía. Graó.

CEIP. Rafael Altamira (sense data). La vocal tònica. Recuperat de

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500006151782&name=DL FE-322923.pdf [Consultat dia 22 de maig de 2020].

Conselleria d’Educació i Universitat. (2013). Currículum de Llengua Catalana. Govern de les Illes Balears. Palma. Recuperat de

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria_lomce/curriculum_llengua_catalan a_i_literatura.pdf [Consultat dia 23 de novembre de 2019].

Educima (2020). Generador de crucigramas. Recuperat de

https://www.educima.com/crosswordgenerator.php [Consultat dia 25 de maig de 2020].

Educima (2020). Generador de sopa de letras. Recuperat de

https://www.educima.com/wordsearch.php [Consultat dia 25 de maig de 2020].

Frozen, Brianna (2019). El meu poble – Txarango (amb lletra). Recuperat de

https://www.youtube.com/watch?v=WP_SD1ncWts [Consultat dia 10 de maig de 2020].

Masferrer, F. M. (2016). Parlar, escoltar, llegir, escriure i gaudir: el treball per racons a classe. Guix: Elements d'acció educativa, (422), 69-72.

Institut d’Estudis Catalans. (2019). Diccionari Llengua Catalana. Recuperat de

(36)

Serra Bérard, N. (2018). L'hàbit lector en la llengua catalana i la influència d'aquest en la seva ortografia.

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/145470/Serra_Berard_Nuria.pdf?seque nce=1&isAllowed=y [Consultat dia 22 de maig de 2020].

Softcatalà (1998 – 2020). Sofcatalà. Recuperat de https://www.softcatala.org [Consultat dia 3 de juny de 2020].

(37)

7 ANNEXOS

7.1 Síl·laba tònica.

7.1.1 Activitat 1. Classificació de paraules

Targetes:

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES

CANÇÓ ARBRE CRONÒMETRE

ORDINADOR CROQUETES FÀBRICA

ESTOIG TAULA CÀRREGA

SEGON AGENDA TÒNICA

COMPROVAR LLAPIS MÚSICA

SOFÀ FUSTA TELÈFON

(38)

Fitxa:

Nom:_____________________________ Data:________________________________ Al meu grup

som:______________________________________________________________________

Classificació de paraules augdes, planes o esdrúixoles?

(39)

7.1.2 Activitat 2. Col·locam les síl·labes on toca.

Nom:_____________________________ Data:_______________________________

(40)

7.2 La a i e a final de paraula 7.2.1 Activitat 1. Jugam a scrabble. Fitxa:

Nom:______________________________ Data:_______________________________

TORN PARAULA PUNTUCIÓ

(41)

7.2.2 Activitat 2. Fitxa de la a i la e.

Nom:_________________________ Data:_________________________

Escriu a o e segons convingui.

Mar_ Ovell_ Octubr_

Històri_ Qaudr_ Arbr_

Carter_ Hom_ Caps_

Verdur_ Rellotg_ Ordr_

Escriur_ Rept_ Paraul_

Vid_ Got_ Endevinall_

Vespr_ Família_ Protagonist_

Metg_ Orell_ Pom_

7.3 Els sons de la e i la o.

7.3.1 Activitat1. Encerclam paraules

Nom:_____________________________ Data:___________________________

Tria quatre colors diferents. Encercla amb un color diferent les paraules segons tenguin la

e oberta, la e tancada, la o oberta o la o tancada.

Mocador Carrer Mel Roca

Terra Pell Mònica Retorn

Paper Sèrie Setze Port

Goril·la Ou Peix Cel

Poderós Història Color Elèctric

(42)

7.3.2 Activitat 2. Classificam tots junts.

Paraules per classificar a la pissarra:

E oberta E tancada E neutre O oberta O tancada

Mèdic Mercat Llibre Hora Poblat

Quadern Festa Petit Poc Botiga

Anglès Cartell Llegums Manacor Millor

Cafè Regla Sabateria Porta Ordinador

Telèfon Carnet Sinceritat Sons Molt

Diferència Meva Estudiar Cosa Portàtil

7.4 La essa sorda

7.4.1 Activitat 2. Escoltam una cançó

Enllaç de Youtube per escoltar la cançó:

https://www.youtube.com/watch?v=WP_SD1ncWts

Lletra de la cançó:

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu,

avui que tothom riu, avui que és festa major.

