ICR1

52 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

1.

1. Ako Ako u u nekomnekom

grafičkom

grafičkom

programuprogramu koristimokoristimo

„shapes“

„shapes“

za opisza opis

grafičkih

grafičkih

oblikaoblika ii

„selection“

„selection“

za sekvencuza sekvencu selektovanihselektovanih objekata,objekata,

označite

označite

ispravnuispravnu notacijunotaciju za operacijuza operaciju

„unselect“

„unselect“

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

selection’={}; shapes’=shapes;

selection’={}; shapes’=shapes;

selection’={Ø}; shapes’={};

selection’={Ø}; shapes’={};

selection’=selection; shapes’=shapes;

selection’=selection; shapes’=shapes;

nijedno odnijedno od

ponuđenog

ponuđenog

ne znamne znam

selection’=selection; shapes’={};

selection’=selection; shapes’={};

2.

2. Pisanje Pisanje po po digitalnomdigitalnom papirupapiru  je je

omoguće

omoguće

nono

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

promenom pozicijepromenom pozicije

tečnog

tečnog

kristalakristala

ne znamne znam

dejstvom elektricitetadejstvom elektriciteta na mastilona mastilo

nijedno nijedno odod

ponuđenog

ponuđenog

  magnetizacijom  magnetizacijom

3.

3. Koja Koja predefinisanapredefinisana klasaklasa u Bootstrapu Bootstrap sistemusistemu

omogugućava

omogugućava

prikazano

prikazano na slici?na slici?

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

Ne znamNe znam

.collapse.collapse

  .expand  .expand

  .preview  .preview

  .full-text  .full-text 4.

(2)
(3)

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

tipična

tipična

 je za Windows je za Windows aplikacije,aplikacije, brzo se sortirabrzo se sortira

ne znamne znam

nijedno odnijedno od

ponuđenog

ponuđenog

tipična

tipična

 je za Web, je za Web, brzo se sortira,brzo se sortira, ne postojine postoji kategorizacijakategorizacija

tipična

tipična

 je za Web, je za Web, nijenije

moguće

moguće

sortiranje,sortiranje, postojipostoji kategorizacijakategorizacija

5.

5. Pristup Pristup analizaanaliza zadatakazadataka se obavljase obavlja na nekolikona nekoliko

tipičnih

tipičnih načina.

načina. Označite

Označite

netipičnu

netipičnu

analizu.analizu.

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

Anliza zasnovanaAnliza zasnovana na pojmovimana pojmovima i relacijamai relacijama

Anliza zasnovanaAnliza zasnovana na redosleduna redosledu

Ne znamNe znam

Anliza zasnovanaAnliza zasnovana nana

sličnosti

sličnosti

  gresim  gresim

Anliza Anliza zasnovanazasnovana na znanjuna znanju

Nijedno odNijedno od

ponuđenih

ponuđenih

6.

6. BNF BNF akcijeakcije - nonterminals:- nonterminals:

Изаберите један

Изаберите један или

или више

више одговора:

одговора:

  Predstavljaju  Predstavljaju

niž

niž

i nivo apstrakcijei nivo apstrakcije

Ne znamNe znam

PredstavljajuPredstavljaju

viši

viši

 nivo nivo apstrakcijeapstrakcije

Uključuju

Uključuju

dodatnedodatne

semantičke

semantičke

karakteristikekarakteristike

NeNe

uključuju

uključuju

dodatnedodatne

semantičke

semantičke

karakteristikekarakteristike

IzazivajuIzazivaju

završne

završne

akcijeakcije

Predstavljaju najnizi Predstavljaju najnizi nivo nivo korisnog korisnog ponasanja ponasanja u u interakcijiinterakciji 7.

7. Koje Koje su su osobineosobine PACPAC (Presentation Apstraction(Presentation Apstraction Control)Control) arhitektura?arhitektura?

Изаберите један

Изаберите један или

или више

више одговора:

одговора:

nije orijentisan ka nekomnije orijentisan ka nekom programskomprogramskom

okruženju

okruženju

orijentisan jeorijentisan je

isključivo

isključivo

na realizacijuna realizaciju

odvaja ulaz odvaja ulaz i i izlazizlaz

Ne znamNe znam

grupiše

grupiše

ulaz i izlazulaz i izlaz u jednou jedno

Grupisanje izlazaGrupisanje izlaza u dve funkcijeu dve funkcije

ima posebnuima posebnu komponentukomponentu

čija

čija

 je funkcija da je funkcija da

održi

održi

konzistentekonzistente apstrakciju

apstrakciju i prezentacijui prezentaciju

8.

8.

Više

Više

orijentisanorijentisan ka realizaciji,ka realizaciji, ali manjeali manje konceptualankonceptualan  je je

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

-Tacno -Tacno

(4)

  PAC  PAC

Nijedan odNijedan od

ponuđenih

ponuđenih

Ne znamNe znam

MVCMVC

9.

9. Da Da li li BNF BNF modelmodel daje refleksijudaje refleksiju premaprema korisnickojkorisnickoj percepciji?percepciji?

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

Ne znamNe znam

DaDa

NeNe 10. 10. LOGO LOGO jeje

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

 jezik za jednostavno jezik za jednostavno

grafičko

grafičko

programiranjeprogramiranje

operativni sistemoperativni sistem

  paradigma  paradigma

nijedno odnijedno od

ponuđenog

ponuđenog

karakteristika multimodalnostikarakteristika multimodalnosti

ne znamne znam 11.

11. Svaki Svaki slon slon ima ima surlusurlu --

zaključujemo

zaključujemo

na osnovuna osnovu

činjenice

činjenice

da svi slonovida svi slonovi koje smo videli

koje smo videli imajuimaju surlu.surlu.

Ovo je primer koje vrste rezonovanja? Ovo je primer koje vrste rezonovanja?

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

deduktivno rezonovanjededuktivno rezonovanje

induktivno rezonovanjeinduktivno rezonovanje

ne znamne znam 12. U

12. U

lingvističke

lingvističke

ii

gramatičke

gramatičke

modelemodele spada:spada:

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

Goals, Operators,Goals, Operators, MethodsMethods and Selectionand Selection (GOMS)(GOMS)

Ne znamNe znam

Cognitive ComplexityCognitive Complexity TheoryTheory (CCT)(CCT)

Hierarchical TaskHierarchical Task  Analysis Analysis (HTA)(HTA)

(5)

13.

13. Koje Koje su su osobineosobine MVCMVC (Model-View-Controller) arhitekture?(Model-View-Controller) arhitekture?

Изаберите један

Изаберите један или

или више

више одговора:

одговора:

nema posebnunema posebnu komponentukomponentu

čija

čija

 je funkcija je funkcija dada

održi

održi

konzistentekonzistente apstrakciju

apstrakciju i prezentacijui prezentaciju

protočan

protočan

 je model je model

Ne Ne znamznam

grupiše

grupiše

ulaz i izlazulaz i izlaz u jednou jedno

ima ima posebnuposebnu komponentukomponentu

čija

čija

 je funkcija je funkcija dada

održi

održi

konzistentekonzistente apstrakciju

apstrakciju i prezentacijui prezentaciju

odvaja odvaja ulaz ulaz i i izlazizlaz 14.

14. Koji Koji pojampojam se koristise koristi u UMLu UML dijagramudijagramu

slučajeva

slučajeva

korišćenja?

korišćenja?

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

  Interfejs  Interfejs

Traka Traka aktivnostiaktivnosti

Ne Ne znamznam

AkteriAkteri

Nijedan Nijedan odod

ponuđenih

ponuđenih

15.

15.

Štapići

Štapići

su jako osetljivisu jako osetljivi na svetlo.na svetlo.

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

ne ne znamznam

nene

dada 16.

16. O O kojojkojoj analizianalizi  je je

reč

reč

 u navedenom u navedenom primeru?primeru? Primer:Primer:

Object Vera

Object Vera učesnik učesnik  – – čovekčovek  –

 – vlasnik vlasnik  Akcije : kao radnika  Akcije : kao radnika

V1: sadi biljke V1: sadi biljke V2:

V2: kontrolišekontroliše program navodnjavanja program navodnjavanja  Akcije : kao

 Akcije : kao menadžeramenadžera V3:

V3: govori Sam-u govori Sam-u da kopada kopa šargarepu:šargarepu:

Zaokruži

Zaokruži

nivo komenivo kome pripadaju: ikonepripadaju: ikone i si s

kraćenice

kraćenice

 na formama na formama

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

Ne Ne znamznam  Akcioni  Akcioni

(6)

Pojam relacije Pojam relacije Linearni i

Linearni i

izvršni

izvršni

17.

17. Dijagrami Dijagrami sekvence:sekvence:

Изаберите један

Изаберите један или

или више

више одговора:

одговора:

Podržavaju

Podržavaju

i pogodnii pogodni su samosu samo za petljeza petlje a za uslovea za uslove nisunisu

Primenjuju se kadaPrimenjuju se kada trebatreba analiziratianalizirati

više

više slučajeva

slučajeva

Nijedan Nijedan odod

ponuđenih

ponuđenih

Nisu pogodniNisu pogodni za preciznoza precizno definisanjedefinisanje

ponašanja

ponašanja

objekataobjekata

Podržavaju

Podržavaju

i pogodnii pogodni su za petljesu za petlje i uslovei uslove

NeNe

podržavaju

podržavaju

i nisu pogodnii nisu pogodni i uslovei uslove

Ne Ne znamznam

Prikazuju interakcijuPrikazuju interakciju

između

između

objekataobjekata

Ne Ne prikazujuprikazuju interakcijuinterakciju

između

između

objekataobjekata 18.

18. Da Da li li sese

može

može

označiti

označiti

 jedan jedan segmentsegment da budeda bude opcioniopcioni uu dijagramu

dijagramu sekvenci?sekvenci?

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

DaDa

NeNe

Ne Ne znamznam 19.

19. U U BootstrapBootstrap sistemu,sistemu, za prikazanza prikazan izgledizgled formeforme  je primenjena je primenjena klasa: klasa:

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

form-inlineform-inline

  form-active  form-active

Ne Ne znamznam

  form-offset  form-offset

  form-horizontal  form-horizontal 20.

20. U U BootstrapBootstrap sistemusistemu klasaklasa LabelLabel

može

može

dada

sadrži:

sadrži:

Изаберите један

Изаберите један одговор:

одговор:

  samo  samo

reč.

reč.

Nijedan Nijedan odod

ponuđenih.

ponuđenih.

  samo  samo

numerički

numerički

podatak.podatak. Ne znamNe znam

korišćenja

korišćenja

za petlje za petlje

(7)

numerički

podatak, tekst i dodatno

podešavanje

 primenom drugih klasa. 21. UIMS Alatke (Toolkits):

Изаберите један или више одговора:

Ne znam

Teške

za upotrebu

Lake za upotrebu

Širokih

su

mogućnosti

Omogućavaju

pravljenje UI sa potupnom

funkcionalnošću

Ograničenih

su

mogućnosti

22. Rastavljanje zadataka na podzadatke treba da

sadrži:

opise akcija, strukturu i:

Изаберите један или више одговора:

samo pravila

hijerarhijski prikaz

samo akcije

Ne znam

opis redosleda

objekte i akcije

23. BNF model daje prikaz na dijalog i to

Изаберите један одговор:

Lingvistički

  Hijerarhijski

Fizički

24. Labele se poravnavaju

koristeći

predefinisane klase

mrežaste

strukture. Za povezivanje

labele i kontrole koristi se koji atribut?

Изаберите један одговор:

Ne znam

for

  else

  where

if

25.

Šta

ne spada pod karakteristike prirodnog  jezika? -Tacno

(8)

Изаберите један

одговор:

dvosmislen nejasan

(9)

blizak svim korisnicima

rešenja

su potpuna

ne znam

nijedno od

ponuđenog

26. Da li HTA mora imati eksplicitnu

tačku

zaustavljanja?

Изаберите један одговор:

Da, ali je ne moramo unapred definisati

Zavisi od zadatka

Ne mora imati eksplicitnu

tačku

zaustavljanja

Da, moramo  je unapred definisati

Ne, ima podrazumevanu

tačku

zaustavljanja

Ne znam 27.

ki tchen item AND

 /____s hape XOR

 / |____di s hed mixing bowl, cas s erole, s aucepan,

 / | soup bowl, glass

 / |____flat plate, chopping board, fry ing pan

 /____function OR

{____preparation mixing bowl, plate, chopping board

{____cooking frying pan, cass erole, saucepan

{____dining XOR

 |____for food plate, soup bowl, cass erole

 |____for dri nk g las s

U primeru, sa leve strane nalaze se oznake

“/,{,|”. Šta znači

 u ovom modelu

„{“?

Изаберите један одговор:

Hijerarhijski simbol

Ne znam

Nijedno od

ponuđenih

  Skup

Or (ili)

28. Uloga urednika (Editor) na Wordpress sajtu ima privilegije da

piše,

briš,

menja i objavljuje

članke

svih korisnika. Uz

članke

može

da postavlja dokumente,

uređuje

komentare na

člancima

, upravlja stranicama, kategorijama i oznakama.

Изаберите један одговор:

Ne znam

Tačno

Netačno

29. Zaobljeni pravougaonik u dijagramu toka se koristi da bi: -Tacno

(10)

Изаберите један одговор:

predstavio deo unutar   jednog procesa

predstavio

događaj

koji se pojavljuje automatski

  predstavio

tačku

preko koje je dijagram povezan sa nekim drugim dijagramom

Ne znam

  predstavio

tačke

odlučivanja

30. U CSP notaciji, ako se na kraju

reči nađe

znak pitanja, radi se o:

Изаберите један одговор:

  sekvenci

Ne znam

  izboru

Nijedan od

ponuđenih

korisničkoj

akciji

31. Kod Petri

mreža

prelazi se

označavaju

sa

Изаберите један одговор:

Ne znam

  strelicom

  popunjenim

kružićem

  Rombom

tankim pravougaonikom

32. Bootstrap je

okruženje

za izradu veb aplikacija zasnovanih na:

Изаберите један или више одговора:

●  ASP ●

CSS

HTML

Ne znam

C#

JS

  PHP

33. Cognitive Complexity Theory (CCT) spada u:

Изаберите један одговор:

Modele arhitekture

Ne znam

Hijerarhijske modele

Fizičke

modele

Lingvističke

i

gramatičke

 modele

34. Kontrolnoj tabli (admin panelu) Wordpress sajta mogu da pristupe svi korisnici sa posebno definisanim nivoom pristupa.

(11)

Изаберите један одговор:

Tačno

Netačno

Ne znam

35. U Bootstrap sistemu, predefinisana klasa za tamniju plavu boju pozadine/teksta  je:

Изаберите један одговор:

.bg-blue

  .bg-success

  .bg-info

Ne znam

  .bg-primary

36.

Šta

 je prikazano na slici?

Изаберите један одговор:

kodna tastatura

thumwheel

  touchpad

  trackball

37. Prikaz stanja UML-a  je

Изаберите један или више одговора:

Nijedan od

ponuđenih

Opis skupa sekvenci akcija koje sistem izvodi da bi

izvršio

neki zahtev korisnika

D

inamički

element

Ne znam

-Tacno

(12)

Statički

element

Ponašanje

specificirano sekvencom stanja objekata ili interakcije

Ponašanje

prilikom razmene skupa poruka

između

skupa objekata da bi se objasnile specifi

čne

namene

38. STN notacija za

označavanje

dijaloga  je pogodna za konkurentne dijaloge.

Изаберите један одговор:

Tačno

Netačno

Ne znam

39. Multimodalni interaktivni sistem

Изаберите један одговор:

pravi analogiju sa nekim realim objektima ili aktivnostima

ne znam (da li je jos neki tacan, ne znam, ali ovaj je sigurn)

nijedno od

ponuđenog

odbacuje tezu single user/single computer 

zahteva poznavanje  jezika i funkcijia sistema

se zasnima na upotrebi

više

 komunikacionih kanala 40. U kojoj situaciji

će

 kursor  pre

stići

 do cilja?

Изаберите један одговор:

ne znam

nijedno od po

nuđenog

isto vreme

meta 1 -Tacno

(13)

meta 2

41.

Držanje uređaja

u jednoj ruci, dok druga ima funkciju

sličnu

onoj koju ima

miš

korišćenjem

kažiprsta

 je:

Изаберите један одговор:

Nijedan od

ponuđenih

 mislim

Ne znam

Horizontalna metoda

Vertikalna Point metoda

Dijagonalna Hold metota

Hold & Point metota

42. Metode pri izradi prototipova su:

Изаберите један или више одговора:

Evoluciona metoda

Ne znam

Metoda odbacivanja

Inkrementalna metoda

Metoda ugovaranja

Nefunkcionalne karakteristike

Metoda projektovanja

43. Za testiranje upotrebljivosti, mogu se koristiti neke od

sledećih

tehnika:

Изаберите један или више одговора:

Praćenje

pogleda

Ne znam

Sistem za upravljanje

sadržajem

  DMS-om

Razmišljanje

naglas

Zajedičko rešavanje

44. Koliko cifara pamti

prosečna

osoba?

Изаберите један одговор:

2

11

ne znam

7

4

45.

Ključ

uspeha

različitih

metoda u dizajnu interakcije  je fokusiranje

razmišljanja

prema korisniku.

(14)

Изаберите један одговор:

ne

ne znam

da

46. Dijagram toka je blizak:

Изаберите један одговор:

Programerima

Nijedan od

ponuđenih

Ne znam

  Dizajnerima

47. Skup vrednosti za koje je jedna funkcija validna naziva se:

Изаберите један одговор:

Oblast vrednosti

  Prostor

Ne znam

Nijedno od

ponuđenih

Domen

48. Da li je HTA

ograničena

na opisivanje samo  jednog procesa?

Изаберите један одговор:

Ne znam

Da

Ne

49.

Šta

predstavlja tekst?

Изаберите један одговор:

KLM model

BNF model

GOMS model

TAG model Ne znam

(15)

Изаберите један одговор:

ne

ne znam

da

51. WYSIWYG je

očekivan

za direktnu manipulaciju.

Изаберите један одговор:

netačno

ne znam

tačno

52. PIE model

čine

 3 celine. Koje?

Изаберите један одговор:

Ne znam

Periferija, interpretacija, efekat

Sekvenca komandi, mapiranje, odgovor  sistema

Nijedno od

ponuđenih

Periferija, interfejs, rezultat

Sekvenca komandi, rezultat, odgovor  sistema

53. U Bootstrap sistemu, Tooltip se realizuje primenom kog atributa uz obavezno

uključivanje

biblioteke jQuery?

Изаберите један одговор:

  toggle-data="increment"

  data-function="tooltip"

  data-toggle="popover"

  data-toggle="onmouse-over"

Ne znam

  data-document="tooltip"

  data-over="tooltip"

data-toggle="tooltip" 54. Nedostaci BNF notacija:

Изаберите један или више одговора:

Nema refleksije u odnosu na

korisničku

percepciju

Ne znam

Ima refleksije u odnosu na

korisničku

percepciju

Maksimum provera konzistentnosti

Minimum provera konzistentnosti

Različita

sintaksa za

različi

te semantike

(16)

55. Ako u dijagramu, kojim se opisuje analiza zadatka, stoji na primer  3.1-3.2-3.3 radi se o planu:

Изаберите један одговор:

Fiksne sekvence zadataka

Ne znam

  Varijabilnog

izvršavanja

Opcionim zadacima

Istovremenim zadacima

56. Pristup kontrolnoj tabli (admin panelu) Wordpress sajta se pristupa dopisivanjem u adresbaru veb browser-a

sledećeg

sufiksa:

localhost/naziv_vaseg_sajta/wp-admin

57. Na slici je dat primer   jedne

grafičke

notacije. Koje?

