Rúbrica d'autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ

DE COMPETÈNCIES I HABILITATS

PERSONALS I PROSOCIALS

Facultat de Ciències de l’Educació

Versió 1.0

(2)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

2

Autors: Gemma París; Sílvia Blanch; Pilar Comes; Mequè Edo; Joan Estrada;

Xavier Gimeno; Mar Morón; i Tomás Peire.

Aquest document ha estat elaborat gràcies a les reflexions fetes en el marc de

l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu coordinat per la Gemma París.

http://grupsderecerca.uab.cat/compromiseducatiu/

Amb el suport tècnic d’Arnau Careta.

Universitat Autònoma de Barcelona

Com citar el document

París, G., Blanch, S, Comes, P., Edo, M., Estrada, J., Gimeno, X, Moron, M.,

Peire, T. (2017). Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats personals

i prosocials. Bellaterra: Dipòsit digital de documents de la UAB. Recuperat

de

http://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2017/169417/RUBRICA_publicar_DDD.pdf

(3)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

3

Índex

Presentació...4

Implementació de la rúbrica...5

Rúbrica inicial d’autoavaluació de competències i habilitats personals i

prosocials...6

Rúbrica final d’autoavaluació de competències i habilitats personals i

(4)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

4

Presentació

L'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu de la Facultat de Ciències

de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona està format per un

conjunt d'investigadors, professors i mestres que ja col·laboraven anteriorment

entre ells, i que es constitueixen formalment com a equip de recerca gràcies a

una subvenció del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres

(ARMIF 2014) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Fruit de l’experiència dels professionals que constitueixen l’Equip, s’ha

constatat que en la formació dels mestres, complementàriament als continguts

més tècnics i acadèmics, és imprescindible potenciar les competències i

habilitats personals i prosocials dels estudiants. Es considera que aquestes són

centrals per a la formació docent i sovint són complexes d’avaluar en el marc

de la formació universitària.

Amb la intenció de promoure aquestes competències i la seva avaluació,

l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu va elaborar el Qüestionari

d'avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

(

http://ddd.uab.cat/record/145653?ln=ca

a data 23/01/2017). Amb la intenció

d’afinar l’objectivitat de la informació recollida l’Equip ha transformat aquest

qüestionari en la Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats

personals i prosocials per facilitar la reflexió d’alumnes, professors i mestres.

Tant per a l’autoconeixement i l’autoavaluació dels estudiants en el seu procés i

progrés d’aprenentatge (abans, durant i després de fer l’estada de pràctiques),

com també per al seu seguiment i l’avaluació dels mestres i tutors de la

universitat. La rúbrica ha estat utilitzada i valorada per estudiants d’infantil i

primària així com també per mestres d’escola bressol, parvulari i primària

durant el projecte.

Tot i que les competències i habilitats personals i prosocials que avalua

aquesta rúbrica són les indicades al Programa dels Graus de Mestres

d’Educació Infantil i de Primària, es defineixen com a competències i

(5)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

5

habilitats transversals per a les diverses professions dedicades a

l’educació, el benestar i a la salut; per tant, es pot fer servir també en altres

àmbits.

Implementació de la rúbrica

La rúbrica és un model que presenta una taula de criteris d’avaluació de

l’assoliment de les competències i habilitats personals i prosocials en els

alumnes de Pràcticum d’Educació Infantil i Primària.

Tot i que el model presentat és tancat, es pot adaptar a la inclusió de les

competències que es consideren adients en cada situació segons les finalitats

de la modalitat i del context del Pràcticum, segons la tipologia de l’alumnat o del

tipus de formació en la qual s’implementi.

Les competències i habilitats es poden adaptar i canviar segons les

informacions que es desitgin obtenir en cada situació, com també el nombre de

competències avaluables que la rúbrica inclogui. Es pot, per exemple,

adaptar-lo fora del Pràcticum, en altres situacions formatives i professionals, com

l’autoanàlisi de la pròpia tasca professional dels i de les mestres.

La Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials

s’implementa tant a l’inici com al final del Pràcticum, per contraposar les dades

obtingudes en el transcurs de l’estada de pràctiques. Les dades obtingudes es

presenten com a material d’anàlisi al final de cada pràcticum en els grups focals

que es realitzen des de la Universitat amb els mestres i tutors dels centres.