A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són

i entre les llums i el fum balla el nen que vaig ser jo.

I en mig de la nit, t'envolta la plaça. Tot és com ahir, aquí el temps no passa. En mig de la nit, t'envolta la plaça,

(43)

com quan érem petits, com quan érem petits; quedat avui a casa.

Que potser demà no ens podem trobar, balla aquesta nit el que ballaríem sempre. Que potser demà no podem ballar,

queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre.

M'he perdut pels carrers de matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare... T'he guardat els tresors en mil cançons,

l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc.

I en mig de la nit, t'envolta la plaça. Tot és com ahir, aquí el temps no passa. En mig de la nit, t'envolta la plaça,

com quan érem petits, la vida balla descalça.

Són de foc els teus petons,

que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamón,

(44)

7.5 La essa sonora.

(45)
(46)

7.5.2 Activitat 2. Bingo S Z S Z Z Z S Z S Z S Z S S S S Z Z Z S S Z S Z S S Z S Z Z Z S S S Z S Z Z Z S S Z S S S S Z S Z S S Z Z Z S Z Z S S S S Z S Z Z Z S Z S Z S Z S S S Paraules a dictar:

(47)

Dotze Princesa Zebra Físic Museu

Bellesa Zoològic Trapezi Cosir Zona

Alzina Benzina Músic Ximpanzé Tisores

Calorosa Ase Pagesos Crisi Verinosa

Representa Casella Casa Calze Catorze

7.6 L’apòstrof

7.6.1 Activitat 2. Completam un text.

Noms:___________________________________________ Data:____________________________________________

Completau el text amb les paraules següents:

l’hospital – l’aeroport – l’he – l’apèndix – d’interès – d’estudis – l’Antònia – d’això

Ahir al matí em vaig despertar molt prest per anar a veure a ___________ a ____________ de la Creu Roja. Està allà ingressada perquè ha tengut apendicitis, això vol dir que li han hagut de llevar __________. ___________ ja en fa un parell que dies. Li va pegar el mal a la panxa quan anàvem cap a _______________. Hi anàvem perquè ens anàvem de viatge ________________a Barcelona a passar el cap de setmana. Ella, es clar, no va poder venir però ____________________ vist amb molt ____________________ per saber què vàrem fer i si m’ho vaig passar bé.

(48)

7.7 X, ix, tx i ig.

7.7.1 Activitat 1. Encapsam paraules.

Paraules per encapsar:

Despatx Desig Caixera Calaix Rexa Xiulet

Passeig Estoig Xocolata Vaig Xarxa Sandvitx

Rebuig Safareig Panxa Empatxada Andratx Motxilla

Deixar Dibuix Vaixell Xinxeta Peix Pitxer

7.8 G, j, tg i tj.

7.8.1 Activitat 1. Ens dictam entre nosaltres.

Formatge Monja Gelat Paisatge

Joc Jardí Lletja Taronger

Diumenge Viatjar Pitjor Geni

Metge Ajuda Enveja Imatge

Enginyer Mitja Platja Viatge

7.8.2 Activitat 2. Escrivim plurals.

Nom:________________________________ Data:_____________________________

Escriu el plural de les paraules següents:

• Platja:___________________________________ • Fetge:___________________________________ • Jutge:___________________________________ • Diumenge:_______________________________ • Enveja:__________________________________ • Lletja:___________________________________ • Taronja:__________________________________ • Prestatge:_________________________________ • Avantatge:________________________________ • Mitja:____________________________________

(49)

7.9 B/p, t/d, g/c.

7.9.1 Activitat 2. Cercam els familiars.

Paraules per escriure els familiars:

Groc Blanc Cobert

Sòlid Desig Tub

Porc Àrab Fred

Profund Mut Llop

Fang Llarg Estret

Serp Rumb Equip

7.10 B i v, h i r a final de paraula.

7.10.1 Activitat 2. Seleccionam la paraula adequada.

Nom:_____________________________________ Data:_________________________ Blava Vlava Ospital Hospital Venir Veni Botifarró Votifarró Ibern Hivern Poble Povle Orari Horari Ballar Balla Córre Córrer

(50)

7.11 C, q, qü i g, gü i gu.

(51)
(52)
(53)

Figure

Actualización...

Related subjects :