Изаберите један одговор:

Ne znam

Dijagram stanja

JSD dijagram

STN

UNL dijagram

58. Da bi se pristupilo servisu baza podataka u okviru localhost-a, dopisati URL adresu u adresbaru veb browser-a:

(17)

59. Na slici

 je data pojednostavljena

šema

 procesa dizajna.

Nedostajući

 element na poziciji (1) je

Изаберите један одговор:

  prototip

ne znam

  intervju

  projekat

nijedno od

ponuđenog

  cilj

60. U primeru

zaokruženi

tekst predstavlja u modelu

Изаберите један одговор:

Ne znam

  Gramatiku

Operatore

Nijedan od

ponuđenih

  Metode

  Notaciju

61. Za MVC (Model-View-Controller)

važi sledeći

redosled:

Изаберите један одговор:

input - controll - view -model - output

input - -model - controll - view -output -Tacno

(18)

Ne znam

input - controll -model -view -output

62. Ako je

reč

 o zaboravljanju usled slablenja, onda se to zaboravljanje

dešava

Изаберите један одговор:

ne znam

  linearno

nijedno od

ponuđenog

logaritamski

  sinusoidalno

63.

Šta

 je karakteristika LCD monitora?

Изаберите један или више одговора:

štetniji

po zdravlje od CRT monitora

  glomazan

ne znam

nijedno od

ponuđenog

spor odziv ovaj je kao tacan

64. Prototip se pravi i testira. Dizajn se

unapređuje

ali se i svaki prototip odbacuje koji ne zadovoljava. Ovaj tip dizajna  je:

Изаберите један одговор:

Iterativni

Nijedan od

ponuđenih

Inkrementalni razvoj

Evolucioni razvoj

Ne znam

Inkrementalna metoda

65.

Magični

piksel  je piksel

najbliži

strelici i predstavlja metu koja se

može

promašiti.

Изаберите један одговор:

netačno

ne znam

tačno

(19)

Изаберите један одговор:

Dijagram

slučajeva

korišćenja

Ne znam

Dijagram sekvenci

Nijedno od

ponuđenih

67. Komponente upotrebljivosti su:

Изаберите један или више одговора:

Memorisanje

Zadovoljstvo

Intuitivnost

Lakoća učenja

Ne znam

Efikasnost

Greške

68. Beline tj. praznine u tekstu

značajne

su zbog

Изаберите један или више одговора:

postavljanja korisnika u prvi plan

čitljivosti

  brzine

učitavanja

grafičkog

dizajna

elemenata responsive dizajna

ne znam

isticanja bitnih elemenata

strukture stranice

69. Bootstrap komponenta Popover

omogućava

 da

određeni

 element dobije fiksnu poziciju na stranici.

Изаберите један одговор:

Tačno

Netačno

Ne znam -Tacno -Tacno -Tacno

(20)

70. Uz hijerarhijski prikaz akcija dodaju se napomene. Na primer: fiksna sekvenca, opcioni zadaci,

čekanje

na

događaj,

ciklični

zadaci,... Sve ovo se naziva:

Изаберите један одговор:

Akcije plana

Naznake plana

Tipovi plana

Ne znam

Pravila plana

71. Da bi lokalni server 

uspešno

izvršavao

funkcije web servera za prikaz

dinamičkih

sajtova, koje je module potrebno pokrenuti u okviru Xampp softvera:

Изаберите један или више одговора:

Ne znam

  Tomcat

  Mercury

  Apache

  FileZilla

MySQL

72. Podrazumevana klasa za Grid sistem Bootstrap softvera koja se koristi za desktop

računare

 je:

Изаберите један одговор:

md

lg

sm

Ne znam

xs

(21)

Изаберите један одговор:

tipičan računarski

sistem

  tablet

  industrijski

računarski

sistem

ne znam

model interakcije

  mobilni

uređaj

74. Osvetljenje objekta (luminance) je

fizička

karakteristika, dok je sjajnost ( brightness) subjektivna reakcija.

Изаберите један одговор:

ne znam

ne

da

75. Paradigma vremenske podele (time-sharing) se dogodila u odnosu na

umrežavanje

Изаберите један одговор:

nijedno od

ponuđenog

  kasnije

ne znam

pre

76. MVC (Model Viewer  Controller)

predložen

 je od strane Microsoft-a.

Изаберите један одговор:

Tačno

Netačno

Ne znam

77. Sekciju Izgled (Apperance) admin panela Wordpress sajta,

između

ostalog

sadrži:

Изаберите један или више одговора:

  Kategorije

  Dodatke

Izbornike

Uređivač

Prilagođavanje

Teme

Ne znam

  Permalinkove

(22)

78. Da bi model vodopada mogao da se primeni treba da bude zadovoljen  jedan od uslova. Koji?

Изаберите један одговор:

Da se

može

definisati napredak u narednoj iteraciji razvoja projekta

Da je izrada prototipa

moguća

Da je na

početku

poznat zahteva

79. Po Normanovom modelu,

greška

tipa

omaška

(slip ) nastaju

tačnim

razumevanjem sistema i cilja,

tačnom

formulacijom akcije, ali

netačnom

akcijom.

Изаберите један одговор:

tačno

ne znam

netačno

80. U sistemima gde je obrada poruka

tipa“read

-evaluation

loop”

kontrola dijaloga  je:

Изаберите један одговор:

  eksterna

interna

81. U Grid sistemu Bootstrap softvera, redovi su

sadržani

u kolonama.

Изаберите један одговор:

Ne znam

Tačno

Netačno

82. Mesto gde

optički

nerv ulazi u oko naziva se

žuta

 mrlja.

Изаберите један одговор:

netačno

ne znam

tačno

83. Problemi

uvođenja

specifikacija:

Изаберите један или више одговора:

Trenutni nivo upotrebljivosti

Nije neophodno zadovoljiti sve kriterijume

Mogućnost

preranog postizanja kriterijuma

Neophodno je zadovoljiti sve kriterijume skup

(23)

Nijedan od

ponuđenih

Zahtev za detaljnost

Metode merenja

Ne znam

84. Castomization kao deo UIMS

omogućuje:

Изаберите један одговор:

Proveru funkcionalnosti

Višestruke

interfejse

Ne znam

Ponovnu upotrebljivost

Prilagođenost

dizajneru i korisniku

85. Kod indusktrijske - indirektne manipulacije

Изаберите један одговор:

ne znam

  korisnik

vrši

 interakciju sa virtuelnim objektima kroz interfejs

  korisnik

vrši

 interakciju sa

računarskim

objektima iz domena

nijedno od

ponuđeniog

korisnik

vrši

 interakciju sa stvarnim objektima kroz interfejs 86. TDH je tehnika za:

Изаберите један одговор:

Izvršnu

analizu

Ne znam

Prikaz relacija

Hijerarhijsku analizu zadataka

Opis zadataka zasnovan na taksonomijama

87. U Bootstrap sistemu, odeljak sa slikama u elementu carousel  je definisan kojom klasom?

Изаберите један одговор:

  carousel-inner

Ne znam

  carousel-glyphicon

carousel-slide

  carousel-active

88. Na slici je prikazan deo jednog UML dijagrama. Koji element  je

(24)

Изаберите један одговор:

Nijedan od

ponuđenih

Traka aktivnosti

Poruka uslova

Ne znam

Uslov iteracije

Alternativni izbor 

89. Pravougaonik se u dijagramu toka koristi da bi:

Изаберите један одговор:

Ne znam

  predstavio

tačku

preko koje je dijagram povezan sa nekim drugim dijagramom

predstavio deo unutar 

  predstavio

događaj

koji se pojavljuje automatski

  predstavio

tačke

odlučivanja

90. Kod WIMP interakcije, pri dijalogu tj. interakciji

između mašine

i korisnika, ko ima inicijativu?

Изаберите један одговор:

mašina

ne znam

korisnik

91. Napisati na kojoj lokaciji u okviru instaliranog softvera Xampp treba kreirati novi direktorijum u koji treba raspakovati arhiviranu datoteku CM sistema.

Napomena: u pisanju putanje koristite backslash \

C:\xampp\htdocs

92. Problemi pri dizajnu upotrebljivosti:  jednog procesa

(25)

Изаберите један или више одговора:

Subjektivnost naspram zahtevu za objektivnim merilima

Razvoj i testiranja su uvek izvan pravih korisnika

Ne znam

Određivanje

da li se proces dizajna

završio

Dizajn se modifikuje da ispravi nedostatke

uočene

tokom testiranja

Određivanje

eksplicitne metrike upotrebljivosti

već

 u ranom procesu dizajna 93. Uloga autora (Author) na Wordpress sajtu  je da

može

da

piše,

menja,

briše,

i objavljuje sve

članke

i

sadržaj

e uz

članke.

Može

da modifikuje

tuđe članke

ali ne

može

da kreira kategorije.

Изаберите један одговор:

Tačno

Ne znam

Netačno

94. owns( Jane, file `fred' ) )

per( Jane, request(

print

fred’

))

Ovo je primer koje logike?

Изаберите један одговор:

  Dizajnerske

Ne znam

Deontic

Nijedno od

ponuđenih

  Formalne

95. Interakcija

čovek

-

računar 

uključuje:

Изаберите један или више одговора:

psihologiju

ne znam

kompjuterske nauke i tehniku

veštačku

inteligenciju

96. U sistemima gde je obrada poruka tipa

“notification

-

based”

kontrola dijaloga  je:

Изаберите један одговор:

  interna

eksterna

(26)

Изаберите један одговор:

20 Hz - 20000 Hz

2 kHz - 200 kHz

ne znam

2 kHz - 2 Mhz

20 kHz - 20000 kHz

98. Arhitektura CM sistema se sastoji iz:

Изаберите један или више одговора:

Nijedan od

ponuđenih.

Ne znam.

Programskog jezika.

Šablona

za prikaz.

Baze podataka.

99. U Bootstrap sistemu, Modalni dijalog se

smešta

u odeljak klase class="modal-content"

.Obično

 je to poseban odeljak u okviru triger  odeljka, ali

može

biti i isti. Ovaj odeljak

može

da

sadrži

header, body i footer  odeljke za prikaz poruke.

Изаберите један одговор:

Tačno

Ne znam

Netačno

100. Intenzitet zvuka  je

Изаберите један одговор:

ne znam

njedno od

ponuđenog

subjektivna mera

objektivna mera

101. Dijagram toka je blizak:

Изаберите један одговор:

  Dizajnerima

Nijedan od

ponuđenih

Ne znam

Programerima

102. Da li je HTA

ograničena

na opisivanje samo  jednog procesa?

Изаберите један одговор:

(27)

Da

Ne znam

Ne

103. Komponenta koja

reguliše

komunikaciju

između

prezentacionog dela i aplikacije u UIMS

(User Interface Management Systems) je:

Изаберите један одговор:

Dijalog kontrole

Ne znam

Interfejs aplikacije

Prezentacioni deo

104. Elementi obrazlaganja dizajna IBIS su:

Изаберите један или више одговора:

Argumenti

Ne znam

Podteme

Pozicije

Nijedan od

ponuđenih

  Sistemi

Teme

Zaključci

105.

kitchen item AND  /____shape XOR

 / |____dished mixing bowl, casserole, saucepan,  / | soup bowl, glass

 / |____flat plate, chopping board, frying pan  /____function OR

{____preparation mixing bowl, plate, chopping board {____cooking frying pan, casserole, saucepan

{____dining XOR

|____for food plate, soup bowl, casserole |____for  drink glass

U primeru, sa leve strane nalaze se oznake

“/,{,|”. Šta znači

 u ovom modelu

„{“?

Изаберите један одговор:

Or (ili)

  Skup

Hijerarhijski simbol

106.

Zaokružite četvrtu

etapu Normanovog modela.

(28)

formiranje svrhe/namere

specificiranje akcija

razumevanje stanja sistema

postavka cilja

izvršavanje

akcija

107. Karakteristike

stručnog podučavanja

su:

Изаберите један или више одговора:

Može

se izvoditi udaljeno

Može

se primeniti na bilo koji sistem

Ne znam

Merljivi podaci se prikupljaju

Ne

može

se izvoditi udaljeno

Merljivi podaci se ne prikupljaju

Ne

može

se primeniti na bilo koji sistem

108. U razmatranjima interakcije

čoveka

sa

računarom, računar 

treba da bude posmatran kao centralna figura.

Изаберите један одговор:

tačno

netačno

ne znam 109. Nedostaci BNF notacija:

Изаберите један или више одговора:

Različita

sintaksa za

različite

semantike

Nema refleksije u odnosu na

korisničku

percepciju

Minimum provera konzistentnosti

Ima refleksije u odnosu na

korisničku

percepciju

Ista sintaksa za

različite

semantike

Ne znam

Maksimum provera konzistentnosti 110. Redosled

izvršavanja

kod MVC-a  je

sledeći:

Изаберите један одговор:

  Input

 –

 view

 –

 control

 –

 model

 –

 output

  Input

 –

 model

 –

 control

 –

 view

 –

output

Ne znam

Input

 –

 control

 –

 model - view - output

  Input

 –

 view

 –

 model

 –

 control

 –

 output 111. Problemi

uvođenja

specifikacija:

(29)

Изаберите један или више одговора:

Metode merenja

Zahtev za detaljnost

Nije neophodno zadovoljiti sve kriterijume

Trenutni nivo upotrebljivosti

Neophodno je zadovoljiti sve kriterijume

Mogućnost

preranog postizanja kriterijuma

112. owns( Jane, file `fred' ) )

per( Jane, request(

‘print fred’

)) Ovo je primer  koje logike?

Изаберите један одговор:

  Dizajnerske

Deontic

  Formalne

113. CCT

sadrži

dva paralelna opisa. Jedan opis je tranzicione

mreže

racunara, a drugi?

Изаберите један одговор:

Opis konzistentnosti

Tranzicija iz radne u

kratkoročnu

memoriju

Tranzicija iz radne u dugotrajnu memoriju

Opis pravila

Ne znam

114. Na slici je dat primer   jedne

grafičke

notacije. Koje

Изаберите један одговор:

UNL dijagram

Ne znam

Dijagram stanja

STN

JSD dijagram

115. Komponente upotrebljivosti su:

Изаберите један или више одговора:

Efikasnost

(30)

Memorisanje

Greške

Zadovoljstvo

Ne znam

Intuitivnost

116. DS (dijagrami sekvence) opisuju interakciju

pomoću:

Изаберите један или више одговора:

  Anotacije

Linije

života

  Asocijacije

Trake aktivnosti

Prikaza stanja

Nijedno od

ponuđenih

Poruke

Ne znam

117. U sistemima gde je obrada poruka

tipa“read

-evaluation

loop”

kontrola dijaloga  je:

Изаберите један одговор:

interna

  eksterna

118.

Označiti tačno

tvrđenje

/

tačna tvrđenja.

Изаберите један или више одговора:

Electronic mail je

tipičan

primer  interakcije.

CSCW odbacuje tezu single user / single computer.

CSCW je

skraćenica

za Computer  Systems for Common Work.

Osamdesetih godina uspostavljaju se prve

računarske

mreže.

119. Cognitive Complexity Theory (CCT) spada u:

Изаберите један одговор:

Ne znam

Modele arhitekture

Fizičke

modele

Hijerarhijske modele

Lingvističke

i

gramatičke

modele

120. Osnovna razlika

između

standardnog  ASP.NET-a i MVC Framework-a  je:

Изаберите један или више одговора:

Ne znam

(31)

zahteve klijenata

opslužuju

stranice.

zahteve klijenata ne

opslužuju

kontroleri.

zahteve klijenata ne

opslužuju

stranice.

zahteve klijenata

opslužuju

kontroleri.

121. Romb se u dijagramu toka koristi da bi:

Изаберите један одговор:

  predstavio

tačku

preko koje je dijagram povezan sa nekim drugim dijagramom

  predstavio

događaj

koji se pojavljuje automatski

predstavio deo unutar   jednog procesa

predstavio

tačke

odlučivanja

Ne znam

122. Koja arhitektura  je mnogo  jasnija ali se manje koristi u praksi:

Изаберите један одговор:

  MVC

  KLM

PAC

123.

Više

orijentisan ka realizaciji, ali manje konceptualan  je

Изаберите један одговор:

MVC

  PAC

124. Karakteristike merenja performansi su:

Изаберите један или више одговора:

Merljivi podaci se prikupljaju

Može

se izvoditi udaljeno

Ne

može

se primeniti na bilo koji sistem

Ne znam

Merljivi podaci se ne prikupljaju

Može

se primeniti na bilo koji sistem

Ne

može

se izvoditi udaljeno

125. Razdvajanje ulaza od izlaza  je

specifično

za:

Изаберите један одговор:

  PAC

(32)

126. Vrste obrazlaganja dizajna  je orjentisano:

Изаберите један или више одговора:

  Hibridno

Procesno

Semantičko

  Objektno

Strukturno

127.

Epizodička

i

semantička

memorija

čine

 zajedno strukturu

Изаберите један одговор:

verbalne memorije

deklarativne memorije

nedeklarativne memorije

nijedno od

ponuđenog

neverbalne memorije

ne znam 128. CCT karakteristike su:

Изаберите један или више одговора:

Linearni model

Greške

se ne mogu predstavljati

Ne znam

Paralelni model

Greške

se mogu predstavljati

Akcije su u stilovima

Akcije su u procedurama

129. Analiza upotrebljivosti i dizajn

rešenja

projektuju se

Изаберите један одговор:

nakon HTA

od samog starta

nakon analize problema

na kraju

posle kreiranja svih dijagrama

130. U dijagramu

mreže

prelaza stanja, stanja se

označavaju

sa:

Изаберите један одговор:

  Strelicama

(33)

131. PIE model

čine

 3 celine. Koje?

Изаберите један

одговор:

Periferija, interfejs, rezultat

Sekvenca komandi, rezultat, odgovor  sistema

Periferija, interpretacija, efekat

Sekvenca komandi, mapiranje, odgovor  sistema

132. Metode pri izradi prototipova su:

Изаберите један

или више

одговора:

Nefunkcionalne karakteristike

Evoluciona metoda

Metoda odbacivanja

Inkrementalna metoda

Metoda projektovanja

Metoda ugovaranja

133. Koje je

nedostajuće

polje, peto po redu (odozgo) ?

Изаберите један или више одговора:

Testiranje delova

  Implementacija

  Integracija

  Kodovanje

Testiranje

134. Kod Petri

mreža

prelazi se

označavaju

sa

Изаберите један одговор:

  Rombom

tankim pravougaonikom

  popunjenim

kružićem

Ne znam -Tacno -Tacno

(34)

  strelicom

135.

Zaokružiti tačna tvrđenja

vezana za dekoraciju.

Изаберите један или више одговора:

uvećava

produktivnost

ne znam

može

da

utiče

na efikasnost

neophodno je

što više

 dekorisati aplikaciju

uvećava korisničko

zadovoljstvo

sve od navedenog  je

tačno

pozadina iza teksta je dobra dekoracija i ne

utiče

 na

čitljivost

136. Analiza zadataka zasnovana na znanju stavlja akcenat na:

Изаберите један одговор:

Objekte i akcije

Pravila i akcije

Nijedno od

ponuđenih

Ne znam

Samo pravila

Samo objekte

137.

Šta karakteriše

staklene interfejse (glass interfaces)?

Изаберите један или више одговора:

 jeftiniji i fleksibilniji

nijedno od

ponuđenog

precizne vrednosti

ne znam

  nije

moguć

gubitak konteksta

fizički

locirani

138. Da bi model vodopada mogao da se primeni treba da bude zadovoljen  jedan od uslova. Koji?

Изаберите један

одговор:

Da je izrada prototipa mog

uća

Da je na

početku

poznat zahteva

Da se

može

definisati napredak u narednoj iteraciji razvoja projekta skup

(35)

139. Na slici je UML dijagram

Изаберите један одговор:

Dijagram sekvenci

Dijagram

slučajeva

korišćenja

140. TDH je tehnika za:

Изаберите један одговор:

Ne znam

Hijerarhijsku analizu zadataka

Opis zadataka zasnovan na taksonomijama

Prikaz relacija

Izvršnu

analizu

141. Na dijagramu  je dat primer  analize, koje?

Изаберите један одговор:

  UNL

  CCT

Ne znam

HTA

  OIIP

142. Ako u dijagramu, kojim se opisuje analiza zadatka, stoji na primer  3.1-3.2-3.3 radi se o planu:

Изаберите један

одговор:

Ne znam

Opcionim zadacima

  Varijabilnog

izvršavanja

Fiksne sekvence zadataka

(36)

143.

lučaju korišćenja

mogu se dodati i

sledeće

opšte

informacije:

Изаберите један или више одговора:

Preduslov

Model dizajna

Garancije

Meta podaci

Pregled sistema

Okidač

Ne znam

  Anotacija

144. Pristup analiza zadataka se obavlja na nekoliko

tipičnih načina. Označite

netipičnu

analizu.

Изаберите један

одговор:

(37)

 Anliza zasnovana na redosledu

Anliza zasnovana na

sličnosti

Anliza zasnovana na znanju

145. Ako je

reč

 o zaboravljanju usled slablenja, onda se to zaboravljanje

dešava

Изаберите један одговор:

  linearno

  sinusoidalno

Logaritamski

146. Kod Normanovog modela u petlji

izvršavanje/procena

,

šta

 od navedenog spada u deo procena? Korisnik:

Изаберите један или више одговора:

formuliše

namere

definiše

cilj

izvršava

akcije

specificira akcije na interfejsu

primećuje

i razume stanja sistema

procenjuje stanje sistema sa aspekta postizanja cilja

vrši

interpretaciju

147. Karakteristike hijerarhijske strukture su

Изаберите један одговор:

tipična

 je za Web, brzo se sortira, ne postoji kategorizacija

nijedno od

ponuđenog

ne znam

tipična

 je za Web, nije

moguće

sortiranje, postoji

tipična

 je za Windows aplikacije, brzo se sortira

148. Rastavljanje zadataka na podzadatke treba da

sadrži:

opise akcija, strukturu i:

Изаберите један или више одговора:

hijerarhijski prikaz

opis redosleda

Ne znam

samo akcije

samo pravila

objekte i akcije kategorizacija

(38)

149. Uz hijerarhijski prikaz akcija dodaju se napomene. Na primer: fiksna sekvenca, opcioni zadaci,

čekanje

na

događaj,

ciklični

zadaci,... Sve ovo se naziva:

Изаберите један одговор:

Pravila plana

Naznake plana

Ne znam

Tipovi plana

Akcije plana

150. Notacija zasnovana na proizvodnim pravilima se sastoji od 3 elementa. Sa oznakama

“<

 >

se

obeležavaju

Изаберите један одговор:

korisnički

dogadjaji

zahtevi sistema

interni dogadjaji

Ne znam

odgovori sistema

151. U lingvisti

čke

i

gramatičke

modele spada:

Изаберите један одговор:

Backus

 –

Naur Form (BNF)

Goals, Operators, Methods and Selection (GOMS)

Ne znam

Hierarchical Task  Analysis (HTA)

Cognitive Complexity Theory (CCT)

152. Abowd & Beale model interakcije se sastoji od

Изаберите један или више одговора:

  feedback

  error

user

output

input

system

  status

153. Pravougaonik se u dijagramu toka koristi da bi:

Изаберите један одговор:

  predstavio

tačke

odlučivanja

  predstavio

tačku

preko koje je dijagram povezan sa nekim drugim dijagramom

(39)

Ne znam

predstavio deo unutar 

  predstavio

događaj

koji se pojavljuje automatski

154. Struktruirano obrazlaganje (QOC)

čine

 elementi:

Изаберите један или више одговора:

  Konstante

Ne znam

  Odgovori

Opcije

Kriterijumi

Nijedan od

ponuđenih

Zaključci

155. Model Human Processor  (1983 - Card, Moran, Newel) sastoji se od sistema

opažanja,

reakcije i _____.

Изаберите један одговор:

  sistema

čula

kongnitivnog sistema

sistema za

razmišljanje

nijedno od

ponuđenog

ne znam

156. The Keystroke Level Model

sažima

sve perceptualne i kognitivne funkcije.

Изаберите један или више одговора:

Netačno

Ne znam

Tačno

157. Koji model  je predstavljen tekstom? draw line ::= select line + choose points + last point

select line ::= pos mouse + CLICK MOUSE choose points::= choose one | choose one + choose points choose one ::= pos mouse + CLICK MOUSE last point ::= pos mouse +

DBL CLICK MOUSE pos mouse ::= NULL

| MOVE MOUSE+ pos mouse

(40)

(41)

GOMS

BNF

158. UIMS Alatke (Toolkits):

Изаберите један или више одговора:

Omogućavaju

pravljenje UI sa potupnom

funkcionalnošću

Širokih

su

mogućnosti

Teške

za upotrebu

Lake za upotrebu

Ne znam

Ograničenih

su

mogućnosti

159. Agenti predstavljaju

računarski

softver  koji postavljeni zadatak i

zvršava

isključivo

uz intervenciju korisnika.

Изаберите један одговор:

ne znam

tačno

netačno

160.

Šta označava

E u modelu PIE?

Изаберите један одговор:

  Periferije

  Interpretaciju

  Plan

Odgovor sistema

161. Da li HTA mora imati eksplicitnu

tačku

zaustavljanja?

Изаберите један одговор:

Da, ali je ne moramo unapred definisati

Ne, ima podrazumevanu

tačku

zaustavljanja

Ne mora imati eksplicitnu

tačku

zaustavljanja

Da, moramo  je unapred definisati

Zavisi od zadatka

Ne znam

162.

Šta

nam

omogućuje

 da

proučavamo šta

 se

događa

u komunikaciji

između računara

 i korisnika?

Изаберите један одговор:

  interfejs

model interakcije

  WIMP stil interakcije

(42)

163. Prikaz stanja UML-a  je

Изаберите један или више одговора:

Dinamički

element

Statički

element

Opis skupa sekvenci akcija koje sistem izvodi da bi

izvršio

neki zahtev korisnika

Ponašanje

prilikom razmene skupa poruka

između

skupa objekata da bi se objasnile

specifične

namene

Ponašanje

specificirano sekvencom stanja objekata ili interakcije

164. Prednosti obrazlaganja:

Изаберите један или више одговора:

Definisanje argumenata protiv drugih

Sakupljanje znanja za potrebe ponovnog

korišćenja

Ne znam

Omogućava

komunikaciju

između

svih

članov

a tima

Upotrebljivost nije zavisna od konteksta

165. GOMS je kognitivni model iz grupe:

Изаберите један одговор:

Leksičkih

  Tranzicionih

Ne znam

Lingvističkih

Hijerarhijskih

166. Kod indusktrijske - indirektne manipulacije

Изаберите један одговор:

  korisnik

vrši

 interakciju sa virtuelnim objektima kroz interfejs

korisnik

vrši

 interakciju sa stvarnim objektima kroz interfejs

nijedno od

ponuđeniog

  korisnik

vrš

i interakciju sa

računarskim

objektima iz domena

ne znam

167. Na slici je dat primer   jedne

grafičke

notacije. Koje

(43)

Изаберите један одговор:

STN

UNL dijagram

JSD dijagram

Dijagram stanja

Ne znam

168. Koji su od navedenih modela

fizički

modeli i baziraju se na poznavanju

čovekovog

pokretačkog

sistema?

Изаберите један одговор:

KLM

CCT ● HTA ●

  TAG

  BMT

169. Metrike upotrbljivosti zavise od:

Изаберите један одговор:

Korisničkih

potreba

Misije kompanije

Ne znam

Organizacionih jedinica

Ciljeva projekta

170. Metode pri izradi prototipova su:

Изаберите један

или више

одговора:

Nefunkcionalne karakteristike

Metoda odbacivanja

Evoluciona metoda

Inkrementalna metoda

Metoda ugovaranja

Ne znam Metoda projektovanja

(44)

rezonovanje

172. Grafik na slici predstavlja:

Изаберите један одговор:

UNL dijagram

Ne znam

Hijerarhijsku

mrežu

prelaza stanja

Nijedan od

ponuđenih

  JSD

Prikaz stabla struktuiranih dijaloga

173. BNF akcije - nonterminals:

Изаберите један или више одговора:

Ne znam

  Predstavljaju

najniži

nivo

korisničkog

ponašanja

u interakciji

  Predstavljaju

niži

 nivo apstrakcije

Izazivaju

završne

akcije

Ne

uključuju

dodatne

semantičke

karakteristike

Uključuju

dodatne

semantičke

karakteristike

Predstavljaju

viši

 nivo apstrakcije

174. Kojog grupi notacija pripada primer?

Tipovi

 S tanje, P t

Operacije

init:

 Stanje

move: Pt x S tanje

 Stanje

 Aks iome

 za s vako s t S tanje, p Pt

1. delete(make ellips e(s t)) = uns elect(s t)

 2. uns elect(uns elect(s t)) = unselect(s t)

Изаберите један одговор:

Algebarske

Ne znam

Nijedno od

ponuđenih

Proširene

logike

Zasnovane na modelu

(45)

175. Paradigma vremenske podele (time-sharing) se dogodila u odnosu na

umrežavanje

Изаберите један

одговор:

  kasnije

pre

176. U analizi zasnovanoj na znanju (knowledge-based) akcenat  je na:

Изаберите један или више одговора:

Istraživanjima

  Matricama

  Resursima

Ne znam

Akcijama

  Korisnicima

Objektima 177. MVC i PAC su primeri:

Изаберите један одговор:

User Interface Mobile Systems

User Interaction Management Systems

User Interface Management Systems

Unified Interface Management Systems

Ne znam

178. Komponenta odgovorna za prikaz interfejsa

uključujući

sve ulazne i izlazne objekte koji su na raspolaganju korisniku u UIMS (User Interface Management Systems)  je:

Изаберите један одговор:

Interfejs aplikacije

Prezentacioni deo

Dijalog kontrole

Ne znam

179. Svaki slon ima surlu -

zaključujemo

na osnovu

činjenice

da svi slonovi koje smo videli imaju surlu.

(46)

Ovo je primer koje vrste rezonovanja?

Изаберите један одговор:

ne znam

induktivno rezonovanje

deduktivno rezonovanje 180. HyperCard  predstavlja:

Изаберите један или више одговора:

Simulaciju sa

ograničenom

funkcional

snošću

Način

testiranja

Sistem za upravljanje resursima

Prototip sa

ugrađenim

malim brojem funkcionalnosti

Prototip sa

ugrađenim

velikim brojem funkcionalnosti

181. Komponenta koja

reguliše

komunikaciju i

zmeđu

prezentacionog dela i aplikacije u UIMS (User Interface Management Systems)  je:

Изаберите један одговор:

Interfejs aplikacije

Ne znam

Prezentacioni deo

Dijalog kontrole

182. Koji deo ne pripada

logičkim

komponentama UIMS:

Изаберите један или више одговора:

Dijalog pristupa

  Prezentacija

Odgovor sistema

Interfejs aplikacije

Dijalog kontrole

183. Prototip se pravi i testira. Dizajn se

unapređuje

ali se i svaki prototip odbacuje koji ne zadovoljava. Ovaj tip dizajna  je:

Изаберите један одговор:

Evolucioni razvoj

Inkrementalna metoda

Inkrementalni razvoj

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :