Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Download (0)

Full text

(1)

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : IMMUNOLOGIA I MICROBIOLOGIA CLÍNIQUES Codi: 360827 Tipus : Obligatòria Impartició: 2n semestre

Departaments implicats : Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia; Biologia

Cel·lular, Immunologia i Neurociències

Nom del professor coordinador : Julià González Martín Membres de l’equip docent: Pablo Engel

Francisco Lozano

Mª Teresa Jimenez de Anta

Tomàs Pumarola Jordi Vila Jordi Mas Josep Costa Manel Almela Jordi Bosch Francesc Marco Mª Angeles Marcos

Jorge Puig de la Bellacasa

Eugenia Valls

Crèdits ECTS : 6

Hores estimades de l’assignatura : • Hores presencials 60

• Hores aprenentatge autònom 90

Prerequisits per cursar l’assignatura

Per un correcte seguiment de l’assignatura, l’alumne haurà de tenir les competències

(coneixements teòrics i resolució de problemes) corresponents a les assignatures del dos cursos precedents i del primer semestre de tercer curs, fonamentalment de les assignatures Microbiologia i Immunologia.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

(2)

- Comprendre els aspectes fonamentals de la morfologia, fisiologia i capacitats metabòliques dels microorganismes, com a base d’aplicació al diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses.

- Comprendre els aspectes fonamentals dels mecanismes de control i regulació immunològica,

com a base d’aplicació al diagnòstic de mecanismes o malalties en que intervé el sistema immunitari.

- Comprendre els fonaments i utilització dels mètodes directes i indirectes de diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses.

- Aprendre a utilitzar els mètodes bàsics del laboratori immunològic.

- Conèixer l’organització i funcionament dels laboratoris clínics de Microbiologia i Immunologia

- Comprendre els aspectes generals de l’obtenció i processament de les mostres clíniques i la

seva relació amb el diagnòstic de les infeccions

- Correlacionar les diferents proves microbiològiques i immunològiques amb els processos diagnòstics de les malalties en les que tenen aplicació.

b.- Competències transversals (ser capaç de):

- conèixer les eines informàtiques relacionades amb l’assignatura

- conèixer els principis del mètode científic i de l’anàlisi crític de la informació

- saber formular hipòtesis de treball i aplicar models teòrics per a la resolució de problemes - saber interpretar gràfiques, taules i esquemes

- utilitzar les eines, mètodes i llenguatge adequats per la presentació oral i escrita de resultats

competències que es desenvolupen en l’assignatura

c. Aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament (ser capaç de): - aprendre a desenvolupar activitats compartides i integrar-se en l’equip de treball

- analitzar amb sentit crític la informació, resumir-la i integrar-la i situar-la en el context de la resta de coneixements

- desenvolupar i exercitar la capacitat d’organització i planificació del treball individual i de grup

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura

- saber establir quines mostres es requereixen per arribar al diagnòstic de les infeccions, així

com els criteris d’obtenció, transport i conservació.

- conèixer les diferents tincions i altres tècniques microscòpiques que s’utilitzen en

microbiologia, així com el seu us.

- conèixer els diferents medis de cultiu i saber establir-ne l’estratègia d’us.

- conèixer els diferents mètodes bioquímics i morfològics relacionats amb la identificació dels

microorganismes.

- conèixer els mètodes diagnòstics microbiològics basats en la detecció antigens i

d’anticossos.

- conèixer les tècniques de biologia molecular usades en el diagnòstic de les malalties

infeccioses.

- conèixer les tècniques emprades en la realització de l’antibiograma, així com la seva

interpretació i els fonaments de la seva utilització en terapèutica.

- Conèixer les diferents tècniques microbiològiques aplicades a les síndromes infeccioses més

importants

- Discutir i analitzar casos clínics des de la vessant diagnòstica microbiològica i immunològica

- Conèixer els mecanismes de resposta del sistema immunitari en front dels microorganismes

- Conèixer les immunodeficiències humanes més importants

- Conèixer la patogènia i diagnòstic de les al·lèrgies

- Saber quins són els mecanismes de la autoimmunitat ,així com els fenòmens relacionats i el

seu tractament.

- Aprofundir en els aspectes immunològics dels transplantaments i de la resposta anti-tumoral

(3)

- Conèixer com es realitza el diagnòstic de les al·lèrgies

- Conèixer les aplicacions dels anticossos monoclonals i el fonaments diagnòstics de

l’autoimmunitat.

Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura

a.- Classes magistrals (20 classes de 1h):

Tema I: Organització d’un laboratori i mostres diagnòstiques en Microbiologia

Distribució organitzativa d’un laboratori. Requeriments per a l’obtenció i transport de mostres. Processament inicial.