La rúbrica presenta un apartat final i obert d’observacions amb dues finalitats:

poder expressar opinions personalitzades i concretes i obtenir comentaris

crítics que ajudin a millorar futures implementacions.

(6)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

6

RÚBRICA INICIAL D’AUTOAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES I HABILITATS PERSONALS I PROSOCIALS

Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu

Universitat Autònoma de Barcelona

Cognoms, Nom

Ex. Margalló Puig, Carla

NIU

Ex. 2052582

Educació infantil (GEI) Grau en:

Maqueu només una casella. Educació primària (GEP)

Grup classe

Ex: 61

Tutor/a (Cognom, Nom)

(7)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

7

NIVELL D’ASSOLIMEMT DE LA COMPETÈNCIA NÚM COMEPTÈNCIES I HABILITATS

PERSONALS I PROSOCIALS

1 2 3 4

1

Argumentació Capacitat de justificar

idees i comunicar-les amb claredat de forma ajustada als interlocutors.

Em costa argumentar els meus pensaments a l’hora d’explicar-me.

No sempre adapto als interlocutors les explicacions de forma raonada.

Habitualment explico i justifico les idees amb claredat.

Tinc molt bon domini per justificar idees i comunicar-les amb claredat.

2

Creativitat i Imaginació Capacitat de

generar idees i propostes educatives innovadores.

Rarament se

m’ocorren idees que puguin significar innovació educativa.

Tinc idees

innovadores, però em costa molt traduir-les en propostes pràctiques. Genero idees educatives innovadores que de vegades converteixo en propostes pràctiques.

Tinc una gran

capacitat per generar idees i propostes educatives

innovadores i dur-les a la pràctica.

3

Pensament crític Capacitat que porta a

observar, reflexionar, interrogar, examinar i avaluar raonadament les qüestions que es presentin durant la pràctica educativa.

Em faig pocs plantejaments crítics de la pràctica educativa. Prefereixo no pensar-hi. Sovint observo i reflexiono situacions educatives, però em costa raonar-les i avaluar-les adequadament.

Tinc capacitat per observar, reflexionar, interrogar, examinar, sobre qüestions que es presenten durant la pràctica educativa.

Tinc una gran capacitat per observar, reflexionar, interrogar, examinar i avaluar raonadament la majoria de qüestions que es presenten durant la pràctica educativa. 4

Escolta Activa Capacitat de parar

atenció i interès sobre allò que diuen de forma verbal i no verbal els interlocutors

Sovint penso amb altres coses quan algú em parla.

Escolto als demés però sense prou atenció i interès per entendre’ls.

Tinc capacitat i interès per entendre i parar atenció sobre allò que diuen els demés.

Tinc gran capacitat de parar atenció i sempre mostro interès sobre allò que diuen els demés.

5

Concentració Capacitat de mantenir

l’atenció idònia el temps necessari per a la realització d’una tasca.

Tot sovint em canso ràpidament de les tasques i he de deixar-les sense finalitzar. Mantinc l’atenció en tasques de curta durada però em desconcentro amb facilitat en les de llarga durada. Realitzo la majoria de tasques mantenint l’atenció idònia durant el temps necessari per acabar-les.

Realitzo qualsevol tasca mantenint sempre l’atenció idònia,

el temps necessari per acabar-la.

(8)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

8

6

Interdisciplinarietat (transversalitat i globalització) Capacitat de portar a

terme un procés d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia.

Em costa relacionar els continguts de les diferents àrees i cercar propostes educatives transversals. Tot i adonar-me de relacions pluridisciplinàries, no sé traduir-ho en propostes d’ensenyament-aprenentatge. Alguna vegada sóc capaç de portar a terme processos d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia. Sovint sóc capaç de portar a terme processos d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia.

7 Resiliència Capacitat d’adaptar-se i

superar l’adversitat i les dificultats.

Poques vegades supero les adversitats que se’m presenten.

Supero reptes i adversitats habituals, però em costa molt superar les dificultats extraordinàries.

Tinc facilitat per superar reptes habituals i dificultats adverses extraordinàries. Sempre sé adaptar-me i superar l’adversitat i les dificultats tant habituals com extraordinàries. 8

Autonomia Capacitat de prendre

decisions i afrontar situacions sense dependre dels altres.

Rarament sóc capaç d’afrontar situacions complexes i prendre decisions. Sovint depenc dels altres.

De vegades afronto les situacions complexes, intentant no dependre dels altres. Sovint sóc capaç de prendre decisions i afrontar situacions complexes sense dependre dels altres.

Sempre sóc capaç de prendre decisions i afrontar situacions complexes sense dependre dels altres.

9

Control emocional Capacitat de

reconèixer i regular les emocions pròpies per ajustar-les adequadament a les necessitats. Sóc capaç de reconèixer poques emocions pròpies. Sóc capaç de reconèixer les emocions pròpies i regular-ne algunes. Habitualment sóc capaç de reconèixer i regular les emocions pròpies.

Sóc capaç de

reconèixer i regular les emocions pròpies per ajustar-les

adequadament a les necessitats del context.

10

Tendresa Capacitat d’expressar de forma

oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

Sóc capaç de d’expressar els sentiments i afectes. Algunes vegades sóc capaç de d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes.

Quasi sempre sóc capaç d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

Sempre sóc capaç de d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

(9)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

9

11

Esforç Capacitat de perseverar en la

superació de dificultats per aconseguir objectius.

Em costa esforçar-me per superar dificultats i treballs exigents. Sóc capaç d’esforçar-me i de perseverar en la superació de dificultats. Sóc capaç de perseverar en la superació de quasi totes les dificultats trobades i procuro identificar els objectius a assolir.

Sempre sóc capaç de perseverar en la superació de

qualsevol dificultat per aconseguir els

objectius que he identificat.

12

Entusiasme, passió Capacitat de sentir i

d’actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració.

Algunes vegades sóc capaç de sentir i actuar intensament amb interès. Habitualment sóc capaç de sentir i actuar intensament amb interès. Sovint sóc capaç de sentir i actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració. Sempre sóc capaç de sentir i actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració. 13

Assertivitat Capacitat d'expressar

sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes

expressions conductes agressives o manipuladores. Em costa expressar sentiments, emocions i pensaments propis. Algunes vegades sóc capaç d’expressar amb seguretat sentiments, emocions i pensaments propis. Habitualment sóc capaç d’expressar sentiments, emocions i pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar drets dels altres. Sempre sóc capaç d’expressar amb seguretat sentiments, emocions i pensaments propis de manera lliure i sense negar els drets dels altres.

14

Adaptabilitat Capacitat d’adequar-se a

qualsevol context, relació o situació de manera positiva. Em costa i poques vegades sóc capaç d'adequar-me a qualsevol situació o context. Algunes vegades sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol situació o context. Sovint sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol context o situació. Sempre sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol context, relació o situació. 15

Seducció Capacitat de captar l’atenció i

de convèncer a l’altre d’una idea o projecte.

Em resulta difícil captar l’atenció dels altres. Sovint sóc incapaç de convèncer d’una idea o d’un projecte.

Algunes vegades capto l’atenció dels altres i sovint sóc capaç de convèncer d’una idea o d’un projecte.

Habitualment capto l’atenció dels altres i sóc capaç de

convèncer d’una idea o d’un projecte.

Sempre capto l’atenció dels altres. Em resulta fàcil convèncer d’una idea o d’un projecte.

(10)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

10

16

Empatia Capacitat de percebre i

comprendre el comportament, les emocions i els sentiments d'una altra persona o d’un grup de persones.

Em resulta difícil entendre el

comportament i les emocions dels altres.

Si m’esforço, sóc capaç d’entendre el comportament i les emocions dels altres.

No em suposa un especial esforç entendre el

comportament i les emocions dels altres.

M'interessa molt i quasi sempre sóc capaç d’entendre el comportament i les emocions dels altres.

17

Lideratge Capacitat per gestionar i

conduir altres persones o grups per facilitar-ne la interacció, amb una actitud flexible, posant les necessitats dels altres per davant de les pròpies i amb l’objectiu d’aconseguir que els altres ho

comparteixin. Em provoca un gran esforç i no m’interessa gestionar i conduir altres persones. Sóc capaç de gestionar i conduir altres persones, però em resulta difícil. Si puc ho evito. Sovint m'agrada i sóc capaç de gestionar i conduir altres persones sense especial dificultat.

Tinc una gran facilitat per gestionar i conduir altres persones amb èxit.

18

Cooperació Capacitat de treballar en

equip amb altres per tal d’aconseguir objectius compartits.

No m’interessa i em resulta difícil treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits.

Puc treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits, tot i que no m’entusiasma.

Sovint sé treballar amb altres persones sense dificultat per aconseguir objectius compartits.

M’agrada i sempre em resulta fàcil treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits.

19

Responsabilitat social

(implicació, compromís) Capacitat per

participar activament, de forma

continuada i conscient en benefici de la comunitat. Normalment evito participar activament en benefici de la comunitat. Valoro la participació activa en a la comunitat, però no ho faig habitualment. Algunes vegades participo activament en la comunitat i sóc conscient del benefici que comporta.

Sempre que puc treballo en la comunitat, proposo millores i sóc

conscient del benefici que comporta.

20

Mediació Capacitat d’intervenir en la

resolució de conflictes per a què els implicats els puguin resoldre

satisfactòriament. No acostumo a intervenir en la resolució de conflictes. No sé com fer-ho.

Em resulta difícil, però de vegades intervinc en la resolució de conflictes. Si puc ho evito. Tendeixo a intervenir en la resolució de conflictes. M’interessa contribuir a la cerca de solucions. Sovint intervinc en la resolució de conflictes. Tinc facilitat per acostar postures i cercar solucions.

(11)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

11

21

Receptivitat Capacitat de de rebre

suggeriments, idees, valoracions i crítiques. Tendeixo a no escoltar ni assumir suggeriments i valoracions dels altres.

Escolto les opinions i valoracions dels altres però no les tinc gaire en compte.

Sovint escolto i considero les opinions i valoracions dels altres i procuro tenir-les en compte.

Sempre escolto i considero les opinions i valoracions dels altres i les tinc en compte.

(12)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

12

RÚBRICA FINAL D’AUTOAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES I HABILITATS PERSONALS I PROSOCIALS

Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu

Universitat Autònoma de Barcelona

Cognoms, Nom

Ex. Margalló Puig, Carla

NIU

Ex. 2052582

Educació infantil (GEI) Grau en:

Maqueu només una casella. Educació primària (GEP)

PI - APS PI - Projecte PI - Unitat Didàctica PII - APS PII - Projecte PII - Unitat Didàctica PIII - APS PIII - Projecte PIII - Unitat Didàctica Educació infantil (GEI)

PIV - APS PIV - Projecte PIV - Unitat Didàctica PI - APS PI - Projecte PI - Unitat Didàctica PII - APS PII - Projecte PII - Unitat Didàctica PIII - APS PIII - Projecte PIII - Unitat Didàctica PIV - APS PIV - Projecte PIV - Unitat Didàctica Tipus de Pràcticum:

Maqueu només una casella.

Educació primària (GEP)

PV - APS PV - Projecte PV - Unitat Didàctica Grup classe

Ex: 61

Tutor/a (Cognom, Nom)

(13)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

13

NIVELL D’ASSOLIMEMT DE LA COMPETÈNCIA NÚM COMEPTÈNCIES I HABILITATS

PERSONALS I PROSOCIALS

1 2 3 4

1

Argumentació Capacitat de justificar

idees i comunicar-les amb claredat de forma ajustada als interlocutors.

Em costa argumentar els meus pensaments a l’hora d’explicar-me.

No sempre adapto als interlocutors les explicacions de forma raonada.

Habitualment explico i justifico les idees amb claredat.

Tinc molt bon domini per justificar idees i comunicar-les amb claredat.

2

Creativitat i Imaginació Capacitat de

generar idees i propostes educatives innovadores.

Rarament se

m’ocorren idees que puguin significar innovació educativa.

Tinc idees

innovadores, però em costa molt traduir-les en propostes pràctiques. Genero idees educatives innovadores que de vegades converteixo en propostes pràctiques.

Tinc una gran

capacitat per generar idees i propostes educatives

innovadores i dur-les a la pràctica.

3

Pensament crític Capacitat que porta a

observar, reflexionar, interrogar, examinar i avaluar raonadament les qüestions que es presentin durant la pràctica educativa.

Em faig pocs plantejaments crítics de la pràctica educativa. Prefereixo no pensar-hi. Sovint observo i reflexiono situacions educatives, però em costa raonar-les i avaluar-les adequadament.

Tinc capacitat per observar, reflexionar, interrogar, examinar, sobre qüestions que es presenten durant la pràctica educativa.

Tinc una gran capacitat per observar, reflexionar, interrogar, examinar i avaluar raonadament la majoria de qüestions que es presenten durant la pràctica educativa. 4

Escolta Activa Capacitat de parar

atenció i interès sobre allò que diuen de forma verbal i no verbal els interlocutors

Sovint penso amb altres coses quan algú em parla.

Escolto als demés però sense prou atenció i interès per entendre’ls.

Tinc capacitat i interès per entendre i parar atenció sobre allò que diuen els demés.

Tinc gran capacitat de parar atenció i sempre mostro interès sobre allò que diuen els demés.

5

Concentració Capacitat de mantenir

l’atenció idònia el temps necessari per a la realització d’una tasca.

Tot sovint em canso ràpidament de les tasques i he de deixar-les sense finalitzar. Mantinc l’atenció en tasques de curta durada però em desconcentro amb facilitat en les de llarga durada. Realitzo la majoria de tasques mantenint l’atenció idònia durant el temps necessari per acabar-les.

Realitzo qualsevol tasca mantenint sempre l’atenció idònia,

el temps necessari per acabar-la.

(14)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

14

6

Interdisciplinarietat (transversalitat i globalització) Capacitat de portar a

terme un procés d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia.

Em costa relacionar els continguts de les diferents àrees i cercar propostes educatives transversals. Tot i adonar-me de relacions pluridisciplinàries, no sé traduir-ho en propostes d’ensenyament-aprenentatge. Alguna vegada sóc capaç de portar a terme processos d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia. Sovint sóc capaç de portar a terme processos d’ensenyament-aprenentatge relacionant continguts de diferents àrees amb una mirada àmplia.

7 Resiliència Capacitat d’adaptar-se i

superar l’adversitat i les dificultats.

Poques vegades supero les adversitats que se’m presenten.

Supero reptes i adversitats habituals, però em costa molt superar les dificultats extraordinàries.

Tinc facilitat per superar reptes habituals i dificultats adverses extraordinàries. Sempre sé adaptar-me i superar l’adversitat i les dificultats tant habituals com extraordinàries. 8

Autonomia Capacitat de prendre

decisions i afrontar situacions sense dependre dels altres.

Rarament sóc capaç d’afrontar situacions complexes i prendre decisions. Sovint depenc dels altres.

De vegades afronto les situacions complexes, intentant no dependre dels altres. Sovint sóc capaç de prendre decisions i afrontar situacions complexes sense dependre dels altres.

Sempre sóc capaç de prendre decisions i afrontar situacions complexes sense dependre dels altres.

9

Control emocional Capacitat de

reconèixer i regular les emocions pròpies per ajustar-les adequadament a les necessitats. Sóc capaç de reconèixer poques emocions pròpies. Sóc capaç de reconèixer les emocions pròpies i regular-ne algunes. Habitualment sóc capaç de reconèixer i regular les emocions pròpies.

Sóc capaç de

reconèixer i regular les emocions pròpies per ajustar-les

adequadament a les necessitats del context.

10

Tendresa Capacitat d’expressar de forma

oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

Sóc capaç de d’expressar els sentiments i afectes. Algunes vegades sóc capaç de d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes.

Quasi sempre sóc capaç d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

Sempre sóc capaç de d’expressar de forma oberta i propera els sentiments i afectes cap als altres.

(15)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

15

11

Esforç Capacitat de perseverar en la

superació de dificultats per aconseguir objectius.

Em costa esforçar-me per superar dificultats i treballs exigents. Sóc capaç d’esforçar-me i de perseverar en la superació de dificultats. Sóc capaç de perseverar en la superació de quasi totes les dificultats trobades i procuro identificar els objectius a assolir.

Sempre sóc capaç de perseverar en la superació de

qualsevol dificultat per aconseguir els

objectius que he identificat.

12

Entusiasme, passió Capacitat de sentir i

d’actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració.

Algunes vegades sóc capaç de sentir i actuar intensament amb interès. Habitualment sóc capaç de sentir i actuar intensament amb interès. Sovint sóc capaç de sentir i actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració. Sempre sóc capaç de sentir i actuar intensament amb especial interès, motivació i admiració. 13

Assertivitat Capacitat d'expressar

sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes

expressions conductes agressives o manipuladores. Em costa expressar sentiments, emocions i pensaments propis. Algunes vegades sóc capaç d’expressar amb seguretat sentiments, emocions i pensaments propis. Habitualment sóc capaç d’expressar sentiments, emocions i pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar drets dels altres. Sempre sóc capaç d’expressar amb seguretat sentiments, emocions i pensaments propis de manera lliure i sense negar els drets dels altres.

14

Adaptabilitat Capacitat d’adequar-se a

qualsevol context, relació o situació de manera positiva. Em costa i poques vegades sóc capaç d'adequar-me a qualsevol situació o context. Algunes vegades sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol situació o context. Sovint sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol context o situació. Sempre sóc capaç d’adaptar-me a qualsevol context, relació o situació. 15

Seducció Capacitat de captar l’atenció i

de convèncer a l’altre d’una idea o projecte.

Em resulta difícil captar l’atenció dels altres. Sovint sóc incapaç de convèncer d’una idea o d’un projecte.

Algunes vegades capto l’atenció dels altres i sovint sóc capaç de convèncer d’una idea o d’un projecte.

Habitualment capto l’atenció dels altres i sóc capaç de

convèncer d’una idea o d’un projecte.

Sempre capto l’atenció dels altres. Em resulta fàcil convèncer d’una idea o d’un projecte.

(16)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

16

16

Empatia Capacitat de percebre i

comprendre el comportament, les emocions i els sentiments d'una altra persona o d’un grup de persones.

Em resulta difícil entendre el

comportament i les emocions dels altres.

Si m’esforço, sóc capaç d’entendre el comportament i les emocions dels altres.

No em suposa un especial esforç entendre el

comportament i les emocions dels altres.

M'interessa molt i quasi sempre sóc capaç d’entendre el comportament i les emocions dels altres.

17

Lideratge Capacitat per gestionar i

conduir altres persones o grups per facilitar-ne la interacció, amb una actitud flexible, posant les necessitats dels altres per davant de les pròpies i amb l’objectiu d’aconseguir que els altres ho

comparteixin. Em provoca un gran esforç i no m’interessa gestionar i conduir altres persones. Sóc capaç de gestionar i conduir altres persones, però em resulta difícil. Si puc ho evito. Sovint m'agrada i sóc capaç de gestionar i conduir altres persones sense especial dificultat.

Tinc una gran facilitat per gestionar i conduir altres persones amb èxit.

18

Cooperació Capacitat de treballar en

equip amb altres per tal d’aconseguir objectius compartits.

No m’interessa i em resulta difícil treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits.

Puc treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits, tot i que no m’entusiasma.

Sovint sé treballar amb altres persones sense dificultat per aconseguir objectius compartits.

M’agrada i sempre em resulta fàcil treballar amb altres persones per aconseguir objectius compartits.

19

Responsabilitat social

(implicació, compromís) Capacitat per

participar activament, de forma

continuada i conscient en benefici de la comunitat. Normalment evito participar activament en benefici de la comunitat. Valoro la participació activa en a la comunitat, però no ho faig habitualment. Algunes vegades participo activament en la comunitat i sóc conscient del benefici que comporta.

Sempre que puc treballo en la comunitat, proposo millores i sóc

conscient del benefici que comporta.

20

Mediació Capacitat d’intervenir en la

resolució de conflictes per a què els implicats els puguin resoldre

satisfactòriament. No acostumo a intervenir en la resolució de conflictes. No sé com fer-ho.

Em resulta difícil, però de vegades intervinc en la resolució de conflictes. Si puc ho evito. Tendeixo a intervenir en la resolució de conflictes. M’interessa contribuir a la cerca de solucions. Sovint intervinc en la resolució de conflictes. Tinc facilitat per acostar postures i cercar solucions.

(17)

Avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials

17

21

Receptivitat Capacitat de de rebre

suggeriments, idees, valoracions i crítiques. Tendeixo a no escoltar ni assumir suggeriments i valoracions dels altres.

Escolto les opinions i valoracions dels altres però no les tinc gaire en compte.

Sovint escolto i considero les opinions i valoracions dels altres i procuro tenir-les en compte.

Sempre escolto i considero les opinions i valoracions dels altres i les tinc en compte.

Digues les competències i habilitats en les que consideres que has millorat més

D'aquestes competències i habilitats, quines evidencies en tens? Explica’n algun exemple

Quines són les 5 competències clau per un mestre/a?

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :