PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA ALEMANY II. 1. Dades descriptives de l assignatura

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• ALEMANY II

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Alemany II Curs acadèmic: 2016-2017

Curs: 2n

Durada: 1r, 2n i 3r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 42022

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Alemany

Professorat: Josef Kick, Sarah Schmidt, Ralf Spindeldreher Horari: Dilluns,12:00-13: 00 (magistral)

Dijous, 15:00-16:00 (magistral)

Dijous, 16:05-17:00 (seminari 101/202/301) Dijous, 17:05-18:00 (seminari 201)

2. Presentació de l’assignatura Context

Avui en dia, en una economia cada cop més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera en el món dels negocis és un requisit indispensable per assolir l’èxit professional. Aquests cursos permeten a l’estudiant desenvolupar-se com a comunicador eficaç en alemany.

Objectius generals

Consolidar, aprofundir i ampliar la competència comunicativa dels estudiants en llengua alemanya posant atenció a la pràctica de les diferents destreses, tant en un context acadèmic com

professional.

També es vol iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A2 (bàsic) del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius específics Comprensió oral

- Entendre la informació global i específica de missatges orals en alemany: converses, reportatges senzills, explicacions, sol·licituds d’informació, etc.

- Entendre l’opinió i els sentiments expressats en un missatge oral. - Saber jerarquitzar la informació en un missatge oral.

- Entendre les estructures apreses en el context dels negocis i de l’empresa. Expressió oral

- Comunicar-se en alemany en situacions de la vida quotidiana. - Participar en una conversa, donar i rebre informació.

- Reaccionar en una conversa, expressar les opinions i sentiments.

- Expressar-se i practicar el vocabulari i estructures orals en el context dels negocis i de l’empresa.

(2)

Comprensió escrita

- Comprendre la informació global i específica de textos escrits senzills.

- Comprendre textos senzills: cartes informals, formals, narracions, articles, instruccions, etc. - Saber jerarquitzar la informació en un text escrit.

- Poder entendre missatges breus escrits i el contingut en l’àmbit dels negocis i de l’empresa. Expressió escrita

- Elaborar i produir textos escrits en alemany: cartes informals i formals, descripcions de persones i de llocs, instruccions, narracions, etc.

- Expressar la opinió i els sentiments per escrit.

- Poder escriure textos breus, correus electrònics i notes en l’àmbit dels negocis i de l’empresa. 3. Competències a treballar en l’assignatura

Competències generals Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting

internacionals:

- capacitar l’estudiant per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’ estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació. Competències generals. G.I.9

(3)

Resultats d’aprenentatge

Aplicar les habilitats mitjanes i/o avançades necessàries per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en alemany. Escollir i aplicar l’ús del lèxic mitjà i/o avançat en situacions formals i informals en alemany.

4. Continguts

Continguts funcionals - Aconsellar

- Comparar

- Expressar l’opinió sobre un tema - Les converses telefòniques - Expressar aprovació

- Expressar sorpresa - Expressar satisfacció - Proposar una cosa - Explicar fets en passat

- Expressar intencions, desitjos i projectes de futur - Formular hipòtesis i suggeriments

- Expressar les pròpies opinions i les opinions d’altres persones; fer objeccions - Expressar la certesa i el dubte

- Expressar la necessitat i l’obligació, donar ordres (com ara instruccions de treball) i consells - Acceptar o rebutjar una proposta.

- Comprendre i reaccionar en una reunió

- Redactar un correu electrònic on es dóna el punt de vista personal Lèxic

- Menjar - Estudis

- Els mitjans de comunicació - Emocions - Professions - La mobilitat - La rutina diària - Els esports - La convivència - Art i música - Plans - Cultures diferents Gramàtica

- Articles possessius en datiu - Verbs reflexius

- Frases subordinades (amb weil, dass, als, damit, um… zu, wenn) - Verbs modals en pretèrit

- Preposicions amb acusatiu i datiu - La comparació de l’adjectiu - Declinació de l’adjectiu - El verb werden

- Frases interrogatives indirectes - Els pronoms i adjectius indefinits - Les preposicions locals

(4)

- Les preposicions temporals (bis, über, ab…) - El genitiu

- El Konjunktiv II

- Els verbs amb acusatiu i datiu - Frases relatives

- Verbs amb preposicions

- Frases interrogatives amb preposicions 5. Avaluació

Cada trimestre s’aplicarà el següent sistema d’avaluació:

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluació Tipus Agent d’avaluació Tipus d’activitat Agrupament (%) Pes

Obl. Opt .

