• No se han encontrado resultados

Fons de l administració local: l Ajuntament de Rubí ÍNDEX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fons de l administració local: l Ajuntament de Rubí ÍNDEX"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

 

Fons de l’administració local: l’Ajuntament de Rubí 

ÍNDEX 

  1. Administració general [1726 / 2002]   1.1. Terme municipal, títols del municipi   (1837 / 1986)  1.2. Ple de l'Ajuntament   (1726 – 1993)  1.3. Comissió Municipal Permanent / Comissió de Govern   (1924 – 1991)  1.4. Junta Municipal de Vocals Associats   (1879 – 1924)   1.5. Comissió de Governació   (1964 – 1980)   1.6. Alcaldia   (1842 – 1967)   1.7. Secretaria   (1716 – 1986)  1.8. Personal   (1870 – 1992)  1.9. Correspondència   (1726 – 1990)    2. Hisenda [1717 / 1985]  2.1. Intervenció   (1717 – 1985)  2.2. Tresoreria   (1879 / 1985)   2.3. Fiscalitat   (1717 – 1985)  2.4. Juntes i comissions municipals   (1879 / 1977)     3. Proveïments [1739 / 1984]  3.1. Arrendaments pel proveïment de la vila   (1739 / 1803)  3.2. Aigües i fonts públiques   (1893 / 1960)  3.3. Mercat municipal   (1902 / 1979)  3.4. Escorxador municipal   (1892 / 1984)  3.5. Control d'existències i racionament   (1940 / 1964)  3.6. Juntes i comissions municipals   (1887 / 1975)    4. Beneficència i assistència social [1882 / 1964]   4.1. Assistència social   (1882 / 1963)  4.2. Juntes i comissions municipals   (1900 / 1935)    5. Sanitat [1879 / 1993]   5.1 Cementiri i serveis funeraris   (XIX / 1991)  5.2. Inspecció sanitària i veterinària   (1892 / 1933)   5.3. Centres sanitaris municipals   (1936 / 1969)  5.4. Juntes i comissions municipals   (1879 / 1973)    6. Urbanisme [1865 / 1982]   6.1. Planejament   (1874 / 1979)  6.2. Obra Pública   (1945 / 1981)  6.3. Activitats   (1881 / 1980)  6.4. Ocupació de la via pública   (1971 / 1980)  6.5. Obres de particulars   (1865 / 1980) 

(2)

    7. Seguretat pública [1836 / 1956]  7.1. Cossos de seguretat   (1836 / 1944)  7.2. Ordre públic   (1882 / 1956)  7.3. Guardes Jurats   (1876 / 1933)  7.4. Censos d'armes   (1741 / 1938)  7.5. Passaports i passes de radi   (1826 / 1905)     8. Serveis militars [1831 / 1985]   8.1 Allistament   (1831 – 1985)  8.2. Revista militar   (1873 – 1918)  8.3. Passes de reserva   (1907 – 1909)  8.4. Béns subjectes a requisa militar   (1958 – 1964)     9. Població [1716 / 1987]   9.1. Estadístiques i cens de població   (1877 / 1929)  9.2. Padró Municipal d'Habitants   (1716 / 1986)  9.3. Registre de moviment de població   (1879 / 1911)  9.4. Juntes i comissions municipals   (1897 / 1900)  9.5. Registre Civil Municipal   (1863 – 1869)     10. Eleccions [1844 / 1973]  10.1. Eleccions municipals   (1844 / 1991)  10.2. Eleccions de Diputats Provincials   (1871 / 1905)  10.3. Eleccions autonòmiques   (1932 / 1988)  10.4. Eleccions estatals   (1869 – 1989)  10.5. Eleccions europees   (1987 – 1989)  10.6. Referèndums   (1966 / 1986)  10.7. Cens electoral   (1837 / 1936)  10.8. Juntes i comissions municipals   (1890 / 1973)    11. Ensenyament [1859 / 1978]  11.1. Ensenyament primari   (1859 / 1963)  11.2. Educació d'adults   (1964 – 1968)    11.3. Juntes i comissions municipals   (1860 / 1978)    12. Cultura [1912‐1979]   12.1. Festes populars   (1912 – 1979)  13. Serveis agropecuaris   [1876 / 1939]   13.1. Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes   (1876 / 1936)  13.2. Vedats de caça   1892 / 1932)  13.3. Juntes i Comissions locals   (1909 /1939)    PUJAR 