Tema II: Mètodes diagnòstics en Microbiologia (I)

Tincions. Medis i mètodes de cultiu. Detecció d’antigens i anàlisi de la paret Tema III: Mètodes diagnòstics en Microbiologia (II)

Determinació d’anticossos específics. Tècniques d’amplificació gènica i altres aplicacions de biologia molecular

Tema IV: Diagnòstic de les Bacterièmies, fungèmies i de les Infeccions de catèters Microorganismes causals (bacteris i fongs) i Bases de la patogènia

Tècniques d’hemocultiu. Mètodes automatitzats Cultius quantitatius

Interpretació de resultats

Tema V: Diagnòstic de Meningitis i Encefalitis

Microorganismes causals (bacteris, fongs i virus) i Bases de la patogènia Tècniques diagnòstiques basades en tincions, detecció d’antigens i cultius Tècniques diagnòstiques basades en detecció gènica

Interpretació de resultats

Tema VI: Diagnòstic de Gastroenteritis i Infeccions de l’Aparell Digestiu Microorganismes causals (bacteris, fongs, paràsits i virus) i Bases de la patogènia Tècniques diagnòstiques basades en tincions, cultius i examen directe

Tècniques diagnòstiques basades en detecció gènica, detecció d’antigens i toxines. Interpretació de resultats

Tema VII: Diagnòstic de les Infeccions Respiratòries

Microorganismes causals (bacteris, fongs i virus) i Bases de la patogènia Tècniques diagnòstiques basades en tincions, cultius i examen directe Tècniques diagnòstiques basades en detecció gènica i detecció d’antígens. Interpretació de resultats

Tema VIII: Estudi “in vitro” de la resposta dels microorganismes als antimicrobians Tipus i tècniques i indicacions d’antibiograma. Interpretació de l’antibiograma i traducció a la pràctica terapèutica. Determinació genètica de resistències: mètodes, indicacions i interpretació. Tema IX: Diagnòstic de les Infeccions de l’Aparell Urinari i de Transmissió Sexual

Microorganismes causals (bacteris, fongs, paràsits i virus) i Bases de la patogènia Tècniques diagnòstiques basades en tincions, cultius i examen directe

Tècniques diagnòstiques basades en detecció gènica, detecció d’antígens i toxines. Tècniques basades en determinació d’anticossos

Interpretació de resultats

Tema X: Diagnòstic de VIH i virus de les Hepatitis Microorganismes causals i Bases de la patogènia

(4)

Tècniques diagnòstiques basades en detecció gènica, quantitatives i qualitatives, i detecció d’antígens.

Tècniques basades en determinació d’anticossos Interpretació de resultats

Tema XI: Resposta Immunològica davant de les Infeccions i Paràsits Bacteris extracel·lulars i intracel·lulars

Fongs Virus Paràsits

Tema XII: Immunodeficiències

Característiques de les immunodeficiències humanes Immunodeficiències primàries

Immunodeficiències secundàries

Immunologia de la infecció pel VIH: SIDA

Efectes de la infecció pel VIH sobre el sistema immunitari Tema XIII: Resposta mitjançada per IgE i al·lergia Hipersensibilitat immediata causada per IgE

Degranulació de basòfils i mastòcits Al·lèrgens

Proves diagnòstiques per a l’al·lèrgia Atòpia i herència

Paper de la IgE en la defensa antiparasitària Tema XIV: Autoimmunitat

Conceptes de tolerància i autoimmunitat Tolerància dels limfòcits: central i perifèrica

Mecanismes desencadenants de la resposta autoimmunitària Malalties autoimmunitàries òrganespecifiques i sistemàtiques Autoanticossos. Valor diagnòstic i patogènic

Tractaments dels desordres autoimmunitaris

Tema XV: Immunologia del transplantament. Immunointervenció Lleis del transplantament

Al·lotransplantament i xenotransplantament Tipus de rebuig: hiperagut, agut i crònic Transplantament clínic

Histocompatibilitat

Tema XVI: Immunologia tumoral i immunofarmacologia Immunovigilancia

Antígens tumorals

Resposta immunològica davant dels tumors Immunodiagnòstic

Immunoteràpia del càncer

b.- Pràctiques de Microbiologia (20 h)

Práctiques de laboratori (12 h en sessions de 2h):

1. cas d’infecció respiratòria: processament de la mostra, identificació de patogens, realització d’antibiograma, interpretació

2. cas d’infecció urinària: processament de la mostra, identificació de patogens, realització d’antibiograma, interpretació

3. cas d’infecció bacterièmica: processament de la mostra, identificació de patogens, realització d’antibiograma, interpretació

4. realització d’antibiograma de cada un dels casos anteriors i interpretació del resultat 5. identificació de fongs filamentosos i llevats

(5)

6. diagnòstic de paludisme

Rotació per Laboratori de Microbiologia Clínica (8h): 7. diagnòstic d’infeccions urinàries

8. diagnòstic d’infeccions respiratòries 9. diagnòstic d’infeccions bacterièmiques 10. interpretació d’antibiogrames

11. determinació d’anticossos 12. mètodes de biologia molecular

b.- Pràctiques de laboratori d’Immunologia (20 h) seminaris pràctics (4h):

1. anticossos monoclonals: aplicacions diagnòstiques i terapèutiques 2. diagnòstic molecular d’immunodeficiències primàries

3. algoritmes diagnòstics a autoimmunitat 4. diagnòstic de les malalties al·lèrgiques pràctiques de laboratori (8h en sessions de 4h):

5. quantificació d’Immunoglobulines en fluids corporals: ELISA

6. Immunocompatibilitat donant-receptor

7. seminaris metodològics intercalats amb les pràctiques: interacció antigen-anticòs. Tècniques per determinar anticossos. Citotoxicitat mitjançada pel complement. Immunoprecipitació. Transferència Western (Western Blot). Immunofluorescència. Citometria de flux. Assaig de funció de limfòcits

Rotació per Laboratori d’Immunologia Clínica (4h): 8. Histocompatibilitat 9. Al·lèrgia 10. Immunoquímica 11. Immunologia cel·lular 12. Autoimmunitat c.- Tutories

Com a activitat no presencial es desenvoluparan dues revisions, sobre temes d’actualitat en Immunologia i Microbiologia. Els alumnes prepararan els treballs en grup de 4-5 alumnes.

Metodologia i organització general de l’assignatura

La docència presencial de l’assignatura constarà de 66h distribuïda en 20 classes magistrals de 1h, 30 h en sessions de pràctiques de laboratori i 6h en presentacions de treballs tutelats

Avaluació

• Procediment

a) Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge:

L’avaluació serà continuada i la qualificació final constarà de la combinació de dos

procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (30% de la qualificació final) i prova de síntesi (70% de la qualificació final).

(6)

Els alumnes que manifestin no poder complir els requisits de l’avaluació continuada, hauran de demanar avaluació única durant la primera setmana del curs.

a) Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge:

Els elements d’avaluació s’obtindran a partir de la participació i resultats obtinguts en les sessions pràctiques i en la elaboració i exposició dels treballs dirigits.

b) Prova de síntesi:

Consistirà en l'avaluació de les competències del conjunt de l'assignatura. Seran objecte d'avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica.

Contingut de la prova:

• preguntes d'elecció múltiple

• preguntes obertes d'extensió limitada

• Criteris d’avaluació

• Criteris de qualificació final (prova de síntesi) Criteris d'avaluació

• comprensió de conceptes generals

• capacitat de relacionar i integrar els coneixements teòrics

• capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes

• Sistema de puntuació i ponderació Criteris de qualificació de la prova final

Per superar l’assignatura caldrà obtenir un 50 % de la puntuació màxima.

Fons d’informació bàsica

Els textos bàsics de referència seran:

• Abbas, A. K.; Lichtman, A. H. Inmunologia celular y molecular. 6a edició. Madrid: Elsevier; cop., 2008.

• Ash, L & Orihel, Th. Atlas of Human Parasitology 5th edition ASCP • Davis BD, i d’ altres. Microbiología 4ª ed. Barcelona: Masson, 1996

• Gallego Berenguer J. Manual de Parasitología-Morfología y Biología de los Parásitos. 2ª ed. Barcelona Edicions de la Universitat de Barcelona; 2003.

• Garcia, L.S. Diagnostic Medical Parasitology, 5th edition ASM Press

• García-Rodriguez JA, Picazo J. Microbiología Médica. 2ª ed. Madrid: Mosby; 1996

• Janeway, A. Immunobiology, the immune system in health and disease. 7th ed. New York: Garland; cop. 2008.

• Jawetz E i d’ altres. Microbiología Médica. 18ª ed. Mexico DF. El Manual Moderno cop. 2005

• Mandel GL i d’ altres. Enfermedade Infecciosas: Principios y Práctica. 5ª ed. Buenos Aires, Madrid, (etc): Médica Panamericana; cop.2002.

• Murray i d’ altres. Medical Microbiology. 4a ed. Madrid: Elsevier Science; 2002.

• Prescott LM i d’ altres. Microbiología. 5ª ed. Madrid (etc): McGraw-Hill Interamericana; cop.2004

(7)

• Ryan KJ, Ray CG. Microbiología Médica: una introducción a las enfermedades infecciosas. 4ª ed. México (etc): McGraw-Hill; cop. 2005

Figure

Updating...

References

Related subjects :