COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIO I TERRITORI DICTAMEN

Download (0)

Full text

(1)

III_2_1_1_1

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIO I TERRITORI

DICTAMEN

APROVAR

DEFINITIVAMENT

EL

PLA

ESPECIAL

URBANÍSTIC

DE

CONCRECIÓ VOLUMETRICA D’UN EQUIPAMENT EN EL CEMENTIRI DE LES

PRUELLES, DE CONFORMITAT AMB EL DL 1/2010

Expedient 1208/2016

Vist que en data 16 de juny de 2016 la Secció Tercera de la Sala Contencioso

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la

sentència número 413 en la part dispositiva de la qual disposava:

“1º) ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a nombre de D. Jaume

Barceló Ferrer contra la Sentencia arriba indicada del Juzgado de lo Contencioso

Administrativo número 1 de Barcelona, dicta en autos de recurso ordinario

número 593/2009 y, REVOCAR la expresada sentencia.

2º) ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre del

expresado contra el Decreto del Alcalde de Sitges numero 425/2009 de 18 de

septiembre de 2009, exclusivamente en lo referente al punto tercero del citado

Decreto, que otorga licencia ambiental para la actividad de prestación de

servicios funerarios con incineración a la empresa Gestió Integral de Cementiris

Nomber S.L, permaneciendo invariable el punto segundo del mentado Decreto,

sobre licencia ambiental para la prestación del servicios funerarios y, en

consecuencia, ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO al referido apartado 3º del

Decreto reseñado y la consiguiente licencia ambiental para la actividad de

prestación de servicios funerarios con incineración

.”

Vist que en data 13 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret del Batlle número

871, mitjançant el qual es procedia a la incoació de procediment d’anul·lació de

la llicència d’activitat de serveis funeraris amb incineració situada en el cementeri

municipal de Les Pruelles a nom de GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE

NOMBER S.L.

Vist que en data 13 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret del Batlle número

871, mitjançant el qual es procedia a la incoació de procediment d’anul·lació de

la llicència d’activitat de serveis funeraris amb incineració situada en el cementeri

municipal de Les Pruelles a nom de GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE

NOMBER S.L.

Vist que en data 3 de novembre de 2016 el Sr. Jordi Viñas Costa, en la seva

qualitat d’Administrador solidari de GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS NOMBER

S.L, va presentar instància en la que sol·licitava es tramités el Pla Especial

urbanístic de Concreció Volumètrica d’un Equipament al cementiri de Les

Pruelles de Sitges.

Vist que en data 16 de gener de 2.017, la Junta de Govern Local, va aprovar

inicialment el Pla Especial urbanístic de Concreció Volumètrica d’un Equipament

(2)

III_2_1_1_1

al cementiri Les Pruelles de Sitges, notificant-se aquest acord a tots els

interessats.

Vist que es va acordar la submissió del Pla Especial a informació púbica

mitjançant la publicació d’un edicte al BOPB de 1 de març de 2.017, i al diari

L’Eco de Sitges de data 17 de febrer de 2.017.

Vist que de conformitat amb la legislació aplicable es va acordar sol·licitar

informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), a la

Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de

la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut Pública de la Generalitat

de Catalunya i als Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona de la

Direcció General de Protecció Civil a Barcelona del Departament d’Interior de la

Generalitat de Catalunya.

Vist que consten a l’expedient administratiu l’emissió dels informes favorables de

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), a la Subdirecció

General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria

de Salut Pública del Departament de Salut Pública de la Generalitat de

Catalunya i als Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona de la Direcció

General de Protecció Civil a Barcelona del Departament d’Interior de la

Generalitat de Catalunya

Vist que consta a l’expedient administratiu certificació del Sr Secretaria General

Accidental, Sr. Joaquim Antoni Vidal Puig conforme al qual “consultada la base

de dades del Registre General d’Entrades, en el període comprés entre el 2 de

març de 2017 i 1 d’abril de 2017 en relació a l’aprovació inicial del Pla Especial

urbanístic de concreció volumètrica en el cementiri de Les Pruelles de Sitges

acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 18 de gener de

2017 i feta publica al BOPB de data 1 de març de 2017 i al diari L’Eco de Sitges

no figura cap anotació relacionada”

Vist que en data 15 de maig de 2017 la Secretaria de la Comissió Territorial

d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya va demana la normativa urbanística del Pla Especial en

format de tractament de textos (Word)

Vist que en data 29 de maig de 2017 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament

de Sitges de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2017,

d’aprovació inicial del Pla Especial de concreció volumètrica d’un equipament en

el cementiri de Les Pruelles de Sitges.

Vist que en data 3 de novembre de 2017 el Sr. Joan Ventura Ustrell, actuant en

nom i representació de la societat GESTIO INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE

NOMBER SL va presentar CD amb la versió en format Word de la normativa

urbanística del Pla Especial de concreció volumetria d’un equipament en el

cementiri de Les Pruelles de Sitges.

Vist l’informe tècnic, relatiu al Pla Especial Urbanístic per concreció volumètrica

d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles, emès per l’Arquitecte Municipal,

en data 11 de gener de 2017.

(3)

III_2_1_1_1

Vist l’informe emès pel Secretari General Accidental i pel tècnic d’administració

general i Cap del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, de data 20 de

novembre de 2017 i que es transcriu, literalment, a continuació:

« INFORME DE LA SECRETARIA NÚM. 86/2017.

JOAQUIM ANTONI VIDAL PUIG exercint de Secretari General Accidental, emet el present d’acord amb allò que disposa l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i Emili Pinazo López, Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Sitges i Cap del Servei de Planejament i Gestió Urbanística emeten el present de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS

En data 16 de juny de 2016 la Secció Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència número 413 en la part dispositiva de la qual disposava:

“1º) ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a nombre de D. Jaume Barceló Ferrer contra la Sentencia arriba indicada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona, dicta en autos de recurso ordinario número 593/2009 y, REVOCAR la expresada sentencia.

2º) ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre del expresado contra el Decreto del Alcalde de Sitges numero 425/2009 de 18 de septiembre de 2009, exclusivamente en lo referente al punto tercero del citado Decreto, que otorga licencia ambiental para la actividad de prestación de servicios funerarios con incineración a la empresa Gestió Integral de Cementiris Nomber S.L, permaneciendo invariable el punto segundo del mentado Decreto, sobre licencia ambiental para la prestación del servicios funerarios y, en consecuencia, ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO al referido apartado 3º del Decreto reseñado y la consiguiente licencia ambiental para la actividad de prestación de servicios funerarios con incineración.”

1. En data 13 d’octubre de 2016, es va dictar el Decret del Batlle número 871

mitjançant el qual es procedia a la incoació de procediment d’anul·lació de la llicència d’activitat de serveis funeraris amb incineració situada en el cementeri municipal de Les Pruelles a nom de GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER S.L.

2. En data 3 de novembre de 2.016 el Sr. Jordi Viñas Costa en la seva qualitat

d’Administrador solidari de GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS NOMBER S.L va presentar instància en la que sol·licitava es tramités el Pla Especial urbanístic de Concreció Volumètrica d’un Equipament al cementiri de Les Pruelles de Sitges.

3. En data 16 de gener de 2.017, la Junta de Govern Local, va aprovar inicialment

el Pla Especial urbanístic de Concreció Volumètrica d’un Equipament al cementiri Les Pruelles de Sitges, notificant-se aquest acord a tots els interessats.

4. Es va acordar la submissió del Pla Especial a informació púbica mitjançant la

publicació d’un edicte al BOPB de 1 de març de 2.017, i al diari L’Eco de Sitges de data 17 de febrer de 2.017.

5. De conformitat amb la legislació aplicable es va acordar sol·licitar informe a la

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), a la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona de la Direcció General de

(4)

III_2_1_1_1

Catalunya.

6. Consten a l’expedient administratiu l’emissió dels informes favorables de la

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), a la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona de la Direcció General de Protecció Civil a Barcelona del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

7. Consta a l’expedient administratiu certificació del Sr Secretaria General

Accidental, Sr. Joaquim Antoni Vidal Puig conforme al qual “consultada la base de dades del Registre General d’Entrades, en el període comprés entre el 2 de març de 2017 i 1 d’abril de 2017 en relació a l’aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de concreció volumètrica en el cementiri de Les Pruelles de Sitges acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 18 de gener de 2017 i feta publica al BOPB de data 1 de març de 2017 i al diari L’Eco de Sitges no figura cap anotació relacionada”

8. En data 15 de maig de 2017 la Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme

de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va demana la normativa urbanística del Pla Especial en format de tractament de textos (Word)

9. En data 29 de maig de 2017 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de Sitges

de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2017, d’aprovació inicial del Pla Especial de concreció volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles de Sitges.

10. En data 3 de novembre de 2017 el Sr. Joan Ventura Ustrell, actuant en nom i

representació de la societat GESTIO INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL va presentar CD amb la versió en format Word de la normativa urbanística del Pla Especial de concreció volumetria d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles de Sitges.

FONAMENTS JURÍDICS

La legislació aplicable a l’objecte del present informe està continguda, bàsicament, en les següents normes:

Articles 67.1.d); 69; 81; 85.5; 87 i 89.1 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana..

Article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a la competència del Ple per a l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística.

Article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a la competència del Ple per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal del plans i altres instruments d’ordenació urbanística.

Llei 39/2015, de 1 d’octubre del procediment administratiu comú, de les Administracions Públiques.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament en data 16 de novembre de 2.005 i 30 de març de 2006 i publicat, als efectes de la seva entrada en vigor en data 24 de maig de 2.006 (DOGC número 4640).

Ordenança General de Cementeris i de la prestació dels serveis funeraris aprovat pel Ple de la Corporació de Sitges en data 7 de febrer de 2005.

(5)

III_2_1_1_1

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I.- El present Pla Especial es redacta en compliment de les determinacions de la normativa urbanística del POUM que disposa expressament que els sistemes d’equipaments resten regulats pels articles 142 a 149 del POUM.

A aquests efectes el DL 1/2010, preveu que es poden redactar plans especials en desenvolupament de les determinacions contingudes en el planejament urbanístic general per a concretar el desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, si no ho fa el planejament urbanístic.

II.- De conformitat amb el DL 1/2010 correspon formular els plans especials urbanístics a les entitats urbanístiques especials o a altres òrgans competents en matèria d’urbanisme, sense perjudici de la iniciativa privada d’acord amb el que disposa el DL 1/2010 en relació a la documentació exigida en aquest supòsit.

En el present supòsit, la iniciativa i presentació del Pla Especial la prenen el concessionari municipal dels serveis funeraris a l’Ajuntament de Sitges.

III.- El DL 1/2010 estableix que correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva dels plans especials a que fa referència l’article 67.1.d) del DL 1/2010 que afecten a llur terme municipal sempre que es tracti d’equipaments d’interès exclusivament local i que siguin promoguts d’acord amb les determinacions urbanístiques d’un POUM .

Pel que fa a la competència d’aprovació definitiva la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, estableix que el Ple de la Corporació serà l’òrgan competent per a procedir a l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació.

De conformitat amb el DL 1/2005, la resolució definitiva serà d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions, de suspensió total o parcial del tràmit d’aprovació, de denegació motivada o de retorn de l’expedient si no està complet.

Un cop aprovat definitivament, en el termini màxim d’un mes, l’Ajuntament haurà de lliurar una còpia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes d’informació, coordinació i arxiu de la documentació tècnica i administrativa. Aquest lliurament serà condició prèvia per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva sense perjudici del règim de comunicació d’acords regulat en la legislació municipal i de règim local.

IV.- De conformitat amb el DL 1/2010, un cop l’instrument de planejament derivat ha estat objecte d’aprovació inicial l’Ajuntament ha de sol·licitar un informe a la CTUB. En compliment de l’esmentat article la Direcció General d’Urbanisme ha emés informe favorable en data 9 de juny de 2.017, tot indicant que si al llarg de la tramitació d’aquest instrument s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe de la CTUB.

V.- De conformitat amb el DL 1/2010, un cop l’instrument de planejament derivat ha estat objecte d’aprovació inicial l’Ajuntament ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llur competències sectorials. En compliment de l’esmentat article han estat emesos els informes favorables que figuren a l’expedient administratiu i que han estat citats als antecedents del present informe.

VI.- Durant el període d’informació pública a partir de la publicació de l’acord d’aprovació inicial no s’ha presentat cap al·legació.

VII.- Publicitat i executivitat .El DL 1/2005 estableix l’execució i obligatorietat del planejament urbanístic i preveu expressament pel que fa al planejament urbanístic l’aprovació definitiva del qual correspon als municipis és aplicable el que estableix la legislació de règim local

A aquests efectes la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, preveu que l’articulat de les normes dels planejaments urbanístics, així com els acord corresponents a aquesta

(6)

III_2_1_1_1 de la Província i no entraran en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65. 2 d’aquest text legal.

Així ho estableix el DL 1/2005, quan estableix que l’aprovació definitiva de tots els instruments de planejament urbanístic s’ha de publicar en el Butlletí Oficial corresponent i s’ha d’indicar expressament el lloc i mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de consulta i informació.

CONCLUSIÓ

Els sotasignants informen favorablement l’’aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic de concreció volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles de Sitges i proposen al Ple de la Corporació la presa dels següents acords:

APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Especial urbanístic de concreció volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles, de conformitat amb el DL 1/2010.

LLIURAR una còpia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de la documentació tècnica i administrativa del Pla Especial urbanístic de concreció volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles., en el termini de 30 dies a comptar de la presa de l’acord d’aprovació definitiva i amb caràcter previ a la publicació del mateix als efectes d’informació, coordinació i arxiu.

NOTIFICAR aquests acords al promotor interessat de forma individualitzada.

NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona Aquest és el criteri dels sotasignants, sotmetent-se a altre millor fonamentat en dret acordant la corporació d’acord amb el seu superior criteri.

Sitges, 20 de novembre de 2.017. Emili Pinazo López.

Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Sitges Cap del Servei de Planejament i Gestió Urbanística.

El secretari general accidental

Joaquim Antoni Vidal Puig. »

Atès les atribucions conferides al Ple de la Corporació a l’article 22.2.c de la Llei

7/1985, de bases de règim local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel

qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en

matèria d’aprovació de planejament urbanístic.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:

1.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Especial Urbanístic de concreció

volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles, de conformitat

amb el DL 1/2010

2.- LLIURAR una còpia a la Comissió Territorial d

’Urbanisme de Barcelona, de la

documentació tècnica i administrativa del Pla Especial urbanístic de concreció

volumètrica d’un equipament en el cementiri de Les Pruelles, en el termini de 30

dies a comptar de la presa de l’acord d’aprovació definitiva i amb caràcter previ a

la publicació del mateix a efectes d’informació, coordinació i arxiu.

3.- NOTIFICAR aquest acord al promotor interessat de forma individualitzada.

4.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu numero 1 de

Barcelona

(7)

III_2_1_1_1

Sitges, 20 de novembre de 2017

El Regidor de l’Àrea de Territori,

Sostenibilitat i Habitatge.

Sr. Jordi Mas i Castellà

El Cap del departament Territori,

Sostenibilitat i Habitatge

Sr. Carles Cortes i Ribas

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que la Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Serveis a les Persones en la seva sessió celebrada en data 19 de setembre de

2016, VA / NO VA aprovar elevar a Ple que s’ha de celebrar en data 26 de setembre de

2016 el dictamen més amunt transcrit:

o per assentiment dels grups presents

o per assentiment de la majoria dels grups presents Sitges a 20 de novembre de 2017

El Secretari General Accidental Joaquim Antoni Vidal Puig

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que el Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària, celebrada en 21 de març de 2016.

o va aprovar el dictamen més amunt transcrit per: o Unanimitat dels regidors presents o Per majoria simple:

Vots a favor: Vots en contra:

Abstencions:

o no es va aprovar

o Per haver més vots en contra que favorables

o Per no assolir la majoria legalment exigida Vots a favor:

Vots en contra

Abstencions

o va quedar sobre la mesa

o va ser retirat

Sitges a 20 de novembre de 2017

El Secretari General Accidental Joaquim Antoni Vidal i Puig

Figure

Updating...

References

Related subjects :