(3)

 

Fons de l’administració local: l’Ajuntament de Rubí 

  1. Administració general [1726 / 2002]   1.1. Terme municipal, títols del municipi   (1837 / 1986)  ‐ Agregació de part del terme que era de Sant Cugat   (1837)  ‐ Restabliment de la Creu de Terme   (1881)  ‐ Amollonament   (1889)  ‐ Amollonament (còpia de 1917)  (1927)   ‐ Creació de la Mancomunitat Comarcal de Terrassa   (1968)  ‐ Creació de la bandera oficial   (1974)  ‐ Concessió del títol de Ciutat   (1986)    1.2. Ple de l'Ajuntament   (1726 – 1993)  1.2.1. Actes del Ple de l'Ajuntament   (1845 – 1993)  ‐ Esborranys i extractes dels Acords del Ple  (1896 / 1955)  ‐ Dictàmens i propostes de les Comissions al Ple   (1930 – 1940)  1.2.2. Constitució de l'Ajuntament i càrrecs municipals   (1726 / 1963)  1.2.3. Reglaments i ordenances municipals   (1850 / 1970)    1.3. Comissió Municipal Permanent / Comissió de Govern   (1924 – 1991)  1.3.1. Actes de la Comissió Municipal Permanent   (1924 – 1985)  ‐ Esborrany de les actes de la CMP   (1949 – 1967)  1.3.2. Actes de la Comissió de Govern   (1985 – 1991)    1.4. Junta Municipal de Vocals Associats   (1879 – 1924)   1.4.1. Actes de la Junta Municipal   (1879 – 1924)  1.4.2. Expedients de nomenament de la Junta   (1891 – 1924)    1.5. Comissió de Governació   (1964 – 1980)   1.5.1. Actes de la Comissió de Governació   (1964 – 1980)    1.6. Alcaldia   (1842 – 1967)   1.6.1. Edictes i bans   (1842 / 1938)  1.6.2. Correspondència   (1931 – 1933)  1.6.3. Protocol   (1894 / 1967)  1.6.4. Compareixences i actes   (1932 / 1942)    1.7. Secretaria   (1716 – 1986)  1.7.1. Qüestionaris i estadístiques generals   (1716 / 1963)  1.7.2. Certificacions i actes   (1882 / 1935)  1.7.3. Causes i plets   (1901 / 1955)  1.7.4. Registre de societats i entitats locals   (1868 / 1934)  1.7.5. Contractació d'obres i serveis   (1847 / 1986)  1.7.6. Expedients de Secretaria   (1941 – 1971)  1.7.7. Patrimoni   (1868 / 1972)  1.7.8. Arxiu Municipal   (XIX – 1925) 

(4)

  1.8. Personal   (1870 – 1992)  1.8.1. Plantilles, reglaments i convenis   (1894 / 1974)  1.8.2. Oposicions i concursos   (1884 / 1971)  1.8.3. Expedients personals   (1870 / 1992)  1.8.4. Disciplina i control   (1939)    1.9. Correspondència   (1726 – 1990)  ‐ Correspondència general   (1726 / 1930)  1.9.2. Entrades   (1931 – 1990)  1.9.3. Sortides   (1931 – 1979)  1.9.4. Registre d'entrada   (1859 / 1986)  1.9.5. Registre de sortida   (1853 – 1985)    2. Hisenda [1717 / 1985]  2.1. Intervenció   (1717 – 1985)  2.1.1. Comptes municipals   (1717 / 1985)  2.1.2. Manaments d'ingrés i pagament   (1934 – 1985)  2.1.3. Pressupostos   (1840 / 1985)  2.1.4. Llibres de comptes   (1925 / 1985)    2.2. Tresoreria   (1879 / 1985)   2.2.1. Caixa   (1893 ‐ 1985)  2.2.2. Habilitació   (1930 / 1972)  2.2.3. Recaptació   (1879 / 1974)    2.3. Fiscalitat   (1717 – 1985)  2.3.1. Talles, repartiments i cadastre   (1717 / 1843)  2.3.2. Amillarament   (1846 / 1955)   2.3.3. Contribució territorial rústega i urbana   (1846 – 1894)  2.3.4. Contribució rústega   (1894 – 1979)  2.3.5. Contribució urbana   (1894 – 1985)  2.3.6. Contribució industrial   (1846 – 1980)  2.3.7. Impost cèdules personals   (1891 – 1937)  2.3.8. Impost de consums   (1880 – 1923)  2.3.9. Impost de circulació de vehicles   (1894 – 1985)  2.3.10. Impost de plusvàlua   (1946 – 1986)  2.3.11. Taxa d'equivalència   (1976 / 1981)  2.3.12. Arbitris municipals   (1851 – 1985)  2.3.13. Contribucions especials   (1934 – 1984)  2.3.14. Recompte de ramaderia   (1905 – 1955)  2.3.15. Contribucions diverses   (1880 – 1953)  2.3.16. Multes   (1902 – 1936)    2.4. Juntes i comissions municipals   (1879 / 1977)     PUJAR 

(5)

    3. Proveïments [1739 / 1984]  3.1. Arrendaments pel proveïment de la vila   (1739 / 1803)    3.2. Aigües i fonts públiques   (1893 / 1960)  ‐ Aigües i fonts públiques   (1893 / 1934)  ‐ Anàlisi de la salubritat de les aigües   (1893 / 1960)    3.3. Mercat municipal   (1902 / 1979)  ‐ Mercat municipal   (1902 / 1965)  ‐ Compte de la recaptació municipal   (1957 ‐ 1979)    3.4. Escorxador municipal   (1892 / 1984)  ‐ Escorxador municipal   (1892 / 1931)  ‐ Relació diària de bestiar sacrificat   (1903 – 1984)    3.5. Control d'existències i racionament   (1940 / 1964)    3.6. Juntes i comissions municipals   (1887 / 1975)  ‐ Junta Local de Subsistències   (1887 / 1933)  ‐ Junta Local Vitivinícola   (1971 – 1975)  ‐ Cooperativa general de consum i distribució 'La Rubinenca'   (1937)    4. Beneficència i assistència social [1882 / 1964]   4.1. Assistència social   (1882 / 1963)  ‐ Beneficència municipal   (1882 / 1964)  ‐ Acolliment i ajut als refugiats de guerra   (1936 – 1938)  ‐ Atenció damnificats Rierades 1962   (1962 – 1963)    4.2. Juntes i comissions municipals   (1900 / 1935)  ‐ Junta Local de Reformes Socials   (1900 / 1936)  ‐ Junta Local de Protecció a la Infància i Extinció de la Mendicitat   (1905 / 1935)  ‐ Comitè Local del Segell Pro‐infància   (1933 – 1935)    5. Sanitat [1879 / 1993]   5.1 Cementiri i serveis funeraris   (XIX / 1991)  ‐ Cementiri Vell   (XIX – 1940)  . Registre de nínxols, vol.   [1950]  . Permisos de trasllats i sepultura   (1931 / 1940)  . Expedient de municipalització del cementiri   (1931 ‐ 1932)  . Expedient de construcció d’un nou cementiri   (1933 ‐ 1934)  . Reglament de les “Disposicions expresses” pels   (1933)    enterraments religiosos   ‐ Cementiri Vell   (1931 ‐ 1944)  . Registre d’inhumacions, vol.   (1931 ‐ 1944)   . Registre de nínxols del cementiri municipalitzat (esquerra)   (1931)  . Registre de nínxols del cementiri municipalitzat (dreta)   (1931) 

(6)

  ‐ Registre inhumacions   (1944 ‐ 1993)  ‐ Registre‐historial nínxols de propietat   (1944 ‐ 1955)  ‐ Registre‐historial nínxols de lloguer   (1944 – 1993)  ‐ Llicències sepultura   (1967 – 184)  ‐ Trasllat de despulles   (1962 / 1990)  ‐ Trasllats de fosa comú   (1961 / 1979)  ‐ Canvis de nom de nínxols   (1979 / 1991)  ‐ Serveis funeraris   (1882 / 1941)    5.2. Inspecció sanitària i veterinària   (1892 / 1933)   ‐ Inspecció sanitària   (1905 / 1933)  . Vacunació escolar   (1909 i 1921)  . Qüestionari municipal d’higiene   (1932)  . Inspecció a indústries i locals públics   (1932)  ‐ Inspecció veterinària   (1892 / 1933)    5.3. Centres sanitaris municipals   (1936 / 1969)  ‐ Centres sanitaris municipal   (1936 / 1969)  . Dispensari   (1938)  . Casa de Socorro   (1969)  . Municipalització de les farmàcies   (1936 – 1938)    5.4. Juntes i comissions municipals   (1879 / 1973)  ‐ Junta Local de Sanitat   (1879 / 1973)  . Actes   (1879 / 1973)  . Junta d’auxilis per l’epidèmia del còlera   (1885)  . Estadística sanitària (naixements, matrimonis i defuncions)   ( 1893 / 1900)    6. Urbanisme [1865 / 1982]   6.1. Planejament   (1874 / 1979)  6.1.1. Pla General d’ordenació   (1874 – 1982)  ‐ Memòria del projecte de millora i eixample de Rubí   (1874)  ‐ Pla topogràfic de la vila i entorns (Puig i Gairalt)   (1933)  ‐ Pla d’urbanització de la vila de Rubí. Seccions longitudinals  ‐ PGO (F. Portillo i Quintana)   (1935):  . Expedient d’aprovació del PGO  . Pla d’urbanització i reforma interior   (1935)  . Pla d’urbanització de la vila i entorns  ‐ PGO (F. Portillo i Quintana)   (1967)  . Avançament de PGO  . PGO  ‐ PGO (F. X. Sabartés i Cruzate)   (1970 – 1974)  . Expedient administratiu   (1970 – 1972)  . PGO   (1971)  . Annex a les ordenances del PGO   (1974)  ‐ PGO (M. Torras i Capell)   (1980 – 1984)    PUJAR 

(7)

  . Expedient administratiu  . Memòria (vol.)   (1981)  . Programa d’actuació (vol.)  . Estudi econòmic i financer (vol.)  . Informació urbanística (vol.)  . Normes urbanístiques (vol.)   (1981)  . Fotocòpia dels volums del PGO   (1981)  . Projecte (plànols 1‐19)   (1981)  . Projecte (plànols 20‐29)   (1981 – 1982)  . Recursos a la Generalitat   (1982)  . Al•legacions (1‐35)   (1979 – 1981)  . Impugnacions (1‐343)   (1980)  6.1.2. Plans Parcials   (1872 / 1986)  6.1.3. Estudis de Detall   (1972 – 1979)    6.2. Obra Pública   (1945 / 1981)  6.2.1. Obres d’Infraestructura   (1945 / 1980)  6.3.2. Edificis Municipals   (1880 / 1981)  6.3.3. Expedients 'OB' d'Obra Pública   (1970 – 1981)    6.3. Activitats   (1881 / 1980)  6.3.1. Llicència d'Activitats Classificades   (1962 – 1980)  6.3.2. Obertura d'Establiments Innocus   (1881 – 1980)   6.3.3. Informes Previs d'activitats   (1971 – 1980)    6.4. Ocupació de la via pública   (1971 / 1980)  6.4.1. Guals,rètols,veles,publicitat   (1971 – 1980)  6.4.2. Canalització de Serveis Públics   (1966 – 1980)    6.5. Obres de particulars  (1865 / 1980)  6.5.1. Llicències d'obres   (1865 – 1980)  6.5.2. Disciplina urbanística   (1973 – 1978)  6.5.3. Cèdula urbanística   (1971 – 1980)    6.6 Promoció Municipal de l’Habitatge   (1952 / 1982)  6.6.1. Habitatges de promoció municipal   (1952 / 1982)  ‐ Habitatges de promoció municipal   (1952 / 1982)  . 50 habitatges “Cases Barates” (ctra. de Sabadell)   (1952 / 1961)  . 540 habitatges i 12 locals, Obra Sindical del Hogar   (1963)    “Grup 25 de Setembre”   . 400 habitatges (c. Bailén, Trafalgar i Numància) (sense projecte)   (1972 / 1979)  . 200 habitatges (c. Valladolid)   (1973 / 1976)  . 128 habitatges, Incasol (c. Madrid i Barcelona), plànols 1‐55   (1982)  6.6.2. Patronats municipals de l'habitatge   (1963 / 1974)  . Patronato Sindical Local de la Vivienda (Grup 25 de Setembre)   (1963 – 1965)  . Patronato Municipal de la Vivienda “Vimurrubí, SA”   (1972 – 1974)   

(8)

    7. Seguretat pública [1836 / 1956]  7.1. Cossos de seguretat   (1836 / 1944)  ‐ Milícia Nacional   (1836 / 1845)  ‐ Policia Municipal   (1929 / 1933)  ‐ Guàrdia Civil   (1923 / 1938)  ‐ Cos de Bombers   (1873 / 1944)    7.2. Ordre públic   (1882 / 1956)    7.3. Guardes Jurats   (1876 / 1933)    7.4. Censos d'armes   (1741 / 1938)    7.5. Passaports i passes de radi   (1826 / 1905)     8. Serveis militars [1831 / 1985]   8.1 Allistament   (1831 – 1985)    8.2. Revista militar   (1873 – 1918)    8.3. Passes de reserva   (1907 – 1909)    8.4. Béns subjectes a requisa militar   (1958 – 1964)     9. Població [1716 / 1987]   9.1. Estadístiques i cens de població   (1877 / 1929)  ‐ Estadístiques de població i habitatge   (1877 / 1929)  ‐ Cens de població   (1888, 1920)    9.2. Padró Municipal d'Habitants   (1716 / 1986)  9.2.1 Padrons d’habitants  ‐ Segle XVIII   (1716, 1717, 1718)  ‐ Segle XIX       (1818, 1819, 1829, 1873, 1875, 1842, 1872, 1880, 1889)  ‐ Segle XX (1915, 1920, 1924, 1931, 1936, 1939, 1945, 1950, 1965, 1970, 1976, 1981, 1986)  9.2.2. Apèndix al padró   (1925 – 1987)  9.2.3. Quadern auxiliar   (1925 – 1969)  9.2.4. Canvis de domicili   (1834 / 1913)    9.3. Registre de moviment de població   (1879 / 1911)    9.4. Juntes i comissions municipals   (1897 / 1900)    9.5. Registre Civil Municipal   (1863 – 1869)     PUJAR   

(9)

    10. Eleccions [1844 / 1973]  10.1. Eleccions municipals   (1844 / 1991)    10.2. Eleccions de Diputats Provincials   (1871 / 1905)    10.3. Eleccions autonòmiques   (1932 / 1988)    10.4. Eleccions estatals   (1869 – 1989)  ‐ Diputats a Corts   (1869 / 1967)  ‐ Compromissaris per Senadors   (1877 / 1928)  ‐ Generals (Corts i Senat)   (1977 – 1989 )    10.5. Eleccions europees   (1987 – 1989)    10.6. Referèndums   (1966 / 1986)    10.7. Cens electoral   (1837 / 1936)    10.8. Juntes i comissions municipals   (1890 / 1973)  ‐ Junta Municipal del Cens Electoral   (1980 / 1932)  ‐ 'Junta electoral local del Movimiento   (1967 / 1973)    11. Ensenyament [1859 / 1978]  11.1. Ensenyament primari   (1859 / 1963)  ‐ Ensenyament primari   (1859 – 1883)  . Liquidació de despeses   (1861 / 1909)  . Inventari de material   (1861 / 1899)  . Llistes d’alumnes   (1861 / 1889)  . Notes i premis   (1908 – 1909)  . Programa de matèries   (1862 – 1865)  ‐ Ensenyament primari   (1930 / 1963)  . Acta de creació definitiva de l’escola unitària i de pàrvuls   (1930 – 1932)  . Expedient per a la construcció d’una escola graduada   (1924 – 1930)  . Projecte d’un grup escolar   (1934 – 1938)  . Expedient de trasllat de les Escoles Nacionals del   (1962‐1963)    c. General Sanjurjo     11.2. Educació d'adults   (1964 – 1968)  ‐ “Tarjeta de promoción cultural” Campanya d’alfabetització       del Ministerio d’Educación Nacional   (1964 – 1968)    11.3. Juntes i comissions municipals   (1860 / 1978)  ‐ Junta Local d'Ensenyament   (1860 / 1977)  . Llibre d’actes   (1860 / 1936)  . Diversos   (1862 / 1909)  . Mestres escoles nacionals   (1972 – 1977) 

(10)

  12. Cultura [1912‐1979]   12.1. Festes populars   (1912 – 1979)  ‐ Festes amb motiu de l’arribada del ferrocarril   (1918)  ‐ Festa Major   (1912 / 1979)  ‐ Mil•lenari de Rubí   (1986)    13. Serveis agropecuaris [1876 / 1939]   13.1. Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes   (1876 / 1936)  ‐ Estadístiques agrícoles   (1876 / 1930)  ‐ Registre de permisos per pasturar   (1897)  ‐ Cens de propietaris i conreadors   (1936)  13.2. Vedats de caça   (1892 / 1932)  13.3. Juntes i Comissions locals   (1909 /1939)  ‐ Juntes municipals   (1909‐1934)  . Junta de Defensa contra les plagues del camp   (1909 / 1912)  . Comunitat de Regants   (1920 – 1921)  . Junta d’Informacions Agrícoles   (1927)  . Junta Local de Foment Pecuari   (1932)  . Junta de Contractació del Blat   (1934)  . Juntes supramunicipals   (1919 / 1929)  ‐ Junta municipal agrària   (1937‐1939)  . Documentació constituent   (1937 – 1939)  . Actes   (1937‐ 1938)  . Correspondència   (1937 – 1938)  . Sol•licituds de terra   (1937 – 1939)    PUJAR 

Referencias

Documento similar

Internacional son una referencia para los profesionales y empresas de tecnología y comercio de frutas, hortalizas, flores y viveros en todo el mundo.. QCj es la revista

Per això, des d’“Orientats” (www.cult.gva.es/orientados) vos oferim una sèrie de materials sobre tècniques d’estudi perquè pugueu treballar amb els vostres alumnes

El Celler Noucentista de Vila-seca és un edifici bastit entre els anys 1919 i 1920, i el seu autor n’és l’arquitecte Pere Domènech i Roura, fill de l’il·lustre arquitecte

Com hem vist en l’apartat anterior, quan l’article està integrat en la part especifica o pròpia del topònim, cal escriure’l amb majúscula i no s’ha de contraure. En els

En els noms dels organismes, institucions, empreses, etc., com a noms propis que són, s’escriuen amb majúscula tots els substantius i adjec- tius, incloent-hi el genèric quan

El diseño de escenografía e iluminación con tecnología digital.. El oficio

Que l’empresa/autònom sol·licitant compleix amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei

En la localidad de Empalme Villa Constitución, provincia de Santa Fe, a tos 26 días del mes de Mayo de 2014, se reúnen las señoras Virginia Analía Quintana, argentina,