Doc

ent Autoav. Coaval. Indiv. Grup Examen parcial A meitat de cada trimestre ü ü Proves escrites de gramàtica/vocabulari … ü 10 % Treballs autònoms fora de l’aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg de cada trimestre ü ü Expressió escrita Lectura Activitats al Moodle ü 20 % Participació i expressió oral Al llarg de cada trimestre ü ü Jocs de rol, simulacions i presentacions Assistència i participació ü ü 10 % Examen trimestral Al final de cada trimestre, excepte en el tercer trimestre que es fa durant l’última classe ü ü Examen escrit trimestral de: -gramàtica i vocabulari -comprensió escrita -comprensió oral -redacció ü 60 %

L’avaluació del trimestre consta de:

Avaluació continuada: 40 %

Examen trimestral: 60 %

La còpia total o parcial en treballs i/o examen implicarà suspendre automàticament l’assignatura sense dret a recuperació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ GLOBAL

Per poder superar l’assignatura Alemany I, s’han de satisfer les següents condicions: 1. Superar l’avaluació continuada segons els criteris especificats a l’apartat anterior.

2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 sobre 30. En cas de no obtenir una puntuació de 12 sobre 30 no es podrà fer l’examen final de l’assignatura i, en conseqüència, la qualificació obtinguda serà de suspens.

3. La nota de l’examen final ha de ser, com a mínim, de 4 sobre 10.

4. La nota final s’obté a partir de la nota de l’examen final (40 %) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60 %). És a dir, el 60 % de la nota final prové de la mitjana

(5)

aritmètica de les qualificacions finals obtingudes cada trimestre i el 40 % restant s’obté a partir de la nota de l’examen final.

5. Només es pot recuperar l’activitat associada a l’examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40 % sobre la nota final de l’assignatura.

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge G.I.9 E.P.18 Resultats

d’aprenentatge

Avaluació contínua x x x

Examen final x x X

6. Bibliografia i recursos didàctics • Bibliografia bàsica

Netzwerk A2, Teil 1 und Teil 2, Ed. Langenscheidt + Dossier de material preparat per l’equip pedagògic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF.

• Bibliografia complementària

Netzwerk A2 Intensivtrainer, Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1,

Diccionario Moderno Alemán Langenscheidt Español-Alemán/Alemán-Español, Ed. Langenscheidt • Recursos didàctics

Exercicis en línia de la plataforma Moodle ESCI-UPF

7. Metodologia

La metodologia es basa en l’ús actiu de l’alemany en un entorn dinàmic. Es recorrerà a l’ús d’interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat. Molts elements de treball autònom es duran a terme per mitjà de la plataforma Moodle.

Presencial (a l’aula)

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i DVD) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en grup, projectes i presentacions. Dirigida (fora de l’aula)

- Recerca d’informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes establertes pel professor.

- Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle). - Exercicis de reforç (Moodle).

(6)

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d’investigació per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades a classe.

Autònom (fora de l’aula)

- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç se li demanarà a l’alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització dels deures. 8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis) • 2h de classes magistrals i 1h de seminari (a partir de la 2a setmana de classe) setmanals. 2) Programació d’activitats al pla d’estudis.

• Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, presentacions grupals, etc. • Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (projectes, exercicis, lectura, preparació de presentacions…), estudi personal.

ü Trimestre 1

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Presentació del curs (programa i material)

• Presentar-se; donar informacions sobre un mateix o algú

• Descriure

• Parlar dels propis gustos/activitats • Parlar de la feina/estudis (amb

horaris)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 2 • Organització de les presentacions de la setmana 10

Unitat 1: Rund ums Essen

• Entendre informació sobre persones

• Parlar de menjar

• Articles possessius en datiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 3 • Organitzar una cita • Parlar d’emocions

• Fer una presentació sobre un restaurant

• Verbs reflexius

Frases subordinades amb weil

Redacció 1:

Meine Lieblingsspeise

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 4 Unitat 2: Nach der Schulzeit

• Parlar de l’etapa escolar

• Descriure la ubicació d’objectes • Verbs modals en pretèrit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

(7)

• Preposicions amb datiu i acusatiu • Lectura trimestral Setmana 5 • Parlar d’hàbits

• Sistema escolar alemany • Repàs de les unitats 1 i 2

Redacció 2:

Meine Schule

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 6 • Avaluació parcial

Unitat 3: Medien im Alltag

• Parlar dels mitjans de comunicació • Parlar d’avantatges i desavantatges • Comparar coses

• Expressar opinió • El comparatiu

Frases subordinades amb dass

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 7 • Parlar de les preferències • Parlar de cinema

• Fer una presentació sobre una pel·lícula

• El superlatiu

Redacció 3: Filmkommentar

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 8 Unitat 4: Groẞe und kleine

Gefühle

• Moments importants en la vida • Agrair i felicitar algú

• Parlar sobre emocions • Festivals a Alemanya

Frases subordinades amb wenn

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 9 • Parlar sobre una cançó • Entendre textos d’un bloc

• Adjectius després de l’article definit

Redacció 4:

Escriure sobre una ciutat

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre

Treball sobre la Lectura 1

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals ü Trimestre 2

Setmana Activitat a l’aula

(8)

Setmana 1 Unitat 5:

Was machen Sie beruflich?

• Oficis

• Viatges de negocis

• Diàlegs sobre la compra de bitllets • Parlar de les ofertes d’oci

• Presentar algú

• Adjectius després de l’article indefinit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 2 • Preferències laborals

• Fer una presentació sobre la feina somiada

• Preparar una conversa telefònica • Preposicions ohne i mit

El verb werden

Redacció 5:

Mein Traumberuf

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 3 Unitat 6: Ganz schön mobil

• Mitjans de transport i mobilitat • Demanar informació

• Expressar un dubte

• Preguntar pel camí i explicar el camí • Expressar la pròpia opinió

• Frases interrogatives indirectes

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 4 • Mobilitat a Alemanya

• El camí a la feina o a la universitat • Comentar una estadística

Les preposicions locals an… vorbei,

durch, etc.

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 5 • Parlar de viatges

• Repàs de les unitats 5 i 6

Redacció 6:

Das beste Verkehrsmittel

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana 6 • Avaluació parcial

Unitat 7: Gelernt ist gelernt!

• Problemes d’aprenentatge • Donar consells

Frases amb denn i weil El Konjunktiv II (sollte)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 7 • Parlar de la rutina diària/laboral • Entendre reportatges de ràdio • Fer minipresentacions

• El genitiu

Les preposicions temporals bis, über,

ab

Redacció 7:

Prüfungen

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 8 Unitat 8: Sportlich, sportlich! • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

(9)

• Esports

• Expressió d’entusiasme, esperança i decepció

• Fer propostes i reaccionar sobre una proposta

Frases amb deshalb, trotzdem

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 9 • Entendre un relat sobre una excursió • Fer una presentació d’un lloc turístic • Els verbs amb datiu i acusatiu

Redacció 8:

Mein Lieblingssport

• Exercicis del dossier de classe (PEI)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre

Treball sobre la Lectura 2

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (PEI) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals ü Trimestre 3

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 Unitat 9: Zusammen leben

• La convivència • Conflictes a casa

• Queixar-se, disculpar-se, demanar una cosa

El Konjunktiv II (könnte)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 2 • Trasllat

• Els animals de companyia • Parlar del passat

• Explicar històries

Frases subordinades amb als i wenn

Redacció 9:

Eine gute Geschichte

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 3 Unitat 10: Gute Unterhaltung!

• Estils de música • Compra d’entrades

• Parlar de preferències musicals • Article interrogatiu "Was für ein

(e)…?

Pronoms man/jemand/niemand i

alles/etwas/nichts

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 4 • Fer una presentació d’un músic o un grup

• Art

• Entendre articles de premsa • Entendre descripcions de quadres • Frases relatives

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5 • Descriure un quadre o una creació • Redacció 10:

(10)

artística

• Repàs de les unitats 9 i 10

Musik / Kunst

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 6 • Avaluació parcial

Unitat 11: Wie die Zeit vergeht

• El temps lliure • Expressar desitjos • Aconsellar

El Konjunktiv II (desitjos, consells)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 7 • Planejar una cosa junts • Preguntar una cosa a algú • Intercanviar informació • Proverbis

• Els verbs amb una preposició

• Frases interrogatives amb les preposicions Auf wen? Worauf?

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 Unitat 12: Typisch, oder?

• Cultures diferents

• Parlar sobre la conducta social • Expressar les intencions

• Adreçar-se a algú adequadament • Les frases subordinades amb damit i

um… zu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • Festes

• Els tòpics culturals

• Les frases relatives en acusatiu

Redacció 11

Escriure sobre un país

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre • REPÀS GENERAL

Treball sobre la Lectura 3

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :