Els ambients. L ambient de l enginy. Objectius: Àrea I

Texto completo

(1)

Els ambients

L’ambient de l’enginy.

Objectius:

Àrea I

 Reconèixer i diferenciar estats emocionals propis.

 Relacionar-se amb els iguals, acceptar diferents opinions i valoracions.

 Valorar les propostes de joc i material com a mitjà de gaudi en si mateix.

 Representar i generar a partir de jocs i dels materials situacions de reptes assolibles pels infants.

 Aprendre a respectar els altres, als objectes i espais col·lectius.

 Mostrar iniciativa pròpia. Àrea II

 Identificar els diferents espais.

 Identificar els objectes i conèixer i/o deduir la seva utilitat.

 Establir relacions dins del grup.

 Conèixer diferents realitats i maneres de fer.

 Valorar la necessitat de normes que regeixen la convivència en un grup social.

 Aprendre a utilitzar instruments de mesura : tant convencionals (balances, metre) com no convencionals (mà, peu,..)

 Reconèixer i representar nombres en situacions quotidianes, i començar a entendre la seva noció de quantitat.

 Ordenar de manera correcta fets i seqüències.

 Aplicar estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar.

 Saber-se orientar en els espais coneguts. Àrea III

 Participar en contextos de joc.

 Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura utilitzant diferents instruments (llapis, ordinador,...) Continguts

Àrea I

 Expressió, a partir de l’activitat espontània, de diferents situacions generades per les diverses maneres d’emprar el material proposat.

 Creixement personal en el desenvolupament del joc.

 Desig d’autonomia i iniciativa pròpia. Àrea II

(2)

 Observació de les diferents maneres de fer i acceptació d’aquestes realitats com a font d’enriquiment mutu.

 Valoració de les normes que regeixen un grup, per facilitar la convivència.

 Reconeixement i representació de nombres adonant-se que es fan servir en situacions diverses.

 Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir, agrupar,...

 Orientació en els espais coneguts.

 Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics. Àrea III

 Participació i escolta activa en situacions de comunicació entre companys/es.

 Iniciació en els usos socials de la lectura i l’escriptura.

 Descoberta de la relació entre text oral i escrit.

 Iniciativa i interès per escriure paraules en contextos significatius. Materials:

(3)

L’ambient del cos

Objectius:

Àrea I

 Explorar i reconèixer les característiques i possibilitats del propi cos.

 Explorar moviments en relació a un mateix, als altres i als objectes.

 Treballar la situació espaciotemporal: davant-darrera, ritme, ordre, durada, espera, simultaneïtat, segur-perillós, dintre-fora,...

 Dominar les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, diferents postures i respiració.

 Organitzar progressivament la lateralitat. Àrea II

 Aprendre a valorar les normes que són necessàries pel bon funcionament del grup.

 Observar i reconèixer les diferents teles, objectes i materials utilitzats.

 Representar, mitjançant titelles, situacions de la vida quotidiana o fictícies. Àrea III

 Experimentar amb el propi cos, el moviment, el gest, la dansa,... per saber-se expressar.

 Aprendre a interpretar diferents danses, i aprendre jocs d’expressió corporal.

 Fer ús de diferents entonacions per representar diferents personatges. Continguts

Àrea I

 Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: esquema corporal.

 Acceptació de les pròpies capacitats i limitacions.

 Gust i valoració del joc psicomotriu com a mitjà de relació amb un mateix, amb els altres i amb els objectes.

 Exploració dels moviments per expressar-se.

 Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, diferents postures i respiració.

 Organització progressiva de la lateralitat.

 Experimentació i interpretació de sensacions i significats espai-temporals (dintre-fora, davant-darrera, segur-perillós, ritme, ordre, durada, simultaneïtat i espera).

Àrea II

 Valoració de les normes que regeixen la convivència del grup.

 Experimentació amb diferents tipus de teles i materials.

 Representació de situacions de la vida real o fictícies mitjançant les titelles. Àrea III

 Experimentació amb el gest i el moviment.

 Jocs d’expressió corporal i interpretació de danses.

(4)

Material

Teles i robes de tot tipus, caixes, teatret, titelles i tot el material de psicomotricitat (coixins, bancs, cercles, pilotes,...)

(5)

L’ambient d’experiementació

Objectius:

Àrea I

 Tenir cura del material i de l’espai.

 Gaudir de l’exploració sensorial i manipulativa.

 Explorar els diferents objectes i materials.

 Dominar habilitats motrius bàsiques.

 Experimentar i interpretar les sensacions i significats referits a l’espai i temps.

 Tenir iniciativa per resoldre situacions de dificultat.

 Mostrar confiança en els progressos personals. Àrea II

 Identificar els diferents estris i la seva utilitat.

 Identificar les qualitats dels materials principals proposats (aigua, gelatina, farina, serradures, ...).

 Aprendre a respectar tot allò que ens envolta.

 Aprendre a fer anticipacions i a comprovar els resultats.

 Fer estimacions, deduccions i prediccions.

 Aprendre a mesurar capacitats utilitzant diferents estratègies de mesura. Àrea III

 Verbalitzar els processos i els resultats.

 Representar gràficament el procés seguit.

 Establir relacions de causa-efecte.

 Progressar en l’ús de la llengua oral per evocar i relatar fets.

 Aprendre a raonar el que expliquem per fer-ho clarificador als que ens envolten. Continguts:

Àrea I

 Domini d’habilitats motrius bàsiques per ser capaços d’explorar i manipular les diferents matèries (aigua, gelatina, guix, serradures, sal...)

 Iniciativa i confiança en un mateix davant de les diferents situacions plantejades.

 Exploració dels diferents objectes i materials proposats. Qualitats, utilitats,...

 Experimentació i interpretació d’impressions i significats referits a l’espai (dins-fora, davant-darrere, segur-perillós,...) i el temps (ritme, ordre, durada, espera, ...).

Àrea II

 Qualitats de l’aigua i de les diferents matèries presentades.

 Capacitat, massa, volum i pes.

 Estimacions, prediccions, anticipacions i comprovacions dels resultats.

 Unitats de mesura. Àrea III

 Representació gràfica de tot el que s’ha experimentat (dibuix, esquema, escrit,...)

(6)

Material necessari:

Taules amb els diferents tipus de material (farina, serradures, terra, gelatina, ...) embuts, ampolles, canyetes, taps de suro i de plàstic. Xeringues, pedres, tubs de plàstic, gots de plàstic, molinets d’aigua, culleres, botes d’aigua, impermeables i/o bata quan calgui.

(7)

L’ambient d’art

Objectius

Àrea I

 Expressar-se mitjançant el llenguatge plàstic.

 Tenir cura del material utilitzat.

 Mostrar seguretat i confiança per manipular i experimentar amb diferents materials. Àrea II

 Observar i reconèixer les diferències entre els materials: color, plasticitat, sensacions, utilitat,...

 Utilitzar el dibuix com a mitjà de representació de la realitat.

 Saber-se situar en diferents plànols: vertical i horitzontal, i saber-se situar davant del paper en blanc. Àrea III

 Mostrar interès per les possibilitats plàstiques dels diferents materials.

 Comprendre el llenguatge plàstic com a mitjà d’expressió de les emocions.

 Tenir curiositat i gaudir de les pròpies produccions i de les dels companys/es.

 Experimentar amb diferents tècniques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació,...

 Conèixer l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum,...

 Exercitar-se en diferents destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar, plegar,...

 Adquirir coordinació oculo-manual.

 Explorar diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, tampons,...

 Aprendre a utilitzar la improvisació, la fantasia i la creativitat.

 Fer creacions individuals i col·lectives. Continguts

Àrea I

 Expressió de les pròpies emocions per mitjà del llenguatge plàstic.

 Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.

 Seguretat i confiança en les possibilitats que té un mateix. Àrea II

 Observació i reconeixement de les característiques dels diferents materials: colors, plasticitat, sensacions, utilitats,...

 Ús del dibuix com a mitjà de representació de la realitat.

 Situació espacial. Àrea III

 Comprensió del llenguatge plàstic com a expressió de les emocions.

 Curiositat, interès i gaudi davant les pròpies produccions i les dels companys/es.

 Experimentació amb diferents tècniques plàstiques (dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació,...)

 L’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum.

 Exercitació de les destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar, plegar,...

 Coordinació oculo-manual.

(8)

 Utilització de la improvisació, intuïció, fantasia i creativitat.

 Creacions individuals i col·lectives Materials

Pintures, pots, ceres toves, ceres dures, llapis de colors, retoladors, papers de tot tipus, cavallets, pinzells i material reciclat.

El producte final

El producte final varia segons cada ambient i la proposta generada per cadascun dels grups. Així doncs hi ha productes col·lectius, efímers, individuals, corporals, materials, etc.

Arribem a l’acord de documentar aquest producte final amb fotografia i un petit redactat explicatiu de la seqüencia de producció.

L’adult presenta unes propostes i l’infant escull dins d’aquestes. A l’hora de documentar serà un moment per compartir amb tothom.

El producte final depenent de l’ambient. El del cos és moments de moviments, d’escenes viscudes. A l’enginy és el descobrir què passa quan, a l’art les produccions que realitzen i el seu resultat final. A l’experimentació són les hipòtesis que són capaços d’arribar. La documentació gràfica ens ajudarà a veure el què s’ha realitzat.

Figure

Actualización...

Related subjects :